Kết luận kiểm toán Tổng công ty Thủy sản Việt Nam

19/01/2011
Xem cỡ chữ Đọc bài viết In trang Google

 Sáng  19/01/2011, Kiểm toán Nhà nước (KTNN) đã tổ chức hội nghị thông báo dự thảo Báo cáo kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2009 của Tổng công ty Thủy sản Việt Nam (Seaprodex). Tham dự hội nghị, về phía KTNN có Ông Lê Minh Khái – Phó Tổng KTNN; Ông Nguyễn Hồng Long - Kiểm toán trưởng KTNN chuyên ngành VI và các thành viên của Đoàn KTNN chuyên ngành VI. Về phía Seaprodex có Ông Võ Phước Hòa – Chủ tịch Hội đồng thành viên; Ông Phạm Văn Sơn – Tổng giám đốc; Bà Phan Thúy Anh – Kế toán trưởng TCT và Giám đốc, Kế toán trưởng các đơn vị thành viên được kiểm toán.

 

Cuộc kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2009 của Seaprodex được thực hiện từ ngày 19/10/2010 đến ngày 14/12/2010 theo Quyết định số 1558/QĐ-KTNN ngày 15/10/2010 của Tổng KTNN về việc kiểm toán báo cáo tài chính năm 2009 của Seaprodex. Đoàn KTNN thuộc KTNN chuyên ngành VI đã tiến hành kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2009 và các thời kỳ trước, sau có liên quan tại 7 đơn vị thành viên (bao gồm cả Công ty mẹ) của TCT Thủy sản Việt Nam; với nội dung kiểm toán, xác nhận thực trạng tài chính của doanh nghiệp; đánh giá tính kinh tế, hiệu quả trong việc quản lý và sử dụng tài sản, vốn nhà nước; công tác cổ phần hóa; việc đầu tư góp vốn liên doanh, liên kết; việc chấp hành pháp luật, chính sách, chế độ tài chính – kế toán, chế độ quản lý xây dựng cơ bản của Nhà nước.

Kết quả kiểm toán báo cáo tài chính cho thấy, năm 2009 về cơ bản các đơn vị được kiểm toán đã tuân thủ các quy định hiện hành của Nhà nước, công tác quản lý và hạch toán doanh thu, thu nhập, chi phí SXKD… đã được các đơn vị thực hiện theo chế độ quy định của Nhà nước. Tuy nhiên, hiệu quả SXKD của Seaprodex năm 2009 còn thấp, chưa tương xứng với vị thế và nguồn lực của Tổng công ty và tiềm ẩn rủi ro cao, nợ khó đòi tồn đọng có giá trị lớn, đặc biệt là các tồn tại về đầu tư tài chính dài hạn từ năm 1988 – 1992 để lại chưa được giải quyết, khả năng mất vốn cao...

Tại hội nghị, Phó Tổng KTNN Lê Minh Khái đã chia sẻ những khó khăn của Seaprodex trong năm 2009. Đồng thời, phân tích và chỉ ra một số hạn chế, tồn tại mà Seaprodex cần khắc phục, nhất là đối với công tác quản lý tài chính, kế toán; quản lý nợ phải thu và nguy cơ tiềm ẩn mất vốn trong liên doanh, liên kết. Thay mặt ban lãnh đạo Seaprodex, Ông Võ Phước Hòa trân trọng tiếp thu các ý kiến từ phía KTNN, nhấn mạnh cuộc kiểm toán đã có tác dụng rất tốt trong việc chỉ ra cho Seaprodex thấy rõ được những mặt mạnh, những mặt còn hạn chế trong công tác quản lý tài chính - kế toán và khẳng định sẽ chỉ đạo toàn bộ hệ thống Seaprodex thực hiện đầy đủ, nghiêm túc các kết luận, kiến nghị kiểm toán của KTNN./.

Xem thêm »