Báo cáo kiểm toán việc quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ 02 năm (2005 và 2006) của Cục đường bộ Việt Nam

08/04/2009
Xem cỡ chữ Đọc bài viết In trang Google

Cục Đường bộ Việt Nam được Nhà nước giao nhiệm vụ quản lý thu, sử dụng phí sử dụng đường bộ và các nguồn kinh phí khác để quản lý duy tu, sữa chữa đường trên phạm vi cả nước. Trong công tác quản lý, điều hành, sử dụng kinh phí, Cục đã có cố gắng trong việc tổ chức triển khai thực hiện dự toán thu, chi, bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ được Nhà nước giao. Do vậy những năm gần đây, hệ thống giao thông đường bộ đã được cải thiện đáng kể, góp phần quan trọng đối với việc phát triển kinh tế-xã hội.

Bấm vào đây để tải file báo cáo

Xem thêm »