Báo cáo công khai báo cáo kiểm toán năm 2007 và kết quả thực hiện kết luận, kiến nghị kiểm toán của KTNN

08/04/2009
Xem cỡ chữ Đọc bài viết In trang Google

Căn cứ Luật Kiểm toán nhà nước, Luật NSNN và các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan; Thực hiện Kế hoạch kiểm toán năm 2007, Kiểm toán Nhà nước (KTNN) đã tiến hành kiểm toán 107 cuộc kiểm toán (phụ lục số 01). Tại kỳ họp thứ ba, Quốc hội khoá XII đã phê chuẩn quyết toán NSNN năm 2006. Căn cứ Điều 58 Luật Kiểm toán nhà nước, KTNN công khai Báo cáo kiểm toán năm 2007 về niên độ ngân sách năm 2006 và báo cáo kết quả thực hiện kết luận, kiến nghị kiểm toán của KTNN như sau:

Bấm vào đây để tải file báo cáo

Xem thêm »