Triển khai thực hiện quy định mới về đăng ký và quản lý hành nghề kế toán

03/04/2009
Xem cỡ chữ Đọc bài viết In trang Google

 Ngày 12/10/2007, tại Hà Nội, Bộ Tài chính đã tổ chức hội nghị đăng ký và quản lý hành nghề kế toán. Thành phần tham dự có đại diện các cơ quan Sở Tài chính, Cục thuế và Sở Kế hoạch - Đầu tư các tỉnh, thành phố phía Bắc; đại diện các doanh nghiệp dịch vụ kế toán và các cá nhân hành nghề kế toán; đại diện lãnh đạo Hội Kế toán và Kiểm toán Việt Nam (VAA), Hội Kiểm toán viên hành nghề Việt Nam (VACPA) và Hiệp hội kế toán công chứng Anh (ACCA)...

Thông tư 72/2007/TT-BTC ngày 27/6/2007 của Bộ Tài chính về hướng dẫn việc đăng ký và quản lý hành nghề kế toán đượcban hành nhằm đảm bảo sự phát triển lành mạnh của dịch vụ kế toán, kiểm soát được chất lượng dịch vụ đồng thời đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của các tổ chức, cơ quan, doanh nghiệp khi thuê dịch vụ kế toán - một dịch vụ kinh doanh có giá trị tư vấn pháp lý cao. Thông tư quy định: hàng năm, doanh nghiệp dịch vụ kế toán và các doanh nghiệp khác có cung cấp dịch vụ kế toán phải đăng ký danh sách người hành nghề kế toán; cá nhân kinh doanh dịch vụ kế toán phải đăng ký hành nghề với Bộ Tài chính hoặc Hội nghề nghiệp kế toán, kiểm toán được Bộ Tài chính uỷ quyền. Doanh nghiệp dịch vụ kế toán, cá nhân kinh doanh dịch vụ kế toán chỉ được quyền cung cấp dịch vụ kế toán sau khi đã đăng ký hành nghề kế toán và có xác nhận của Hội nghề nghiệp theo quy định nói trên. Thông tư cũng quy định, các cơ quan hữu quan sẽ không chấp nhận báo cáo tài chính đã được lập bởi các cá nhân hoặc doanh nghiệp dịch vụ kế toán không được xác nhận, đồng thời thông báo với Bộ Tài chính và Hội nghề nghiệp về các trường hợp đó cũng như việc thuê cá nhân, doanh nghiệp không đủ tiêu chuẩn, điều kiện hoặc chưa đăng ký hành nghề kế toán làm thuê kế toán, làm kế toán trưởng hoặc lập báo cáo tài chính và các dịch vụ kế toán khác. Nhiệm vụ tổ chức đăng ký và quản lý hành nghề kế toán được giao cho Hội Kế toán và Kiểm toán Việt Nam (VAA) thực hiện.

Về kế hoạch thực hiện trong thời gian tới, Ông Hà Ngọc Son - Chủ tịch VAA đã báo cáo dự thảo kế hoạch, biện pháp triển khai thực hiện việc đăng ký và quản lý hành nghề kế toán. Theo đó, trong thời gian từ nay đến hết năm 2007 mọi doanh nghiệp và cá nhân có kinh doanh dịch vụ kế toán dưới bất cứ hình thức nào đều phải đăng ký hành nghề kế toán với VAA, hồ sơ đăng ký hành nghề có thể gửi trực tiếp cho Văn phòng Trung ương Hội hoặc có thể gửi qua một Hội kế toán tỉnh, thành phố gần nhất. Trên cơ sở xem xét và phân loại hồ sơ, cuối tháng 12/2007 VAA sẽ chính thức công bố 03 loại danh sách, gồm các doanh nghiệp và cá nhân đủ điều kiện hành nghề kế toán theo luật định; các doanh nghiệp và cá nhân chưa hội đủ các điều kiện hành nghề theo luật định, nhưng được xem xét cho tiếp tục hoạt động dịch vụ kế toán trong thời gian quá đội theo lộ trình phù hợp để đáp ứng nhu cầu của xã hội; các doanh nghiệp và cá nhân không có đủ điều kiên hành nghề theo luật định phải bị đình chỉ hoạt động dịch vụ kế toán.

Trong hai năm 2008 và 2009 Hội Kế toán và Kiểm toán Việt Nam tiếp tục nhận và xử lý hộ sơ đăng ký mới, đăng ký lần 2 và đăng ký bổ sung của các doanh nghiệp và cá nhân theo đúng quy định tại Thông tư 72. Danh sách các doanh nghiệp và cá nhân đủ điều kiện hành nghề kế toán theo luật định sẽ được công bố công khai hàng năm và được thông báo đến cơ quan chức năng của Nhà nước ở trung ương và địa phương để giám sát hoạt động.

Ngày 16/10, một hội nghị tương tự cũng được tổ chức tại thành phố Hồ Chí Minh dành cho các tỉnh, thành phố khu vực phía Nam .

Xem thêm »