Kiểm toán Nhà nước thành lập Kiểm toán Nhà nước khu vực VI, VII

03/04/2009
Xem cỡ chữ Đọc bài viết In trang Google

 Thực hiện Nghị quyết số 1123/NQ-UBTVQH 11 ngày 28/5/2007 của ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XI về việc thành lập thêm 04 đơn vị KTNN khu vực trực thuộc KTNN, ngày 26/10/2007, Tổng KTNN đã ban hành Quyết định số 07/2007/QĐ-KTNN thành lập KTNN khu vực VI trụ sở đặt tại TP. Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh và Quyết định số 08/2007/QĐ-KTNN thành lập KTNN khu vực VII trụ sở đặt tại TP. Yên Bái, tỉnh Yên Bái.

 KTNN khu vực VI, VII có chức năng giúp tổng KTNN tổ chức thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính, kiểm toán tuân thủ, kiểm toán hoạt động trong việc quản lý, sử dụng ngân sách, tiền và tài sản nhà nước của các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương trên địa bàn khu vực theo sự phân công của Tổng KTNN. KTNN khu vựcVI, VII là đơn vị có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng; kinh phí hoạt động do NSNN cấp thuộc ngân sách của KTNN.

Tổng KTNN đã có Quyết định điều động ông Mai Vinh - Phó Kiểm toán trưởng KTNN chuyên ngành II về KTNN khu vực VI và bổ nhiệm giữ chức vụ Kiểm toán trưởng KTNN khu vực VI; điều động ông Phí Công Hùng - Quyền Kiểm toán trưởng KTNN chuyên ngành VI về KTNN khu vực VII và bổ nhiệm giữ chức vụ Kiểm toán trưởng KTNN khu vực VII.

Cũng trong dịp này, Tổng KTNN đã điều động, bổ nhiệm nhân sự lãnh đạo tại một số đơn vị trực thuộc KTNN./.

Xem thêm »