Định kỳ phải chuyển đổi vị trí công tác

03/04/2009
Xem cỡ chữ Đọc bài viết In trang Google

 Ngày 27/10/2007, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 158/2007/NĐ-CP quy định các vị trí công tác trong các lĩnh vực, ngành, nghề phải định kỳ chuyển đổi và thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác trong các lĩnh vực, ngành, nghề phải định kỳ chuyển đổi và thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị của nhà nước có liên quan đến việc quản lý ngân sách, tài sản của nhà nước, trực tiếp tiếp xúc và giải quyết công việc của cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân nhằm chủ động phòng ngừa tham nhũng. Theo đó có 21 ngành, nghề phải định kỳ luân chuyển cán bộ, công chức trong đó lĩnh vực quản lý tài chính, ngân sách, tài sản của nhà nước đứng đầu danh mục các lĩnh vực, ngành, nghề phải định kỳ luân chuyển.

Theo quy định của Nghị định này, việc thực hiện định kỳ chuyển đổi vị trí công tác là quy tắc bắt buộc, thường xuyên. Khi thực hiện việc chuyển đổi vị trí công tác phải khách quan, công tâm, khoa học và hợp lý phù hợp với chuyên môn, nghiệp vụ; chống chủ nghĩa bè phái, chủ nghĩa cá nhân; không gây mất đoàn kết và không làm xáo trộn sự ổn định trong cơ quan, tổ chức, đơn vị. Thời hạn chuyển đổi vị trí công tác là 3 năm. Việc chuyển đổi vị trí công tác được thực hiện bằng các hình thức như định kỳ chuyển đổi công tác từ bộ phận này sang bộ phận khác cùng chuyên môn, nghiệp vụ trong từng cơ quan, tổ chức; định kỳ chuyển đổi vị trí công tác giữa các cơ quan, tổ chức, đơn vị.

Nghị định nghiêm cấm việc lợi dụng các quy định về định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với cán bộ, công chức, viên chức vì mục đích vụ lợi hoặc để trù dập cán bộ, công chức, viên chức; không thực hiện chuyển vị trí công tác trái với chuyên môn nghiệp vụ đang làm hoặc đang phụ trách. Việc chuyển đổi vị trí công tác đối với cán bộ, công chức, viên chức phải được thông báo công khai cho cán bộ bị chuyển đổi biết trước 30 ngày tính từ khi bắt đầu chuyển đổi vị trí công tác./.

Xem thêm »