Nghiệm thu đề tài NCKH cấp Bộ: Tổ chức kiểm toán hoàn thiện công tác quản lý và sử dụng đất đai

08/01/2018
Xem cỡ chữ Đọc bài viết In trang Google

Sáng 03/01/2018, tại trụ sở Kiểm toán nhà nước, Hội đồng khoa học KTNN đã tổ chức nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ: “Tổ chức kiểm toán hoàn thiện công tác quản lý và sử dụng đất đai” (Đề tài) do ông Vũ Khánh Toàn và bà Đỗ Thị Hồng Hải làm đồng chủ nhiệm. GS,TS. Đoàn Xuân Tiên - Phó Tổng Kiểm toán nhà nước làm Chủ tịch Hội đồng nghiệm thu.

Toàn cảnh buổi nghiệm thu

Đề tài Tổ chức kiểm toán hoàn thiện công tác quản lý và sử dụng đất đai được kết cấu thành 3 Chương. Chương 1: Cơ sở lý luận về kiểm toán việc quản lý và sử dụng đất khu đô thị; Chương II: Thực trạng kiểm toán việc quản lý và sử dụng đất khu đô thị tại Việt Nam; Chương III: Tổ chức thực hiện kiểm toán công tác quản lý và sử dụng đất khu đô thị.
Theo hội đồng ngiệm thu, Đề tài có kết cấu 3 Chương là phù hợp, đã hệ thống hóa và làm rõ được các vấn đề lý luận về kiểm toán việc quả lý, sử dụng đất đô thị; đã tiến hành đánh giá thực trạng kiểm toán việc quản lý và sử dụng đất khu đô thị trong thời gian qua của các KTNN khu vực I, II, III, IV, V, VI, VII; đồng thời, đánh giá những kết quả đã đạt được, những tồn tại hạn chế và nguyên nhân dẫn đến những hạn chế trong kiểm toán việc quản lý và sử dụng đất khu đô thị.
Trên cơ sở lý luận và thực tiễn về kiểm toán quản lý và sử dụng đất khu đô thị, Đề tài đã tập trung vào các nhóm vấn đề sau: Phạm vi, mục tiêu và đối tượng kiểm toán; Các bước kiểm toán; Kiểm tra việc thực hiện kiến nghị kiểm toán; Một số vấn đề lưu ý khi thực hiện kiểm toán và; Tổ chức Đoàn kiểm toán.
Theo ý kiến phản biện, Đề tài cơ bản chưa xác định đúng về mục tiêu, đối tượng, phạm vi, nội dung nghiên cứu, do vậy: Hình thức về tên các chương, mục không phù hợp với Đề tài; nội dung nghiên cứu thiếu cơ sở lý luận cơ bản, thiếu cơ sở thực tiễn chủ yếu, các vấn đề đề xuất bị lệch so với định hướng nghiên cứu của Đề tài.
Để hoàn thiện Đề tài, Hội đồng nghiệm thu đã góp ý, đề nghị hoàn thiện theo hướng: Cần xem lại tính thống nhất của tên đề tài “Tổ chức kiểm toán hoàn thiện công tác quản lý và sử dụng đất đai” với phần viết về mục đích và nội dung trình bày (chủ yếu là xây dựng hướng dẫn tổ chức kiểm toán công tác quản lý, sử dụng đất đô thị nhằm phục vụ cho công tác kiểm toán của KTNN Việt Nam). Về phạm vi nghiên cứu cần làm rõ phạm vi đề tài là “đất đai đô thị” hay “đất đai khu đô thị”. Về trình tự tổ chức thực hiện kiểm toán đối với công tác quản lý và sử dụng đất đai nên thiết kế theo trình tự của việc quản lý, sử dụng đất. Đề tài nên khái quát chung tổng hợp về thực trạng việc tổ chức kiểm toán quản lý, sử dụng đất của từng KTNN, không nên liệt kê theo các KTNN khu vực...
Kết luận buổi nghiệm thu, GS,TS. Đoàn Xuân Tiên gợi ý để Ban chủ nhiệm hoàn thiện lại kết quả nghiên cứu về tên Đề tài - Hoàn thiện tổ chức kiểm toán công tác quản lý và sử dụng đất đai. Phạm vi thì giới hạn kiểm toán là đất ở đô thị. Bổ sung và biên tập đề tài xuyên suốt 3 Chương theo hướng tổ chức kiểm toán 3 mảng: Tổ chức các công việc kiểm toán (mục tiêu kiểm toán, nội dung kiểm toán, đối tượng phạm vi kiểm toán, phương pháp, thủ tục kiểm toán theo quy trình); mô hình tổ chức kiểm toán (theo chuyên đề riêng hoặc lồng ghép); tổ chức về bộ máy Đoàn kiểm toán, Tổ kiểm toán, nhân sự kiểm toán.
Bên cạnh đó GS,TS. Đoàn Xuân Tiên đề nghị Ban chủ nhiệm Đề tài cần rà soát, sắp xếp, bố cục lại các nội dung đảm bảo tính logic và khoa học; tiếp thu tối đa các ý kiến góp ý của các thành viên trong Hội đồng nghiệm thu.
Hội đồng đã nhất trí và đồng ý nghiệm thu đề tài. Đề tài xếp loại trung bình./.

Khánh Hòa
 

Xem thêm »