Chính phủ giao bổ sung kế hoạch vốn nước ngoài cho các Bộ, ngành, địa phương

09/01/2018
Xem cỡ chữ Đọc bài viết In trang Google

Thủ tướng Chính phủ vừa ký Quyết định số 2130/QĐ-TTg ngày 29/12/2017 về việc giao bổ sung kế hoạch vốn nước ngoài nguồn ngân sách Trung ương kế hoạch đầu tư công trung hạn 2016-2020 và năm 2017 cho các dự án giải ngân từ năm 2016 trở về trước.

Theo Quyết định, Thủ tướng giao bổ sung 14.033.795 tỷ đồng kế hoạch vốn nước ngoài nguồn ngân sách Trung ương kế hoạch đầu tư công trung hạn và năm 2017 cho 11 Bộ, ngành và 48 địa phương, để bố trí cho các dự án đã giải ngân nhưng chưa được bố trí kế hoạch vốn theo quy định từ năm 2016 trở về trước; bổ sung danh mục các dự án này vào danh mục dự án được giao kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn 2016 - 2020 và năm 2017 nguồn vốn nước ngoài để hạch toán và quyết toán vào ngân sách Nhà nước.

Trong đó, giao các Bộ, ngành 8.983.352 tỷ đồng; giao địa phương 5.050.443 tỷ đồng. Số tiền giao cụ thể cho từng Bộ, ngành, địa phương được lập danh sách kèm theo Quyết định này.

Theo đó, có 11 Bộ, ngành Trung ương; 48 địa phương được bổ sung kế hoạch vốn nước ngoài 2017 và trung hạn 2016-2020, vốn vay ODA, vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài cho các dự án đã giải ngân từ năm 2016 trở về trước.

Thủ tướng giao Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư thông báo cụ thể về danh mục, mức vốn bổ sung kế hoạch đầu tư vốn nước ngoài nguồn ngân sách Trung ương kế hoạch đầu tư công trung hạn 2016-2020 và năm 2017 cho các Bộ, ngành, địa phương theo quy định; Bộ kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính theo chức năng nhiệm vụ được giao chịu trách nhiệm về nội dung và số liệu báo cáo.

Thủ tướng yêu cầu các Bộ trưởng, Thủ trưởng các cơ quan, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương được bổ sung vốn nêu trên chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Thanh Trang
         
 
 
 

Xem thêm »