Hội nghị Ban thường vụ Đảng ủy KTNN thường kỳ tháng 01/2018

11/01/2018
Xem cỡ chữ Đọc bài viết In trang Google

(kiemtoannn.gov.vn) - Chiều 10/01/2018, tại trụ sở Kiểm toán nhà nước (KTNN) - 111 Trần Duy Hưng, Hà Nội, Ban Thường vụ (BTV) Đảng ủy KTNN tổ chức Hội nghị thường kỳ tháng 01/2018, thảo luận, cho ý kiến về nhiều nội dung quan trọng về kế hoạch công tác năm 2018. Bí thư Đảng ủy KTNN, Tổng Kiểm toán nhà nước Hồ Đức Phớc chủ trì Hội nghị.

Bí thư Đảng ủy, Tổng Kiểm toán nhà nước Hồ Đức Phớc phát biểu kết luận Hội nghị

Hội nghị đã nghe Ủy viên BTV Đảng ủy KTNN, Chánh Văn phòng Đảng - Đoàn thể Nguyễn Bá Dũng trình bày dự thảo Báo cáo Tổng kết công tác Đảng năm 2017, phương hướng, nhiệm vụ năm 2018; Báo cáo kết quả kiểm điểm tự phê và phê bình đối với 03 đơn vị được gợi ý kiểm điểm năm 2017; Dự thảo Chỉ thị của Ban Thường vụ Đảng ủy KTNN về lãnh đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị trọng tâm năm 2018 và tập trung lãnh đạo tổ chức thành công Đại hội lần thứ 14 Tổ chức các cơ quan kiểm toán tối cao Châu Á (ASOSAI 14); Dự thảo Chương trình làm việc của BTV Đảng ủy KTNN năm 2018, dự kiến Chương trình làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ KTNN năm 2018.

Dự thảo Báo cáo Tổng kết công tác Đảng năm 2017, phương hướng, nhiệm vụ năm 2018 chỉ rõ, trong năm 2017, kết quả kiểm toán tiếp tục có nhiều điểm nhấn nổi bật và nhiều phát hiện mới, qua đó kiến nghị sửa đổi, bổ sung nhiều chính sách phù hợp với cơ chế và thực tiễn; Cung cấp nhiều thông tin sát thực phục vụ công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, quản lý của Đảng, Quốc hội, Chính phủ, các Bộ, Ngành, HĐND, UBND các cấp trong việc quản lý tài chính công, tài sản công. UBTVQH đã ban hành Nghị quyết về Đề án Tổng thể chuẩn bị và tổ chức Đại hội ASOSAI 14 và Nghị quyết thành lập Ban Chỉ đạo tổ chức Đại hội ASOSAI 14 tại Việt Nam.

Đảng ủy KTNN lãnh đạo xây dựng hệ thống tổ chức bộ máy và xây dựng đội ngũ cán bộ ngày càng hoàn thiện; Lãnh đạo xây dựng từng bước đồng bộ hệ thống các văn bản quản lý, văn bản hướng dẫn chuyên môn nghiệp vụ, phù hợp với Luật KTNN, thực tiễn hoạt động của KTNN, yêu cầu cải cách hành chính... Công tác hợp tác quốc tế, nghiên cứu khoa học, thông tin tuyên truyền, xây dựng cơ sở vật chất, hành chính phục vụ... được Đảng ủy KTNN quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện một cách đồng bộ, tạo nền tảng cho sự phát triển lâu dài của KTNN.

Công tác xây dựng đảng ngày càng bài bản, đi vào chiều sâu, chuyên nghiệp. Các nghị quyết, chỉ thị của Đảng đều được quán triệt, cụ thể hóa triển khai kịp thời. Sinh hoạt đảng ngày càng đi vào nề nếp. Công tác phát triển đảng được quan tâm. Việc kiểm tra, kiểm soát của Đảng được tăng cường... Hoạt động của các tổ chức đoàn thể từng bước đi vào chiều sâu, có nhiều hoạt động thiết thực, qua đó động viên được đội ngũ cán bộ, công chức và người lao động yên tâm công tác, hoàn thành nhiệm vụ chính trị được giao.

Dự thảo báo cáo nêu rõ các nhiệm vụ trọng tâm về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị trong năm 2018, cụ thể: Tăng cường nâng cao chất lượng và hoàn thành nhiệm vụ kiểm toán; Tiếp tục xây dựng và hoàn thiện các văn bản về tổ chức hoạt động KTNN; Tiếp tục kiện toàn tổ chức bộ máy và công tác cán bộ; Tập trung lãnh đạo đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong hoạt động kiểm toán; Lãnh đạo tổ chức thành công Đại hội ASOSAI lần thứ 14 năm tại Việt Nam… Trong công tác xây dựng Đảng, tiếp tục lãnh đạo thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng; Tiếp tục quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc Nghị quyết số 36-NQ/BCS của Ban Cán sự đảng KTNN về luân chuyển, điều động, định kỳ chuyển đổi vị trí công tác và biệt phái đối với đảng viên, công chức, viên chức KTNN, Chỉ thị số 769/CT-KTNN của KTNN về việc nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng thông qua hoạt động kiểm toán của KTNN, Chỉ thị số 873/CT-KTNN về việc tăng cường kỷ luật kỷ cương trong thực hiện hiệm vụ kiểm toán và các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng kiểm toán...; Tập trung chỉ đạo cấp ủy các đơn vị thực hiện nghiêm túc chế độ sinh hoạt định kỳ, nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp ủy, đưa sinh hoạt chi bộ, nhất là sinh hoạt chi bộ tạm thời đối với đoàn kiểm toán đi vào nề nếp...; Tiếp tục củng cố và kiện toàn tổ chức cơ sở đảng...; Thực hiện có hiệu quả chương trình kiểm tra, giám sát phù hợp với đặc thù đơn vị...

Tại Hội nghị, BTV Đảng ủy KTNN đã xem xét, thảo luận, cho ý kiến về Báo cáo kết quả kiểm tra, giám sát năm 2017 đối với các đơn vị được kiểm tra, giám sát theo Chương trình kiểm tra, giám sát năm 2017 của Đảng ủy KTNN; Dự thảo Chương trình kiểm tra, giám sát của Đảng ủy KTNN năm 2018 và cho ý kiến về Chương trình kiểm tra, giám sát của UB Kiểm tra Đảng ủy KTNN năm 2018; Dự thảo Chương trình hành động của Ban Chấp hành Đảng bộ KTNN về thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6 của Ban Chấp hành TW khóa XII; Đánh giá, phân loại chất lượng tổ chức đảng và đảng viên năm 2017 đối với các tổ chức, cơ sở đảng trực thuộc và bình xét thi đua khen thưởng.

BTV Đảng ủy KTNN đã thống nhất đề xuất của Ban Tổ chức Đảng ủy KTNN về bổ nhiệm, luân chuyển và bổ nhiệm, bổ nhiệm lại công chức đối với 07 đồng chí.

Về công tác kết nạp đảng và chuyển đảng chính thức, đồng chí Nguyễn Bá Dũng cho biết, Ban Tổ chức và Văn phòng Đảng - Đoàn thể nhận được 26 hồ sơ đề nghị chuyển đảng chính thức, kết quả thẩm định có 26/26 hồ sơ đủ thủ tục, điều kiện và tiêu chuẩn chuyển đảng chính thức; 12 hồ sơ đề nghị xem xét kết nạp đảng viên mới, kết quả thẩm định có 10/12 hồ sơ đề nghị xem xét kết nạp đảng đủ thủ tục, điều kiện và tiêu chuẩn theo quy định.

Sau khi thảo luận, BTV Đảng ủy KTNN đồng ý với đề xuất của Ban Tổ chức và Văn phòng Đảng – Đoàn chuyển đảng chính thức cho 26 đảng viên dự bị, xem xét kết nạp Đảng cho 10 quần chúng đủ tiêu chuẩn và xét tặng Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng cho 01 Đảng viên có đủ điều kiện

Kết luận Hội nghị, Bí thư Ban cán sự, Bí thư Đảng ủy, Tổng Kiểm toán nhà nước Hồ Đức Phớc bày tỏ sự nhất trí đối với nội dung và các ý kiến góp ý hoàn thiện các nội dung được trình bày tại Hội nghị. Bí thư Đảng ủy KTNN yêu cầu các Ủy viên BTV Đảng ủy KTNN tiếp tục nghiên cứu, cho ý kiến về các nội dung tại Hội nghị, gửi về Văn phòng Đảng - Đoàn thể để tiếp thu, hoàn thiện.

Đối với nội dung Báo cáo kết quả kiểm điểm tự phê và phê bình đối với 03 đơn vị được gợi ý kiểm điểm năm 2017, Bí thư Đảng ủy KTNN cho biết, sau khi báo cáo được BTV Đảng ủy KTNN thông qua, BTV sẽ có thông báo bằng văn bản, gửi đến 03 đơn vị, chỉ rõ những tồn tại hạn chế qua công tác kiểm điểm tự phê và phê bình, đề nghị đơn vị khắc phục trong năm 2018.

Trong công tác kiểm tra, giám sát, Bí thư Đảng ủy lưu ý, việc kiểm tra, giám sát phải chọn đúng khâu, đúng việc, đúng đối tượng để kiểm tra, để nâng cao trách nhiệm của tổ chức đảng và đảng viên. “Tôi đề nghị cần thực hiện nghiêm túc công tác kiểm tra, giám sát, đảm bảo đúng quy định, điều lệ, đảm bảo thực chất, tránh hình thức” – đồng chí Hồ Đức Phớc nhấn mạnh./.

M. Thúy
 

Xem thêm »