Hội nghị Ban Thường vụ Đảng ủy KTNN tháng 3/2018

13/03/2018
Xem cỡ chữ Đọc bài viết In trang Google

Sáng 13/3/2018, tại trụ sở Kiểm toán nhà nước (KTNN) – 116 Nguyễn Chánh, Hà Nội, dưới sự chủ trì của Bí thư Đảng ủy, Tổng Kiểm toán nhà nước Hồ Đức Phớc, Ban Thường vụ (BTV) Đảng ủy KTNN tổ chức Hội nghị thường kỳ tháng 3/2018.

Bí thư Đảng ủy, Tổng Kiểm toán nhà nước Hồ Đức Phớc chủ trì Hội nghị

Hội nghị đã nghe Ủy viên BTV Đảng ủy KTNN, Chánh Văn phòng Đảng - Đoàn thể Nguyễn Bá Dũng trình bày dự thảo Báo cáo Kết quả lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ tháng 1, 2/2018, phương hướng, nhiệm vụ tháng 3,4/2018; Tờ trình về tổ chức Lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác đảng cho cấp ủy viên  năm 2018.

Báo cáo nêu rõ, trong tháng 1, 2/2018, các cấp ủy đảng tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện và hoàn thành nhiệm vụ chính trị theo kế hoạch đề ra trong: Đổi mới công tác xây dựng Kế hoạch kiểm toán, nâng cao chất lượng kiểm soát hoạt động kiểm toán; Đẩy mạnh ứng dụng Công nghệ thông tin vào hoạt động kiểm toán, góp phần quan trọng vào việc nâng cao chất lượng kiểm toán trong năm 2018.

Trong công tác xây dựng Đảng, thông qua việc triển khai thực hiện nghiêm túc các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng ủy KTNN, các Chỉ thị của Tổng Kiểm toán nhà nước, công tác giáo dục, chính trị tư tưởng của cán bộ, đảng viên, công chức viên chức trong toàn Đảng bộ tiếp tục được đẩy mạnh và có chuyển biến tích cực. Tình hình tư tưởng cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong toàn Đảng bộ ổn định, đón tết Nguyên đán an toàn, tiết kiệm...

Dự thảo báo cáo nêu rõ các nhiệm vụ trọng tâm về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị trong tháng 3, 4/2018, cụ thể: Triển khai công tác kiểm toán đảm bảo theo đúng kế hoạch, tiến độ, mục tiêu, trọng tâm, nội dung kiểm toán theo hướng dẫn; Đẩy mạnh kiểm soát việc chấp hành quy chế, quy trình, thủ tục hoạt động kiểm toán đối với các Đoàn, Tổ kiểm toán theo quy định hiện hành; Đổi mới chất lượng báo cáo kiểm soát chất lượng kiểm toán; Tiếp tục kiện toàn tổ chức bộ máy và công tác cán bộ; Tiếp tục lãnh đạo thực hiện Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và Chương trình xây dựng văn bản quản lý năm 2018 của KTNN đã ban hành, đồng thời tập trung sửa đổi, bổ sung Luật KTNN trình Quốc hội thông qua vào năm 2019; Đẩy mạnh ứng dụng Công nghệ thông tin trong hoạt động kiểm toán, xây dựng các phần mềm hỗ trợ hoạt động kiểm toán theo lĩnh vực; Lãnh đạo tiếp tục tổ chức thực hiện có hiệu quả Kế hoạch đối ngoại năm 2018 của KTNN; Lãnh đạo tập trung tuyên truyền về hoạt động của Ngành theo trọng tâm, trọng điểm nhằm phục vụ công tác chính trị và nâng cao vị thế của Ngành…

Về công tác xây dựng Đảng, các cấp ủy tiếp tục quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 468-CT/BTV ngày 23/02/2018 của BTV Đảng ủy KTNN về “Lãnh đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị trọng tâm năm 2018 và tập trung lãnh đạo tổ chức thành công Đại hội ASOSAI lần thứ 14”. Theo đó, các cấp ủy cần lãnh đạo thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đẩy mạnh việc giáo dục đạo đức, lối sống, văn hóa, ứng xử, trách nhiệm nêu gương và lòng tự tôn nghề nghiệp cho đội ngũ Kiểm toán viên; Tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc Nghị quyết số 36-NQ/BCS ngày 06/7/2016 của Ban cán sự đảng về luân chuyển, điều động, định kỳ chuyển đổi vị trí công tác và biệt phái đối với đảng viên, công chức, viên chức KTNN; Tập trung chỉ đạo cấp ủy các đơn vị thực hiện nghiêm túc chế độ sinh hoạt định kỳ, sinh hoạt chi bộ tạm thời đối với Đoàn kiểm toán; Tiếp tục củng cố và kiện toàn tổ chức cơ sở đảng, tăng cường quản lý, phát triển đảng viên…

Cơ bản thống nhất với các nội dung của dự thảo Báo cáo Kết quả lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ tháng 1,2/2018, phương hướng, nhiệm vụ tháng 3,4/2018, các Ủy viên BTV thảo luận, đề xuất giải pháp tháo gỡ những vướng mắc, khó khăn trong thực tiễn triển khai lãnh đạo thực hiện công tác: Kiểm toán; Tổ chức và đào tạo cán bộ; Xây dựng và phổ biến pháp luật; Giáo dục chính trị tư tưởng…

Bí thư Đảng ủy, Tổng Kiểm toán nhà nước Hồ Đức Phớc đánh giá cao và khẳng định sẽ tiếp thu các ý kiến thảo luận tại Hội nghị. Đồng chí Hồ Đức Phớc lưu ý một số nội dung cần thực hiện trong tháng 3,4/2018: Tập trung về công tác đào tạo, đặc biệt là đào tạo các cán bộ trẻ; Tổ chức sinh hoạt đảng; Công tác chuyên môn; Công tác tổ chức cán bộ; Xây dựng pháp luật…

Đồng chí Hồ Đức Phớc yêu cầu BTV đảng ủy KTNN tiếp tục chỉ đạo các cấp ủy đảng làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, nhất là giáo dục văn hóa, tư tưởng, lối sống, trách nhiệm của đảng viên; Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về Đại hội ASOSAI 14, về vị trí, chức năng, vai trò, nhiệm vụ, phạm vi hoạt động của KTNN. “Cần tăng cường tuyên truyền về hoạt động kiểm toán, để thông qua kết quả kiểm toán, nhân dân nhận thức được vai trò của KTNN đối với đất nước, từ đó nâng tầm KTNN trong xã hội” – Bí thư Đảng ủy, Tổng Kiểm toán nhà nước Hồ Đức Phớc nhấn mạnh.

Trong khuôn khổ Hội nghị, BTV Đảng ủy KTNN đã xem xét, thảo luận, cho ý kiến về Dự thảo Kế hoạch kiểm tra, giám sát năm 2018 của Đảng ủy KTNN; Tờ trình về việc kiện toàn BCH Đảng bộ KTNN khu vực V nhiệm kỳ 2015 – 2020; Tờ trình nhận xét, đánh giá của Ban thường vụ Đảng ủy về bổ nhiệm lại công chức; Tờ trình về thành lập Chi bộ cơ sở Ban Quản lý dự án Công nghệ thông tin.
 

Ủy viên BTV, Chánh Văn phòng Đảng - Đoàn thể Nguyễn Bá Dũng báo cáo tại Hội nghị

Về công tác kết nạp đảng và chuyển đảng chính thức, đồng chí Nguyễn Bá Dũng cho biết, Ban Tổ chức và Văn phòng Đảng - Đoàn thể nhận được 07 hồ sơ đề nghị xem xét kết nạp đảng viên mới, kết quả thẩm định có 07/07 hồ sơ đề nghị xem xét kết nạp đảng đủ thủ tục, điều kiện và tiêu chuẩn theo quy định Điều lệ Đảng; 13 hồ sơ đề nghị công nhận đảng viên dự bị thành chính thức, kết quả thẩm định có 13/13 hồ sơ đủ thủ tục, điều kiện và tiêu chuẩn chuyển đảng chính thức.

Sau khi thảo luận, BTV Đảng ủy KTNN đồng ý xem xét kết nạp Đảng cho 05 quần chúng đủ tiêu chuẩn, chuyển đảng chính thức cho 13 đảng viên dự bị, và xét tặng Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng cho 01 Đảng viên có đủ điều kiện./.

M.Thúy
 

Xem thêm »