Tổng Kiểm toán nhà nước chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ tháng 4/2018 của toàn Ngành

06/04/2018
Xem cỡ chữ Đọc bài viết In trang Google

(sav.gov.vn) - Ngày 5/4/2018, tại trụ sở Kiểm toán nhà nước - 116 Nguyễn Chánh, Hà Nội, Tổng Kiểm toán nhà nước Hồ Đức Phớc đã chủ trì cuộc họp giao ban thường kỳ tháng 4/2018.

Tổng Kiểm toán nhà nước Hồ Đức Phớc phát biểu chỉ đạo Hội nghị

Hội nghị đã nghe báo cáo tình hình thực hiện công tác tháng 03/2018 và dự kiến kế hoạch công tác tháng 4/2018 của toàn Ngành.
 
Trong tháng 3/2018, toàn Ngành đã cơ bản hoàn thành các nhiệm vụ theo kế hoạch đề ra.
 
KTNN đã hoàn thành dự thảo Báo cáo kiểm toán báo cáo quyết toán NSNN năm 2016, kịp thời phục vụ cuộc họp thẩm tra quyết toán NSNN năm 2016 của Thường trực Ủy ban Tài chính - Ngân sách của Quốc hội. KTNN đã tổ chức họp báo giới thiệu về Đại hội ASOSAI 14 và Bộ nhận diện Đại hội. Tổ chức Hội thảo “Rà soát, sửa đổi Luật KTNN năm 2015”.
 
Tuy nhiên, việc thực hiện các văn bản của KTNN theo báo cáo tổng hợp của Vụ Pháp chế còn một số hạn chế, tồn tại cần chấn chỉnh; còn một số đơn vị chưa quan tâm cập nhật thông tin vào Phần mềm Cơ sở dữ liệu đối tượng kiểm toán; chưa chủ động ứng dụng Phần mềm Quản lý văn bản và hồ sơ công việc theo quy định đã ban hành; việc nhập kết quả kiểm toán vào Phần mềm “Quản lý tiến độ, tổng hợp kết quả kiểm toán và theo dõi thực hiện kiến nghị kiểm toán” tại một số đơn vị còn lúng túng.
 
Sau khi thảo luận về tình hình thực hiện nhiệm vụ, Tổng Kiểm toán nhà nước đã kết luận nhiệm vụ trọng tâm công tác tháng 4/2018 như sau:
 
Các KTNN chuyên ngành, khu vực: Tổ chức triển khai các cuộc kiểm toán theo Kế hoạch kiểm toán đã được Tổng Kiểm toán nhà nước phê duyệt.
 
Đối với cuộc kiểm toán Chuyên đề công tác quản lý hoàn thuế GTGT năm 2017: Các đơn vị chủ động phối hợp chặt chẽ với KTNN chuyên ngành II (đơn vị chủ trì) để kịp thời trao đổi thông tin, thống nhất cách thức thực hiện kiểm toán nhằm nâng cao chất lượng cuộc kiểm toán.
 
Vụ Tổng hợp: Tổ chức thẩm định kế hoạch kiểm toán, báo cáo kiểm toán của các cuộc kiểm toán thuộc KHKT năm 2018; khẩn trương hoàn thiện Báo cáo kiểm toán quyết toán NSNN năm 2016, Báo cáo tổng hợp kết quả kiểm toán năm 2017 của KTNN; tổ chức đối chiếu kết quả kiến nghị xử lý tài chính năm 2017 với các đơn vị trực thuộc và Bộ Tài chính.
 
Vụ CĐ&KSCLKT: Triển khai 04 cuộc kiểm soát chất lượng gián tiếp theo Kế hoạch kiểm soát chất lượng kiểm toán năm 2018 đã được phê duyệt; hoàn thành báo cáo tổng hợp kết quả kiểm toán Chuyên đề công tác quản lý, sử dụng biên chế công chức, viên chức và quỹ lương năm 2016; xây dựng báo cáo tổng hợp việc rà soát, kiểm điểm rút kinh nghiệm về công tác kiểm toán năm 2017; tiếp tục thực hiện kế hoạch soạn thảo các văn bản quy phạm pháp luật.
 
Vụ Tổ chức cán bộ: Tiếp tục trình Tổng Kiểm toán nhà nước, Ban Cán sự đảng KTNN phương án luân chuyển, điều động, chuyển đổi vị trí công tác và biệt phái để sắp xếp lại đội ngũ công chức cho phù hợp; tiếp tục triển khai Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng năm 2018 của KTNN; chủ trì và phối hợp với Trung tâm Tin học triển khai nhập, quản lý hồ sơ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và cập nhật thông tin Phần mềm tổ chức cán bộ.
 
Vụ Pháp chế: Tổ chức thực hiện Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và Chương trình xây dựng văn bản quản lý năm 2018 của KTNN đã ban hành; chủ động triển khai các nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo sửa đổi, bổ sung Luật KTNN; tiếp tục tổng hợp ý kiến về những khó khăn, vướng mắc trong quá trình tổ chức thực hiện Luật KTNN năm 2015.
 
Trường Đào tạo và Bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm toán: Tiếp tục tổ chức nghiệm thu các đề tài NCKH; tổ chức các lớp đào tạo, bồi dưỡng theo Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng công chức năm 2018; triển khai ký hợp đồng với các Ban chủ nhiệm đề tài NCKH năm 2018. Phối hợp với Vụ Tổ chức cán bộ khẩn trương lựa chọn các đề tài NCKH có giá trị thực tiễn cao đã được nghiệm thu, biên tập lại trình Tổng KTNN phê duyệt để in ấn phục vụ các đại biểu trong kỳ họp Quốc hội.
 
Trung tâm Tin học: Trình Lãnh đạo KTNN phương án xây dựng Đề án Chiến lược phát triển CNTT của KTNN; phối hợp với các đơn vị chuẩn bị triển khai thí điểm phần mềm số hóa và quản lý hồ sơ kiểm toán (giai đoạn 2); đôn đốc hướng dẫn việc sử dụng các phần mềm đã hoàn thành; phối hợp với Vụ TCCB rà soát hồ sơ cán bộ và đối chiếu thông tin trên hồ sơ gốc của toàn ngành; trình Lãnh đạo KTNN ban hành Chỉ thị về việc tăng cường ứng dụng CNTT trong các hoạt động của KTNN.
 
Vụ Hợp tác quốc tế: Tích cực, chủ động triển khai các nội dung chuẩn bị cho Đại hội ASOSAI 14 theo kế hoạch, phối hợp chặt chẽ với các Tiểu ban thực hiện nghiêm ý kiến kết luận của Tổng KTNN tại Thông báo số 480/TB-KTNN ngày 29/3/2018 để đẩy nhanh tiến độ thực hiện các công việc; chuẩn bị chu đáo Đoàn công tác nước ngoài của KTNN.
 
Thanh tra KTNN: Triển khai các Đoàn thanh tra đợt 1 theo kế hoạch đã được phê duyệt, lựa chọn những đoàn kiểm toán tiềm ẩn nhiều rủi ro báo cáo Tổng KTNN để tổ chức các cuộc thanh tra đột xuất; xử lý các đơn thư tố cáo, đề nghị theo đúng quy định, thẩm quyền.
 
Báo Kiểm toán, Báo Kiểm toán điện tử, Tạp chí Nghiên cứu khoa học kiểm toán, Cổng thông tin điện tử KTNN: Tiếp tục phối hợp với các đơn vị liên quan đăng bài tuyên truyền về pháp luật KTNN, hiệu quả hoạt động của KTNN, kết quả kiểm toán năm 2017 của KTNN, các hoạt động hướng tới Đại hội ASOSAI 14.
 
Văn phòng KTNN: Triển khai đảm bảo cơ sở vật chất, phương tiện, thiết bị, trang phục cho công chức KTNN; khẩn trương phối hợp thực hiện 02 phóng sự và phim tài liệu giới thiệu về KTNN trên VTV phục vụ công tác tuyên truyền cho Đại hội ASOSAI 14; trình Tổng Kiểm toán nhà nước làm việc với các cơ quan có liên quan để đề nghị khen thưởng cấp nhà nước cho các tổ chức, cá nhân của KTNN; tiếp tục hoàn thiện các hạng mục Trụ sở KTNN số 116 Nguyễn Chánh; triển khai mở thầu gói thầu May sắm trang phục xuân hè năm 2018 của KTNN; tham gia xét duyệt quyết toán các đơn vị dự toán trong Ngành theo kế hoạch đã được Lãnh đạo KTNN phê duyệt; tiếp tục làm việc với Bộ Tài chính, Văn phòng Chính phủ về việc quyết toán nguồn kinh phí 5% niên độ ngân sách 2014 và các năm trước chưa thực hiện, giải ngân nguồn kinh phí 5% phục vụ nhu cầu về vốn của năm 2018; đôn đốc các chủ đầu tư hoàn thiện dự án; tổ chức thẩm tra phê duyệt quyết toán đối với các dự án đã hoàn thành, bàn giao đưa vào sử dụng.
 
Ban quản lý dự án ĐTXD chuyên ngành thuộc KTNN: Đẩy nhanh tiến độ triển khai theo quy trình đầu tư đối với Dự án ĐTXD Trường Đào tạo và Bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm toán, Dự án ĐTXD Phân hiệu đào tạo phía Nam - Trường Đào tạo và Bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm toán, Dự án ĐTXD Trụ sở KTNN khu vực I, XIII.
 
Ban quản lý dự án CNTT thuộc KTNN: Phối với KTNN chuyên ngành II, VI, VII, Vụ Tổng hợp, Vụ Chế độ và kiểm soát chất lượng kiểm toán, Trung tâm Tin học, KTNN khu vực I thực hiện nghiệm thu và xin ý kiến góp ý phiên bản mô phỏng các phần mềm còn lại thuộc gói thầu số 2; hoàn thành nghiệm thu toàn bộ các công việc đối với gói thầu số 1; phối hợp với Trung tâm Tin học, lập kế hoạch Chuẩn bị đầu tư dự án Hợp phần 2 “Hệ thống thông tin tích hợp và trung tâm dữ liệu dự phòng”.
 
Văn phòng KTNN trân trọng thông báo kết luận của Tổng Kiểm toán nhà nước tại cuộc họp giao ban Ngành để các đơn vị biết và thực hiện./.
 
Minh Thuý

Xem thêm »