Kết luận của Phó Thủ tướng về thành lập Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp

15/05/2018
Xem cỡ chữ Đọc bài viết In trang Google

(sav.gov.vn) - Ngày 11/5 vừa qua, Văn phòng Chính phủ có Thông báo Kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ (Thông báo số 181/TB-VPCP) tại cuộc họp Tổ cổng tác của Thủ tướng Chính phủ về thành lập Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp.

Theo Thông báo, ngày 2/5/2018, tại trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ đã chủ trì họp Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ về thành lập Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp. Sau khi nghe Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp báo cáo về tình hình triển khai các công việc trong thời gian vừa qua; ý kiến của các đại biểu dự họp, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ kết luận: “Nhìn chung, các Bộ, Cơ quan là thành viên Tổ công tác đã tích cực triển khai các nhiệm vụ được giao tại Thông báo số 116/TB-VPCP ngày 23/3/2018 của Văn phòng Chính phủ. Ủy ban quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp đã chủ động trong việc xây dựng và hoàn thiện các Đề án, văn bản: Kế hoạch hoạt động, Đề án về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các đơn vị trực thuộc, Đề án vị trí việc làm, Đề án tuyển dụng công chức, viên chức, Bộ chỉ số giám sát, đánh giá doanh nghiệp, các quy chế nghiệp vụ và quản trị nội bộ”.

Phó Thủ tướng yêu cầu trong thời gian tới Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp phải chủ động hoàn thiện và ban hành các Đề án, Quy chế, văn bản theo thẩm quyền; hoàn thiện Kế hoạch hoạt động của Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp theo chỉ đạo của Phó Thủ tướng tại Công văn số 4051/VPCP-TCCV ngày 4/5/2018.

Đồng thời, khẩn trương xây dựng dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ quy định về trình tự, thủ tục, trách nhiệm, cơ chế phối hợp giữa các cơ quan khi thực hiện chuyển giao các tập đoàn, tổng công ty về Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp; tổ chức công tác truyền thông về tổ chức và hoạt động của Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp thời gian qua.

Phó Thủ tướng cũng yêu cầu Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với cơ quan liên quan báo cáo cấp có thẩm quyền việc Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp tiếp nhận trụ sở làm việc tại số 8 Khúc Hạo, quận Ba Đình, Hà Nội.

Bộ Nội vụ khẩn trương hoàn thành việc giao bổ sung biên chế công chức năm 2018 cho Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp và đề xuất phương án điều chuyển biên chế công chức theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công văn số 4078/VPCP-TCCV ngày 4/5/2018 của Văn phòng Chính phủ.

Trên cơ sở cuộc họp do Phó Thủ tướng chủ trì về Dự thảo Nghị định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp, Bộ Kế hoạch và Đầu tư hoàn thiện Dự thảo Nghị định, báo cáo Thủ tướng Chính phủ để xin ý kiến Ủy ban Thường vụ Quốc Hội./.

Thanh Trang
 

Xem thêm »