KTNN xét chọn đề tài đưa vào kế hoạch khoa học và công nghệ 2019 của KTNN

12/06/2018
Xem cỡ chữ Đọc bài viết In trang Google

(sav.gov.vn) - Chiều ngày 11/6/2018, tại Trụ sở Kiểm toán nhà nước (KTNN) – 116 Nguyễn Chánh, Hà Nội, Hội đồng tư vấn, xác định nhiệm vụ và xét chọn các cá nhân, tổ chức thực hiện đề tài đưa vào Kế hoạch khoa học và công nghệ năm 2019 (Hội đồng) tổ chức họp để rà soát danh mục đăng ký đề tài nghiên cứu khoa học năm 2019 của KTNN. PGS.TS, Phó Tổng Kiểm toán nhà nước Đoàn Xuân Tiên – Chủ tịch Hội đồng điều hành buổi họp.

Toàn cảnh buổi họp

Chủ tịch Hội đồng Đoàn Xuân Tiên cho biết, Hội đồng được thành lập theo Quyết định 1330/QĐ-KTNN ngày 4/6/2018 của KTNN; có nhiệm vụ rà soát danh mục đề tài các năm, xem xét tính cấp thiết của các nhiệm vụ đề xuất để xác định nhiệm vụ và lựa chọn các cá nhân, tổ chức thực hiện các đề tài để đưa vào Kế hoạch khoa học và công nghệ năm 2019 của KTNN. Hội đồng gồm 11 thành viên thuộc Vụ Tổ chức – cán bộ; Trường Đào tạo và Bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm toán; Vụ Tổng hợp; Vụ chế độ và Kiểm soát chất lượng kiểm toán; KTNN khu vực I, chuyên ngành III, chuyên ngành IV.

Trên cơ sở xem xét danh mục 23 đề tài khoa học cấp Bộ năm 2019 của KTNN được đăng ký của các các nhân, đơn vị trong Ngành, các thành viên của Hội đồng đã thảo luận, đánh giá loại bỏ các đề tài có sự trùng lắp với các nội dung đã được nghiên cứu, các đề tài chưa mang tính cấp thiết; Đề xuất ghép một số đề tài có nội dung trùng nhau. Hội đồng đã lựa chọn 09 đề tài khoa học cấp Bộ năm 2019 do các đơn vị: Vụ Pháp chế, Văn phòng Đảng – Đoàn thể, Trường Đào tạo và Bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm toán, Vụ Tổng hợp, KTNN chuyên ngành Ia, IV; KTNN khu vực XII, khu vực VI, khu vực VII chủ trì. Các đề tài tập trung nghiên cứu trên các lĩnh vực: Hoàn thiện cơ sở pháp lý, đổi mới hoạt động kiểm toán; Ngân sách nhà nước; Tài chính doanh nghiệp; Đầu tư – dự án; Kiểm toán hoạt động.

Hội đồng cũng thảo luận, phân công các đơn vị chủ trì triển khai 04 đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ năm 2019 theo đặt hàng của Tổng Kiểm toán nhà nước, gồm các nội dung: Chiến lược phát triển CNTT đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2040 – Trung tâm Tin học chủ trì; Quy trình, phương pháp kiểm toán CNTT – KTNN chuyên ngành VII chủ trì; Vận dụng phương pháp cách tiếp cận đánh giá rủi ro và xác định sai sót trọng yếu trong kiểm toán quyết toán Ngân sách địa phương – KTNN khu vực VII chủ trì; Xây dựng hệ thống tiêu chí, chỉ tiêu  phục vụ cho lập kế hoạch kiểm toán hàng năm – Vụ Tổng hợp chủ trì.

Trên cơ sở đề xuất của Hội đồng khoa học KTNN, Hội đồng đồng ý trình xây dựng 01 đề tài nghiên cứu khoa học cấp Nhà nước nhằm nghiên cứu về chiến lược phát triển KTNN đến năm 2030, tầm nhìn 2040.

Trên cơ sở xem xét danh mục 43 đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở năm 2019, Hội đồng  lựa chọn 15 đề tài do các đơn vị: KTNN khu vực I, IV, IX, XII, VII; KTNN chuyên ngành VII, Ib, IV, III, Ia; Trung tâm tin học chủ trì. Các đề tài tập trung nghiên cứu các lĩnh vực: Ngân sách nhà nước; Doanh nghiệp – Tài chính, ngân hàng; Đầu tư dự án; Kiểm toán hoạt động; Xây dựng quy trình, chuẩn mực, hướng dẫn nghiệp vụ, kỹ năng kiểm toán; Hoạt động kiểm toán. Hội đồng cũng đề xuất, các đơn vị lựa chọn bổ sung 05 đề tài khoa học cấp cơ sở để đưa vào kế hoạch khoa học và công nghệ năm 2019.

Kết luận buổi làm việc, Chủ tịch Hội đồng Đoàn Xuân Tiên yêu cầu, trên cơ sở các nội dung đã thống nhất tại buổi làm việc, Vụ Tổ chức – Cán bộ phối hợp với Thường trực Hội đồng khoa học của KTNN tổng hợp,  xin ý kiến Lãnh đạo KTNN./.

Ngọc Bích
 

Xem thêm »