Vinachem: Cụ thể hóa Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm, Ban chấp hành Trung ương Đảng, khóa XII phù hợp với tình hình thực tế

08/08/2018
Xem cỡ chữ Đọc bài viết In trang Google

(sav.gov.vn) - Sáng ngày 7/8/2018, tại trụ sở Tập đoàn Hóa chất Việt Nam, Hà Nội, đồng chí Hồ Đức Phớc - Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Kiểm toán nhà nước, Thành viên Ban chỉ đạo giám sát việc thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm, Ban chấp hành Trung ương Đảng, khóa XII, Tổ trưởng Tổ Công tác số 3 và 05 thành viên của Tổ Công tác đã có buổi làm việc với Đảng ủy Tập đoàn Hóa chất Việt Nam (Vinachem) về kết quả triển khai, thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm, Ban Chấp hành Trung ương Đảng, khóa XII.

Toàn cảnh buổi làm việc

05 thành viên Tổ Công tác gồm: Vụ trưởng Vụ Công nghiệp, Ban Kinh tế TW Lê Xuân Thành; Phó Vụ trưởng Vụ Chế độ và Kiểm soát chất lượng kiểm toán, Kiểm toán nhà nước Nguyễn Danh Bình; Phó Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Bộ Công Thương Nguyễn Sỹ Cường; Phó Vụ trưởng Vụ Kinh tế Tổng hợp, Ban Kinh tế TW Nguyễn Quang Huy; Phó Chánh văn phòng KTNN, Thư ký Tổng Kiểm toán nhà nước Lê Tùng Lâm.

Về phía Vinachem có: Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn Nguyễn Phú Cường; Phó Bí thư Đảng ủy, Tổng giám đốc Tập đoàn Nguyễn Gia Tường; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ Tập đoàn, lãnh đạo Tập đoàn, đại diện các Ban chuyên môn.

Thay mặt Vinachem, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn Nguyễn Phú Cường đã báo cáo Tổ Công tác số 3 về tình hình triển khai học tập, quán triệt và tuyên truyền các Nghị quyết Hội nghị Trung ương năm, khóa XII; Tình hình thể chế hóa các Nghị quyết, những kết quả đạt được, những tồn tại, hạn chế, nguyên nhân của những tồn tại, hạn chế; Kết quả triển khai thực hiện các Nghị quyết; Những tồn tại, hạn chế, bất cập, bài học kinh nghiệm về triển khai thực hiện các Nghị quyết; Giải pháp tiếp tục thực hiện các Nghị quyết trong thời gian tới.

Vinachem xây dựng, triển khai chương trình hành động về Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII
            
Theo ông Nguyễn Phú Cường, thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/TW ngày 03/6/2017 về “Phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa”; Nghị quyết số 11-NQ/TW ngày 03/6/2017 về “Hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa”; Nghị quyết số 12-NQ/TW ngày 03/6/2017 về “Tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước”; Kế hoạch số 36- KH/ĐUK ngày 05/7/2017 của Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương, Ban Thường vụ Đảng ủy Vinachem đã ban hành Kế hoạch số 781-KH/ĐU ngày 11/7/2017 về “Tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng, khóa XII”; Chương trình hành động số 791-CTTr/ĐU ngày 28/7/ 2017 về “Thực hiện các Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm, Ban Chấp hành Trung ương Đảng, khóa XII”, đồng thời chỉ đạo các ban tham mưu giúp việc của Đảng ủy và các cấp ủy trực thuộc tổ chức triển khai thực hiện.

Ngày 31/7/2017, Đảng ủy Tập đoàn đã tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện các Nghị quyết của Hội nghị lần thứ năm, Ban Chấp hành Trung ương Đảng, khóa XII đến toàn thể cán bộ, đảng viên Công ty mẹ Tập đoàn và đội ngũ cán bộ chủ chốt các công ty, đơn vị có cấp ủy Đảng trực thuộc Đảng bộ Tập đoàn. Đồng thời chỉ đạo các Đảng ủy cơ sở trực thuộc xây dựng kế hoạch và tổ chức hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết tới 870 cán bộ, đảng viên trong đơn vị.

Sau khi tham dự Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện các nghị quyết, đồng chí Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn và đồng chí phó Bí thư Đảng ủy, Tổng giám đốc Tập đoàn đã kịp thời xây dựng "Kế hoạch hành động" của cá nhân về thực hiện các Nghị quyết; các đồng chí đảng viên thực hiện viết bài thu hoạch về kết quả học tập Nghị quyết theo yêu cầu của Đảng ủy cấp trên và Đảng ủy Tập đoàn. Đảng ủy trực thuộc đã bám sát sự chỉ đạo của Đảng ủy Tập đoàn, nghiêm túc, kịp thời xây dựng kế hoạch và chương trình hành động để tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết. Tập đoàn đã tổ chức tuyên truyền sâu, rộng về các Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm, Ban Chấp hành Trung ương Đảng, khóa XII trên Cổng thông tin của Tập đoàn. "Trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết, Đảng ủy Tập đoàn và cấp ủy trực thuộc đã linh hoạt, chủ động, lựa chọn những nội dung cơ bản, quan trọng gắn với hoạt động sản xuất kinh doanh của Tập đoàn và các đơn vị để tập trung tổ chức triển khai thực hiện. Nội dung chương trình hành động thực hiện Nghị quyết gắn với thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh và công tác xây dựng Đảng trong Đảng bộ Tập đoàn" - ông Nguyễn Phú Cường nhận định.

Báo cáo Tổ Công tác số 3 về những tồn tại, hạn chế trong việc tổ chức triển khai học tập, quán triệt và tuyên truyền các Nghị quyết Hội nghị Trung ương năm, khóa XII, ông Nguyễn Phú Cường cho biết, do  Nghị quyết số 10-NQ/TW ngày 03/6/2017 về “Phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa”, trong khi Tập đoàn Hóa chất Việt Nam là doanh nghiệp Nhà nước nên rất khó cụ thể hóa và triển khai thực hiện; Nghị quyết số 11-NQ/TW ngày 03/6/2017 về “Hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa” là Nghị quyết đề cập đến các nội dung, lĩnh vực thuộc các Bộ, ngành và cấp có thẩm quyền mới có thể thực hiện, trong khi đó Tập đoàn Hóa chất Việt Nam chỉ là một doanh nghiệp Nhà nước không có chức năng và thẩm quyền để xây dựng thể chế nên rất khó cụ thể hóa và triển khai thực hiện. Để triển khai thực hiện Nghị quyết, Đảng ủy Tập đoàn và các cấp ủy trực thuộc đã xây dựng chương trình hành động với nội dung theo hướng chủ động, tích cực trong tổ chức nghiên cứu và tổng kết kinh nghiệm thực tiễn, kịp thời báo cáo và tham mưu với Đảng, Nhà nước hoàn thiện thể chế trên các lĩnh vực: Thể chế về sở hữu, phát triển các thành phần kinh tế, các loại hình doanh nghiệp; thể chế phát triển đồng bộ các yếu tố thị trường và các loại thị trường, đặc biệt là thể chế để phát triển đồng bộ, vận hành thông suốt các thị trường; thể chế gắn kết tăng trưởng kinh tế với bảo đảm phát triển bền vững, tiến bộ và công bằng xã hội, quốc phòng, an ninh, bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu; thể chế đẩy mạnh, nâng cao hiệu quả hội nhập kinh tế quốc tế.

Tình hình thể chế hóa các Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5, Ban Chấp hành Trung ương Đảng  khóa XII của Vinachem

Đánh giá những kết quả đã đạt được thể chế hóa các Nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII, ông Nguyễn Phú Cường cho rằng: Ban Thường vụ Đảng ủy Tập đoàn đã lãnh đạo, chỉ đạo Hội đồng thành viên, Ban Tổng giám đốc Tập đoàn và các cấp ủy trực thuộc cụ thể hóa Chương trình hành động phù hợp với tình hình thực tế tại Tập đoàn và các đơn vị; tiến hành rà soát, sửa đổi, bổ sung, ban hành mới một số quy chế, quy định về quản trị nội bộ của Tập đoàn; đồng thời chỉ đạo Người đại diện phần vốn của Tập đoàn tại các công ty cổ phần phối hợp với Hội đồng quản trị công ty chỉ đạo đơn vị triển khai thực hiện. “Ngoài việc xây dựng và ban hành Chương trình hành động thực hiện các Nghị quyết, Ban Thường vụ Đảng ủy Tập đoàn chưa xây dựng và ban hành được các Nghị quyết chuyên đề về lãnh đạo, chỉ đạo thể chế hóa, cụ thể hóa các Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII để triển khai thực hiện. Bên cạnh đó, các Nghị quyết của Hội nghị lần thứ năm, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII đề cập đến những nội dung lớn mang tính vĩ mô, nên việc xác định các nội dung để lãnh đạo, chỉ đạo thể chế hóa, cụ thể hóa sao cho phù hợp với chức năng nhiệm vụ và phạm vi thực hiện tại Tập đoàn và các doanh nghiệp có những khó khăn nhất định, Tập đoàn đang tiếp tục nghiên cứu để thực hiện” – ông Nguyễn Phú Cường trình bày về những bất cập, tồn tại và  nguyên nhân của những tồn tại, hạn chế về công tác thể chế hóa Nghị quyết tại Tập đoàn.

Theo ông Nguyễn Phú Cường, Tập đoàn đã xây dựng, báo cáo bổ sung và hoàn thiện Đề án tái cơ cấu Tập đoàn Hóa chất Việt Nam giai đoạn 2017-2020, báo cáo Bộ Công Thương thẩm định, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định. Ngày 05/01/2018, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 16/QĐ-TTg phê duyệt Đề án tái cơ cấu Tập đoàn Hóa chất Việt Nam giai đoạn 2017-2020. Căn cứ Văn bản chấp thuận của Bộ Công Thương, ngày 23/5/2018, Tập đoàn Hóa chất Việt Nam đã ban hành Quyết định số 168/QĐ-HCVN về Kế hoạch thực hiện Đề án tái cơ cấu Tập đoàn Hóa chất Việt Nam giai đoạn 2017-2020.

Đề án quan trọng trên gồm: Kế hoạch thực hiện cổ phần hóa Công ty mẹ Tập đoàn Hóa chất Việt Nam; Công ty TNHH MTV Apatit Việt Nam và Viện Hóa học Công nghiệp Việt Nam. Ngành nghề kinh doanh của Tập đoàn giai đoạn 2017-2020 được xác định tại Quyết định số 16/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ là sản xuất và kinh doanh hóa chất cơ bản; công nghiệp khai thác, chế biến khoáng sản làm nguyên liệu sản xuất phân bón và hóa chất; sản xuất, kinh doanh phân bón chứa lân; sản xuất thuốc bảo vệ thực vật. Ngành, nghề liên quan phục vụ trực tiếp ngành, nghề kinh doanh chính: Đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ cho ngành hóa chất; công nghiệp cao su; sản xuất hóa chất tiêu dùng; sản xuất phân bón tổng hợp; hóa dược.

Bên cạnh đó, Tập đoàn sẽ tiến hành thực hiện các quy định của Nhà nước về định giá đất đai, tài sản hữu hình, tài sản vô hình khi thực hiện cổ phần hóa Công ty mẹ - Tập đoàn và các Công ty thành viên; tích cực phối hợp với đơn vị tư vấn xác định giá trị doanh nghiệp và nghiêm túc thực hiện quyết định của cơ quan Kiểm toán nhà nước khi cổ phần hóa Công ty mẹ - Tập đoàn và các Công ty thành viên theo Đề án tái cơ cấu đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Đánh giá thực trạng tài chính của Tập đoàn, mức độ hiệu quả đầu tư, sử dụng vốn Nhà nước của Tập đoànnăm 2017 và 6 tháng đầu năm 2018, ông Nguyễn Phú Cường cho biết,  hệ số bảo toàn vốn của Tập đoàn năm 2017 là 0,99 lần; ước 6 tháng đầu năm 2018 là 1,0 lần; Vốn chủ sở hữu năm 2017 là 13.559 tỷ đồng; ước 6 tháng đầu năm 2018 là 13.625 tỷ đồng; Tổng Tài sản năm 2017 là 20.797 tỷ đồng; ước 6 tháng đầu năm 2018 là 20.581 tỷ đồng; Lợi nhuận năm 2017 là 287 tỷ đồng; ước 6 tháng đầu năm 2018 là 70 tỷ đồng.

Về tình hình hiệu quả sử dụng vốn Nhà nước, ông Nguyễn Phú Cường thừa nhận năm 2017, Tập đoàn Hóa chất Việt Nam không bảo toàn và phát triển vốn Nhà nước tại Tập đoàn, nguyên nhân do Công ty mẹ hoạt động kinh doanh lỗ, chưa bảo toàn và phát triển được vốn do trích lập dự phòng tổn thất đầu tư tài chính của 04 Công ty thua lỗ (Công ty TNHH MTV Đạm Ninh Bình, Công ty CP Phân đạm và Hóa chất Hà Bắc; Công ty CP DAP – Vinachem; Công ty CP DAP số 2 – Vinachem), và trích lập dự phòng nợ phải thu khó đòi đối với Công ty TNHH MTV Đạm Ninh Bình.

Về kết quả thực hiện cơ cấu lại, đổi mới DNNN, đã hoàn thành thoái vốn, bán bớt vốn tại 13/17 doanh nghiệp năm 2016, 2017; Năm 2018 thực hiện thoái vốn tại 15 doanh nghiệp; Năm 2019 thực hiện thoái vốn tại 14 doanh nghiệp; Năm 2020 thực hiện thoái vốn tại 04 doanh nghiệp. Năm 2018, Tập đoàn đang tổ chức xác định giá khởi điểm khi chuyển nhượng vốn tại 15 doanh nghiệp; Thoái hết vốn tại các doanh nghiệp không thuộc ngành nghề kinh doanh chính của Tập đoàn, hoặc không cần nắm giữ vốn để tạo nguồn thu cơ cấu lại tài chính Tập đoàn tại 19 doanh nghiệp; 07 doanh nghiệp Tập đoàn nắm giữ từ trên 50% đến dưới 65% vốn điều lệ; 09 doanh nghiệp Tập đoàn nắm giữ 36% vốn điều lệ. “Trong số 12 dự án, doanh nghiệp chậm tiến độ, hoạt động kém hiệu quả thuộc Ngành Công Thương, Vinachem có 04 doanh nghiệp đó là: Công ty TNHH một thành viên Đạm Ninh Bình, Công ty cổ phần Phân đạm và Hóa chất Hà Bắc, Công ty cổ phần DAP - Vinachem, Công ty cổ phần DAP số 2 – Vinachem. Nhưng trong năm 2017 và 6 tháng đầu năm 2018, các đơn vị đều duy trì thời gian chạy máy tốt; sản lượng sản xuất và tiêu thụ tăng cao; số lỗ các đơn vị giảm mạnh. Riêng Công ty cổ phần DAP - Vinachem năm 2017 lãi 15 tỷ đồng, 6 tháng đầu năm 2018 lãi 115 tỷ đồng” – ông Nguyến Phú Cường thông tin.

Trong giai đoạn tới, Tập đoàn sẽ đẩy mạnh thực hiện tái cơ cấu về quản trị doanh nghiệp, tập trung: Hoàn thiện thể chế quản lý; Kiện toàn tổ chức bộ máy quản lý, điều hành; Đổi mới và nâng cao hiệu quả công tác quản lý tài chính, kế toán; Quản lý sử dụng lao động hiệu quả, cải cách cơ chế tiền lương; Phát triển, đào tạo nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và công nhân kỹ thuật ngành hóa chất; Tăng cường trách nhiệm, nghĩa vụ, quyền hạn và chỉ đạo của Tập đoàn đối với Người đại diện phần vốn của Tập đoàn tại các doanh nghiệp thành viên.
 
Vinachem đề xuất, kiến nghị từ thực tiễn thể chế hóa Nghị quyết

Để nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của Tập đoàn trong giai đoạn mới, Vinachem đề nghị Trung ương xem xét, sắp xếp lại mô hình tổ chức Đảng trong các Tập đoàn kinh tế, Tổng công ty Nhà nước theo hướng Đảng bộ toàn ngành.

Đề nghị Quốc hội sửa đổi Luật số 71/2014/QH13 theo hướng đưa phân bón vào đối tượng chịu thuế giá trị gia tăng với mức thuế suất là 0% - 5%.

Đề nghị Quốc hội sửa Luật số 106/2016/QH13 nhằm tạo điều kiện cho phân bón sản xuất trong nước có thể xuất khẩu.

Đề nghị Chính phủ: Sửa Nghị định 122/2016/NĐ-CP như sau: bãi bỏ khoản 4, điều 4 Nghị định 122/2016/NĐ-CP. (Khoản này quy định “Các mặt hàng phân bón sản xuất trong nước thuộc nhóm 31.01, 31.02, 31.03, 31.04, 31.05 mà có tổng trị giá tài nguyên, khoáng sản cộng với chi phí năng lượng chiếm từ 51% giá thành trở lên áp dụng mức thuế suất xuất khẩu là 5%); Xem xét giãn thời điểm thi hành Quyết định số 16/2015/QĐ-TTg ngày 22/5/2015 của Thủ tướng Chính phủ và Thông tư số 34/2017/TT-BTNMT ngày 04/10/2017 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về thu hồi, xử lý sản phẩm thải bỏ đối với nhóm sản phẩm pin, ắc quy và cao su thêm 05 năm; Xem xét trình Quốc hội điều chỉnh thuế suất thuế GTGT đầu ra đối với thạch cao nhân tạo chế biến sản xuất trong nước từ 10% xuống 0%, điều chỉnh thuế nhập khẩu thạch cao tự nhiên lên 10%; Xem xét kéo dài thời gian tồn trữ theo Quyết định số 452/QĐ-TTg ngày 12/4/2017 về việc phải xử lý, sử dụng tro, xỉ, thạch cao đảm bảo lượng tồn trữ tại bãi chứa của từng nhà máy nhiệt điện, nhà máy hóa chất, phân bón nhỏ hơn tổng lượng phát thải của 02 năm sản xuất lên thành 05 năm.

Trong công tác hoàn thiện thể chế chính sách đối với công tác cổ phần hóa và thoái vốn, Vinachem đề nghị: Các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền nghiên cứu, sớm ban hành đồng bộ và đấy đủ các văn bản hướng dẫn thực hiện Nghị định số 126/2017/NĐ-CP của Chính phủ để Tập đoàn và các doanh nghiệp thuộc Tập đoàn có căn cứ thực hiện công tác cổ phần hóa theo Đề án đã được phê duyệt; Bộ Tài chính xem xét, ban hành Thông tư hướng dẫn đối với Nghị định số 32/2018/NĐ-CP của Chính phủ để Tập đoàn và các doanh nghiệp thuộc diện thoái vốn căn cứ triển kế hoạch thoái vốn, bán bớt vốn theo Đề án đã được phê duyệt; Các Bộ, Ngành rà soát, bổ sung các quy định đối với sản phẩm nhập khẩu nhằm bảo vệ người tiêu dùng Việt Nam cũng như bảo vệ môi trường; Thực hiện cấp giấy chứng nhận phù hợp Quy chuẩn Việt Nam cho các nhà sản xuất; Tiến hành các thủ tục đánh giá sự phù hợp của sản phẩm bao gồm xét nghiệm, thẩm tra xác thực, kiểm định, chứng nhận, những thủ tục này được sử dụng để đảm bảo rằng các sản phẩm đáp ứng được các tiêu chuẩn kỹ thuật đặt ra.
Đề nghị cấp ủy các địa phương, Đảng ủy Khối doanh nghiệp các tỉnh, thành phố tiếp tục thực hiện tốt Quy chế phối hợp công tác với Đảng ủy Tập đoàn để nâng cao hiệu quả trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng tại các doanh nghiệp thành viên trong Tập đoàn.

Kết luận cuộc họp, Tổng Kiểm toán nhà nước Hồ Đức Phớc nói: Tổ Công tác đã nghe Báo cáo về thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm, Ban chấp hành Trung ương Đảng, khóa XIIcủa Tập đoàn; sau khi nghe các đại biểu dự cuộc họp thảo luận, Tổ Công tác đồng tình và nhất trí cao với các nội dung trong Báo cáo, đặc biệt là những kiến nghị, đề xuất của Tập đoàn đối với Trung ương, Chính phủ và các Bộ, ngành. "Vinachem đang đứng trước nhiều thách thức do ảnh hưởng của các yếu tố kinh tế vĩ mô, do tác động của các chính sách, quy định hiện hành, nguyên liệu đầu vào, vốn và điều kiện sản xuất, thị trường tiêu thụ sản phẩm... Nếu không giải quyết được nút thắt về vốn, nhân lực; công nghệ sản xuất; giảm thua lỗ bằng nhiều hình thức... thì Tập đoàn sẽ rất khó khăn. Vinachem cần dốc toàn lực để đẩy mạnh và đột phá ứng dụng khoa học, kỹ thuật, công nghệ trong sản xuất; đổi mới công tác lãnh đạo, quản lý, điều hành, quản trị vốn; nâng cao năng suất lao động, đẩy mạnh thị trường tiêu thụ sản phẩm mới có thể đưa Tập đoàn thoát lỗ và phát triển" -Tổng Kiểm toán nhà nước khẳng định.

Về những kiến nghị, đề xuất và những khó khăn, vướng mắc của Vinachem, Tổng Kiểm toán nhà nước cam kết sẽ tổng hợp, báo cáo chi tiết lên Ban Kinh tế Trung ương có những quyết sách giúp Tập đoàn tái cơ cấu theo kế hoạch thành công./.

Danh Bình
 

Xem thêm »