Hội nghị thông qua 02 Dự thảo Báo cáo kiểm toán tại Thành phố Hồ Chí Minh

07/11/2018
Xem cỡ chữ Đọc bài viết In trang Google

(sav.gov.vn) - Ngày 06/11/2018, Kiểm toán nhà nước (KTNN) đã phối hợp với Ủy ban nhân dân (UBND) Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị thông qua 02 Dự thảo Báo cáo kiểm toán: “Kiểm toán ngân sách địa phương năm 2017 của Thành phố Hồ Chí Minh” theo Quyết định số 1408/QĐ-KTNN ngày 20/6/2018 của Tổng Kiểm toán nhà nước; “Kiểm toán chuyên đề: Việc ưu đãi đầu tư và thực hiện nghĩa vụ với NSNN của các doanh nghiệp đầu tư xây dựng kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp, khu chế xuất trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh” theo Quyết định 1046/QĐ-KTNN ngày 20/6/2018 của Tổng Kiểm toán nhà nước.

Toàn cảnh Hội nghị

Ủy viên BCHTW Đảng, Tổng Kiểm toán nhà nước Hồ Đức Phớc và Ủy viên BCHTW Đàng, Chủ tịch UBND Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thành Phong cùng chủ trì Hội nghị.

Lãnh đạo của các Đoàn kiểm toán của KTNN cho biết, mục tiêu của 02 cuộc kiểm toán nhằm xác định tính đúng đắn, trung thực của Báo cáo quyết toán ngân sách địa phương năm 2017; Đánh giá việc tuân thủ pháp luật; tính kinh tế, hiệu lực, hiệu quả trong quản lý, sử dụng tài chính, tài sản công, ưu đãi đầu tư; tính hiệu lực, hiệu quả của các chính sách ưu đãi đầu tư đối với các khu công nghiệp, khu chế xuất và các quy định của Thành phố Hồ Chí Minh để triển khai các chính sách ưu đãi; phát hiện kịp thời hành vi tham nhũng, lãng phí, sai phạm trong quản lý và sử dụng tài chính, tài sản công; Xác định rõ trách nhiệm của tập thể, cá nhân và kiến nghị xử lý vi phạm theo quy định; kiến nghị sửa đổi, bổ sung cơ chế, chính sách liên quan đến quản lý, sử dụng tài chính, tài sản công nhằm đảm bảo tiết kiệm và hiệu quả.

Theo đó, trong tháng 6/2018, KTNN khu vực IV đã thành lập các Đoàn kiểm toán, tiến hành kiểm toán việc quản lý, sử dụng các khoản thu, chi ngân sách, tiền và tài sản Nhà nước; kiểm toán việc tuân thủ quy định pháp luật về ưu đãi đầu tư và thực hiện nghĩa vụ với ngân sách Nhà nước; kiểm toán việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ quản lý Nhà nước đối với khu công nghiệp, khu chế xuất; việc chấp hành pháp luật, chính sách, chế độ quản lý tài chính, kế toán, chế độ đầu tư xây dựng của Nhà nước trong quản lý và sử dụng tài chính, tài sản công.

Sau thời gian kết thúc kiểm toán, các Đoàn kiểm toán của KTNN khu vực IV đã lập Dự thảo Báo cáo kiểm toán (BCKT), trình Tổng Kiểm toán nhà nước và được Tổng Kiểm toán nhà nước xét duyệt theo đúng quy trình lập, thẩm định, xét duyệt và phát hành BCKT của KTNN. Dự thảo BCKT đã được KTNN gửi UBND Thành phố Hồ Chí Minh lấy ý kiến theo quy định của Luật KTNN.
 

Tổng Kiểm toán nhà nước Hồ Đức Phớc phát biểu tại Hội nghị
 
Tại Hội nghị, Tổng Kiểm toán nhà nước Hồ Đức Phớc đánh giá cao sự chỉ đạo, phối hợp làm việc của lãnh đạo UBND Thành phố Hồ Chí Minh; lãnh đạo và công chức, viên chức của các đơn vị được kiểm toán. Qua đó giúp các Đoàn kiểm toán của KTNN khu vực IV thực hiện hoàn thành được nội dung, mục tiêu kiểm toán.

Tổng Kiểm toán nhà nước cho biết, trên cơ sở kết quả kiểm toán, KTNN đã:  Kiến nghị UBND Thành phố Hồ Chí Minh chấn chỉnh, hoàn thiện công tác quản lý, điều hành và sử dụng ngân sách, tiền và tài sản nhà nước; thực hiện chức năng quản lý nhà nước đối với hoạt động của các khu chế xuất, khu công nghiệp theo đúng quy định pháp luật, có hiệu quả. Kiến nghị các Bộ, ngành xem xét hướng dẫn, sửa đổi để hoàn thiện chính sách liên quan đến định mức trong thực hiện dự án; các loại giao dịch liên kết đặc thù, chi phí lãi vay phải xác định mức khống chế; thời điểm kê khai nộp thuế thu nhập doanh nghiệp đối với khoản chênh lệch do đánh giá lại giá trị quyền sử dụng đất lâu dài để góp vốn, để điều chuyển khi chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi loại hình doanh nghiệp. Báo cáo Chính phủ xem xét quy định về mức thu tiền thuê đất khác nhau đối với doanh nghiệp được Nhà nước cho thuê đất trả tiền hàng năm để đầu tư hạ tầng khu chế xuất, khu công nghiệp đã cho thuê lại đất theo hình thức thuê đất thu tiền một lần cho cả thời gian thuê trước khi Luật đất đai năm 2013 có hiệu lực thi hành; quy định xử lý đối với trường hợp các doanh nghiệp hạ tầng được Nhà nước cho thuê đất hàng năm nhưng đã cho thuê lại đất thu tiền một lần sau ngày Luật Đất đai 2013 có hiệu lực thi hành.

Chủ tịch UBND Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thành Phong đồng tình và nhất trí cao với kết quả kiểm toán của KTNN khu vực IV; Thông qua kết quả kiểm toán của KTNN đã giúp cho Lãnh đạo UBND Thành phố và của các đơn vị được kiểm toán thấy được những mặt làm được và những hạn chế cần khắc phục trong thời gian tới. Lãnh đạo UBND Thành phố sẽ chỉ đạo các đơn vị được kiểm toán thực hiện nghiêm túc các kiến nghị kiểm toán tại các BCKT và báo cáo kết quả thực hiện kiến nghị kiểm toán theo đúng quy định” - Chủ tịch UBND Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thành Phong khẳng định./.

Phạm Thạch

Xem thêm »