Tổng Kiểm toán nhà nước ban hành Chương trình khung thực hiện vai trò Chủ tịch ASOSAI nhiệm kỳ 2018-2021

05/12/2018
Xem cỡ chữ Đọc bài viết In trang Google

(sav.gov.vn) - Mới đây, Tổng Kiểm toán nhà nước (KTNN) Hồ Đức Phớc vừa ký, ban hành Quyết định số 2277/QĐ-KTNN về Chương trình khung thực hiện vai trò Chủ tịch ASOSAI nhiệm kỳ 2018-2021 của Kiểm toán nhà nước.  

Họp báo khai mạc Đại hội ASOSAI 14

Mục tiêu của Chương trình nhằm thực hiện tốt vai trò, nhiệm vụ Chủ tịch ASOSAI nhiệm kỳ 2018-2021, đặc biệt là thể hiện rõ vai trò lãnh đạo, dẫn dắt tổ chức ASOSAI phát triển; thúc đẩy và phát huy thế mạnh của các SAI thành viên ASOSAI và huy động các nguồn lực để tăng cường năng lực kiểm toán công trong khu vực nhằm hiện thực hóa thành công các mục tiêu, cam kết trong Tuyên bố Hà Nội; tiếp tục nâng cao vai trò, vị thế và hiệu quả hoạt động của KTNN trong ASOSAI trên các diễn đàn khu vực và thế giới; nâng cao năng lực chuyên môn và thể chế của KTNN theo thông lệ quốc tế; góp phần thực hiện chủ trương, đường lối đối ngoại của Đảng và Nhà nước về chủ động, tích cực hội nhập quốc tế. 
 
Theo Chương trình, nhiệm vụ chủ yếu là tăng cường năng lực cán bộ thực hiện vai trò Chủ tịch ASOSAI nhiệm kỳ 2018-2021; Thực hiện tốt các nhiệm vụ của Chủ tịch ASOSAI nhiệm kỳ 2018-2021; Thực hiện vai trò dẫn dắt, lãnh đạo tổ chức ASOSAI trong việc hiện thực hóa các mục tiêu và cam kết trong Tuyên bố Hà Nội; Chủ động phối hợp với Ban Thư ký, Ủy ban phát triển năng lực, Ủy ban kiểm toán, các Nhóm công tác của ASOSAI  để thực hiện thành công các mục tiêu của Kế hoạch chiến lược ASOSAI 2016-2021 và các cam kết trong Tuyên bố Hà Nội; Thực hiện thông tin, tuyên truyền, vận động các nguồn lực trong khu vực và thế giới để thực hiện thành công KHCL của ASOSAI; Nâng vị thế, tầm ảnh hưởng của ASOSAI là một tổ chức kiểu mẫu trong khu vực và trên diễn đàn thế giới
 
Nhiệm vụ của Chủ tịch ASOSAI nhiệm kỳ 2018-2021 là chủ trì điều hành các phiên họp của Đại hội và cuộc họp Ban điều hành ASOSAI: Cuộc họp Ban điều hành ASOSAI: Lần thứ 54 năm 2019 tại Cô-oét, lần thứ 55 năm 2020 tại Băng-la-đét, lần thứ 56 năm 2021 tại Thái Lan và Phiên toàn thể lần thứ nhất Đại hội ASOSAI lần thứ 15 năm 2021 tại Thái Lan; Chỉ đạo thực hiện các quyết định của Ban điều hành; điều phối các hoạt động của ASOSAI và báo cáo Ban điều hành; Đại diện ASOSAI khi làm việc với các tổ chức quốc gia và quốc tế: Tham dự các sự kiện trong khuôn khổ INTOSAI, ASOSAI-EUROSAI, ASOSAI-AFROSAI, các Nhóm làm việc khu vực INTOSAI (Đại hội, Hội nghị chuyên đề, Hội nghị chung) và các diễn đàn quốc tế khác; Chủ động tham gia các nhóm công tác chuyên môn của ASOSAI (Đề án nghiên cứu, kiểm toán hợp tác, các chương trình, hoạt động chung của ASOSAI); Chủ động đăng cai tổ chức các sự kiện quốc tế, trong đó ưu tiên các sự kiện thuộc khuôn khổ ASOS
 
Tổng Kiểm toán nhà nước giao Vụ Hợp tác quốc tế chủ trì tham mưu giúp Tổng Kiểm toán nhà nước tổ chức thực hiện, điều phối, đôn đốc, giám sát việc thực hiện Chương trình hành động thực hiện vai trò Chủ tịch ASOSAI 2018-2021 và Kế hoạch hoạt động hằng năm thực hiện vai trò Chủ tịch ASOSAI theo Chương trình hành động; Chủ trì, phối hợp với Trường Đào tạo và Bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm toán thực hiện Nhiệm vụ số 1 về “Tăng cường năng lực cán bộ thực hiện vai trò Chủ tịch ASOSAI nhiệm kỳ 2018-2021”;
 
Tổ thư ký giúp việc thực hiện vai trò Chủ tịch ASOSAI nhiệm kỳ 2018-2021 có nhiệm vụ chủ trì tham mưu giúp Tổng Kiểm toán nhà nước xây dựng trình Tổng Kiểm toán nhà nước ban hành Chương trình hành động thực hiện vai trò Chủ tịch ASOSAI nhiệm kỳ 2018-2021 và Kế hoạch hoạt động hàng năm triển khai Chương trình hành động thực hiện vai trò Chủ tịch; Phối hợp với Ban thư ký ASOSAI thống nhất Quy chế phối hợp giữa Chủ tịch và Ban thư ký ASOSAI giai đoạn 2018-2021; Phối hợp với các đơn vị liên quan trong và ngoài ngành tổ chức triển khai thành công các nhiệm vụ và hoạt động trong Chương trình hành động thực hiện vai trò Chủ tịch ASOSAI 2018-2021; Phối hợp với các đơn vị liên quan báo cáo định kỳ 06 tháng, 01 năm hoặc đột xuất theo yêu cầu của Lãnh đạo KTNN về tiến độ và kết quả thực hiện Chương trình hành động;
 
Văn phòng KTNN chủ trì tham mưu Tổng Kiểm toán nhà nước bố trí kinh phí và các điều kiện vật chất cần thiết thực hiện Chương trình hành động thực hiện vai trò Chủ tịch ASOSAI 2018-2021 trên cơ sở Kế hoạch đối ngoại hàng năm của KTNN;

Vụ Tổ chức cán bộ chủ trì tham mưu Tổng Kiểm toán nhà nước bố trí nhân sự phù hợp tham gia Tổ thư ký giúp việc thực hiện Chương trình hành động ASOSAI 2018-2021 và các Ban, Nhóm công tác chuyên môn của KTNN tham gia các hoạt động của ASOSAI theo Chương trình hành động do Tổng Kiểm toán nhà nước ban hành; Trung tâm Tin học chủ trì phối hợp với Báo Kiểm toán chủ động rà soát điều chỉnh bổ sung thiết kế Báo điện tử, Cổng thông tin KTNN nhằm xây dựng chuyên trang về thông tin các hoạt động thực hiện vai trò Chủ tịch ASOSAI nhiệm 2018-2021 của KTNN; Báo Kiểm toán chủ trì phối hợp với Văn phòng KTNN thực hiện Nhiệm vụ số 5 về “Thực hiện thông tin, tuyên truyền, vận động các nguồn lực trong khu vực và thế giới để thực hiện thành công KHCL của ASOSAI, nâng vị thế, tầm ảnh hưởng của ASOSAI là một tổ chức kiểu mẫu trong khu vực và trên diễn đàn thế giới”;
 
Các đơn vị trực thuộc KTNN, theo chức năng, nhiệm vụ, có trách nhiệm phối hợp thực hiện các hoạt động, nhiệm vụ trong Chương trình hành động và Kế hoạch hoạt động hàng năm thực hiện vai trò Chủ tịch ASOSAI 2018-2021 đúng tiến độ, chất lượng, đạt hiệu quả cao; bố trí cán bộ có năng lực chuyên môn và ngoại ngữ tham gia Tổ thư ký và các hoạt động trong khuôn khổ Chương trình hành động thực hiện vai trò Chủ tịch ASOSAI nhiệm kỳ 2018-2021 của KTNN./.
 
Thanh Trang
 
 

Xem thêm »