Vụ Tổng hợp tổ chức Hội nghị triển khai chương trình công tác năm 2019  

10/01/2019
Xem cỡ chữ Đọc bài viết In trang Google

(sav.gov.vn) – Sáng 10/01/2019, tại Trụ sở Kiểm toán nhà nước (KTNN), 116 Nguyễn Chánh, Hà Nội, Vụ Tổng hợp tổ chức Hội nghị triển khai chương trình công tác năm 2019. Phó Tổng Kiểm toán nhà nước Vũ Văn Họa dự và phát biểu chỉ đạo Hội nghị.

Phó Tổng Kiểm toán nhà nước Vũ Văn Họa phát biểu chỉ đạo Hội nghị

 
Thay mặt Vụ Tổng hợp, Phó Vụ trưởng Nguyễn Lương Thuyết trình bày Dự thảo Báo cáo tổng kết năm 2018 và Chương trình công tác năm 2019 của đơn vị.

Dự thảo Báo cáo nêu rõ, sau khi KHKT năm 2018 được Tổng Kiểm toán nhà nước quyết định ban hành và phân giao nhiệm vụ kiểm toán cho các đơn vị trong Ngành, Vụ Tổng hợp tổ chức xây dựng, trình Tổng Kiểm toán nhà nước ban hành văn bản hướng dẫn các KTNN chuyên ngành, khu vực xây dựng phương án tổ chức thực hiện kiểm toán năm 2018; tổng hợp, thẩm định và trình Tổng Kiểm toán nhà nước quyết định ban hành Phương án tổ chức thực hiện kiểm toán năm 2018 của các KTNN chuyên ngành và khu vực - là căn cứ quan trọng giúp cho các đơn vị được giao nhiệm vụ kiểm toán chủ động trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ, giảm thiểu thời gian và nhân lực trong triển khai và thông báo kết quả kiểm toán, nâng cao hiệu quả hoạt động kiểm toán, giảm thiểu tối đa ảnh hưởng của hoạt động kiểm toán đến hoạt động của đơn vị được kiểm toán.

Trong năm, Vụ Tổng hợp đã chủ trì thực hiện kiểm toán Báo cáo quyết toán NSNN năm 2016 tại Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư; tổ chức tổng hợp kết quả kiểm toán năm 2017 của KTNN làm căn cứ lập Báo cáo kiểm toán Báo cáo quyết toán NSNN năm 2016 và Báo cáo tổng hợp kết quả kiểm toán năm 2017 trình Tổng Kiểm toán nhà nước ký ban hành, gửi Đại biểu Quốc hội và trình bày trước Quốc hội.

Vụ Tổng hợp đã phối hợp với KTNN một số chuyên ngành và khu vực tổ chức nghiên cứu, xây dựng Báo cáo ý kiến của KTNN về đánh giá tình hình thực hiện NSNN năm 2018, dự toán NSNN năm 2019 và phân bổ NSTW năm 2019 gửi Ủy ban Tài chính, ngân sách Quốc hội, UBTVQH, các Đại biểu Quốc hội làm tài liệu để Quốc hội xem xét, quyết định dự toán NSNN năm 2019, phân bổ NSTW năm 2019.

Vụ Tổng hợp đã tổ chức nghiên cứu, tham mưu giúp Tổng Kiểm toán nhà nước ban hành hướng dẫn xây dựng KHKT năm 2019; thực hiện tổng hợp, thẩm định và hoàn thiện KHKT năm 2019 theo trình tự, thủ tục và thời gian quy định. KHKT năm 2019 được xây dựng bám sát định hướng của Đảng, Quốc hội, Chính phủ và các vấn đề được dư luận xã hội đặc biệt quan tâm; tập trung kiểm toán việc triển khai thực hiện luật NSNN năm 2015 và việc thực hiện các chủ trương, chính sách, chương trình, kế hoạch của Đảng, Nhà nước; tiếp tục thực hiện định hướng lồng ghép hướng dẫn phương án tổ chức kiểm toán năm trong hướng dẫn xây dựng KHKT năm, tạo điều kiện cho các đơn vị chủ động trong xây dựng KHKT và nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động kiểm toán, giảm thiểu tối đa ảnh hưởng của hoạt động kiểm toán đến hoạt động của các đơn vị được kiểm toán; tiếp tục thực hiện chi tiết danh mục đơn vị, đầu mối, chủ đề kiểm toán...Năm 2019 là năm đầu tiên thực hiện thí điểm hoán đổi địa bàn và đối tượng kiểm toán nhằm góp phần tăng cường tính minh bạch, trách nhiệm của các đơn vị chủ trì thực hiện cuộc kiểm toán và nâng cao chất lượng, hiệu quả của hoạt động kiểm toán.

Đến 31/12/2018, Vụ Tổng hợp đã hoàn thành việc thẩm định và trình Lãnh đạo KTNN tổ chức xét duyệt 255/256 KHKT, 250/276 dự thảo BCKT của các cuộc kiểm toán thuộc KHKT năm 2018, làm thủ tục trình Lãnh đạo KTNN ký phát hành 248 BCKT theo quy định của KTNN và đã được Lãnh đạo KTNN ký phát hành 236 BCKT thuộc KHKT năm 2018. Thông qua công tác thẩm định KHKT, BCKT, Vụ đã đóng góp được nhiều ý kiến để các đơn vị hoàn thiện KHKT, BCKT trước khi ban hành, qua đó góp phần nâng cao chất lượng KHKT và BCKT; Tham mưu cho Lãnh đạo KTNN để xử lý các vấn đề phát sinh trong quá trình kiểm toán; tổng hợp tiến độ, kết quả kiểm toán báo cáo...

Trong năm, Vụ Tổng hợp chủ trì, phối hợp với Vụ Chế độ & Kiểm soát chất lượng kiểm toán, Vụ Pháp chế và các KTNN chuyên ngành, khu vực tham mưu cho Tổng Kiểm toán nhà nước hoàn thành 152 văn bản trả lời các đơn vị được kiểm toán; tham mưu trình Tổng Kiểm toán nhà nước xem xét, quyết định chuyển 05 vụ việc có dấu hiệu vi phạm pháp luật sang cơ quan cảnh sát điều tra để xử lý theo quy định của pháp luật và cung cấp 22 bộ hồ sơ kiểm toán.

Công tác theo dõi tiến độ, tổng hợp kết quả kiểm toán và kết quả thực hiện kiến nghị kiểm toán được Vụ Tổng hợp tổ chức thực hiện thường xuyên, liên tục, đảm bảo cung cấp kịp thời thông tin cho Tổng Kiểm toán nhà nước chỉ đạo, điều hành hoạt động kiểm toán, đồng thời làm căn cứ lập các báo cáo để gửi các cơ quan có thẩm quyền khi có yêu cầu. Trong năm Vụ tiếp tục chủ trì lập Báo cáo tổng hợp thực hiện kiến nghị kiểm toán năm 2016; phối hợp với Văn phòng KTNN, Bộ Tài chính, Kho bạc nhà nước đối chiếu kết quả thực hiện kiến nghị kiểm toán năm 2016...

Vụ cũng đã tham gia tích cực vào các công tác khác: Triển khai Kế hoạch hành động thực hiện Chiến lược phát triển KTNN đến năm 2020; Nghiên cứu khoa học; Xây dựng văn bản quy phạm pháp luật; Ứng dụng công nghệ thông tin trong các hoạt động của KTNN...

Dự thảo báo cáo nêu rõ, công tác chỉ đạo, điều hành của Vụ trưởng là một trong những yếu tố quan trọng giúp Vụ Tổng hợp hoàn thành toàn diện nhiệm vụ được giao trong năm. Hầu hết các nội dung chỉ đạo hoạt động của Vụ đều được trao đổi, thống nhất trong tập thể lãnh đạo Vụ và Vụ trưởng là người quyết định theo cơ chế thủ trưởng. Nhờ vậy, sự chỉ đạo, điều hành của Vụ trưởng luôn đạt được sự đồng thuận cao từ tập thể Lãnh đạo Vụ và đội ngũ công chức. Việc phối hợp chặt chẽ với các đơn vị trong Ngành trong quá trình chỉ đạo, điều hành mọi hoạt động của Vụ Tổng hợp luôn được quan tâm trên tinh thần trao đổi thẳng thắn, sẵn sàng chia sẻ những khó khăn, vướng mắc với các đơn vị; lắng nghe và nghiêm túc tiếp thu các ý kiến phản hồi để kịp thời chấn chỉnh những hạn chế, tồn tại, giảm thiểu những thủ tục hành chính không cần thiết.

Trình bày về kế hoạch 2019, Phó Vụ Tổng hợp Nguyễn Lương Thuyết cho biết, Vụ Tổng hợp sẽ tập trung vào một số nhiệm vụ trọng tâm:

Chủ trì, phối hợp với các KTNN chuyên ngành, khu vực xây dựng KHKT năm 2020. Tham mưu giúp Tổng Kiểm toán nhà nước phân giao nhiệm vụ kiểm toán năm 2020 và các KHKT bổ sung trong năm 2019 (nếu có) cho các đơn vị trong Ngành; xây dựng mục tiêu, trọng tâm, nội dung kiểm toán chủ yếu, phương án tổ chức kiểm toán và theo dõi việc thực hiện chương trình, KHKT năm 2019 của Ngành; căn cứ KHKT và tiến độ thực hiện KHKT năm 2019, đề xuất Tổng Kiểm toán nhà nước phương án điều chỉnh KHKT năm khi có đề nghị của các đơn vị.

Lập Báo cáo tổng hợp kết quả kiểm toán năm 2018, kết quả thực hiện kiến nghị kiểm toán năm 2017; tham mưu giúp Tổng Kiểm toán nhà nước tổ chức công bố Báo cáo tổng hợp kết quả kiểm toán năm 2018, kết quả thực hiện kiến nghị kiểm toán năm 2017 và báo cáo kiểm toán của một số cuộc kiểm toán theo quy định của Luật KTNN.

Tham mưu giúp Tổng Kiểm toán nhà nước chuẩn bị ý kiến của KTNN về dự toán NSNN năm 2020 và phân bổ NSTW năm 2020; Hoàn thành nhiệm vụ của Vụ Tổng hợp theo Kế hoạch chiến lược phát triển KTNN giai đoạn đến 2020.

Tham mưu giúp Tổng Kiểm toán nhà nước trong quản lý, điều hành thực hiện KHKT năm 2019; tổ chức thẩm định và trình Lãnh đạo KTNN tổ chức xét duyệt KHKT, BCKT của cuộc kiểm toán, phát hành BCKT; thẩm định, trình kế hoạch kiểm tra thực hiện kiến nghị năm 2019; theo dõi tiến độ thực hiện, tổng hợp và xây dựng báo cáo kết quả thực hiện kiến nghị kiểm toán năm 2018 của Ngành.

Thực hiện chức năng tham mưu tổng hợp, phân tích, đánh giá hoạt động phòng, chống tham nhũng thông qua kết quả kiểm toán của Ngành; Hoàn thành tốt công tác kiểm toán Báo cáo quyết toán NSNN năm 2018 tại Bộ Tài chính, Bộ KH&ĐT và các nhiệm vụ kiểm toán khác được Tổng Kiểm toán nhà nước giao...
 
Toàn cảnh Hội nghị

Phát biểu tại Hội nghị, đại diện lãnh đạo một số đơn vị của KTNN đã chia sẻ nhiệm vụ khó khăn, nặng nề của Vụ Tổng hợp. Các đơn vị đánh giá cao sự cố gắng, nỗ lực và sự phối hợp của Tổng hợp trong việc triển khai các nhiệm vụ trong năm 2018 của Vụ và các đơn vị trong Ngành, từ khâu xây dựng KHKT đến phát hành BCKT và thực hiện kết luận, kiến nghị kiểm toán, đặc biệt trong việc đẩy nhanh tiến độ phát hành BCKT của Ngành.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Phó Tổng Kiểm toán nhà nước Vũ Văn Họa biểu dương những kết quả đã được trong năm 2018 của Vụ Tổng hợp; đồng thời cho rằng hoạt động của Vụ Tổng hợp tạo nên ”xương sống” cho hoạt động kiểm toán, có đóng góp quan trọng cho hoạt động các đơn vị và toàn Ngành.

Về các nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2019, Phó Tổng Kiểm toán nhà nước yêu cầu Vụ Tổng hợp cần tập trung: Hướng dẫn xây dựng nhiệm vụ hàng năm cho các đơn vị không chỉ theo đầu mối công việc mà cần gắn với con người; Đẩy nhanh tiến độ phát hành báo cáo kiểm toán và tăng cường trách nhiệm Kiểm toán trưởng và Trưởng Đoàn Kiểm toán, cần hướng dẫn rõ về mục tieu, nội dung trọng tâm của các cuộc kiểm toán, làm cơ sở đánh các cuộc kiểm toán; Xác định rõ mục tiêu trong thẩm định KHKT và kiểm tra thực hiện kết luận, kiến nghị kiểm toán; Cải cách thủ tục hành chính trong trao đổi, phối hợp để rút ngắn thời gian xây dựng và phát hành BCKT và phối hợp hiệu quả hơn trong trả lời các khiếu nại về kết luận, kiến nghị kiểm toán...

Phó Tổng Kiểm toán nhà nước yêu cầu các đơn vị trong Ngành cần phối hợp chặt chẽ hơn nữa với Vụ Tổng hợp trong triển khai các nhiệm vụ: Vụ Chế độ và KSCLKT phối hợp nghiên cứu trình Ban Cán sự, Ban Lãnh đạo các nội dung trọng tâm, các trọng yếu cần xem xét khi phát hành báo cáo kiểm toán; Các đơn vị chuyên ngành, khu vực cần tham gia tích cực, hiệu quả hơn trong việc xây dựng Báo cáo ý kiến của KTNN về đánh giá tình hình thực hiện NSNN; Tổng hợp, rà soát, thống nhất số liệu về kiểm tra kết luận, kiến nghị kiểm toán; Chuẩn bị tài liệu cho các cuộc họp của các ủy ban của QH, UBTVQH, Chính phủ; Phối hợp trong công tác phòng, chống tham nhũng...
 
Tập thể cán bộ, công chức và người lao động Vụ Tổng hợp

Thay mặt đơn vị, Vụ trưởng Vụ Tổng hợp Nguyễn Đình Hòa trân trọng cám ơn sự quan tâm, chỉ đạo và các ý kiến góp ý của Lãnh đạo KTNN và các đơn vị chức năng của KTNN; khẳng định sẽ tiếp thu những ý kiến chỉ đạo của Phó Tổng Kiểm toán nhà nước, các ý kiến phát biểu tại Hội nghị, khắc phục những khó khăn, tồn tại để triển khai tốt nhiệm vụ được phân công năm 2019./.
 
Ngọc Bích

Xem thêm »