Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ Kiểm toán nhà nước lần thứ 15

11/01/2019
Xem cỡ chữ Đọc bài viết In trang Google

(sav.gov.vn) - Ngày 11/1/2019, tại trụ sở Kiểm toán nhà nước (KTNN) - 116 Nguyễn Chánh, Hà Nội đã diễn ra Hội nghị Ban chấp hành (BCH) Đảng bộ KTNN lần thứ 15. Đồng chí Hồ Đức Phớc, Bí thư Ban cán sự Đảng, Bí thư Đảng uỷ, Tổng Kiểm toán nhà nước chủ trì Hội nghị.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã thảo luận, đóng góp ý kiến đối với dự thảo các văn kiện: Báo cáo Tổng kết công tác Đảng năm 2018, nhiệm vụ trọng tâm và giải pháp thực hiện năm 2019; Chương trình làm việc của Ban chấp hành Đảng bộ KTNN năm 2019; Chương trình kiểm tra, giám sát của Đảng ủy KTNN năm 2019 và Báo cáo kết quả đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức cơ sở Đảng, tập thể cấp ủy và đảng viên năm 2018.

Cơ bản các đại biểu tham dự Hội nghị nhất trí với những nội dung được đề cập trong các Báo cáo.

Theo Báo cáo Tổng kết công tác Đảng năm 2018, nhiệm vụ trọng tâm và giải pháp thực hiện năm 2019: Trong năm 2018, các cấp ủy đảng đã thực hiện nhiều giải pháp quyết liệt nhằm nâng cao chất lượng kiểm toán và tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong thực hiện nhiệm vụ kiểm toán, đã hoàn thành nhiệm vụ chính trị theo kế hoạch đề ra, nổi bật là KTNN đã tổ chức thành công Đại hội ASOSAI lần thứ 14 tại Việt Nam, để lại nhiều ấn tượng tốt đẹp đối với các đại biểu trong nước và quốc tế.
Về kết quả lãnh đạo công tác chuyên môn, đến nay toàn ngành đã hoàn thành 100% (253/253) cuộc kiểm toán theo kế hoạch. Các cuộc kiểm toán đã kết thúc đều thực hiện đúng mục tiêu, nội dung kiểm toán và tiến độ đề ra, chấp hành tốt Quy chế tổ chức và hoạt động của Đoàn KTNN, Quy tắc ứng xử của KTV nhà nước,100% các cuộc kiểm toán đều phát hành BCKT trước ngày 31/12/2018.Tổng hợp kết quả xử lý tài chính đến ngày 31/12/2018 là 89.600 tỷ đồng (trong đó, thu về NSNN 20.518 tỷ đồng, giảm chi NSNN 23.948 tỷ đồng, kiến nghị xử lý khác 45.134 tỷ đồng), trong đó tăng thu, giảm chi NSNN (44.466 tỷ đồng) tăng 18,39% so với năm 2017 (37.556 tỷ đồng). Đồng thời, qua kiểm toán đã kiến nghị sửa đổi, hủy bỏ 115 văn bản pháp luật (02 luật, 04 nghị định; 15 thông tư; 15 nghị quyết; 28 quyết định; 51 văn bản khác) nhằm bịt lỗ hổng về cơ chế, tổ chức thực hiện quy định của Nhà nước tránh thất thoát, lãng phí; kiến nghị xử lý trách nhiệm theo quy định của pháp luật đối với hàng chục tập thể và cá nhân. Trong đó, có nhiều kiến nghị quan trọng nhằm chấn chỉnh những thiếu sót, bất cập trong: Quản lý hoàn thuế GTGT, thuế xuất khẩu; công tác quản lý tài nguyên, khoáng sản; thực hiện hợp đồng BT, BOT; cơ chế quản lý, hoạt động của các khu kinh tế, khu công nghệ cao; việc quản lý và sử dụng nguồn vốn ODA;...

Về công tác xây dựng Đảng, các cấp ủy đảng đã quan tâm làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên  nhất là kiểm toán viên có bản lĩnh chính trị, đạo đức trong sáng, văn hóa ứng xử, tác phong làm việc chuyên nghiệp, tạo nhiều chuyển biến tích cực, đại đa số đảng viên đã giữ được phẩm chất, đạo đức tốt, yên tâm công tác, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Bên cạnh những kết quả tích cực đã đạt được trong năm 2018, báo cáo cũng thẳng thắn chỉ ra những tồn tại, hạn chế trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hiện nhiệm vụ chính trị như: Chất lượng kiểm toán ngày càng được nâng lên rõ rệt, song vẫn chưa đáp ứng yêu cầu quản lý trong giai đoạn hiện nay. Công tác xây dựng kế hoạch kiểm toán đã có đổi mới, song một số cấp ủy lãnh đạo công tác khảo sát, đánh giá rủi ro, xác định trọng yếu chưa thật sự sâu ở một số cuộc kiểm toán, ảnh hưởng đến chất lượng kiểm toán; việc trả lời khiếu nại, kiến nghị về kết quả kiểm toán ở một số đơn vị còn chậm; việc xây dựng một số văn bản cũng như phát hành báo cáo kiểm toán còn chậm so với tiến độ. Một số cấp ủy và lãnh đạo đơn vị chưa thật sự quan tâm đối với công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức trong đơn vị, vẫn còn tình trạng kế hoạch cử đi học song lại thay đổi, bố trí đi kiểm toán làm ảnh hưởng chung đến kế hoạch đào tạo của ngành. Việc xây dựng chương trình hành động, kế hoạch thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII tại một số cấp ủy trực thuộc còn chậm so với yêu cầu. Chất lượng sinh hoạt đảng tại một số chi bộ, kể cả chi bộ tạm thời đối với đoàn kiểm toán chưa cao; việc ghi chép, lưu trữ tài liệu ở một số cấp ủy chưa đảm bảo theo đúng quy định...

Năm 2019, Đảng ủy KTNN xác định phương hướng nhiệm vụ trọng tâm là “Siết chặt kỷ luật, kỷ cương; nâng cao chất lượng kiểm toán và đẩy mạnh công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng thông qua hoạt động kiểm toán”. Để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị, Đảng ủy KTNN đề ra một số giải pháp cụ thể: Lãnh đạo đẩy mạnh hiệu quả hoạt động kiểm toán, nâng cao chất lượng kiểm toán hoàn thành xuất sắc kế hoạch kiểm toán năm 2019; Tiếp tục tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 65-NQ/ĐU ngày 08/04/2016 của Đảng ủy KTNN về ban hành 04 Đề án của Chương trình 2 “Lãnh đạo xây dựng Đảng bộ KTNN trong sạch, vững mạnh”; Tiếp tục lãnh đạo thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên nhất là quan tâm đến văn hóa đạo đức, ứng xử, trách nhiệm nêu gương và lòng tự trọng nghề nghiệp cho đội ngũ Kiểm toán viên; Tiếp tục quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, của Đảng ủy khối các cơ quan Trung ương, của Ban cán sự, Đảng ủy và Tổng Kiểm toán nhà nước; tổ chức Hội nghị quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị TW8 khóa XII theo đúng tinh thần của Trung ương. Hoàn thành công tác bổ sung quy hoạch cấp ủy các cấp; Tiếp tục kiện toàn tổ chức cơ sở đảng; Tăng cường quản lý và phát triển đảng viên; Thực hiện tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ, bảo vệ Đảng...

Về kết quả đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên năm 2018 có 06/34 đảng bộ, chi bộ được xếp loại tổ chức cơ sở đảng “hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” chiếm 17,64%; 24/34 đảng bộ, chi bộ xếp loại “hoàn thành tốt nhiệm vụ” chiếm 70,6%; 04/34 đảng bộ xếp loại “hoàn thành nhiệm vụ” chiếm 11,76%.

Về đánh giá chất lượng đảng viên, theo kết quả phân loại của Ban thường vụ có 1.207 đảng viên xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ; 259 đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; 06 đảng viên hoàn thành nhiệm vụ và 01 đảng viên không hoàn thành nhiệm vụ.

Về khen thưởng tổ chức đảng và đảng viên năm 2018, Ban Thường vụ Đảng ủy KTNN tặng Giấy khen cho 04 đảng bộ trực thuộc đạt danh hiệu tổ chức cơ sở đảng “Trong sạch, vững mạnh tiêu biểu năm 2018” và 02 đảng bộ, chi bộ trực thuộc đạt thành tích xuất sắc trên một số mặt công tác trong năm 2018. Ban thường vụ Đảng ủy KTNN đề nghị Đảng ủy Khối các cơ quan TW tặng Bằng khen cho 08 đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 05 năm liên tục (2014-2018). Ban Thường vụ Đảng ủy KTNN tặng Giấy khen cho 26 đảng viên đạt thành tích xuất sắc năm 2018 (là đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2018 đồng thời là chiến sỹ thi đua cấp Ngành).

Kết luận Hội nghị, đồng chí Hồ Đức Phớc thống nhất với các nội dung được đưa ra trong báo cáo cũng như các ý kiến phát biểu tại Hội nghị; đồng thời đề nghị bộ phận soạn thảo, tiếp thu các ý kiến phát biểu và hoàn chỉnh Báo cáo. Đồng chí Bí thư Đảng ủy nhấn mạnh: Thời gian tới, toàn Đảng bộ cần tập trung thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng, trong đó quan tâm tới công tác giáo dục chính trị tư tưởng của cán bộ đảng viên thông qua các lớp học tập, quán triệt, triển khai các nghị quyết, chỉ thị của Đảng các văn bản chỉ đạo điều hành của KTNN; Đảng bộ KTNN cần bám sát mục tiêu nhiệm vụ công tác năm, tăng cường vai trò lãnh đạo của Đảng trên các lĩnh vực hoạt động; nâng cao chất lượng kiểm toán, qua đó tăng cường kỷ luật kỷ cương trong quản lý, sử dụng tài chính công, tài sản công, xây dựng niềm tin trong xã hội.    

Cũng trong khuôn khổ Hội nghị, các đại biểu đã tiến hành bỏ phiếu tín nhiệm đối với các đồng chí ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy KTNN./

Hà Linh


 

Xem thêm »