Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kiểm toán nhà nước.

11/03/2019
Xem cỡ chữ Đọc bài viết In trang Google

(sav.gov.vn) - Sáng 11/3/2019, tại Nhà Quốc hội, Ba Đình, Hà Nội, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) khai mạc Phiên họp thứ 32.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân khai mạc Phiên họp 32 của UBTVQH

Phát biểu khai mạc phiên họp, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cho biết, trong thời gian 03 ngày của phiên họp, UBTVQH cho ý kiến về 05 dự án Luật, gồm: Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kiểm toán nhà nước; Luật Dân quân tự vệ (sửa đổi); Luật Kiến trúc; dự án Luật Giáo dục (sửa đổi); Luật Thư viện; và cho ý kiến về dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về xử lý tiền nợ thuế, tiền phạt, tiền phạt chậm nộp, tiền chậm nộp của người nộp thuế đã phá sản, giải thể, không còn sản xuất kinh doanh và không còn khả năng nộp ngân sách Nhà nước.

UBTVQH cũng xem xét, thông qua: Nghị quyết về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện và cấp xã giai đoạn 2019-2021; Nghị quyết quy định chức vụ, chức danh có cấp bậc hàm cao nhất là Trung tướng, Thiếu tướng chưa được quy định cụ thể trong Luật Công an nhân dân năm 2018; Xem xét, quyết định việc thành lập thị xã Mỹ Hào thuộc tỉnh Hưng Yên và thị trấn Vĩnh Viễn thuộc huyện Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang.

Ngay sau phiên khai mạc, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển, UBTVQH cho ý kiến về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kiểm toán nhà nước.
 
Tổng Kiểm toán nhà nước Hồ Đức Phớc báo cáo tóm tắt Tờ trình
Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật KTNN 2015  

Báo cáo tóm tắt Tờ trình Dự án dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kiểm toán nhà nước 2015 (Luật KTNN 2015), Tổng Kiểm toán nhà nước Hồ Đức Phớc nêu rõ, sau 3 năm thực hiện Luật KTNN 2015, cho thấy nhiều vấn đề phát sinh cần phải giải quyết, một số quy định bộc lộ những bất hợp lý cần phải nghiên cứu, sửa đổi, bổ sung cho phù hợp như: Phạm vi, đối tượng kiểm toán và đơn vị kiểm toán chưa đồng bộ, thống nhất; hệ thống pháp luật chưa đồng bộ, chưa đảm bảo sự tương thích giữa Luật này với các Luật khác có liên quan; khắc phục tình trạng chồng chéo, trùng lắp trong công tác kiểm toán và thanh tra, kiểm tra…

Sau báo cáo thẩm tra sơ bộ của Ủy ban Tài chính – Ngân sách, các đại biểu đã thảo luận, cho ý kiến về quan điểm sửa đổi, bổ sung Luật KTNN năm 2015 và các nội dung cụ thể trong dự thảo Luật. Hầu hết các ý kiến phát biểu đều đồng tình cần thiết phải sửa đổi, bổ sung Luật KTNN 2015 nhằm góp phần hoàn thiện chức năng, nhiệm vụ của KTNN, Tổng Kiểm toán nhà nước; làm rõ và đầy đủ phạm vi, đơn vị được kiểm toán phù hợp với đối tượng kiểm toán theo quy định của Hiến pháp; nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của KTNN, đảm bảo sự đồng bộ với các luật khác có liên quan, đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu quản lý tài chính, tài sản công.

Các thành viên của UBTVQH đã trao đổi, thảo luận các nội dung cụ thể của dự thảo tờ trình: Quyền khiếu nại báo cáo kiểm toán; Thực hiện nhiệm vụ phòng, chống tham nhũng, giám định tài chính, tài sản; Quyền kiểm tra, xác minh theo pháp luật về phòng, chống tham nhũng và xử phạt vi phạm hành chính; Thẩm quyền ban hành VBQPPL của Tổng Kiểm toán nhà nước; Tiêu chuẩn bổ nhiệm Kiểm toán viên; Quyền truy cập, kết nối dữ liệu điện tử của Kiểm toán viên; Đơn vị được kiểm toán; Trách nhiệm phối hợp trong công tác thanh tra, kiểm tra…
Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển kết luận phiên thảo luận

Kết luận phiên thảo luận, Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển cho biết, đa số ý kiến UBTVQH nhất trí về việc cần sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật KTNN để đảm bảo yêu cầu thực tiễn và thực hiện yêu cầu của Nghị Quyết 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 của BCH Trung ương Đảng khóa XII. Phó Chủ tịch Quốc hội yêu cầu KTNN cần bám sát Nghị Quyết 18 và rà soát thực tiễn 3 năm triển khai thực hiện Luật để đưa ra các nội dung cần thiết, tránh trùng lắp và bảo đảo sự thống nhất của hệ thống pháp luật có liên quan.

Đồng tình quan điểm được thảo luận tại phiên họp,  Phó Chủ tịch Quốc hội cho rằng, đối tượng kiểm toán không mở rộng so với với Điều 4 của Luật KTNN hiện hành, chỉ làm rõ các đối tượng có liên quan trong hoạt động của KTNN.  Dẫn lại Điều 4 của Luật KTNN hiện hành “Đối tượng kiểm toán của KTNN là việc quản lý, sử dụng tài chính công, tài sản công và các hoạt động có liên quan đến việc quản lý, sử dụng tài chính công, tài sản công của đơn vị được kiểm toán”, Phó Chủ tịch Quốc hội lưu ý phạm trù “Tài sản công” rất rộng, khái niệm “Tài chính công” cần làm rõ những vấn đề liên quan như tiền công quỹ, vấn đề lưu chuyển tiền công, việc hình thành các quỹ đầu tư công… Đây cũng đều là đối tượng của kiểm toán. “Tài chính tư” không phải là đối tượng của kiểm toán, nhưng những vấn đề của “tài chính tư” liên quan đến hoạt động kiểm toán thì cũng thuộc đối tượng của kiểm toán.

Về dự thảo quy định cho phép KTNN xử phạt hành chính, đa số ý kiến của UBTVQH cho rằng cần cân nhắc. Tuy nhiên, cơ quan soạn thảo và cơ quan thẩm tra có thể nghiên cứu thêm ý kiến cho phép KTNN xử phạt hành chính đối với hành vi vi phạm trong Điều 8 của Luật KTNN quy định như: “Từ chối cung cấp thông tin, tài liệu phục vụ cho cuộc kiểm toán theo yêu cầu của Kiểm toán nhà nước và Kiểm toán viên nhà nước; Cản trở công việc của KTNN và Kiểm toán viên nhà nước”….

Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển yêu cầu, trên cơ sở các ý kiến của UBTVQH, đề nghị KTNN tiếp thu, giải trình và hoàn thiện hồ sơ Dự án Luật; Ủy ban Tài chính – Ngân sách hoàn thành báo cáo thẩm tra chính theo đúng quy định./. 

Ngọc Bích

Xem thêm »