Ban Thường vụ Đảng ủy KTNN cho ý kiến về Báo cáo sơ kết 03 năm thực hiện Chỉ thị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

10/05/2019
Xem cỡ chữ Đọc bài viết In trang Google

(sav.gov.vn) - Ngày 10/5/2019, tại trụ sở Kiểm toán nhà nước (KTNN) - 116 Nguyễn Chánh, Hà Nội, đồng chí Hồ Đức Phớc - Bí thư Ban cán sự Đảng, Bí thư Đảng ủy, Tổng Kiểm toán nhà nước chủ trì phiên họp Ban Thường vụ Đảng uỷ Kiểm toán nhà nước (KTNN) tháng 5/2019. Tại phiên họp, Ban Thường vụ Đảng ủy (BTVĐU) họp, cho ý kiến nhiều nội dung quan trọng, tập trung vào Báo cáo sơ kết 03 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Báo cáo sơ kết 03 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Ủy viên BTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy KTNN Lê Đình Thăng cho biết: Sau khi có Kế hoạch của BTVĐU Khối các cơ quan Trung ương về “Học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng” và Kế hoạch về “Thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, Đảng ủy KTNN đã xây dựng và ban hành nhiều Kế hoạch, Hướng dẫn về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong toàn Đảng bộ nhằm nâng cao nhận thức của toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động về những nội dung cơ bản và giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thành việc làm tự giác, thường xuyên của mỗi cấp ủy, của từng đảng viên, công chức, viên chức và người lao động; trở thành nội dung quan trọng của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, góp phần xây dựng đảng bộ, chi bộ trong sạch, vững mạnh; xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên, Kiểm toán viên nhà nước có phẩm chất đạo đức, bản lĩnh chính trị, văn hóa ứng xử và chuyên môn nghiệp vụ; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; đẩy mạnh đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu.

Bên cạnh đó, BTVĐU KTNN cũng hướng dẫn các cấp ủy trực thuộc triển khai xây dựng kế hoạch hành động cá nhân thực hiện Nghị quyết của Đảng và kế hoạch cá nhân làm theo tư tưởng, phong cách Hồ Chí Minh; đồng thời hướng dẫn các Đảng bộ, Chi bộ xây dựng nội dung sinh hoạt bám sát các nội dung của Chỉ thị số 05-CT/TW. Ban hành các hướng dẫn học tập và triển khai thực hiện các chuyên đề“Xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; Xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”…

Để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ KTNN nhiệm kỳ 2015-2020 và Chương trình công tác toàn khóa, đồng thời tạo chuyển biến rõ nét trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong toàn Ngành, Đảng ủy KTNN cũng lựa chọn 4 nội dung bổ sung vào Chương trình công tác: Quán triệt thực hiện nghiêm túc các quy định, chỉ thị, quy chế làm việc, đánh giá rõ trách nhiệm của từng cá nhân, nhất là người đứng đầu, trọng tâm vào việc đẩy mạnh thực hành tiết kiệm, chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu trong hoạt động kiểm toán; Đổi mới phương thức lãnh đạo, thực hiện phong cách, tác phong chuyên nghiệp, tăng cường kỷ luật, kỷ cương, đạo đức công vụ; Xử lý nghiêm khắc, kịp thời các trường hợp vi phạm; Nêu cao tinh thần trách nhiệm, quyết liệt trong việc“nói đi đôi với làm”; Nâng cao chất lượng chi bộ, phát huy tốt vai trò sinh hoạt chi bộ trong hoạt động của KTNN; Phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị trong Đảng bộ KTNN.

Một trong những kết quả được Báo cáo nhấn mạnh trong 3 năm qua là việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của Ngành đã thể hiện sự chuyển biến rõ nét, số liệu xử lý tài chính tăng thu ngân sách qua kiểm toán năm sau cao hơn năm trước. Tổng số kiến nghị xử lý tài chính trong ba năm 2016, 2017 và 2018 là 230.352 tỷ đồng, trong đó: Tăng thu 54.326 tỷ đồng, giảm chi 58.943 tỷ đồng, kiến nghị khác 104.463 tỷ đồng. Đồng thời, KTNN đã kiến nghị Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ, các Bộ, ngành nghiên cứu, sửa đổi, bổ sung, thay thế, thu hồi 366 văn bản nhằm bịt các lỗ hổng về cơ chế chính sách.

Nhiều đơn vị trực thuộc đã có cách làm sáng tạo, phù hợp với tình hình, điều kiện thực tế, góp phần thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị, ổn định tình hình tư tưởng cán bộ, đảng viên và thiết thực thực hiện công tác xây dựng Đảng, ….

Báo cáo cũng đưa ra một số giải pháp thực hiện trong thời gian tới: Tiếp tục quán triệt sâu sắc những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong toàn Đảng bộ; Đẩy mạnh tuyên truyền gương người tốt, việc tốt của cá nhân, tập thể trong và ngoài KTNN để làm gương và khích lệ tinh thần thi đua làm theo của mọi cá nhân, tập thể trong Ngành; Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW tại các cơ sở Đảng trực thuộc.
 


Tại cuộc họp, Ban Thường vụ Đảng uỷ KTNN đã tập trung thảo luận, cho ý kiến về các nội dung được đề cập trong Báo cáo. Hầu hết các ý kiến đều thống nhất quan điểm khi cho rằng, để việc triển khai Chỉ thị có hiệu quả thực chất, một trong những nội dung cần quan tâm đến vấn đề nêu gương các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh, qua đó tạo được sự lan tỏa sâu rộng trong toàn Ngành; động viên, khích lệ cán bộ, đảng viên hăng hái thi đua, góp phần vào thực hiện nhiệm vụ chính trị của Ngành.

Cũng tại cuộc họp, Ban Thường vụ Đảng ủy KTNN đã thảo luận, cho ý kiến và biểu quyết thông qua 04 đảng viên dự bị đủ điều kiện chuyển đảng chính thức; 05 công chức đủ điều kiện kết nạp đảng viên mới.

Kết luận phiên họp, Bí thư Đảng ủy, Tổng Kiểm toán nhà nước Hồ Đức Phớc đánh giá cao công tác chuẩn bị Báo cáo sơ kết 3 năm do Ban Tuyên giáo Đảng ủy và Văn phòng Đảng-Đoàn thể chuẩn bị. Đồng chí Bí thư Đảng ủy đặc biệt nhấn mạnh tới các nội dung cần chi tiết hơn trong Báo cáo: Đánh giá cụ thể hơn vai trò lãnh đạo của cấp ủy các cấp; nhấn mạnh các ưu điểm, kết quả trong việc thực hiện công tác chuyên môn, phẩm chất đạo đức của cán bộ, đảng viên; quan tâm tới công tác phát biện, bồi dưỡng, nêu gương các gương điển hình tiên tiến trong toàn Ngành. Bên cạnh đó, đơn vị soạn thảo bổ sung thêm 01 nội dung vào Chương trình công tác toàn khóa: Tập trung nâng cao năng lực chuyên môn, chất lượng công tác và kết quả thực hiện nhiệm vụ.

Đồng tình với các giải pháp được đưa ra trong Báo cáo, đồng chí Bí thư Đảng ủy cho rằng các cấp ủy cần linh hoạt, đa dạng các cách tuyên truyền, giáo dục, như thông qua các kênh truyền thông của Ngành, tổ chức sinh hoạt chi bộ, mời các báo cáo viên tham gia trao đổi các vấn đề liên quan và có liên hệ thực tế của đơn vị.
Đồng chí Bí thư Đảng ủy đề nghị các đồng chí trong BTV phối hợp với cấp ủy các đơn vị được giao phụ trách tập trung lãnh đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị năm 2019. Trong đó, cần quan tâm quản lý, giáo dục đội ngũ Kiểm toán viên thực hiện nghiêm các quy định của Ngành, nhất là văn hóa ứng xử, đạo đức lối sống, nghề nghiệp của cán bộ, đảng viên./.

Diệu Thúy
 

Xem thêm »