Quốc hội lấy ý kiến về thẩm quyền quyết định danh mục các dự án sử dụng nguồn dự phòng chung và nguồn vốn còn lại của Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020.

10/06/2019
Xem cỡ chữ Đọc bài viết In trang Google

(sav.gov.vn) - Tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIV, sáng 07/6, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển, Quốc hội tiến hành lấy ý kiến bằng hệ thống điện tử về thẩm quyền quyết định danh mục các dự án sử dụng nguồn dự phòng chung và nguồn vốn còn lại của Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020.

Về thẩm quyền quyết định danh mục các dự án sử dụng nguồn dự phòng chung và nguồn vốn còn lại của Kế hoạch đầu tư công trung hạn (KHĐTCTH) giai đoạn 2016-2020 trong phân bổ, sử dụng nguồn dự phòng chung và nguồn vốn còn lại của KHĐTCTH giai đoạn 2016-2020, Ủy ban Thường vụ Quốc hội xin ý kiến đại biểu Quốc hội bằng hệ thống điện tử theo hai  lựa chọn phương án.
 
Phương án 1: Giao Chính phủ chịu trách nhiệm rà soát lại danh mục, thủ tục đầu tư, phương án phân bổ, giao vốn bổ sung cho các bộ, ngành, địa phương và các dự án, trên nguyên tắc đảm bảo cân đối được nguồn ngân sách hằng năm, phải bố trí được trong dự toán ngân sách nhà nước năm 2020, từ điều chỉnh nguồn vốn giữa các dự án theo thẩm quyền (riêng các dự án quan trọng quốc gia phải báo cáo Quốc hội), từ nguồn tăng thu, tiết kiệm chi (nếu có); đảm bảo quản lý, sử dụng vốn hiệu quả, đúng quy định của Luật Đầu tư công, Luật Ngân sách Nhà nước, các Nghị quyết số 26/2016/QH14, 71/2018/QH14 của Quốc hội, các Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về đầu tư công, các văn bản thông báo ý kiến Kết luận của Ủy ban Thường vụ Quốc hội số 88/UBTVQH14-TCNS ngày 3 tháng 3 năm 2017, 102/UBTVQH14-TCNS ngày 26/4/2017, 2167/TTKQH-TCNS ngày 16/8/2018, 2712/TB-TTKQH ngày 24/4/2019, 2740/TB-TTKQH ngày 15/5/2019, 2850/TB-TTKQH ngày 31/5/2019; khắc phục những bất cập, hạn chế được nêu trong các báo cáo thẩm tra số 1482/BC-UBTCNS14 ngày 17/4/2019, 1484/BC-UBTCNS14 ngày 17/4/2019, 1548/BC-UBTCNS14 ngày 28/5/2019 của Ủy ban Tài chính, Ngân sách về việc sử dụng nguồn vốn dự phòng đầu tư công; báo cáo Quốc hội kết quả thực hiện tại Kỳ họp thứ 10. Ưu tiên bố trí vốn trả nợ cho các dự án, công trình đã hoàn thành, các dự án đã có trong danh mục Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020, đang dở dang còn thiếu vốn, không để nợ đọng xây dựng cơ bản, số còn lại mới phân bổ cho các dự án mới. Giao Kiểm toán Nhà nước thực hiện kiểm toán việc thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về nội dung này và báo cáo Quốc hội tại kỳ họp thứ 10.
 
Phương án 2: Không đồng ý giao Chính phủ; vẫn tiếp tục thực hiện theo tinh thần Nghị quyết số 71/2018/QH14 của Quốc hội.
 
Tại Tờ trình số 110/TTr-CP, Tờ trình số 180/TTr-CP và Báo cáo số 178/BC-CP trình UBTVQH và Tờ trình Quốc hội số 210/TTr-CP ngày 19/05/2019, Chính phủ cho rằng số vốn dự phòng chung NSTW chỉ là nguồn vốn kế hoạch, không phải nguồn vốn cân đối ngân sách hằng năm nên đề nghị cho phép phân bổ kế hoạch. Để giải quyết phần thiếu hụt khả năng cân đối vốn, trong thời gian tới, Chính phủ sẽ chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương đẩy mạnh thu ngân sách, chủ động rà soát, sắp xếp, điều chỉnh hợp lý KHĐTCTH, hằng năm và tiến độ thực hiện các dự án, bổ sung thêm nguồn vốn ưu tiên chi cho đầu tư từ các nguồn dự phòng NSTW hằng năm, tăng thu, tiết kiệm chi (nếu có)... để thực hiện. Phần còn lại nếu không bù đắp được sẽ tiếp tục cân đối bằng kế hoạch đầu tư vốn NSTW hằng năm của Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025, nhằm bảo đảm quá trình đầu tư công được liên tục. 
 

Theo ý kiến thẩm tra của Ủy ban Tài chính- Ngân sách của Quốc hội, do thời gian của KHĐTCTH còn lại không nhiều, nhu cầu bổ sung vốn KHĐTCH rất lớn trong khi đó việc xác định nguồn bù đắp thiếu hụt khả năng cân đối vốn tùy thuộc và thực tế nguồn tăng thu và điều chỉnh cụ thể KHĐTCTH, đa số ý kiến trong Ủy ban TCNS kiến nghị Quốc hội giao Chính phủ rà soát, hoàn thiện phương án phân bổ nguồn vốn dự phòng chung KHĐTCTH, quyết định danh mục và chịu trách nhiệm về việc phân bổ trên nguyên tắc đảm bảo cân đối nguồn vốn hằng năm, bố trí trong dự toán ngân sách nhà nước năm 2020, không để nợ đọng xây dựng cơ bản, đảm bảo hiệu quả, theo đúng quy định của Luật Đầu tư công, Luật Ngân sách Nhà nước, các Nghị quyết của Quốc hội, các văn bản của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, ý kiến của Ủy ban TCNS tại các Báo cáo thẩm tra, báo cáo Quốc hội kết quả thực hiện tại Kỳ họp thứ 10. Giao Kiểm toán Nhà nước thực hiện kiểm toán việc sử dụng nguồn vốn dự phòng chung của KHĐTCTH báo cáo Quốc hội.
 
Một số ý kiến cho rằng việc giao Chính phủ tự quyết định danh mục và tự chịu trách nhiệm về việc phân bổ là không phù hợp với quy định của Hiến pháp và pháp luật hiện hành, hơn nữa hiện nay chưa có chế tài xử lý trong trường hợp phân bổ kế hoạch vốn dàn trải, thiếu hiệu quả. Đề nghị giao Chính phủ chuẩn bị phương án để trình Quốc hội xem xét, quyết định hoặc giao UBTVQH quyết định vì Chính phủ là cơ quan chấp hành các quyết định của Quốc hội và chịu trách nhiệm tổ chức thi hành, bên cạnh đó, các dự án mới được bổ sung phải có đủ vốn để thi công theo tiến độ.
 
Thảo luận tại tổ và hội trường về thẩm quyền quyết định sử dụng nguồn dự phòng chung và dự phòng 10% tại các bộ, ngành, địa phương, có ý kiến đề nghị giao Chính phủ thực hiện để tháo gỡ khó khăn trước mắt trong đầu tư công.
Có ý kiến cho rằng, để sớm triển khai được việc giao kế hoạch, cần giao Chính phủ tự thực hiện trên các nguyên tắc của Nghị quyết 26, Nghị quyết 71. Trong trường hợp nhất thiết phải thực hiện các dự án khởi công mới, đề nghị Chính phủ cần tính toán thật kỹ, bố trí số vốn phù hợp, đủ giải ngân hết trong giai đoạn 2016-2020, số vốn còn thiếu để hoàn thành các dự án chuyển tiếp.
Bên cạnh đó cũng có ý kiến đề nghị giao Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết định danh mục đúng theo Nghị quyết 26 và Nghị quyết 71 để bảo đảm tính công khai, minh bạch và kịp thời.
 
Kết quả lấy ý kiến đại biểu Quốc hội bằng hệ thống điện tử cho thấy có 299/439 đại biểu Quốc hội biểu quyết tán thành với phương án 1 (chiếm 61,78% tổng số đại biểu Quốc hội). Theo đó giao Chính phủ chịu trách nhiệm rà soát lại danh mục, thủ tục đầu tư, phương án phân bổ, giao vốn bổ sung cho các bộ, ngành, địa phương và báo cáo Quốc hội kết quả thực hiện tại Kỳ họp thứ 10.
 
Hà Linh
 
 

Xem thêm »