Tổng Kiểm toán nhà nước Hồ Đức Phớc chỉ đạo trọng tâm công tác tháng 6/2019 của toàn Ngành

11/06/2019
Xem cỡ chữ Đọc bài viết In trang Google

(sav.gov.vn) - Ngày 6/6/2019, tại trụ sở Kiểm toán nhà nước (KTNN) – 116 Nguyễn Chánh, Hà Nội, Tổng Kiểm toán nhà nước Hồ Đức Phớc đã chủ trì cuộc họp giao ban trực tuyến thường kỳ tháng 6/2019. Hội nghị đã nghe Chánh Văn phòng KTNN báo cáo tóm tắt tình hình thực hiện công tác tháng 5/2019 và dự kiến kế hoạch công tác tháng 6/2019 của toàn Ngành, Vụ trưởng Vụ CĐ&KSCLKT báo cáo tình hình công tác kiểm soát chất lượng kiểm toán và một số kết quả kiểm soát chất lượng kiểm toán nổi bật trong Đợt 1 năm 2019, Chánh Thanh tra KTNN báo cáo tình hình công tác thanh tra và một số kết quả thanh tra nổi bật trong Đợt 1 năm 2019.

Tổng Kiểm toán nhà nước Hồ Đức Phớc chủ trì Hội nghị

Nhìn chung, trong tháng 5/2019, toàn Ngành đã cơ bản hoàn thành các nhiệm vụ theo kế hoạch đề ra. Nổi bật trong tháng, KTNN đã hoàn thành các báo cáo phục vụ Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIV; thành lập các Tiểu ban xây dựng Chiến lược phát triển KTNN giai đoạn 2020-2030, tầm nhìn đến năm 2035 và tổ chức triển khai nhiệm vụ xây dựng Chiến lược; tổ chức thành công hội thảo khoa học kỷ niệm 25 năm thành lập KTNN “Kiểm toán nhà nước trong tiến trình phát triển đất nước”.

Tuy nhiên, vẫn còn một số đơn vị phải thay đổi đầu mối kiểm toán do công tác khảo sát lập kế hoạch kiểm toán chưa kỹ, việc phối hợp với các cơ quan thanh kiểm tra tại một số địa phương chưa tốt; kỹ năng viết báo cáo kiểm toán còn hạn chế, chưa logic và chặt chẽ, thiếu thận trọng; một số Trưởng đoàn kiểm toán, Thủ trưởng đơn vị chủ trì cuộc kiểm toán còn thiếu tính chủ động, không kịp thời báo cáo Tổng Kiểm toán nhà nước về tiến độ, kết quả trọng tâm kiểm toán; báo cáo công tác tháng của các đơn vị còn sơ sài, chưa đánh giá tồn tại, hạn chế, chưa nêu được khó khăn, vướng mắc cần giải quyết của đơn vị để Lãnh đạo KTNN kịp thời chỉ đạo.

Sau khi thảo luận về tình hình thực hiện nhiệm vụ, Tổng Kiểm toán nhà nước giao nhiệm vụ cụ thể cho các đơn vị trong Ngành:

Các KTNN chuyên ngành, KTNN khu vực: Triển khai kiểm toán đợt 2 đảm bảo thận trọng, chặt chẽ và an toàn, khi phát sinh các vấn đề trọng yếu, các phát hiện kiểm toán quan trọng cần kịp thời báo cáo Tổng Kiểm toán nhà nước và lãnh đạo KTNN phụ trách; khẩn trương phát hành báo cáo kiểm toán các cuộc kiểm toán đã kết thúc; yêu cầu các Kiểm toán trưởng, Trưởng đoàn kiểm toán tập trung nâng cao hơn nữa chất lượng lập Báo cáo kiểm toán; tăng cường kiểm tra, kiểm soát, siết chặt kỷ luật, kỷ cương, tránh rủi ro trong hoạt động kiểm toán, nâng cao ý thức kỷ luật, tinh thần trách nhiệm của Kiểm toán viên và tính tiên phong, gương mẫu của lãnh đạo các cấp, giữ gìn hình ảnh, uy tín của Ngành.

Lưu ý việc lập báo cáo công tác tháng, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc cần quan tâm hơn nữa, chỉ đạo đơn vị đánh giá những tồn tại, hạn chế, nêu khó khăn, vướng mắc trong tháng cần giải quyết cũng như đề xuất, kiến nghị của đơn vị để kịp thời phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành của Lãnh đạo KTNN, nâng cao chất lượng, hiệu quả công việc.

Vụ Tổng hợp: Hướng dẫn các đơn vị xây dựng Kế hoạch kiểm toán năm 2020 đảm bảo hạn chế tối đa vấn đề trùng lắp, chồng chéo; hoàn thành Báo cáo KTNN 25 năm xây dựng và phát triển.

Vụ Chế độ và Kiểm soát chất lượng kiểm toán: Tiếp tục triển khai kiểm soát chất lượng kiểm toán năm 2019 theo kế hoạch; tham mưu thực hiện công tác chính sách, chế độ và kiểm soát chất lượng kiểm toán.

Vụ Tổ chức cán bộ: Tổ chức thông báo kết quả trúng tuyển kỳ thi tuyển công chức, viên chức KTNN năm 2019; chuẩn bị thi tuyển công chức năm 2019 cho các KTNN khu vực VII, KTNN KV X; hoàn thiện sửa đổi Quy chế đào tạo, bồi dưỡng của KTNN theo ý kiến chỉ đạo của Ban cán sự Đảng, tiếp tục sửa đổi quy định về việc nâng ngạch, chuyển ngạch của KTNN phù hợp với thực tiễn; rà soát cơ cấu tổ chức, biên chế của các đơn vị trực thuộc.

Ban soạn thảo Bảng lương chuyên ngành của KTNN khẩn trương đẩy nhanh tiến độ xây dựng bảng lương chuyên ngành của KTNN theo quy định.

Vụ Pháp chế: Nghiên cứu, tiếp thu các ý kiến góp ý tại Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XIV để tiếp tục tổng hợp, hoàn thiện dự thảo Luật KTNN sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật KTNN năm 2015; xây dựng kế hoạch sơ kết 05 năm thực hiện Hiến pháp năm 2013 theo chỉ đạo của Ủy ban Thường vụ Quốc hội; tăng cường tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho công chức, kiểm toán viên trong ngành để nâng cao nhận thức, hiểu biết về pháp luật trong thực hiện nhiệm vụ.

Vụ Hợp tác quốc tế: Tổ chức chu đáo cho các Đoàn ra, Đoàn vào của KTNN, tham mưu cho Tổng Kiểm toán nhà nước các công việc liên quan đến thực hiện vai trò Chủ tịch ASOSAI nhiệm kỳ 2018-2021 và Hội nghị với các đối tác phát triển năm 2019; tiếp tục thực hiện các chương trình, dự án hỗ trợ kỹ thuật của KTNN theo kế hoạch.

Thanh tra KTNN: Tiếp tục thanh tra tại KTNN khu vực VII, tăng cường thanh tra đột xuất, đặc biệt thanh tra việc thực hiện công điện, chỉ thị của Tổng Kiểm toán nhà nước tại các Đoàn kiểm toán.

Trường Đào tạo và Bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm toán: Tiếp tục tổ chức nghiệm thu các đề tài NCKH; tổ chức họp Hội đồng khoa học KTNN cho ý kiến về các nhiệm vụ đăng ký năm 2020, tổ chức các lớp đào tạo, bồi dưỡng theo Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng công chức năm 2019.

Trung tâm Tin học: Trình Lãnh đạo KTNN và triển khai phương án sử dụng chữ ký số, đưa phần mềm số hóa, phần mềm Quản lý cán bộ vào sử dụng chính thức trong toàn ngành; triển khai xây dựng phần mềm Quản lý khiếu nại kiểm toán; tích cực đôn đốc toàn ngành ứng dụng CNTT; xây dựng phương án tích hợp, sử dụng CNTT trong quản lý, điều hành và hoạt động kiểm toán tiện ích nhất.

Báo Kiểm toán, Tạp chí Nghiên cứu khoa học kiểm toán, Cổng thông tin điện tử KTNN: Tiếp tục phối hợp với các đơn vị liên quan đăng bài tuyên truyền về Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật KTNN năm 2015; triển khai các hoạt động theo Kế hoạch tổ chức phát động phong trào thi đua chào mừng kỷ niệm 25 năm ngày thành lập KTNN; tiếp tục đăng bài về một số kết quả kiểm toán nổi bật năm 2018 của KTNN; chuẩn bị chu đáo công tác tổ chức họp báo của KTNN vào tháng 7/2019. Ban Biên tập Chuyên trang thông tin điện tử “KTNN Việt Nam - Chủ tịch ASOSAI nhiệm kỳ 2018-2021” đẩy mạnh phối hợp với các đơn vị trong ngành tuyên truyền, cập nhật thông tin về việc thực hiện vai trò Chủ tịch ASOSAI của KTNN.

Văn phòng KTNN: Tổng hợp báo cáo sơ kết tình hình công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm của KTNN; hoàn thành Kỷ yếu KTNN 25 năm xây dựng và phát triển, trình Lãnh đạo KTNN duyệt phim tài liệu “KTNN vì sự phát triển bền vững”; tổ chức tọa đàm gặp mặt các cơ quan báo chí nhân kỷ niệm 25 năm thành lập KTNN và 94 năm ngày Báo chí cách mạng Việt Nam; chuẩn bị công tác tổ chức mít-tinh kỷ niệm 25 năm thành lập KTNN; hoàn thiện và trình Lãnh đạo KTNN Quy chế sử dụng nguồn kinh phí 5%; triển khai xây dựng thư viện điện tử; đẩy nhanh tiến độ sửa chữa, cải tạo và nâng cấp Trụ sở 111 Trần Duy Hưng để đưa vào sử dụng.

Ban quản lý dự án ĐTXD: Đẩy nhanh tiến độ xây dựng các dự án Trụ sở KTNN khu vực I, KTNN KV III, KTNN khu vực XIII, Dự án Trường Đào tạo và Bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm toán, Dự án ĐTXD Phân hiệu đào tạo phía Nam - Trường Đào tạo và Bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm toán.

Ban QLDA CNTT: Thực hiện nhiệm vụ trang bị bổ sung các công cụ cho phần mềm Hỗ trợ kiểm toán lĩnh vực ĐTXDCB; tổ chức kiểm thử và triển khai thí điểm Phần mềm Quản lý hoạt động kiểm toán; triển khai thí điểm phần mềm Hỗ trợ kỹ thuật kiểm toán lĩnh vực kiểm toán Tài chính ngân hàng.

Các Tiểu ban xây dựng Chiến lược phát triển KTNN giai đoạn 2020-2030, tầm nhìn đến năm 2035: Khẩn trương tập trung triển khai các nhiệm vụ đã được phân công đảm bảo tiến độ, chất lượng.

Mỗi đơn vị trực thuộc lựa chọn và đề xuất tối thiểu 02 tài liệu nước ngoài có liên quan đến hoạt động của KTNN, các tài liệu nghiên cứu về các lĩnh vực ngân sách nhà nước, tài chính, đầu tư công... gửi Vụ Hợp tác quốc tế trước ngày 20/6/2019 để tổng hợp, tổ chức dịch và xây dựng danh mục để làm tài liệu tham khảo phục vụ hoạt động của KTNN./.

Ngọc Bích
 

Xem thêm »