Điều chỉnh chức năng, nhiệm vụ kiểm toán hoạt động

05/06/2019
Xem cỡ chữ Đọc bài viết In trang Google

(sav.gov.vn) - Thực hiện kết luận của Ban Cán sự đảng Kiểm toán nhà nước (KTNN) tại Thông báo số 129/TB-BCSĐ ngày 10/5/2019, ngày 24/5/2019, Tổng Kiểm toán nhà nước Hồ Đức Phớc đã ký ban hành Thông báo số 634/TB-KTNN về việc điều chỉnh chức năng, nhiệm vụ kiểm toán hoạt động của Vụ Tổng hợp trực thuộc KTNN.

Theo đó, Tổng Kiểm toán nhà nước Giao Vụ Chế độ và Kiểm soát chất lượng kiểm toán thực hiện nhiệm vụ: “Tham mưu, giúp Tổng Kiểm toán nhà nước xây dựng cơ sở pháp lý, văn bản hướng dẫn về kiểm toán hoạt động”.

 Giao Trường Đào tạo và Bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm toán thực hiện nhiệm vụ: “Tham mưu, giúp Tổng Kiểm toán nhà nước hướng dẫn nghiệp vụ kiểm toán hoạt động trong ngành”.

Vụ Tổng hợp thực hiện nhiệm vụ kiểm toán hoạt động khi được Tổng Kiểm toán nhà nước giao, đồng thời xây dựng quy định chức năng, nhiệm vụ của Phòng Kiểm toán hoạt động, trình Tổng Kiểm toán nhà nước (qua Vụ Tổ chức cán bộ) phê duyệt trước khi ban hành.

Việc điều chỉnh chức năng, nhiệm vụ như trên được thực hiện từ 01/6/2019./.

Thanh Trang
 

Xem thêm »