Hội nghị Ban Thường vụ Đảng ủy KTNN tháng 6/2019

24/06/2019
Xem cỡ chữ Đọc bài viết In trang Google

(sav.gov.vn) - Chiều 24/6/2019, tại trụ sở Kiểm toán nhà nước - 116 Nguyễn Chánh, Hà Nội, Ban Thường vụ Đảng ủy KTNN đã họp sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019. Ủy viên BCH TW Đảng, Bí thư Ban Cán sự, Bí thư Đảng ủy, Tổng Kiểm toán nhà nước Hồ Đức Phớc chủ trì Hội nghị.

Ủy viên BCH TW Đảng, Bí thư Ban cán sự, Bí thư Đảng ủy, Tổng Kiểm toán nhà nước Hồ Đức Phớc chủ trì Hội nghị

Hội nghị đã nghe Chánh Văn phòng Đảng Đoàn thể Nguyễn Bá Dũng trình bày dự thảo Báo cáo Kết quả lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm, phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019. Theo đó, trong 6 tháng đầu năm 2019, các cấp ủy đảng đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện và hoàn thành nhiệm vụ chính trị theo kế hoạch đề ra. Tiếp tục đổi mới công tác xây dựng KHKT, nâng cao chất lượng kiểm soát hoạt động kiểm toán, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và cải cách hành chính vào hoạt động kiểm toán, góp phần quan trọng vào việc nâng cao chất lượng kiểm toán trong năm 2019. 

Bám sát vào nhiệm vụ trọng tâm đã được xác định ngay từ đầu năm, Đảng ủy và lãnh đạo KTNN đã đề ra những giải pháp để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện. Trong 6 tháng đầu năm 2019, toàn Ngành đã tổng hợp kết quả kiểm toán của 256 báo cáo kiểm toán trong năm 2018 đối với niên độ ngân sách năm 2017, tổng kiến nghị xử lý tài chính hơn 92.000 tỷ đồng; chuyển 05 vụ việc sang cơ quan Cảnh sát điều tra kiến nghị làm rõ để xử lý về hành vi có dấu hiệu vi phạm pháp luật hình sự (đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can 02 vụ); kiến nghị sửa đổi, bổ sung hoặc hủy bỏ, thay thế 160 văn bản không phù hợp với quy định pháp luật hoặc chưa phù hợp với thực tiễn nhằm bịt lỗ hổng về cơ chế, tránh thất thoát, lãng phí. "Đặc biệt, KTNN đã lập báo cáo kiểm toán năm và kiểm toán quyết toán ngân sách năm 2018 niên độ năm 2017 và được Tổng Kiểm toán nhà nước báo cáo trước Quốc hội khóa XIV tại kỳ họp thứ 7. Kết quả kiểm toán được sử dụng làm căn cứ tin cậy, để các đại biểu có thông tin giám sát, chất vấn và Quốc hội phê chuẩn quyết toán ngân sách năm 2017" - đồng chí Nguyễn Bá Dũng nhấn mạnh.

Trước khi triển khai kiểm toán theo KHKT năm 2019, Đảng ủy KTNN chỉ đạo cấp ủy và lãnh đạo các đơn vị tổ chức đào tạo, tập huấn nghiệp vụ, tọa đàm, chia sẻ kinh nghiệm theo từng lĩnh vực kiểm toán để phổ biến, quán triệt tư tưởng đổi mới trong hoạt động kiểm toán của KTNN nhằm tạo sự thống nhất về nhận thức và hành động trong toàn ngành, thực hiện nghiêm túc các nội dung của Chỉ thị số 151/CT-KTNN ngày 31/01/2019 của Tổng Kiểm toán nhà nước về tổ chức thực hiện Kế hoạch kiểm toán năm 2019. Tính đến ngày 20/6/2019, toàn Ngành đã tổ chức xét duyệt 136/222 KHKT, triển khai 110/222 cuộc kiểm toán, kết thúc 76 cuộc kiểm toán, xét duyệt 69/248 BCKT, đã phát hành 16/248 BCKT; kiến nghị xử lý tài chính gần 30.000 tỷ đồng.

Bên cạnh việc triển khai hoạt động kiểm toán, Tổng Kiểm toán nhà nước chỉ đạo các đơn vị thực hiện đồng bộ, quyết liệt nhiều giải pháp nâng cao hiệu lực thực hiện kiến nghị kiểm toán. Tính đến ngày 20/6/2019, KTNN đã trả lời 58 văn bản kiến nghị về kết quả kiểm toán; cung cấp 16 bộ hồ sơ (gồm 31 BCKT và các tài liệu có liên quan) cho Đoàn Đại biểu Quốc hội và các cơ quan nhà nước có thẩm quyền để phục vụ công tác kiểm tra, điều tra, giám sát; chuyển 01 vụ việc có dấu hiệu vi phạm pháp luật sang cơ quan điều tra xử lý theo quy định của pháp luật.

Trong công tác xây dựng đảng, trong 6 tháng đầu năm, thông qua việc triển khai thực hiện nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, Ban cán sự đảng, Đảng ủy KTNN, các chỉ thị của Tổng Kiểm toán nhà nước, công tác giáo dục, chính trị tư tưởng của cán bộ, đảng viên, công chức viên chức trong toàn Đảng bộ được nâng cao. Lãnh đạo các tổ chức đoàn thể hoạt động có hiệu quả và đi vào chiều sâu; đời sống vật chất tinh thần của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động được quan tâm đúng mức; tình tình tư tưởng cán bộ, công chức, viên chức trong toàn Đảng bộ ổn định.

Báo cáo cũng tập trung đánh giá, nêu bật các kết quả cụ thể của BTV trên các lĩnh vực: Giáo dục chính trị tư tưởng; tổ chức xây dựng Đảng; kiểm tra, giám sát; dân vận và lãnh đạo hoạt động của các tổ chức đoàn thể.
 

Ủy viên BTV Đảng ủy, Chánh Văn phòng Đảng - Đoàn thể Nguyễn Bá Dũng trình bày báo cáo tại Hội nghị

Trong 6 tháng cuối năm, Đảng ủy KTNN xác định tập trung lãnh đạo hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác năm 2019, trọng tâm là tiếp tục lãnh đạo triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 32-NQ/ĐU ngày 11/3/2016 của BCH Đảng bộ KTNN về việc ban hành 04 đề án thuộc Chương trình 1 về “Lãnh đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của KTNN trong nhiệm kỳ”. Trong đó cấp ủy các đơn vị cần phối hợp với lãnh đạo đơn vị thống nhất tập trung lãnh đạo nâng cao chất lượng kiểm toán, đảm bảo Kế hoạch kiểm toán năm 2019 hoàn thành đúng tiến độ và chất lượng; Tăng cường trách nhiệm của Kiểm toán trưởng trong công tác trả lời kiến nghị, khiếu nại kết quả kiểm toán; Tăng cường thanh tra, kiểm soát trong hoạt động công vụ, nhất là công tác kiểm toán; Lãnh đạo xây dựng tổng thể Kế hoạch năm 2020, nhất là công tác kiểm toán phải sát hợp, đồng bộ; Xây dựng Chiến lược phát triển KTNN đến năm 2030 và tầm nhìn năm 2035; hoàn thiện việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật KTNN năm 2015; triển khai thực hiện Chiến lược phát triển và kiến trúc tổng thể CNTT của KTNN giai đoạn 2019 -2025, tầm nhìn đến năm 2030; Công tác thông tin tuyên truyền...

Về công tác xây dựng đảng, Đảng ủy KTNN sẽ tiếp tục tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 65-NQ/ĐU ngày 26/4/2016 về việc ban hành 04 Đề án thuộc Chương trình 2 của BCH Đảng bộ KTNN. Trong đó, các cấp ủy tiếp tục lãnh đạo thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên, Kiểm toán viên, nhất là quan tâm đến văn hóa đạo đức, ứng xử đối với kết quả kiểm toán sau khi đã kết luận và phát hành báo cáo kiểm toán; Quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc Nghị quyết số 36-NQ/BCS ngày 06/7/2016 của Ban cán sự đảng KTNN về luân chuyển, điều động, định kỳ chuyển đổi vị trí công tác và biệt phái đối với đảng viên, công chức, viên chức KTNN; Quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc Công văn số 219-CV/BCĐTW ngày 17/6/2019 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng về việc rà soát, chấn chỉnh, xử lý nghiêm các hành vi tiêu cực, tham nhũng và Công điện số 759/CĐ-KTNN ngày 18/6/2019 của Tổng Kiểm toán nhà nước về việc siết chặt kỷ luật, kỷ cương trong thực hiện nhiệm vụ và tăng cường các biện pháp phòng ngừa tiêu cực, tham nhũng trong hoạt động kiểm toán và các Chỉ thị, Quy định, Công điện của  KTNN...Bên cạnh đó, cần tập trung chỉ đạo cấp ủy các đơn vị thực hiện nghiêm túc chế độ sinh hoạt định kỳ; Nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp ủy, đưa sinh hoạt chi bộ, nhất là sinh hoạt chi bộ tạm thời đối với đoàn kiểm toán đi vào nề nếp, chất lượng hơn; Tiếp tục củng cố và kiện toàn tổ chức cơ sở đảng; Tăng cường quản lý, phát triển đảng viên; Triển khai thực hiện công tác kiểm tra, giám sát của Đảng ủy KTNN và Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy KTNN theo Chương trình kiểm tra, giám sát năm 2019; Tăng cường công tác tự kiểm tra, giám sát ở các cấp ủy đảng; Kiên quyết xử lý trách nhiệm đối với tập thể cấp ủy và cá nhân, cán bộ, đảng viên vi phạm...

Tại Hội nghị, các đồng chí Ủy viên BTV Đảng ủy KTNN đánh giá dự thảo Báo cáo tương đối đầy đủ, toàn diện. Ủy viên BTV cũng thảo luận, đưa ra những giải pháp nhằm siết chặt và nâng cao kỷ luật kỷ cương, đạo đức công vụ cho mỗi cán bộ, công chức, viên chức, Kiểm toán viên nhà nước, cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động kiểm toán...

Phát biểu kết luận, Bí thư Đảng ủy KTNN Hồ Đức Phớc đề nghị Văn phòng Đảng - Đoàn thể, đơn vị chủ trì dự thảo Báo cáo tiếp thu ý kiến góp ý của các Ủy viên BTV Đảng ủy KTNN để hoàn thiện Báo cáo; đồng thời lưu ý một số nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019 cần tập trung triển khai, cụ thể: Hoàn thành các cuộc kiểm toán còn lại đảm bảo siết chặt kỷ luật kỷ cương, đạt kết quả cao; Xây dựng, hoàn thiện dự án Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật KTNN để trình Quốc hội thông qua tại Kỳ họp thứ 8; Xây dựng Chiến lược phát triển KTNN đến năm 2030; Công tác chuẩn bị cho Kỷ niệm 25 năm thành lập KTNN (11/7/1994 - 11/7/2019)...

Đồng chí Bí thư cũng nhấn mạnh 1 số giải pháp cần quan tâm đẩy mạnh thực hiện, trong đó, tiếp tục tăng cường giáo dục đạo đức nghề nghiệp, tư tưởng cho cán bộ, Kiểm toán viên nhà nước, quy trách nhiệm của người đứng đầu, đặc biệt là Tổ trưởng Tổ kiểm toán, Trưởng đoàn kiểm toán, Kiểm toán trưởng; Đổi mới trong công tác thanh tra; Nâng cao chất lượng các cuộc kiểm toán, đặc biệt là Báo cáo kiểm toán, Biên bản kiểm toán và các bằng chứng, hồ sơ kèm theo; Toàn Ngành nghiên cứu,đề xuất, cải cách hệ thống hồ sơ, mẫu biểu, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính...

Trong khuôn khổ cuộc họp, Ban Thường vụ đã thảo luận, cho ý kiến kiện toàn Ban Chấp hành Đảng bộ KTNN chuyên ngành II, KTNN chuyên ngành IV và KTNN khu vực VIII; Biểu quyết thống nhất kết nạp 12 đảng viên mới, công nhận 12 đảng viên dự bị thành đảng viên chính thức của các đơn vị trong Ngành và xét tặng huy hiệu 30 năm tuổi Đảng cho 04 đồng chí./.

M. Thúy

Xem thêm »