Đảng ủy Kiểm toán nhà nước: Học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 10 khóa XII

29/07/2019
Xem cỡ chữ Đọc bài viết In trang Google

(sav.gov.vn) - Ngày 29/7/2019, tại Hà Nội, Đảng uỷ Kiểm toán nhà nước (KTNN) đã tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 10 khóa XII của Đảng.

Quang cảnh Hội nghị

Dự Hội nghị có đồng chí Bí thư Ban cán sự, Bí thư Đảng ủy, Tổng Kiểm toán nhà nước Hồ Đức Phớc; Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Tổng Kiểm toán nhà nước Nguyễn Quang Thành; các đồng chí ủy viên Ban thường vụ, Ban chấp hành Đảng bộ KTNN và đảng viên theo Công văn triệu tập số 933-GTT/ĐU ngày 23/7/2019.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Bí thư Đảng ủy, Tổng Kiểm toán nhà nước Hồ Đức Phớc cho biết: Hội nghị lần thứ 10 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII đã họp từ ngày 16-18/5/2019 với tinh thần nghiêm túc, dân chủ và trách nhiệm. Hội nghị đã thảo luận, cho ý kiến về Báo cáo tổng kết thực hiện Chỉ thị số 36-CT/TW của Bộ Chính trị khoá XI về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng và dự thảo Chỉ thị của Bộ Chính trị khoá XII về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Đồng thời, Hội nghị đã xem xét, thảo luận về nội dung báo cáo các công việc quan trọng Bộ Chính trị đã giải quyết từ sau Hội nghị Trung ương 9 đến Hội nghị Trung ương 10 khoá XII và một số vấn đề quan trọng khác.
 
Bí thư Ban cán sự, Bí thư Đảng ủy, Tổng Kiểm toán nhà nước Hồ Đức Phớc phát biểu khai mạc Hội nghị

Đảng ủy KTNN tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 10 khóa XII theo Kế hoạch số 146-KH/ĐUK của Ban thường vụ Đảng ủy Khối, nhằm giúp cán bộ, đảng viên có điều kiện thảo luận sâu sắc hơn nội dung của Nghị quyết Trung ương 10 khóa XII, qua đó vận dụng đầy đủ, sáng tạo vào nhiệm vụ chuyên môn.  

Với tinh thần mỗi cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị cần nêu cao tinh thần trách nhiệm trong việc tự nghiên cứu, học tập Nghị quyết; kiên quyết, kịp thời phát hiện, đấu tranh, phản bác luận điệu, quan điểm sai trái, thù địch; bảo vệ đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và thực hiện tốt nhất nhiệm vụ chính trị của cấp ủy, cơ quan, đơn vị góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Trung ương 10 khóa XII của Đảng, đồng chí Bí thư Đảng ủy đề nghị: Các đảng viên tham gia đầy đủ, thực hiện nghiêm túc nội quy của hội nghị; chủ động nghiên cứu thêm tài liệu và tăng cường trao đổi để nâng cao nhận thức, hiểu biết, từ đó vận dụng sáng tạo vào điều kiện thực tiễn công tác, đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống, tổ chức triển khai thực hiện các Nghị quyết có hiệu quả, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các cấp uỷ đảng, xây dựng đảng bộ, chi bộ ngày càng trong sạch vững mạnh.
 
Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương Trương Xuân Cừ giới thiệu những nội dung cơ bản Nghị quyết Trung ương 10 khóa XII

Tại Hội nghị, Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương Trương Xuân Cừ đã giới thiệu những nội dung cơ bản, quan điểm, mục tiêu, những điểm mới, các nhiệm vụ, giải pháp đột phá trong đề cương các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng bao gồm: Báo cáo chính trị; Báo cáo 10 năm thực hiện Cương lĩnh (bổ sung, phát triển năm 2011); Báo cáo tổng kết thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2011 - 2020, xây dựng Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021 – 2030; Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020, Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025; Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng.

Đặc biệt, đồng chí Trương Xuân Cừ đã dành nhiều thời gian giới thiệu các nội dung cơ bản của Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về Đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, trong đó tập trung vào các nội dung liên quan đến công tác chuẩn bị văn kiện đại hội và tổ chức thảo luận; Góp ý việc chỉ đạo tiến hành Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIII của Đảng và một số vấn đề quan trọng khác.
 
Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Tổng Kiểm toán nhà nước Nguyễn Quang Thành phát biểu kết thúc Hội nghị

Phát biểu kết thúc Hội nghị, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Tổng Kiểm toán nhà nước Nguyễn Quang Thành đề nghị cấp ủy các đơn vị tổ chức thực hiện một cách có hiệu quả những chủ trương, đường lối thể hiện trong Nghị quyết dựa trên điều kiện và tình hình thực tế của đơn vị mình; tập trung lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ trong năm 2019 đảm bảo an toàn, chất lượng, đúng tiến độ; tăng cường quản lý, kiểm tra, giám sát cán bộ, đảng viên, kiểm toán viên, nhất là trong thời gian tham gia nhiệm vụ kiểm toán nhằm hạn chế những tiêu cực xảy ra trong thực thi công vụ.

Đối với Chỉ thị số 35-CT/TW, sau khi có hướng dẫn của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương và Đảng ủy KTNN, yêu cầu cấp ủy các đơn vị tập trung làm rõ mục đích, yêu cầu, nội dung đại hội đảng bộ các cấp và công tác chuẩn bị nhân sự và bầu cử cấp ủy, đặc biệt là yêu cầu về phẩm chất, năng lực, cơ cấu, số lượng cấp ủy các cấp; tỉ lệ cán bộ trẻ, cán bộ nữ; độ tuổi tham gia cấp ủy và công tác bầu cử cấp ủy... Triển khai thực hiện nghị quyết và chỉ thị có hiệu quả là trách nhiệm của từng cấp ủy và đòi hỏi mỗi cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ phát huy thành tích đã đạt đ­ược, đoàn kết, thống nhất, nêu cao tinh thần trách nhiệm, tập trung xây dựng đảng bộ, chi bộ trong sạch vững mạnh, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được Đảng và Nhà nước giao, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Trung ương 10 đề ra./.

Hà Linh
 

Xem thêm »