Nghiệm thu đề tài NCKH cấp cơ sở “Hoàn thiện nội dung kiểm toán đơn vị hành chính sự nghiệp trong điều kiện áp dụng chế độ kế toán mới”

02/08/2019
Xem cỡ chữ Đọc bài viết In trang Google

(sav.gov.vn) - Chiều ngày 02/8/2019, tại trụ sở Kiểm toán nhà nước (KTNN) – 116 Nguyễn Chánh, Hà Nội, Hội đồng khoa học của KTNN đã tổ chức nghiệm thu đề tài NCKH cấp cơ sở “Hoàn thiện nội dung kiểm toán đơn vị hành chính sự nghiệp trong điều kiện áp dụng chế độ kế toán mới” do ông Lê Ngọc Hiền và ông Lê Đình Thưởng - KTNN khu vực XI đồng chủ nhiệm.

Quang cảnh buổi nghiệm thu

PGS. TS Nguyễn Đình Hòa – Q. Giám đốc Trường Đào tạo và Bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm toán làm Chủ tịch Hội đồng nghiệm thu.

Theo Ban Chủ nhiệm đề tài, năm 2015, Quốc hội đã thông qua Luật Kế toán, các cơ chế tài chính áp dụng cho đơn vị hành chính sự nghiệp cũng thay đổi như Luật NSNN thay thế Luật NSNN năm 2002; Luật phí, lệ phí thay thế Pháp lệnh Phí, lệ phí 2001… Vì vậy, chế độ kế toán hành chính sự nghiệp cũng phải sửa đổi để phù hợp với sự đổi mới của cơ chế tài chính, ngân sách và lập Báo cáo tài chính theo Luật Kế toán. Ngày 10/10/2017, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 107/2017/TT-BTC hướng dẫn chế độ kế toán hành chính sự nghiệp áp dụng từ năm tài chính 2018 thay thế cho Quyết định số 19/2006/QĐ-BTC và Thông tư số 185/2010/TT-BTC.

Trong bối cảnh đó, việc nghiên cứu đề tài “Hoàn thiện nội dung kiểm toán đơn vị hành chính sự nghiệp trong điều kiện áp dụng chế độ kế toán mới” vừa có ý nghĩa về mặt lý luận, vừa có ý nghĩa về mặt thực tiễn và cấp bách để làm cơ sở phục vụ cho công tác kiểm toán các đơn vị hành chính sự nghiệp từ năm 2019 của KTNN.

Với kết cấu 02 Chương, đề tài có mục tiêu Hệ thống hóa một cách tổng quan về chế độ kế toán mới, so sánh với chế độ kế toán cũ, tìm ra điểm khác biệt; Hoàn thiện các nội dung kiểm toán đơn vị hành chính sự nghiệp trong điều kiện áp dụng chế độ kế toán mới.

Ban Chủ nhiệm đề tài dự kiến, sau khi được nghiệm thu, đề tài sẽ trở thành tài liệu tham khảo phục vụ cho quá trình thực hiện nhiệm vụ của các kiểm toán viên, cho việc giảng dạy của KTNN...
 

Hội đồng nghiệm thu nhận xét về đề tài

Hội đồng khoa học đánh giá, đề tài đã hệ thống một cách tổng quan về chế độ kế toán hành chính sự nghiệp theo Thông tư số 107/2017/TT-BTC ngày 10/10/2017 của Bộ Tài chính, trong đó đã tập trung vào một số lưu ý trong hệ thống tài khoản theo chế độ kế toán mới; phân tích làm rõ những điểm mới của chế độ kế toán mới so với chế độ kế toán cũ, từ đó đề cập những vấn đề cần lưu ý trong hệ thống tài khoản theo chế độ kế toán mới khi tiến hành kiểm toán.

Hội đồng cho biết, một trong những đóng góp có ý nghĩa thiết thực của đề tài là: Trên cơ sở hướng dẫn chế độ kế toán mới đối với các đơn vị hành chính sự nghiệp theo Thông tư số 107/2017/TT-BTC, đề tài đã xây dựng hướng dẫn cách thức kiểm toán đối với từng tài khoản kế toán trong hệ thống tài khoản kế toán mới, đồng thời đã chỉ ra những sai sót thường gặp trong quá trình kiểm toán đối với từng tài khoản và chỉ tiêu.

Để hoàn thiện đề tài, Hội đồng nghiệm thu đề nghị Ban đề tài bổ sung, làm rõ mối liên hệ giữa việc hoàn thiện nội dung kiểm toán chế độ kế toán mới với cách thức kiểm toán đối với từng khoản mục, tài khoản kế toán theo chế độ kế toán mới để làm nổi bật, đảm bảo tính logic của nội dung nghiên cứu và tên của đề tài. Đồng thời, cần bổ sung làm rõ thực trạng kiểm toán theo chế độ kế toán cũ, mới, từ đó làm rõ những hạn chế, bất cập của chế độ kế toán cũ dẫn đến phải thay đổi bằng chế độ kế toán mới và sự cần thiết phải hoàn thiện nội dung kiểm toán...

Phát biểu kết luận, Chủ tịch Hội đồng nghiệm thu Nguyễn Đình Hòa đề nghị Ban đề tài nghiên cứu, tiếp thu tối đa các ý kiến góp ý của Hội đồng, hoàn thiện đề tài và gửi lại Văn phòng Hội đồng trong vòng 30 ngày.

Đề tài xếp loại xuất sắc./.

M.Thuý

Xem thêm »