Tổng Kiểm toán nhà nước Hồ Đức Phớc chỉ đạo trọng tâm công tác toàn Ngành tháng 8/2019

08/08/2019
Xem cỡ chữ Đọc bài viết In trang Google

(sav.gov.vn) - Ngày 06/8/2019, Tổng Kiểm toán nhà nước Hồ Đức Phớc đã chủ trì cuộc họp giao ban trực tuyến thường kỳ tháng 8/2019. Hội nghị đã nghe Chánh Văn phòng KTNN báo cáo tóm tắt tình hình thực hiện công tác tháng 7/2019 và dự kiến kế hoạch công tác tháng 8/2019 của toàn Ngành, Vụ trưởng Vụ Tổng hợp báo cáo về tình hình và tiến độ hoạt động kiểm toán của Ngành, Vụ trưởng Vụ CĐ&KSCLKT báo cáo tình hình công tác kiểm soát chất lượng kiểm toán và một số kết quả kiểm soát chất lượng kiểm toán nổi bật trong Đợt 2 năm 2019.

Trong tháng 7/2019, toàn Ngành đã cơ bản hoàn thành các nhiệm vụ theo kế hoạch đề ra. Nổi bật trong tháng, Thường trực Ban bí thư Trần Quốc Vượng đã sang thăm và làm việc với KTNN về việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng XII của KTNN, KTNN đã tổ chức thành công Tọa đàm 25 năm thành lập KTNN và các hoạt động thể thao, sáng tác văn học nghệ thuật chào mừng 25 năm thành lập ngành, tổ chức họp báo công khai kết quả kiểm toán năm 2018 của KTNN; Ban chỉ đạo xây dựng Chiến lược phát triển KTNN giai đoạn 2020-2030, tầm nhìn đến năm 2035 đã cho ý kiến lần 1 hoàn thiện Dự thảo Chiến lược; tiếp đón chu đáo đón đoàn vào và tổ chức thành công các đoàn ra của lãnh đạo cấp cao KTNN.
Tuy nhiên, vẫn còn một số báo cáo kiểm toán phát hành chậm (sau 45 ngày theo quy định), một số văn bản quản lý triển khai chậm tiến độ so với kế hoạch; qua theo dõi hoạt động kiểm toán tại các đoàn kiểm toán, vẫn có tình trạng xây dựng kế hoạch kiểm toán chi tiết thiếu trọng tâm kiểm toán so với KHKT tổng quát, thiếu thông tin số liệu, phân công nội dung kiểm toán còn trùng và chưa đầy đủ, việc ghi chép nhật ký kiểm toán còn sơ sài, chưa kịp thời đính kèm bằng chứng kiểm toán, biên bản xác nhận số liệu...
Sau khi thảo luận về tình hình thực hiện nhiệm vụ, Tổng Kiểm toán nhà nước Hồ Đức Phớc đã kết luận nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới như sau:
Các KTNN chuyên ngành, KTNN khu vực: Khẩn trương phát hành báo cáo kiểm toán các cuộc kiểm toán đợt 2 đã kết thúc, đặc biệt lưu ý các kết luận, kiến nghị kiểm toán phải hợp pháp, hợp lý, sát hợp với tình hình thực tiễn; xây dựng kế hoạch và triển khai các cuộc kiểm toán đợt 3 đảm bảo thận trọng, chặt chẽ và an toàn, bám sát trọng tâm, mục tiêu kiểm toán, lưu ý vấn đề chọn mẫu kiểm toán để tránh rủi ro, đẩy mạnh công tác phòng, chống tham nhũng thông qua hoạt động kiểm toán.
Yêu cầu các Kiểm toán trưởng, Trưởng Đoàn kiểm toán tổ chức tổng kết, rút kinh nghiệm từng cuộc kiểm toán đã kết thúc nhằm nâng cao chất lượng các cuộc kiểm toán tiếp theo, lấy tổ kiểm toán làm trọng tâm, chịu trách nhiệm phát hành BCKT đúng quy định; tăng cường kiểm tra, kiểm soát, siết chặt kỷ luật, kỷ cương, tránh rủi ro trong hoạt động kiểm toán, nâng cao ý thức kỷ luật, tinh thần trách nhiệm của Kiểm toán viên và tính tiên phong, gương mẫu của lãnh đạo các cấp, giữ gìn hình ảnh, uy tín của ngành, chấn chỉnh kịp thời và xử lý nghiêm các công chức, kiểm toán viên có biểu hiện tiêu cực.
Thủ trưởng các đơn vị quan tâm, khuyến khích công chức, Kiểm toán viên của đơn vị tích cực nghiên cứu, học tập nâng cao trình độ ở trong và ngoài nước, tham gia các khóa đào tạo các chứng chỉ chuyên môn quốc tế phù hợp để nâng cao chất lượng đội ngũ công chức, Kiểm toán viên nhà nước.
Vụ Tổng hợp tổng hợp: Xây dựng Kế hoạch kiểm toán năm 2020 của KTNN lưu ý tránh trùng lắp đầu mối kiểm toán giữa các đơn vị trong ngành, giảm số lượng các cuộc kiểm toán so với năm 2019, báo cáo Ban cán sự Đảng KTNN cho ý kiến; chủ trì, phối hợp với các đơn vị tham gia thẩm định dự toán NSNN năm 2020.
Vụ Chế độ và Kiểm soát chất lượng kiểm toán: Tiếp tục triển khai kiểm soát chất lượng kiểm toán năm 2019 theo kế hoạch, tăng cường các cuộc kiểm soát đột xuất; tổng hợp, tiếp thu, giải trình các ý kiến góp ý của các đơn vị để hoàn thiện Hệ thống hồ sơ mẫu biểu kiểm toán đảm bảo sát hợp thực tiễn kiểm toán, đơn giản thủ tục hành chính; tiếp tục tham mưu thực hiện công tác chính sách, chế độ và kiểm soát chất lượng kiểm toán.
Vụ Tổ chức cán bộ: Hoàn thiện sửa đổi Quy chế đào tạo, bồi dưỡng của KTNN trình Tổng Kiểm toán nhà nước ký ban hành, tiếp tục sửa đổi quy định về việc nâng ngạch, chuyển ngạch của KTNN phù hợp với thực tiễn, hoàn thiện dự thảo Bảng lương chuyên ngành KTNN và danh mục vị trí việc làm, bản mô tả vị trí việc làm của KTNN; xây dựng Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng năm 2020 của KTNN; rà soát cơ cấu tổ chức, biên chế của các đơn vị trực thuộc.
Vụ Pháp chế: Nghiên cứu, tiếp thu ý kiến của Quốc hội về Dự án Luật KTNN sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật KTNN năm 2015 để chỉnh lý, hoàn thiện trình Quốc hội thông qua vào kỳ họp tháng 10/2019; tăng cường tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho công chức, Kiểm toán viên trong ngành để nâng cao nhận thức, hiểu biết về pháp luật trong thực hiện nhiệm vụ; đôn đốc các đơn vị thực hiện Chương trình xây dựng văn bản QPPL, văn bản quản lý năm 2019 theo đúng tiến độ.
Vụ Hợp tác quốc tế: Tổ chức chu đáo cho các đoàn ra, đoàn vào của KTNN trong tháng 8/2019, tham mưu cho Tổng Kiểm toán nhà nước các công việc liên quan đến thực hiện vai trò Chủ tịch ASOSAI nhiệm kỳ 2018-2021; tổ chức dịch tài liệu chuyên môn đã được Tổng Kiểm toán nhà nước phê duyệt làm tài liệu tham khảo cho ngành; tiếp tục thực hiện các chương trình, dự án hỗ trợ kỹ thuật của KTNN theo kế hoạch.
Thanh tra KTNN: Tiếp tục thanh tra tại KTNN khu vực VIII, tăng cường thanh tra đột xuất, đặc biệt thanh tra việc thực hiện công điện, chỉ thị của Tổng Kiểm toán nhà nước tại các Đoàn kiểm toán.
Trường Đào tạo và Bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm toán: Tiếp tục tổ chức nghiệm thu các đề tài NCKH; chuẩn bị tổ chức Hội thảo khoa học cấp Bộ ”Quản lý rác thải, nước thải vì sự phát triển bền vững và vai trò của KTNN”, tổ chức các lớp đào tạo, bồi dưỡng theo Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng công chức năm 2019.
Trung tâm Tin học: Xây dựng kế hoạch ứng dụng CNTT năm 2020 của KTNN; đẩy mạnh công tác ứng dụng CNTT trong toàn Ngành, khẩn trương thực hiện tích hợp các ứng dụng CNTT trong hoạt động kiểm toán trên máy tính bảng hoặc điện thoại thông minh trong tháng 9/2019; thực hiện số hóa hồ sơ kiểm toán năm 2018,2019; trình lãnh đạo KTNN phương án sử dụng chữ ký số của KTNN; tiếp tục xây dựng phần mềm Quản lý khiếu nại kiểm toán.
Báo Kiểm toán, Tạp chí Nghiên cứu khoa học kiểm toán, Cổng thông tin điện tử KTNN: Tiếp tục phối hợp với các đơn vị liên quan đăng bài tuyên truyền về Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật KTNN năm 2015; tiếp tục đăng bài về một số kết quả kiểm toán nổi bật năm 2018 của KTNN. Ban Biên tập Chuyên trang thông tin điện tử ”KTNN Việt Nam - Chủ tịch ASOSAI nhiệm kỳ 2018-2021” đẩy mạnh phối hợp với các đơn vị trong ngành tuyên truyền, cập nhật thông tin về việc thực hiện vai trò Chủ tịch ASOSAI của KTNN.
Văn phòng KTNN: Tiếp tục tổng hợp, hoàn thiện Chiến lược phát triển KTNN giai đoạn 2020-2030, tầm nhìn đến năm 2035 theo ý kiến của Ban chỉ đạo; xây dựng Báo cáo của Tổng Kiểm toán nhà nước về kết quả công tác năm 2019 của KTNN; tham gia Đoàn công tác của Bộ Tài chính xác nhận số liệu thực hiện kiến nghị kiểm toán năm 2017 niên độ ngân sách năm 2016 tại các chuyên ngành, khu vực; tiếp tục xây dựng thư viện điện tử KTNN; hoàn thành việc cấp phát thẻ ra vào trụ sở KTNN 116 Nguyễn Chánh cho các đơn vị và thực hiện kiểm soát thẻ ra vào trụ sở theo quy định; đẩy nhanh công tác sửa chữa, cải tạo và nâng cấp Trụ sở 111 Trần Duy Hưng để đưa vào sử dụng.
Ban quản lý dự án ĐTXD: Đẩy nhanh tiến độ xây dựng các dự án Trụ sở KTNN khu vực I, KTNN KV III, KTNN khu vực XIII, Dự án Trường Đào tạo và Bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm toán, Dự án ĐTXD Phân hiệu đào tạo phía Nam - Trường Đào tạo và Bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm toán.
Ban QLDA CNTT: Đẩy mạnh triển khai và giải ngân các dự án CNTT; thực hiện cập nhật, hiệu chỉnh cho các phần mềm Hỗ trợ kiểm toán lĩnh vực kiểm toán ĐTXDCB, phần mềm Hỗ trợ kiểm toán lĩnh vực kiểm toán Tài chính  ngân hàng; tổ chức triển khai thí điểm Phần mềm Quản lý hoạt động kiểm toán; triển khai đào tạo đại trà phần mềm Hỗ trợ kỹ thuật kiểm toán lĩnh vực kiểm toán Doanh nghiệp cho các đơn vị./.

Minh Thúy

Xem thêm »