Nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở “Một số giải pháp nâng cao chất lượng công tác quản lý dự án đầu tư theo hình thức hợp đồng BOT, BT qua công tác kiểm toán của KTNN chuyên ngành IV”

14/08/2019
Xem cỡ chữ Đọc bài viết In trang Google

(sav.gov.vn) - Ngày 13/8/2019, tại trụ sở Kiểm toán nhà nước (KTNN) – 116 Nguyễn Chánh, Hà Nội, Hội đồng khoa học KTNN đã tổ chức nghiệm thu Đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở “Một số giải pháp nâng cao chất lượng công tác quản lý dự án đầu tư theo hình thức hợp đồng BOT, BT qua công tác kiểm toán của KTNN chuyên ngành IV” do Ths. Phạm Thế Phong và KS. Hoàng Đức Việt đồng chủ nhiệm. PGS.TS Nguyễn Đình Hòa, Q Giám đốc Trường làm Chủ tịch Hội đồng nghiệm thu.

Báo cáo trước Hội đồng nghiệm thu, Ths. Phạm Thế Phong cho biết: Hạ tầng giao thông có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong đảm bảo sự thông suốt toàn bộ nền kinh tế quốc gia. Trong bối cảnh kinh tế đất nước hiện nay, nguồn vốn ngân sách hạn hẹp thì vấn đề xã hội hóa các nguồn lực để phát triển cơ sở hạ tầng giao thông là hết sức cần thiết. Các dự án đầu tư xây dựng theo mô hình đối tác công tư (PPP) trong đó có hình thức hợp đồng BOT (xây dựng – kinh doanh – chuyển giao) và hình thức hợp đồng BT (xây dựng – chuyển giao) là giải pháp hiệu quả và trở thành một xu hướng tất yếu.
 
Trong những năm qua, KTNN chuyên ngành IV đã thực hiện kiểm toán các dự án hạ tầng giao thông vận tải theo hình thức hợp đồng BOT, BT. Trong các báo cáo kiểm toán đã cho thấy rất nhiều vấn đề hạn chế trong công tác quản lý và thực hiện dự án theo hình thức hợp đồng BOT, BT tại các Ban Quản lý dự án thuộc Bộ Giao thông vận tải như thiếu chặt chẽ, chưa toàn diện, có hiện tượng lãng phí, thất thoát vốn, hiệu quả đầu tư thấp…

Việc nghiên cứu đề tài “Một số giải pháp nâng cao chất lượng công tác quản lý dự án đầu tư theo hình thức hợp đồng BOT, BT qua công tác kiểm toán của KTNN chuyên ngành IV” nhằm đạt mục tiêu đưa ra một số giải pháp nâng cao chất lượng công tác quản lý dự án đầu tư theo hình thức hợp đồng BOT, BT.

Đề tài được kết cấu thành 2 chương: Chương 1: Cơ sở lý luận và các văn bản pháp lý về quản lý dự án đầu tư theo hình thức hợp đồng BOT và BT. Chương 2: Thực trạng và giải pháp nâng cao chất lượng công tác quản lý dự án đầu tư theo hình thức hợp đồng BOT, BT qua công tác kiểm toán của KTNN chuyên ngành IV
Các phương pháp nghiên cứu mà Ban đề tài đã sử dụng là các phương pháp truyền thống, phù hợp với nội dung nghiên cứu.


Tại buổi nghiệm thu, các thành viên trong Hội đồng khoa học đã đóng góp nhiều ý kiến hữu ích đối với Ban chủ nhiệm đề tài về nội dung cũng như hình thức thể hiện để đề tài khi hoàn thiện đảm bảo nội dung và chất lượng theo mục tiêu đề ra.

Với kết cấu 02 chương đề tài đã hệ thống hóa một số vấn đề  lý luận về quản lý dự án đầu tư theo hình thức hợp đồng BOT, BT; phân tích đánh giá thực trạng, xác định được một số hạn chế và nguyên nhân của các hạn chế trong công tác quản lý dự án đầu tư theo hình thức hợp đồng BOT, BT thông qua kết quả kiểm toán của KTNN chuyên ngành IV; đề xuất một số giải pháp nâng cao chất lượng công tác quản lý dự án đầu tư theo hình thức hợp đồng BOT, BT.

Kết luận buổi nghiệm thu, PGS.TS Nguyễn Đình Hòa đề nghị Ban chủ nhiệm đề tài tiếp thu tối đa ý kiến của các thành viên trong Hội đồng; rà soát, chỉnh sửa các lỗi in ấn, kỹ thuật soạn thảo văn bản; kết cấu lại các chương đảm bảo tính gắn kết, thống nhất, logic và cân đối giữa các nội dung. Bên cạnh đó, Ban chủ nhiệm đề tài cần làm rõ về mặt lý luận và tiêu chí đo lường chất lượng quản lý các dự án BOT, BT; bổ sung các kết quả kiểm toán minh họa cho việc đánh giá thực trạng quản lý các dự án BOT, BT; các giải pháp kiến nghị cần cụ thể và gắn kết với kết quả đánh giá thực trạng, nguyên nhân hạn chế, trong đó tách rõ các giải pháp liên quan đến cơ chế đặc thù đối với hình thức hợp đồng BOT, BT và công tác quản lý dự án đầu tư nói chung.

Đề tài được triển khai nghiêm túc, công phu, cơ bản đạt được mục tiêu nghiên cứu. Đề tài có giá trị thực tiễn, kết quả nghiên cứu tài liệu nghiên cứu có thể áp dụng trong quá trình kiểm toán các dự án đầu tư theo hình thức hợp đồng BOT, BT. Đề tại được Hội đồng nhất trí nghiệm thu với tổng điểm 79,2 và xếp loại khá.

Hà Linh
 
 

Xem thêm »