Thủ tướng Chính phủ phê duyệt danh mục doanh nghiệp thực hiện CPH đến hết năm 2020

22/08/2019
Xem cỡ chữ Đọc bài viết In trang Google

(sav.gov.vn) - Thủ tướng Chính phủ vừa ký Quyết định số 26/2019/QĐ-TTg ngày 15/8/2019 về việc phê duyệt danh mục doanh nghiệp thực hiện cổ phần hóa đến hết năm 2020.


Đối tượng áp dụng là doanh nghiệp Nhà nước (DNNN) do Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng các Bộ, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quyết định thành lập; người đại diện phần vốn Nhà nước đầu tư tại công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên do Bộ quản lý ngành, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh nắm giữ cổ phần, vốn góp.

Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Hội đồng thành viên Tập đoàn kinh tế, Tổng công ty Nhà nước quyết định thành lập; người đại diện phần vốn góp của Tập đoàn kinh tế, Tổng công ty tại công ty cổ phần, Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên; Cơ quan, tổ chức, cá nhân khác có liên quan đến việc sắp xếp, đổi mới DNNN, doanh nghiệp có vốn Nhà nước.

Theo Quyết định này, có 93 doanh nghiệp thực hiện cổ phần hóa (CPH) đến hết năm 2020, cụ thể: Nhà nước nắm giữ từ 65% vốn điều lệ trở lên tại bốn doanh nghiệp là Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam – Công ty mẹ; Tổng công ty Lương thực miền Bắc và Công ty TNHH một thành viên Khoáng sản.
 
Bên cạnh đó, Nhà nước giữ trên 50% đến dưới 65% vốn điều lệ tại 62 doanh nghiệp thực hiện cổ phần hóa; và nắm giữ từ 50% vốn điều lệ trở xuống hoặc không nắm giữ cổ phần tại 27 doanh nghiệp.

Thủ tướng Chinh phủ giao Bộ trưởng Bộ quản lý ngành; Chủ tịch UBND cấp tỉnh; Hội đồng thành viên Tập đoàn kinh tế, Tổng công ty có trách nhiệm tổ chức, triển khai thực hiện CPH (hoàn thành công bố giá trị doanh nghiệp) đúng kế hoạch; xây dựng lộ trình tiếp tục bán phần vốn Nhà nước tại các doanh nghiệp sau khi cổ phần hóa đảm bảo phù hợp với tiêu chí quy định.

Bộ trưởng Bộ quản lý ngành; Chủ tịch UBND cấp tỉnh; Hội đồng thành viên Tập đoàn kinh tế, Tổng công ty báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định việc điều chỉnh tỷ lệ vốn Nhà nước nắm giữ tại các doanh nghiệp sản xuất và cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích; những trường hợp đặc thù, có vai trò quan trọng trong phát triển kinh tế tại địa phương, phục vụ chiến lược phát triển ngành và các trường hợp đặc thù khác. Đồng thời báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định đối với trường hợp Nhà nước cần nắm giữ từ 36% đến 50% vốn điều lệ khi thực hiện cổ phần hóa các doanh nghiệp thuộc diện Nhà nước nắm giữ từ 50% vốn điều lệ trở xuống hoặc không nắm giữ cổ phần.

Quyết định cũng nêu rõ, định kỳ hàng quý và trước ngày 30-9-2020 báo cáo kết quả thực hiện CPH doanh nghiệp gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính và Ban Chỉ đạo Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ theo chức năng, nhiệm vụ được giao.

Bộ trưởng Bộ quản lý ngành, chủ tịch UBND cấp tỉnh, hội đồng thành viên Tập đoàn kinh tế, Tổng công ty chịu trách nhiệm về việc không hoàn thành CPH theo đúng tiến độ quy định.
 
Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư có trách nhiệm tổng hợp kết quả thực hiện sắp xếp DNNN trên phạm vi cả nước đến năm 2020 và đề xuất phương án sắp xếp doanh nghiệp giai đoạn 2021-2025 để báo cáo Thủ tướng; theo dõi đôn đốc Bộ, ngành, địa phương, Tập đoàn kinh tế và Tổng công ty Nhà nước thực hiện theo quy định./.
 
Thanh Trang

Xem thêm »