Tổng Kiểm toán nhà nước Hồ Đức Phớc chỉ đạo công tác trọng tâm tháng 9/2019 của toàn Ngành

11/09/2019
Xem cỡ chữ Đọc bài viết In trang Google

(sav.gov.vn) - Ngày 06/9/2019, Tổng Kiểm toán nhà nước Hồ Đức Phớc đã chủ trì cuộc họp giao ban trực tuyến thường kỳ tháng 9/2019. Hội nghị đã nghe Chánh Văn phòng KTNN báo cáo tóm tắt tình hình thực hiện công tác tháng 8/2019 và dự kiến kế hoạch công tác tháng 9/2019 của toàn Ngành; Vụ trưởng Vụ Tổng hợp báo cáo về tình hình và tiến độ hoạt động kiểm toán của Ngành; Vụ trưởng Vụ CĐ&KSCLKT báo cáo tình hình công tác kiểm soát chất lượng kiểm toán trong tháng 8/2019; Vụ trưởng Vụ Pháp chế báo cáo tình hình và tiến độ thực hiện Dự án sửa đổi, bổ sung Luật KTNN năm 2015; Chánh Thanh tra báo cáo tình hình công tác thanh tra đợt 2 năm 2019.

Quang cảnh Hội nghị giao ban trực tuyến tháng 9/2019

Trong tháng 8/2019, toàn Ngành đã cơ bản hoàn thành các nhiệm vụ theo kế hoạch đề ra, các cuộc kiểm toán đợt 2 đã kết thúc theo kế hoạch. Nổi bật trong tháng, KTNN đã hoàn thành dự thảo Luật KTNN sửa đổi, bổ sung, Kế hoạch kiểm toán năm 2020 của KTNN, Báo cáo của Tổng Kiểm toán nhà nước về công tác năm 2019 của KTNN gửi Ủy ban Thường vụ Quốc hội; Đoàn công tác do Tổng Kiểm toán nhà nước dẫn đầu sang thăm và làm việc với cơ quan KTNN Hoa Kỳ, Ngân hàng Thế giới trong khuôn khổ dự án EU-PFMO đã kết thúc tốt đẹp.

Sau khi thảo luận về tình hình thực hiện nhiệm vụ, Tổng Kiểm toán nhà nước đã kết luận nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới như sau:

Các KTNN chuyên ngành, KTNN khu vực: Triển khai các cuộc kiểm toán đợt 3 theo kế hoạch, lưu ý vấn đề chọn mẫu kiểm toán đảm bảo thận trọng, chặt chẽ và an toàn, khi phát sinh các vấn đề trọng yếu, các phát hiện kiểm toán quan trọng cần kịp thời báo cáo Tổng Kiểm toán nhà nước và Lãnh đạo KTNN phụ trách; khẩn trương phát hành báo cáo kiểm toán các cuộc kiểm toán đợt 2 đã kết thúc, đặc biệt lưu ý các kết luận, kiến nghị kiểm toán phải rõ ràng, cụ thể, hợp pháp, hợp lý, sát hợp với tình hình thực tiễn.

Thủ trưởng các đơn vị quan tâm chỉ đạo các Đoàn kiểm toán nâng cao hơn nữa chất lượng kiểm toán và chất lượng lập Báo cáo kiểm toán, tập trung hoàn thành các cuộc kiểm toán trong kế hoạch trước 31/10/2019, phát hành toàn bộ các BCKT trước 31/12/2019 (trừ các cuộc kiểm toán phát sinh). Dự kiến hội nghị tổng kết Ngành trước ngày 10/01/2020, vì vậy yêu cầu các đơn vị hết sức khẩn trương thực hiện các hoạt động tổng kết, đánh giá, bình xét thi đua, khen thưởng ngay sau khi kết thúc các cuộc kiểm toán đợt 3.

Các đơn vị trong toàn Ngành thực hiện xây dựng Kế hoạch công tác năm 2020 của đơn vị. Lãnh đạo các đơn vị khuyến khích, tạo điều kiện cho các công chức, viên chức, Kiểm toán viên của đơn vị tích cực tham gia nghiên cứu khoa học, học tập nâng cao trình độ chuyên môn trong và ngoài nước.

Vụ Tổng hợp tổng hợp: Hoàn thiện Kế hoạch kiểm toán năm 2020 của KTNN theo ý kiến của Ủy ban Thường vụ Quốc hội để xin ý kiến tại Kỳ họp Quốc hội tháng 10/2019, triển khai xây dựng danh mục đầu mối các đơn vị được kiểm toán ban hành cùng Kế hoạch kiểm toán năm 2020 trong tháng 11/2019; tham mưu cho Lãnh đạo KTNN về phương án tổ chức các cuộc kiểm toán năm 2020; hoàn thiện Báo cáo ý kiến của KTNN về dự toán NSNN, phân bổ NSTW năm 2020.

Vụ CĐ&KSCLKT: Tiếp tục triển khai kiểm soát chất lượng kiểm toán năm 2019 theo kế hoạch, tăng cường các cuộc kiểm soát đột xuất; tổng hợp, tiếp thu, giải trình các ý kiến góp ý của các đơn vị để hoàn thiện Hệ thống hồ sơ mẫu biểu kiểm toán đảm bảo sát hợp thực tiễn kiểm toán, đơn giản thủ tục hành chính; thực hiện lấy ý kiến sửa đổi, bổ sung Quyết định số 1793/QĐ-KTNN ngày 4/11/2016; tiếp tục tham mưu thực hiện công tác chính sách, chế độ và kiểm soát chất lượng kiểm toán.

Vụ Tổ chức cán bộ: Hoàn thiện dự thảo Bảng lương chuyên ngành KTNN và Đề án vị trí việc làm của KTNN để xin ý kiến Ban cán sự Đảng KTNN, tiếp tục sửa đổi quy chế thi, cấp chứng chỉ Kiểm toán viên nhà nước (KTV NN), quy chế thi ngạch, bổ nhiệm, miễn nhiệm ngạch KTV NN phù hợp với thực tiễn; trình Lãnh đạo KTNN Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng năm 2020 của KTNN.

Vụ Pháp chế: Khẩn trương chỉnh lý, hoàn thiện dự thảo Luật KTNN sửa đổi, bổ sung Luật KTNN năm 2015 để xin ý kiến Ủy ban Thường vụ Quốc hội tại phiên họp tháng 9/2019; tăng cường tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho công chức, KTV NN trong Ngành để nâng cao nhận thức, hiểu biết về pháp luật trong thực hiện nhiệm vụ; đôn đốc các đơn vị thực hiện Chương trình xây dựng văn bản QPPL, văn bản quản lý năm 2019 theo đúng tiến độ.

Vụ Hợp tác quốc tế: Tổ chức chu đáo cho các Đoàn ra, Đoàn vào của KTNN trong tháng 9/2019, tham mưu cho Tổng Kiểm toán nhà nước các công việc liên quan đến thực hiện vai trò Chủ tịch ASOSAI nhiệm kỳ 2018-2021; tổ chức dịch tài liệu chuyên môn đã được Tổng Kiểm toán nhà nước phê duyệt làm tài liệu tham khảo cho ngành; tiếp tục thực hiện các chương trình, dự án hỗ trợ kỹ thuật của KTNN theo kế hoạch.

Thanh tra KTNN: Tiếp tục thanh tra tại các đơn vị theo kế hoạch, tăng cường thanh tra đột xuất, đặc biệt thanh tra việc thực hiện công điện, chỉ thị của Tổng Kiểm toán nhà nước tại các Đoàn kiểm toán; nghiên cứu, sửa đổi, bổ sung Quy trình thanh tra của KTNN (ban hành theo Quyết định số 31/QĐ-KTNN ngày 20/1/2016) và xây dựng Quy trình thanh tra trách nhiệm người đứng đầu.

Trường Đào tạo và Bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm toán: Tiếp tục tổ chức nghiệm thu các đề tài NCKH; chuẩn bị tổ chức Hội thảo khoa học cấp Bộ ”Quản lý rác thải, nước thải vì sự phát triển bền vững và vai trò của KTNN”, tổ chức các lớp đào tạo, bồi dưỡng theo Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng công chức năm 2019; nghiên cứu xây dựng chương trình đào tạo, bồi dưỡng CNTT cho công chức, viên chức KTNN.

Trung tâm Tin học: Xây dựng kế hoạch ứng dụng CNTT năm 2020 của KTNN; đẩy mạnh công tác xây dựng và ứng dụng CNTT trong toàn Ngành tăng cường nghiên cứu, hợp tác với các SAI trong việc phát triển CNTT; triển khai tích hợp phần mềm Quản lý đào tạo vào Hệ thống xác thực tập trung và tích hợp dữ liệu; tiếp tục xây dựng phần mềm Quản lý khiếu nại kiểm toán.

Báo Kiểm toán, Tạp chí Nghiên cứu khoa học kiểm toán, Cổng thông tin điện tử KTNN: Tiếp tục phối hợp với các đơn vị liên quan đăng bài tuyên truyền về Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật KTNN năm 2015; tiếp tục đăng bài về một số kết quả kiểm toán nổi bật năm 2018 của KTNN. Ban Biên tập Chuyên trang thông tin điện tử ”KTNN Việt Nam - Chủ tịch ASOSAI nhiệm kỳ 2018-2021” đẩy mạnh phối hợp với các đơn vị trong Ngành tuyên truyền, cập nhật thông tin về việc thực hiện vai trò Chủ tịch ASOSAI của KTNN.

Văn phòng KTNN: Tiếp tục tổng hợp, hoàn thiện dự thảo Chiến lược phát triển KTNN giai đoạn 2020-2030, tầm nhìn đến năm 2035 để chuẩn bị xin ý kiến Ban chỉ đạo; hoàn thiện Báo cáo của Tổng Kiểm toán nhà nước về kết quả công tác năm 2019 của KTNN; tham gia Đoàn công tác của Bộ Tài chính xác nhận số liệu thực hiện kiến nghị kiểm toán năm 2017 niên độ ngân sách năm 2016 tại các chuyên ngành, khu vực; tiếp tục xây dựng thư viện điện tử KTNN; thực hiện các thủ tục mua sắm trang thiết bị cho Ngành theo đúng quy định; đẩy nhanh công tác sửa chữa, cải tạo và nâng cấp Trụ sở 111 Trần Duy Hưng.

Ban quản lý dự án ĐTXD: Đẩy nhanh tiến độ xây dựng các dự án KTNN KV III, Dự án Trường Đào tạo và Bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm toán, Dự án ĐTXD Phân hiệu đào tạo phía Nam - Trường Đào tạo và Bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm toán, thực hiện phá dỡ công trình hiện trạng Trụ sở KTNN khu vực I, chuẩn bị khởi công dự án Trụ sở KTNN khu vực XIII.

Ban QLDA CNTT: Đẩy mạnh triển khai và giải ngân các dự án CNTT; thực hiện cập nhật, hiệu chỉnh cho các phần mềm Hỗ trợ kiểm toán các lĩnh vực; tiếp tục triển khai thí điểm Phần mềm Quản lý hoạt động kiểm toán./.

Minh Thuý

Xem thêm »