Thông báo về việc cử cán bộ dự xét tuyển đào tạo sau đại học tại Trung Quốc năm 2020

01/11/2019

Căn cứ công văn số 9403-CV/BTCTW ngày 07/10/2019 của Ban Tổ chức Trung ương về việc đề nghị cử cán bộ dự xét tuyển đào tạo đại học và sau đại học tại Trung Quốc năm 2020, Vụ TCCB thông báo một số nội dung về học bổng để các đơnvị phổ biến cho các cán bộ thuộc đơn vị đăng ký dự tuyển.

File đính kèm:

Xem thêm »