Ban Thường vụ Đảng ủy KTNN họp thường kỳ tháng 11/2019: Tập trung làm tốt công tác chuẩn bị Đại hội Đảng các cấp

19/11/2019
Xem cỡ chữ Đọc bài viết In trang Google

(sav.gov.vn) - Ngày 18/11/2019, tại trụ sở Kiểm toán nhà nước (KTNN), dưới sự chủ trì của Ủy viên BCH TƯ Đảng, Bí thư Đảng ủy, Tổng Kiểm toán nhà nước Hồ Đức Phớc, Ban thường vụ (BTV) Đảng ủy KTNN họp thường kỳ tháng 11/2019.

Bí thư Đảng ủy, Tổng Kiểm toán nhà nước Hồ Đức Phớc chủ trì Hội nghị

Phiên họp thảo luận và cho ý kiến về: Tờ trình Kế hoạch Đại hội Đảng các cấp trong Đảng bộ KTNN tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Việc thành lập các Tiểu ban và Tổ giúp việc các Tiểu ban Đại hội Đảng bộ KTNN nhiệm kỳ 2020-2025; Việc hướng dẫn kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng hàng năm đối với tổ chức đảng, đảng viên và tập thể cấp ủy trong Đảng bộ KTNN; Việc bổ sung quy hoạch Ủy viên BCH, Ủy viên BTV Đảng bộ KTNN nhiệm kỳ 2020-2025 và công tác phát triển Đảng, xét tặng huy hiệu 30 năm tuổi Đảng trong Đảng bộ.

Trình bày về Kế hoạch Đại hội Đảng các cấp trong Đảng bộ KTNN tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; việc thành lập các Tiểu ban và Tổ giúp việc các Tiểu ban Đại hội Đảng bộ KTNN nhiệm kỳ 2020-2025, Chánh Văn phòng Đảng-Đoàn thể Nguyễn Bá Dũng cho biết: Việc chuẩn bị và tổ chức Đại hội đảng bộ các cấp bám sát theo tinh thần chỉ đạo của Bộ Chính trị tại Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30/5/2019 và Kế hoạch số 155-KH/ĐUK ngày 10/10/2019 của Đảng ủy Khối các cơ quan TW về Đại hội đảng bộ các cấp trong Đảng bộ Khối các cơ quan TW, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Theo đó việc chuẩn bị và tổ chức Đại hội các cấp phải được tiếp tục đổi mới theo hướng thiết thực, hiểu quả, phát huy dân chủ đi đôi với giữ vững nguyên tắc, kỷ luật, kỷ cương của Đảng, bảo đảm tăng cường đoàn kết, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của cấp ủy, tổ chức đảng; coi trọng chất lượng, an toàn, tiết kiệm, không phô trương, hình thức; phát huy trí tuệ, trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức đảng, các tổ chức đoàn thể, của cán bộ, đảng viên và quần chúng.

Bên cạnh đó, trong quá trình chuẩn bị và tiến hành Đại hội, phải lãnh đạo thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của đơn vị; tập trung giải quyết những vấn đề bức xúc mà cán bộ, đảng viên và quần chúng quan tâm; tổ chức tốt công tác tuyên truyền, vận động quần chúng, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước của cán bộ, công chức và người lao động.
 

Đồng chí Nguyễn Bá Dũng - Ủy viên BTV, Chánh Văn phòng Đảng Đoàn thể báo cáo tại phiên họp

Tại phiên họp, các đại biểu đã thảo luận, cho ý kiến đề xuất về công tác chuẩn bị văn kiện và tổ chức thảo luận các dự thảo văn kiện Đại hội; thời gian tổ chức Đại hội Đảng các cấp, Đại hội Đảng bộ KTNN lần thứ VII; số lượng đại biểu dự Đại hội Đảng bộ KTNN và việc bầu đại biểu dự đại hội đảng cấp trên; công tác tổ chức đại hội điểm cũng như việc thành lập các Tiểu ban phục vụ Đại hội Đảng bộ KTNN.

Theo đó, Báo cáo chính trị Đại hội đảng các cấp cần tập trung đánh giá kết quả lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị và đánh giá kết quả công tác xây dựng Đảng trong nhiệm kỳ; gắn kiểm điểm việc lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị với kiểm điểm việc thực hiện Điều lệ Đảng, các nghị quyết của Trung ương, chú trọng công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy về giáo dục chính trị, tư tưởng gắn với việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; việc quản lý cán bộ, đảng viên, nhất là đảng viên là Kiểm toán viên tham gia các Đoàn kiểm toán; đặc biệt, thực hiện việc kiểm điểm theo tinh thần Nghị quyết TW 4 khóa XI, XII và việc khắc phục các khuyết điểm, tồn tại, hạn chế sau kiểm điểm...

Báo cáo cần đánh giá đúng tình hình, ưu, khuyết điểm, các tồn tại, hạn chế, nguyên nhân khách quan, chủ quan, bài học kinh nghiệm; xác định rõ phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ trong nhiệm kỳ mới… Bên cạnh đó, Báo cáo cần thực hiện đánh giá lồng ghép kết quả tổng kết thực hiện 8 đề án thuộc 2 chương trình của Đảng bộ KTNN nhiệm kỳ 2015-2020.

Thời gian tổ chức đại hội chi bộ, đảng bộ trực thuộc hoàn thành trước 15/5/2020; Đại hội Đảng bộ KTNN tổ chức vào cuối tháng 7, đầu tháng 8/2020. Số lượng đại biểu dự Đại hội Đảng bộ KTNN không quá 200 đảng viên. Thời gian tổ chức đại hội đối với các chi bộ, đảng bộ trực thuộc không quá 1 ngày, Đảng bộ KTNN không quá 2 ngày.

Về hướng dẫn kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng hằng năm đối với tổ chức đảng, đảng viên và tập thể cấp ủy trong Đảng bộ KTNN. Theo dự thảo hướng dẫn, trong kiểm điểm phải khắc phục tình trạng nể nang, né tránh, ngại va chạm; phải nhận diện, xác định rõ những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” để sửa chữa, khắc phục; lấy kết quả kiểm điểm của tập thể làm cơ sở để kiểm điểm cá nhân, lấy kết quả kiểm điểm của cá nhân để bổ sung, hoàn chỉnh kiểm điểm tập thể. Thực hiện đánh giá liên tục, đa chiều, theo tiêu chí, bằng sản phẩm cụ thể, có sự so sánh giữa các vị trí tương đương và công khai kết quả; gắn đánh giá, xếp loại chất lượng cá nhân với tập thể và với kết quả thực hiện nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị.

Đối tượng kiểm điểm là BTV Đảng ủy KTNN, cấp ủy các đảng bộ, chi bộ trực thuộc, cấp ủy chi bộ trực thuộc đảng bộ bộ phận, đảng bộ cơ sở và toàn thể đảng viên trong toàn Đảng bộ KTNN. Nội dung kiểm điểm phải đảm bảo tính toàn diện, đầy đủ, chính xác; việc đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức cơ sở đảng, đảng viên và tập thể cấp ủy hàng năm được thực hiện trên cơ sở kết quả kiểm điểm tự phê bình và phê bình và tiến hành ngay sau khi kết thúc kiểm điểm. Đánh giá, phân loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức trước, đảng viên sau; chính quyền (cơ quan, đơn vị) và các đoàn thể trước, tổ chức đảng cùng cấp sau.

Ngoài ra, Hướng dẫn còn nêu rõ các nội dung về: Nơi kiểm điểm; Nội dung kiểm điểm đối với tập thể, cá nhân; Các bước tiến hành kiểm điểm; Tiêu chí đánh giá, xếp loại chất lượng… đối với tổ chức Đảng và đảng viên.

Tại phiên họp, BTV cũng biểu quyết thông qua danh sách bổ sung quy hoạch BCH, ủy viên BTV Đảng bộ KTNN nhiệm kỳ 2020-2025 và danh sách kết nạp đảng cho 9 quần chúng thuộc các Đảng bộ KTNN khu vực VI, IX, XI, XII và chuyển đảng chính thức cho 2 đảng viên dự bị thuộc Đảng bộ KTNN chuyên ngành V cũng như xét tặng Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng cho đồng chí Mai Vinh - Kiểm toán trưởng KTNN chuyên ngành II.

Kết luận phiên họp, Bí thư Đảng ủy, Tổng Kiểm toán nhà nước Hồ Đức Phớc đề nghị công tác chuẩn bị và tổ chức Đại hội phải được chuẩn bị thật tốt, bám sát Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị, và các văn bản hướng dẫn của các tổ chức Đảng cấp trên. Công tác xây dựng văn kiện, trong đó Báo cáo chính trị trình Đại hội cần tập trung xây dựng đảm bảo chất lượng, rõ ràng, đầy đủ.

Tổng Kiểm toán nhà nước lưu ý, trong công tác xây dựng các báo cáo phải quán triệt, rà soát kỹ các nhiệm vụ, mục tiêu Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ KTNN lần thứ VI và bám sát tình hình thực tiễn để tổng kết, xây dựng các văn kiện có chất lượng, tính khái quát cao; đồng thời cần nắm vững định hướng của Trung ương, yêu cầu thực tiễn đối với đất nước, với KTNN trong nhiệm kỳ tới và những năm tiếp theo để đề xuất phương hướng, nhiệm vụ, mục tiêu lãnh đạo sát thực, có tính khả thi cao.

Đối với công tác chuẩn bị nhân sự, Tổng Kiểm toán nhà nước Hồ Đức Phớc yêu cầu bám sát quy hoạch, coi trọng tiêu chuẩn, điều kiện, cơ cấu và triển khai thực hiện đúng quy trình...

Về việc thành lập các Tiểu ban phục vụ Đại hội Đảng bộ KTNN, Tổng Kiểm toán nhà nước thống nhất chỉ thành lập 04 Tiểu ban, gồm: Tiểu ban Văn kiện Đại hội; Tiểu ban Nhân sự; Tiểu ban Tuyên truyền và Tiểu ban Tổ chức phục vụ Đại hội./.

Diệu Thúy
 

Xem thêm »