Lãnh đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị trọng tâm năm 2020

09/01/2020
Xem cỡ chữ Đọc bài viết In trang Google

(sav.gov.vn) - Ngày 8/1/2019, tại Trụ sở Kiểm toán nhà nước, Hà Nội, Đảng bộ KTNN tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Đảng năm 2019 và triển khai nhiệm vụ năm 2020.

Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Kiểm toán nhà nước Hồ Đức Phớc phát biểu tại Hội nghị

Dự Hội nghị có đồng chí Trương Xuân Cừ - Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương (Đảng ủy Khối), đại diện Ban Tổ chức Đảng ủy Khối và Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối.

Về phía Đảng bộ KTNN có: Đồng chí Hồ Đức Phớc - Ủy viên Ban Chấp hành (BCH) T.Ư Đảng, Bí thư Ban cán sự (BCS), Bí thư Đảng ủy, Tổng Kiểm toán nhà nước; các đồng chí ủy viên BCS đảng, BCH Đảng bộ; thành viên các Ban tham mưu của Đảng; các đồng chí là lãnh đạo các đơn vị trực thuộc KTNN; đại diện các tổ chức đoàn thể của KTNN.

Đảng bộ KTNN hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2019

Trình bày Báo cáo tổng kết công tác Đảng năm 2019, nhiệm vụ trọng tâm và giải pháp thực hiện năm 2020, đồng chí Nguyễn Quang Thành - Ủy viên BCH Đảng bộ Khối, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Tổng Kiểm toán nhà nước cho biết: Năm 2019, Đảng ủy đã phối hợp chặt chẽ với BCS đảng tập trung lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị. Nổi bật là, toàn Ngành đã hoàn thành 100% các cuộc kiểm toán thuộc KHKT năm 2019, các BCKT đã được khẩn trương phát hành trước ngày 31/12/2019; hoàn thành Báo cáo tổng hợp kết quả kiểm toán năm 2018; Báo cáo kết quả kiểm toán quyết toán NSNN năm 2017 với nhiều phát hiện và kiến nghị kiểm toán quan trọng, được Quốc hội và cử tri cả nước quan tâm, đánh giá cao.

Tổng hợp kết quả kiến nghị xử lý tài chính đến ngày 31/12/2019 là 72.837 tỷ đồng, trong đó, tăng thu NSNN 10.276 tỷ đồng, giảm chi NSNN 16.829 tỷ đồng, kiến nghị khác là 45.732 tỷ đồng; đồng thời, kiến nghị hủy bỏ, sửa đổi, bổ sung và ban hành mới 154 văn bản pháp luật nhằm bịt lỗ hổng, tránh thất thoát, lãng phí; chuyển 5 vụ việc có dấu hiệu vi phạm pháp luật hình sự báo cáo kiến nghị Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo và chuyển Cơ quan Cảnh sát điều tra để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Công tác phòng, chống tham nhũng (PCTN) thông qua hoạt động kiểm toán tiếp tục được quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện, được coi là một trong những nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của KTNN. Đảng ủy chỉ đạo các đơn vị tiếp tục nâng cao kỷ luật, kỷ cương trong hoạt động kiểm toán, chủ động phòng ngừa, ngăn chặn các vi phạm trong thực thi công vụ và tăng cường đấu tranh PCTN thông qua hoạt động kiểm toán.

Bên cạnh đó, cấp ủy các đơn vị đã thực hiện đồng bộ, quyết liệt nhiều giải pháp nâng cao hiệu lực thực hiện kiến nghị kiểm toán. Tổng hợp sơ bộ kết quả thực hiện kiến nghị kiểm toán năm 2018 đến ngày 20/12/2019: Các đơn vị được kiểm toán và các đơn vị có liên quan đã thực hiện kiến nghị xử lý tài chính của KTNN là 62.799/92.499 tỷ đồng, đạt 70,1% tổng số kiến nghị (trong đó, tăng thu, giảm chi đạt 68,9%; kiến nghị xử lý khác đạt 71,1%); sửa đổi,bổ sung, hủy bỏ 19/160 văn bản theo kiến nghị, trong đó: Hủy bỏ: 06 văn bản (02 quyết định, 04 văn bản), sửa đổi: 13 văn bản (01 Thông tư, 02 Nghị quyết, 09 Quyết định và 01 văn bản);…
 
Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương Trương Xuân Cừ phát biểu tại Hội nghị
Trong năm, cấp ủy các đơn vị tích cực phối hợp với chính quyền lãnh đạo tuyên truyền Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật KTNN năm 2015. Tại Kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV đã thông qua Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật KTNN năm 2015, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2020, tạo tiền đề, cơ sở pháp lý vững chắc cho hoạt động của KTNN. Chiến lược phát triển KTNN đến năm 2030 đã được Uỷ ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến để KTNN tiếp tục hoàn thiện. Cùng với đó, toàn Ngành thực hiện tốt các nhiệm vụ với vai trò Chủ tịch Tổ chức các Cơ quan Kiểm toán tối cao châu Á (ASOSAI); đẩy mạnh cải cách hành chính, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác văn phòng, tổ chức cán bộ, hoạt động kiểm toán…

Cùng với việc tập trung lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, Đảng ủy KTNN đặc biệt chú trọng tới công tác xây dựng Đảng, trong đó công tác giáo dục chính trị tư tưởng được coi là nhiệm vụ then chốt. Năm 2019, đã xây dựng và ban hành: Kế hoạch học tập, quán triệt triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 8, 10, 11 (khóa XII); Kế hoạch triển khai Chỉ thị số 20-CT/TW ngày 18/01/2018 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về “tiếp tục tăng cường, nâng cao chất lượng nghiên cứu, biên soạn, tuyên truyền, giáo dục lịch sử Đảng” và Chỉ thị số 07-CT/ĐUK ngày 06/7/2018 của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương về “đẩy mạnh, nâng cao chất lượng nghiên cứu, biên soạn và giáo dục lịch sử Đảng trong Đảng bộ Khối”. Tổ chức thành công 3 Hội nghị quán triệt, học tập Nghị quyết Trung ương 8, 10, 11 (khóa XII) đồng thời ban hành Chương trình hành động thực hiện các Nghị quyết.

Bên cạnh đó, Đảng ủy thường xuyên quan tâm, chỉ đạo cấp ủy các đơn vị thực hiện có hiệu quả việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chi Minh gắn với Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII); Đề án "Tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức, lối sống, văn hóa ứng xử của Kiểm toán viên nhà nước" quy tắc, chuẩn mực đạo đức Hồ Chí Minh đối với ngành KTNN. Năm qua, 100% bí thư cấp ủy các cấp và 100% đảng viên trong toàn Đảng bộ KTNN đã xây dựng kế hoạch hành động cá nhân trong việc thực hiện cam kết không vi phạm 27 biểu hiện suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) và đăng ký học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chi Minh theo Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị.

Xác định công tác chuẩn bị Đại hội đảng các cấp là một trong những nhiệm vụ quan trọng hàng đầu, BTV Đảng ủy KTNN đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo cấp ủy các đơn vị tổ chức quán triệt, triển khai Chỉ thị của Bộ Chính trị về “Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng”. Căn cứ vào Chỉ thị này và Kế hoạch của BTV Đảng ủy Khối, BTV Đảng ủy đã ban hành Kế hoạch đại hội đảng các cấp trong Đảng bộ KTNN tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; thành lập các tiểu ban Đại hội Đảng bộ KTNN nhiệm kỳ 2020-2025; ban hành Hướng dẫn về công tác nhân sự đại hội đảng các cấp.

Trong công tác kiểm điểm tự phê bình và phê bình đối với cấp ủy, cán bộ, lãnh đạo, quản lý và cán bộ, đảng viên, BTV xây dựng và ban hành hướng dẫn kiểm điểm tập thể, cá nhân và đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức đảng, đảng viên năm 2019 trong toàn Đảng bộ. Tập thể cấp ủy các đơn vị đã tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc công tác kiểm điểm tự phê bình và phê bình trên tinh thần xây dựng, thẳng thắn, công khai và dân chủ.

Các cấp ủy đảng thực hiện nghiêm túc việc thành lập chi bộ đảng sinh hoạt tạm thời đối với đoàn kiểm toán. Trong năm 2019, thành lập 152 chi bộ đảng sinh hoạt tạm thời đối với đoàn kiểm toán (trong đó, Ban Thường vụ thành lập 113 chi bộ, các đảng bộ, chi bộ trực thuộc thành lập 39 chi bộ). Năm 2019 đã kết nạp được 83 đảng viên mới và chuyển đảng chính thức cho 78 đảng viên dự bị, đến nay tổng số đảng viên trong toàn Đảng bộ là 1.546 đảng viên. Ban Thường vụ đề nghị Đảng ủy Khối xét tặng Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng cho 12 đồng chí, Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng cho 01 đồng chí. Đề nghị Đảng ủy Khối tặng bằng khen cho 13 đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 05 năm liên tục (2015-2019).

Bên cạnh đó, Đảng ủy KTNN đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng theo đúng Điều lệ Đảng và các quy định của Bộ Chính trị, Ban Bí thư và Uỷ ban Kiểm tra T.Ư; chỉ đạo, hướng dẫn của Đảng ủy cấp trên. Trong năm, cấp ủy các đơn vị tập trung lãnh đạo phối hợp tốt với Đoàn giám sát của Ủy ban Kiểm tra Trung ương theo đúng Kế hoạch của Đoàn; đồng thời chỉ đạo các cấp ủy trực thuộc chuẩn bị tốt nội dung và các tài liệu liên quan để phục vụ Đoàn giám sát.

Lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thành công Đại hội đảng các cấp trong Đảng bộ

Năm 2020 là năm tổ chức đại hội đảng các cấp trong Đảng bộ KTNN tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; năm cuối hoàn thành thắng lợi các mục tiêu của Chiến lược phát triển KTNN đến năm 2020; năm thứ hai KTNN đảm nhận vai trò Chủ tịch ASOSAI nhiệm kỳ 2018-2021... BCH Đảng bộ KTNN xác định phương hướng mục tiêu năm 2020 là: “Tổ chức thành công đại hội đảng các cấp trong Đảng bộ KTNN nhiệm kỳ 2020-2025 tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và lãnh đạo hoàn thành toàn diện kế hoạch hoạt động năm 2020 trên tinh thần đổi mới phương pháp kiểm toán dựa trên đánh giá rủi ro, xác định trọng yếu kiểm toán; đẩy mạnh cải cách hành chính và ứng dụng mạnh mẽ CNTT vào hoạt động kiểm toán”.

Đảng ủy KTNN xác định 2 nhóm nhiệm vụ trọng tâm: Công tác xây dựng Đảng và Lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị. Nổi bật trong đó là các nhiệm vụ: Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thành công đại hội đảng các cấp trong Đảng bộ KTNN; triển khai kịp thời Nghị quyết Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2020-2025 ngay sau Đại hội nhằm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh; Thực hiện tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ, bảo vệ Đảng; Thực hiện có hiệu quả chương trình kiểm tra, giám sát; Chú trọng giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên; Tổ chức triển khai nhiệm vụ công tác năm 2020 của Ngành đảm bảo chủ động, khoa học, chất lượng và hiệu quả; Tiếp tục hoàn thiện cơ sở pháp lý đầy đủ và đồng bộ cho tổ chức và hoạt động của KTNN; Củng cố và kiện toàn đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức đảm bảo đủ về số lượng, chất lượng và cơ cấu hợp lý để thực hiện đầy đủ nhiệm vụ theo quy định của Luật KTNN, gắn với kế hoạch tinh giản biên chế của KTNN giai đoạn 2015-2021 theo hướng dẫn của Trung ương; đẩy mạnh công tác luân chuyển, đào tạo cán bộ, công chức của KTNN theo quy định của trung ương gắn với thực tiễn hoạt động của ngành; Mở rộng hợp tác quốc tế, thực hiện tốt vai trò Chủ tịch ASOSAI nhiệm kỳ 2018-2021...
 
Đồng chí Trương Xuân Cừ trao Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp công tác xây dựng Đảng” cho đồng chí Hồ Đức Phớc và đồng chí Đoàn Xuân Tiên

Các giải pháp được đề ra để thực hiện thành công nhiệm vụ trong năm 2020 cũng được Đảng bộ KTNN xác định với 10 nội dung, trong đó, giải pháp trọng tâm là Tăng cường và thực hiện đồng bộ các giải pháp về công tác giáo dục chính trị, tư tưởng gắn với nắm bắt tình hình, theo dõi, kiểm tra và giám sát ở tất cả các cấp quản lý. Nâng cao vai trò, trách nhiệm của cán bộ đảng viên, thủ trưởng đơn vị, Trưởng đoàn kiểm toán, Tổ trưởng tổ kiểm toán, Kiểm toán viên trong thực thi nhiệm vụ theo đúng tinh thần Nghị quyết TW4 (khóa XII), Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong hoạt động công vụ; kiên quyết đấu tranh và xử lý nghiêm những cá nhân và người liên quan đối với các hành vi vi phạm pháp luật, những biểu hiện sai trái, tiêu cực, suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ…

Hội nghị đã nghe các tham luận về vai trò của cấp ủy trong việc lãnh đạo: Nâng cao hiệu quả công tác kiểm soát hoạt động kiểm toán, đổi mới cải cách thủ tục hành chính, nhất là về hồ sơ, mẫu biểu kiểm toán; Đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động kiểm toán; Tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống, văn hóa ứng xử của Đảng viên, Kiểm toán viên.
 
Phó Bí thư Đảng ủy KTNN Nguyễn Quang Thành tặng Giấy khen của BTV Đảng ủy KTNN cho 3 chi bộ trực thuộc đạt danh hiệu “Tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh, tiêu biểu” 5 năm liền 2015-2019
 
Đồng chí Trương Xuân Cừ trao Bằng khen của BTV Đảng ủy Khối cho đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 5 năm liền 2014-2018

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Phó Bí thư Đảng ủy khối các cơ quan T.Ư Trương Xuân Cừ hoàn toàn nhất trí với dự thảo báo cáo, đồng thời biểu dương những thành tích của Đảng bộ KTNN trong năm vừa qua, đặc biệt là những dấu ấn trong công tác xây dựng Đảng. Đồng chí Trương Xuân Cừ đã chỉ ra 3 điểm sáng trong công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ KTNN. Một là, Đảng ủy KTNN đã kế thừa, phát huy truyền thống tốt đẹp 25 năm xây dựng và phát triển, đoàn kết, thống nhất trong lãnh đạo, chỉ đạo mọi công tác, giữ vững kỷ luật, kỷ cương, xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh. Hai là, sự phối hợp chặt chẽ giữa Đảng ủy và BCS đảng, cấp ủy và lãnh đạo đơn vị đã tạo nên sức mạnh tổng hợp để lãnh đạo, chỉ đạo toàn Ngành hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị, nâng cao chất lượng công tác xây dựng Đảng. Ba là, kết quả hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị năm 2019 của KTNN là minh chứng cho sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của Đảng ủy, sự nỗ lực vươn lên và trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ.

Nhấn mạnh năm 2020 là năm có nhiều sự kiện chính trị quan trọng, đồng chí Trương Xuân Cừ yêu cầu: Đảng ủy KTNN cần chú trọng giáo dục truyền thống cách mạng, bồi dưỡng chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên; phát động phong trào thi đua học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. BCS đảng và Đảng ủy KTNN cần phát huy hiệu quả phối hợp trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo. Đồng thời, Đảng ủy cần đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát; quan tâm, bồi dưỡng nghiệp vụ công tác đảng; tiếp tục quan tâm tới công tác xây dựng Đảng và coi đây là yêu cầu quan trọng để xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh.

Phát biểu tại Hội nghị, Bí thư Đảng ủy, Tổng Kiểm toán nhà nước Hồ Đức Phớc yêu cầu: Toàn Đảng bộ cần nhận diện rõ những khó khăn, thách thức phải vượt qua trong năm 2020 để tập trung thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo phải được thực hiện theo nguyên tắc tập trung, dân chủ; nêu cao tính tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên.

Đồng chí Bí thư Đảng ủy cũng đề nghị mỗi cán bộ, Kiểm toán viên luôn nêu cao ý thức tự đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao năng lực chuyên môn; tích cực trao đổi kinh nghiệm, phấn đấu trở thành lực lượng hàng đầu về chuyên môn trong công tác kiểm toán.

Tiếp nối những thành tích của năm 2019 và các năm trước, Bí thư Đảng ủy, Tổng Kiểm toán nhà nước kêu gọi toàn Đảng bộ KTNN cần đoàn kết, nỗ lực vượt qua mọi khó khăn, thách thức để lãnh đạo, chỉ đạo toàn Ngành hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị năm 2020.
 
Một số cá  nhân và tập thể nhận khen thưởng năm 2019

* Tại Hội nghị, đồng chí Hồ Đức Phớc, Bí thư Đảng uỷ KTNN; đồng chí Đoàn Xuân Tiên, Chủ nhiệm Uỷ ban kiểm tra Đảng uỷ KTNN - được trao tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp công tác tổ chức xây dựng Đảng của Ban Tổ chức Trung ương.

* Đồng chí Đỗ Hồng Công, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Đảng ủy KTNN được tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Tuyên giáo” của Ban Tuyên giáo Trung ương. * 8 đảng viên “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” 5 năm liền 2014-2018 được tặng Bằng khen của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương.

* 4 tổ chức đảng đạt danh hiệu “Trong sạch, vững mạnh tiêu biểu năm 2019”: Vụ TCCB, KTNN chuyên ngành Ia, KTNN chuyên ngành VI, KTNN khu vực IV;

* 2 tổ chức “đạt thành tích xuất sắc trên một số mặt công tác trong năm 2019”: Vụ Pháp chế, KTNN khu vực II.

* 3 chi bộ trực thuộc đảng bộ bộ phận và đảng bộ cơ sở đạt danh hiệu tổ chức đảng “Trong sạch, vững mạnh” tiêu biểu 5 năm liền (2015-2019) và 30 đảng viên đạt thành tích xuất sắc năm 2019 được tặng Giấy khen của BTV Đảng ủy KTNN.

Phương Vân

Xem thêm »