Tổ chức kiểm toán đảm bảo phương châm thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19

14/10/2021
Xem cỡ chữ Đọc bài viết In trang Google

(sav.gov.vn) - Ngày 14/10/2021, Tổng Kiểm toán nhà nước Trần Sỹ Thanh đã ký và ban hành công văn số 1088/KTNN-VP gửi Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Kiểm toán nhà nước (KTNN) về việc: Tổ chức kiểm toán đảm bảo phương châm thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19.

Tổ chức kiểm toán đảm bảo phương châm thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19

Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ tại Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 về Quy định tạm thời “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19”; Kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại cuộc họp của Ban Chỉ đạo về công tác phòng, chống dịch Covid-19 ngày 9/10/2021 tại Thông báo số 246/TB-VPCP ngày 10/10/2021 của Văn phòng Chính phủ; các văn bản của Bộ, ban, ngành Trung ương, địa phương.

Tổng Kiểm toán nhà nước yêu cầu:

Các đơn vị trực thuộc tổ chức hoạt động kiểm toán và bố trí cán bộ, công chức, người lao động trở lại làm việc theo từng cấp độ dịch tại các địa bàn; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong thực thi nhiệm vụ, khuyến khích làm việc trực tuyến.

Đề cao trách nhiệm của người đứng đầu và thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 theo quy định của các cơ quan chức năng, địa phương nơi tổ chức hoạt động kiểm toán và nơi Kiểm toán nhà nước đóng trụ sở./.

Khánh Vy

Xem thêm »