Nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ "Giải pháp nâng cao chất lượng kiểm toán công tác quản lý chất thải y tế"

24/11/2021
Xem cỡ chữ Đọc bài viết In trang Google

(sav.gov.vn) - Chiều 23/11/2021, tại trụ sở Kiểm toán nhà nước (KTNN) - 116 Nguyễn Chánh, Hà Nội, Hội đồng khoa học KTNN đã tổ chức nghiệm thu Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ “Nâng cao chất lượng kiểm toán công tác quản lý chất thải trong lĩnh vực y tế vì sự phát triển bền vững” (Đề tài). Phó Tổng Kiểm toán nhà nước Doãn Anh Thơ là Chủ tịch Hội đồng nghiệm thu.

Ban Chủ nhiệm Đề tài báo cáo Hội đồng

Đề tài do Ths. Bùi Thị Minh Ngọc - Vụ Chế độ và Kiểm soát chất lượng kiểm toán và Ths. Nguyễn Thị Hải Yến - KTNN chuyên ngành II đồng Chủ nhiệm.

Báo cáo trước Hội đồng, Ban Chủ nhiệm Đề tài cho biết, cùng với sự phát triển kinh tế - xã hội, tình trạng ô nhiễm môi trường tại Việt Nam đang có chiều hướng phức tạp, đặc biệt là sự gia tăng đáng kể số lượng chất thải, trong đó có chất thải phát sinh từ lĩnh vực y tế. Vấn đề này nếu không được quản lý chặt chẽ sẽ gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống và sức khỏe của người dân.

Bên cạnh đó, vấn đề môi trường đã được Chính phủ đặc biệt quan tâm và lồng ghép trong Kế hoạch hành động quốc gia thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững. Với vai trò và trách nhiệm được giao, KTNN Việt Nam đã và đang hướng tới việc phát triển, đẩy mạnh kiểm toán môi trường, chú trọng đến công tác kiểm toán chất thải, trong đó chú trọng đến công tác kiểm toán chất thải lĩnh vực y tế.

Thông qua một số cuộc kiểm toán, KTNN bước đầu đã đánh giá được những tồn tại, hạn chế về cơ chế, chính sách cũng như thực trạng công tác quản lý, triển khai thực hiện việc xử lý chất thải nói chung và rác thải y tế nói riêng gây tác hại cho môi trường. Ban Chủ nhiệm Đề tài cho biết, các cuộc kiểm toán mới chỉ dừng lại ở những mục tiêu riêng lẻ, chưa có sự tổng hợp, kết nối thành tổng thể và gắn với mục tiêu phát triển bền vững tại Việt Nam.

Để khắc phục tình trạng đó, Ban Chủ nhiệm Đề tài đã tiến hành nghiên cứu nhằm hệ thống hóa các cơ sở lý luận kiểm toán môi trường trong lĩnh vực y tế, đánh giá thực trạng triển khai kiểm toán công tác quản lý chất thải y tế của KTNN, đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng kiểm toán công tác quản lý chất thải y tế vì sự phát triển bền vững.

Đề tài được kết cấu thành 03 Chương: Chương 1-Tổng quan về công tác quản lý chất thải y tế vì mục tiêu phát triển bền vững; Chương 2 - Thực trạng kiểm toán công tác quản lý chất thải y tế tại Việt Nam; Chương 3 - Giải pháp nâng cao chất lượng kiểm toán môi trường của KTNN.
 

Phó Tổng Kiểm toán nhà nước Doãn Anh Thơ - Chủ tịch Hội đồng nghiệm thu phát biểu tại buổi họp

Các thành viên Hội đồng nghiệm thu đánh giá: Đề tài đã hệ thống hóa được cơ sở lý luận về môi trường nói chung và công tác quản lý chất thải y tế nói riêng. Đồng thời, phân tích được thực trạng công tác quản lý chất thải y tế hiện nay và thực trạng hoạt động kiểm toán của KTNN trong lĩnh vực này. Từ đó, đưa ra khuyến nghị các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng kiểm toán công tác quản lý chất thải y tế.
 
Để hoàn thiện Đề tài, Hội đồng nghiệm thu đề nghị Ban Đề tài nghiên cứu, bổ sung các nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng kiểm toán công tác quản lý chất thải y tế vì sự phát triển bền vững tại KTNN hiện nay, từ đó đề xuất các khuyến nghị nâng cao chất lượng kiểm toán. Bên cạnh đó, Ban Đề tài cũng cần bổ sung thêm khái niệm về kiểm toán môi trường; thực trạng công tác kiểm toán quản lý chất thải y tế; những hạn chế, khó khăn vướng mắc khi triển khai kiểm toán để làm cơ sở đề ra giải pháp nâng cao chất lượng kiểm toán...
 
Kết luận tại buổi nghiệm thu, Phó Tổng Kiểm toán nhà nước Doãn Anh Thơ - Chủ tịch Hội đồng nghiệm thu đánh giá cao nỗ lực nghiên cứu của Ban Chủ nhiệm Đề tài, đồng thời nhấn mạnh, việc nghiên cứu đề tài “Nâng cao chất lượng kiểm toán công tác quản lý chất thải trong lĩnh vực y tế vì sự phát triển bền vững” là cần thiết cả về lý luận và thực tiễn. Đồng tình với các ý kiến của các thành viên trong Hội đồng, Phó Tổng Kiểm toán nhà nước Doãn Anh Thơ đề nghị Ban chủ nhiệm đề tài tiếp thu, hoàn thiện Đề tài theo các ý kiến của Hội đồng nghiệm thu. Theo đó, cần rà soát lại kết cấu các chương, mục tiêu, phạm vi, đối tượng nghiên cứu; làm rõ nội dung về cơ sở pháp lý để KTNN triển khai kiểm toán chất thải y tế; đưa ra các kiến nghị phù hợp với thực tiễn hoạt động kiểm toán của KTNN để nâng cao chất lượng kiểm toán môi trường nói chung và kiểm toán chất thải y tế nói riêng.

Đề tài được Hội đồng nghiệm thu thống nhất xếp loại Khá./.
 
M. Thúy
 

Xem thêm »