Đảng ủy Kiểm toán nhà nước triển khai Kế hoạch chuyển đổi trong các hoạt động công tác đảng giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030

20/11/2021
Xem cỡ chữ Đọc bài viết In trang Google

(sav.gov.vn) - Nhằm triển khai thực hiện Nghị quyết số 05-NQ/ĐUK của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương (Đảng bộ Khối) về sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng trong Đảng bộ Khối thực hiện chuyển đổi số trong các hoạt động công tác đảng giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030, ngày 19/11/2021, Đảng ủy KTNN đã ban hành Kế hoạch số 277/KH/ĐU nhằm quyết liệt thực hiện Nghị quyết 05 và đẩy mạnh đổi mới tư duy và hành động về chuyển đổi số, coi đó là giải pháp đột phá với bước đi và lộ trình phù hợp để bứt phá trong phát triển KTNN.

Đẩy mạnh đổi mới tư duy và hành động về chuyển đổi số được coi là giải pháp đột phá trong phát triển KTNN

Theo Bí thư Ban cán sự, Bí thư Đảng ủy, Tổng Kiểm toán nhà nước Trần Sỹ Thanh, mục tiêu của Kế hoạch số 277/KH-ĐU của Đảng ủy KTNN nhằm nêu cao vai trò, trách nhiệm của cấp uỷ, tổ chức đảng, chính quyền, cơ quan, đơn vị; đặc biệt là tính tiên phong, gương mẫu, quyết liệt của người đứng đầu; sự vào cuộc của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động chủ động, tích cực tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn và công tác đảng.

Ứng dụng công nghệ số một cách hiệu quả vào hoạt động công tác đảng để nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các cấp ủy, tổ chức đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên; đổi mới phương thức quản lý, điều hành hoạt động công tác đảng, đảm bảo an ninh, an toàn dữ liệu. Phát huy tối đa các nguồn lực, trọng tâm là đầu tư nguồn lực con người, nguồn lực cơ sở vật chất, kỹ thuật, tài chính, đào tạo, bồi dưỡng, cơ chế, chính sách, bảo đảm triển khai có hiệu quả chuyển đổi số vào hoạt động công tác đảng.

Theo đó, Đảng ủy KTNN yêu cầu các cấp uỷ đảng, lãnh đạo các đơn vị trực thuộc, các tổ chức đoàn thể nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của công tác chủ động tham gia thực hiện chuyển đổi số trong các hoạt động công tác đảng một cách toàn diện. Trong đó, ứng dụng, triển khai ngay một số phương thức lãnh đạo, điều hành dựa trên số hóa dữ liệu nhằm thúc đẩy toàn diện công tác đảng, nâng cao khả năng tích hợp, đổi mới, sáng tạo. Sử dụng phân tích dữ liệu để quản lý, kiểm tra, giám sát, công tác xây dựng Đảng ở các đảng bộ, chi bộ trực thuộc; không ngừng nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xây dựng Đảng.
         
Công tác tham gia thực hiện chuyển đổi số trong các hoạt động công tác đảng phải đặt dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của các cấp ủy đảng với sự quản lý thống nhất để huy động sức mạnh tổng hợp của toàn ngành. Ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số để đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy trong công tác tuyên truyền, nghiên cứu, học tập, quán triệt nghị quyết của Đảng; học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; công tác quản lý cán đảng bộ, đảng viên; sinh hoạt cấp ủy, chi bộ; công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng.

Các cấp ủy, lãnh đạo đơn vị trực thuộc, các tổ chức đoàn thể của KTNN phải xác định công tác chủ động tham gia thực hiện chuyển đổi số trong các hoạt động công tác đảng và tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư là nhiệm vụ quan trọng, vừa cấp bách, vừa thường xuyên, liên tục và lâu dài, đòi hỏi sự kiên trì, bền bỉ, quyết liệt, quyết tâm cao, cần có sự phối hợp chặt chẽ, đồng bộ trong toàn Ngành.

Bám sát chủ trương của Đảng, chiến lược, kế hoạch của Chính phủ về chuyển đổi số, Chiến lược phát triển công nghệ thông tin của KTNN giai đoạn 2019-2025, tầm nhìn 2030, Nghị quyết số 05-NQ/ĐUK và Nghị quyết số 90-NQ/ĐU ngày 19/02/2021 về Lãnh đạo đẩy mạnh ứng dụng công nghệ cao vào các hoạt động của ngành, trong đó việc tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin là cơ bản giai đoạn 2020-2025”.

Lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy và cán bộ, đảng viên tích cực tổ chức thực hiện nhiệm vụ ứng dụng công nghệ thông tin vào công việc đạt kết quả cao nhất; coi đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm để đổi mới phương thức lãnh đạo, nâng cao năng lực lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của các cấp ủy. Bí thư cấp ủy các cấp chịu trách nhiệm trực tiếp và tiên phong, đi đầu trong việc ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong các hoạt động công tác đảng của đảng bộ, chi bộ, cơ quan, đơn vị mình; lấy kết quả triển khai thực hiện là một trong những tiêu chí đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ của cấp ủy, người đứng đầu cấp ủy.
          
Lãnh đạo các tổ chức chính trị - xã hội KTNN phát huy vai trò, trách nhiệm trong công tác tuyên truyền, vận động, tích cực hưởng ứng việc chuyển đổi số trong các hoạt động công tác đảng.

Cấp ủy các cấp chủ động phối hợp chặt chẽ với lãnh đạo cơ quan, đơn vị để thống nhất cao về nhận thức, vai trò, trách nhiệm trong việc lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện chủ trương chuyển đổi số của Trung ương, Chính phủ, Đảng ủy Khối, Đảng ủy KTNN; trong việc sử dụng chung hệ thống hạ tầng công nghệ, nhân lực trong hoạt động của cơ quan, đơn vị để chia sẻ, kết nối trong các hoạt động công tác đảng.

Rà soát các quy định, quy chế trong hoạt động của KTNN có liên quan đến ứng dụng công nghệ thông tin để xem xét, sửa đổi, ban hành tạo hành lang pháp lý đồng bộ, thống nhất phục vụ triển khai chuyển đổi số.
          
Quan tâm đầu tư cơ sở vật chất về công nghệ thông tin, máy tính, thiết bị chuyên dùng bảo đảm đồng bộ với hệ thống, an toàn bảo mật cao, đặc biệt là đối với dữ liệu về tổ chức đảng, đảng viên. Bố trí cán bộ làm công tác đảng có trình độ, được cập nhật kiến thức về công nghệ thông tin phục vụ các hoạt động của cấp ủy. Đảm bảo kinh phí hoạt động thường xuyên, bảo dưỡng, bảo trì, nâng cấp hệ thống khi cần thiết.

Xác định rõ các nội dung, nhiệm vụ chủ yếu cụ thể để tập trung chỉ đạo, tổ chức thực hiện chuyển đổi số trong các hoạt động công tác đảng, góp phần thực hiện thắng lợi Chiến lược phát triển KTNN giai đoạn 2020 - 2025 gắn với chủ động tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư theo tinh thần Nghị quyết số 52/NQ-CP, Nghị quyết số 05-NQ/ĐUK và Nghị quyết số 90-NQ/ĐU ngày 19/02/202; Phát huy tối đa các nguồn lực, bảo đảm đủ nguồn lực cho việc chủ động tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư.
 
Bí thư Đảng ủy, Tổng Kiểm toán nhà nước Trần Sỹ Thanh cho biết, KTNN sẽ tập trung lãnh đạo, chỉ đạo từng bước xây dựng và phát triển hạ tầng số, dữ liệu số, ứng dụng số, bảo đảm an toàn, an ninh thông tin và nguồn nhân lực cho phù hợp trong các hoạt động công tác đảng. Về phát triển hạ tầng số, KTNN sẽ xây dựng, nâng cấp, phát triển, từng bước hoàn thiện hạ tầng công nghệ thông tin hiện đại, đồng bộ, bao gồm: Hạ tầng mạng truyền dẫn, hạ tầng lưu trữ dữ liệu, hạ tầng bảo đảm an toàn thông tin... để đáp ứng yêu cầu triển khai, vận hành các hệ thống thông tin, nền tảng ứng dụng, các cơ sở dữ liệu; nhu cầu trao đổi thông tin, dữ liệu, kết nối, liên thông giữa các cấp ủy trực thuộc.

Về phát triển dữ liệu số, KTNN sẽ thực hiện số hóa hồ sơ, tài liệu, tạo lập dữ liệu, gắn dữ liệu sau khi số hóa với các quy trình điện tử và các ứng dụng số; hình thành các cơ sở dữ liệu phục vụ triển khai các ứng dụng nền tảng, quản trị hiệu quả, hỗ trợ kịp thời quá trình xử lý, lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy. Phát triển, hoàn thiện các cơ sở dữ liệu chuyên ngành, có khả năng kết nối với các cơ sở dữ liệu quốc gia, các hệ thống thông tin của các cơ quan đảng, các bộ, ngành có liên quan. Xây dựng, triển khai các cơ sở dữ liệu dùng chung, danh mục điện tử dùng chung phục vụ tích hợp, chia sẻ và đồng bộ dữ liệu giữa các ứng dụng.

Về phát triển ứng dụng số, KTNN sẽ phát triển, nâng cấp và triển khai các ứng dụng phục vụ các hoạt động, quản trị nội bộ trên cơ sở đổi mới mô hình quản lý, điều hành hiện đại theo hướng dựa trên số liệu; hỗ trợ trực quan; hỗ trợ các thiết bị truy cập di động. Phát triển, nâng cấp các ứng dụng, phần mềm nền tảng dùng chung đưa hoạt động của Đảng ủy KTNN, cấp ủy các cấp trên môi trường số, nâng cao hiệu quả quản lý, công tác lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy; bảo đảm khả năng tích hợp, liên thông, chia sẻ thông tin, dữ liệu. Văn bản, tài liệu chính thức theo quy định được thực hiện trên môi trường số. Thực hiện các hoạt động gửi, nhận, xử lý văn bản trên môi trường số; cơ sở dữ liệu dùng chung, phần mềm chuyên ngành công tác đảng được kết nối, chia sẻ trong toàn Đảng bộ; tiến hành lưu trữ số hóa theo phông lưu trữ Đảng Cộng sản Việt Nam.

Về bảo đảm an toàn, an ninh thông tin, KTNN thực hiện các giải pháp bảo đảm an toàn, an ninh thông tin, bảo mật dữ liệu khi đưa các hoạt động của Đảng ủy Khối, Đảng ủy KTNN và các cấp ủy trực thuộc lên môi trường số. Bảo đảm đồng bộ, phù hợp với các quy định của pháp luật về bảo đảm an toàn thông tin, an ninh mạng, kết hợp hài hòa các yếu tố, giải pháp bảo vệ; ưu tiên bố trí nguồn lực, đầu tư, nâng cấp trang thiết bị; diễn tập ứng cứu, xử lý tình huống; tổ chức rà soát, kiểm tra, đánh giá định kỳ đảm bảo an toàn, an ninh thông tin.

Hằng năm, Đảng ủy KTNN cử cán bộ tham gia các lớp bồi dưỡng, tập huấn cơ bản, chuyên sâu về chuyển đổi số cho lãnh đạo, cán bộ, đảng viên, công chức làm công tác đảng chuyên trách về kỹ năng sử dụng, khai thác, quản lý, vận hành các hệ thống thông tin, nền tảng số trên môi trường số do Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương tổ chức.
         
Các cấp ủy trực thuộc đưa nội dung kiểm tra, giám sát việc thực hiện chuyển đổi số trong các hoạt động công tác đảng vào chương trình kiểm tra, giám sát của cấp ủy và ủy ban kiểm tra hằng năm và trong cả nhiệm kỳ. Lấy kết quả công tác kiểm tra, giám sát là một trong những tiêu chí đánh giá chất lượng cấp ủy và bí thư cấp ủy hằng năm.
             
Đảng ủy KTNN yêu cầu các đảng ủy, chi ủy trực thuộc phổ biến, quán triệt Kế hoạch này tới toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động; cụ thể hóa các nội dung của Kế hoạch vào chương trình, kế hoạch công tác của đảng bộ, chi bộ; nâng cao ý thức trách nhiệm và cam kết thực hiện của đơn vị trong quá trình thực hiện Kế hoạch. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của cấp ủy trong tổ chức thực hiện Kế hoạch.

Đảng ủy KTNN, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy KTNN, các đảng ủy, chi ủy trực thuộc và Ủy ban Kiểm tra các đảng ủy cơ sở đưa nội dung kiểm tra, giám sát về việc thực hiện chuyển đổi số trong các hoạt động công tác đảng vào chương trình kiểm tra, giám sát.

Văn phòng Đảng – Đoàn thể chủ trì, tham mưu cho Thường trực Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy KTNN chỉ đạo triển khai, kiểm tra, đôn đốc, theo dõi tiến độ thực hiện Kế hoạch; định kỳ thực hiện sơ kết, đánh giá kết quả thực hiện Kế hoạch theo yêu cầu.

Trong quá trình tổ chức thực hiện Kế hoạch, tùy điều kiện, tình hình thực tiễn từng năm và hướng dẫn của cấp trên, Đảng ủy KTNN sẽ có sự điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp./.

Khánh Vy
 

Xem thêm »