Đảng bộ Kiểm toán nhà nước quyết liệt trong thực hiện công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng

29/06/2022
Xem cỡ chữ Đọc bài viết In trang Google

(sav.gov.vn) - “Công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỳ luật đảng trong Đảng bộ Kiểm toán nhà nước cần tiếp tục tăng cường, đổi mới, nâng cao hiệu lực, hiệu qủa nhằm phục vụ lãnh đạo thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, công tác xây dựng Đảng... ” được xác định là phương hướng trọng tâm được đề cập trong Báo cáo kết quả công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng 6 tháng đầu năm; phương hướng, nhiệm vụ công tác kiểm tra, giám sát 6 tháng cuối năm 2022 của Đảng ủy Kiểm toán nhà nước (KTNN).

Quang cảnh một buổi họp của Ban Thường vụ Đảng ủy Kiểm toán nhà nước

Theo Báo cáo, công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng luôn được cấp ủy các cấp trong Đảng bộ KTNN xác định là nhiệm vụ thường xuyên và hết sức quan trọng trong quá trình lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, trong công tác xây dựng Đảng. Ngay từ đầu năm 2022, Đảng ủy KTNN đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện các nhiệm vụ về công tác kiểm tra, giám sát theo đúng các quy định của Điều lệ Đảng, các Nghị quyết, Chỉ thị, quy định, kết luận của Trung ương, Đảng ủy Khối. Cấp ủy, UBKT các cấp trong Đảng bộ KTNN đã xây dựng và ban hành chương trình kiểm tra, giám sát theo đúng định hướng, phù hợp với tình hình thực tế của đơn vị.

Kết quả thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát cho thấy việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát theo Điều 30 Điều lệ Đảng, Đảng ủy KTNN đã xây dựng và ban hành Chương trình công tác kiểm tra, giám sát năm 2022 của cấp ủy đồng thời chỉ đạo chỉ đạo UBKT Đảng ủy và các đảng ủy, chi ủy trực thuộc xây dựng Chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát năm 2022 của cấp mình theo quy định. Nội dung trọng tâm trong công tác kiểm tra, giám sát năm 2022 của Đảng ủy KTNN tập trung vào việc: Kiểm tra công tác lãnh đạo, chỉ đạo việc quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Nghị quyết Đại hội Đại biểu lần thứ XIII Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương; Nghị quyết Đại hội lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020-2025 của Đảng bộ KTNN; Việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác chuẩn bị và tổ chức đại hội các chi bộ nhiệm kỳ 2022-2025; Việc thực hiện Chỉ thị của Ban Thường vụ Đảng ủy KTNN về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị trọng tâm năm 2022 gắn với việc lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm được giao năm 2022 của đơn vị; Công tác lãnh đạo thực hiện đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt các chi bộ đảng theo các văn bản của Ban Tổ chức Trung ương, Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương, các chỉ thị, nghị quyết, hướng dẫn của Đảng ủy KTNN về sinh hoạt chi bộ trong Đảng bộ KTNN.

Ban Thường vụ Đảng ủy KTNN cũng đã thông qua Kế hoạch tổ chức thực hiện Chương trình kiểm tra giám sát năm 2022 của Đảng ủy. Theo đó, Đảng ủy KTNN sẽ thành lập 02 Đoàn kiểm tra thực hiện kiểm tra đối với 02 Đảng bộ trực thuộc, đồng thời kiểm tra 04 đảng viên là cấp ủy viên, bí thư chi bộ thuộc 02 Đảng bộ được kiểm tra; thành lập 03 Đoàn giám sát thực hiện giám sát chuyên đề đối với 03 Đảng bộ trực thuộc. Theo kế hoạch, Đảng ủy KTNN sẽ thành lập các Đoàn kiểm tra, giám sát để triển khai thực hiện vào thời gian tới.

Đối với các đảng ủy, chi ủy trực thuộc Đảng ủy KTNN, ngoài việc bám sát Chương trình kiểm tra, giám sát năm 2022 của Đảng ủy KTNN, các đơn vị chủ yếu thực hiện tự kiểm tra và giám sát thường xuyên. Tính đến ngày 20/6/2021, một số cấp ủy các đảng bộ, chi bộ trực thuộc Đảng bộ KTNN đã tiến hành kiểm tra đối với  06 tổ chức đảng, 02 đảng viên, giám sát chuyên đề 02 tổ chức đảng và 03 đảng viên. Kết quả kiểm tra, giám sát các tổ chức đảng, đảng viên cơ bản thực hiện tốt các nội dung được kiểm tra, giám sát.

Bên cạnh đó, Báo cáo cũng chỉ ra việc giải quyết khiếu nại kỷ luật đảng, việc tiếp nhận và xử lý, giải quyết đơn tố cáo, kiến nghị, phản ánh không có trường hợp nào có khiếu nại về kỷ luật đảng. Trong 6 tháng đầu năm 2022, Đảng ủy KTNN không nhận được đơn tố cáo, kiến nghị, phản ánh về tổ chức đảng, đảng viên trong Đảng bộ.

Một trong những nhiệm vụ trọng tâm của UBKT các cấp trong Đảng bộ, nhằm mục đích ngăn chặn kịp thời vi phạm của tổ chức đảng và đảng viên, giúp cho cán bộ, đảng viên nhận biết khuyết điểm và tạo điều kiện để đảng viên khắc phục, sửa chữa, UBKT Đảng ủy KTNN đã thường xuyên phối hợp với Thanh tra KTNN, Vụ Chế độ và Kiểm soát chất lượng kiểm toán nắm bắt tình hình tổ chức đảng và đảng viên thông qua kết quả thanh tra, kết quả kiểm soát hoạt động kiểm toán để kịp thời tham mưu đề xuất và tổ chức thực hiện kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm của tổ chức đảng, đảng viên trong Đảng bộ.

Đối với việc kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra và thi hành kỷ luật đảng đối với tổ chức cơ sở đảng cấp dưới, trong Quý III/2022, UBKT Đảng ủy KTNN tiến hành kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng đối với Đảng bộ KTNN khu vực VII .

Về giám sát tổ chức đảng và đảng viên, UBKT Đảng ủy KTNN và UBKT các đảng ủy cơ sở thực hiện công tác giám sát thường xuyên đối với cấp ủy viên cùng cấp, cán bộ diện cấp ủy cùng cấp quản lý và các tổ chức đảng cấp dưới theo quy định…

Trong 6 tháng đầu năm 2022, UBKT Đảng ủy KTNN sẽ thực hiện giám sát chuyên đề đối với Đảng bộ KTNN khu vực X, tập trung ở nội dung: Việc quán triệt và triển khai thực hiện các Nghị quyết của Đảng ủy KTNN về 03 chương trình công tác trọng tâm nhiệm kỳ 2020-2025 (Lãnh đạo hoàn thiện hệ thống tổ chức bộ máy nâng cao chất lượng nguồn nhân lực của KTNN; Lãnh đạo đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động của KTNN; Lãnh đạo hoàn hiện thể chế về tổ chức và hoạt động của KTNN); Việc thực hiện Chỉ thị của Ban Thường vụ Đảng ủy KTNN về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị trọng tâm năm 2022, gắn với việc lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm được giao năm 2022 của đơn vị. UBKT Đảng ủy KTNN dự kiến sẽ tiến hành giám sát trong quý III/2022.

Về phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm trong 6 tháng cuối năm, Đảng ủy KTNN xác định công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng trong Đảng bộ KTNN cần tiếp tục được tăng cường, đổi mới, nâng cao hiệu lực, hiệu quả nhằm phục vụ lãnh đạo thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, công tác xây dựng Đảng, những mục tiêu các nghị quyết đã đề ra. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng của Đảng bộ KTNN trong năm 2022 tiếp tục được thực hiện theo phương hướng đã được Đảng ủy KTNN xác định đó là: “Tiếp tục siết chặt kỷ luật, kỷ cương, tăng cường và đổi mới mạnh mẽ, nâng cao hơn nữa hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị, quy định, kết luận của Đảng về công tác kiểm tra, giám sát; chủ động phát hiện sớm để phòng ngừa, ngăn chặn khuyết điểm, vi phạm của tổ chức đảng, đảng viên, xử lý nghiêm minh các hành vi vi phạm kỷ luật đảng”.  

Đảng ủy KTNN cũng xác định 6 nhiệm vụ trọng tâm, trong đó tập trung vào việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quán triệt và phổ biến công tác kiểm tra, giám sát, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và hành động của các cấp ủy, tổ chức đảng, người đứng đầu cấp ủy, các tổ chức đảng, lãnh đạo đơn vị và toàn thể cán bộ, công chức, đảng viên trong Đảng bộ, góp phần đấu tranh, ngăn chặn, giáo dục, răn đe, đẩy lùi các hành vi vi phạm.

Tiếp tục thực hiện đổi mới công tác kiểm tra, giám sát theo hướng tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn của cấp ủy, UBKT cấp trên đối với cấp ủy, UBKT, tổ chức đảng cấp dưới.

Tăng cường phối hợp với Văn Phòng Đảng, Đoàn thể KTNN trong việc theo dõi, nắm bắt tình hình các tổ chức đảng cấp dưới và đảng viên trong Đảng bộ; thường xuyên phối hợp với Thanh tra KTNN, Vụ chế độ và Kiểm soát chất lượng kiểm toán, sử dụng kết quả thanh tra, kết quả kiểm soát hoạt động kiểm toán, rà soát đơn, thư tố cáo, kiến nghị, phản ánh… kịp thời đề xuất Đảng ủy KTNN tổ chức kiểm tra đột xuất hoặc kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với tổ chức đảng, đảng viên có dấu hiệu vi phạm trong việc thực thi nhiệm vụ được giao./.

Phương Ngọc
 
 

Xem thêm »