Triển khai kiểm toán

30/06/2022
Xem cỡ chữ Đọc bài viết In trang Google

Kiểm toán nhà nước (KTNN) vừa triển khai kiểm toán: Hoạt động Đề án ổn định dân cư, phát triển kinh tế - xã hội vùng tái định cư thủy điện Sơn La theo Quyết định số 666/QĐ-TTg ngày 31/5/2018 của Thủ tướng Chính phủ tại tỉnh Điện Biên; chuyên đề “Việc quản lý, sử dụng đất rừng, kinh phí bảo vệ và phát triển rừng giai đoạn 2017-2021 trên địa bàn tỉnh Điện Biên; ngân sách địa phương năm 2021 tỉnh Điện Biên. Kiểm toán Báo cáo tài chính, các hoạt động liên quan đến quản lý, sử dụng vốn, tài sản nhà nước năm 2021 của Tổng công ty Lương thực miền Bắc. Các cuộc kiểm toán trên do KTNN khu vực VII và KTNN chuyên ngành VI thực hiện trong thời gian 60 ngày.

Theo đó, đối với các cuộc kiểm toán toán hoạt động Đề án ổn định dân cư, phát triển kinh tế - xã hội vùng tái định cư thủy điện Sơn La theo Quyết định số 666/QĐ-TTg ngày 31/5/2018 của Thủ tướng Chính phủ tại tỉnh Điện Biên; chuyên đề “Việc quản lý, sử dụng đất rừng; kinh phí bảo vệ và phát triển rừng giai đoạn 2017-2021 trên địa bàn tỉnh Điện Biên”, mục tiêu kiểm toán là đánh giá việc tuân thủ pháp luật, tính kinh tế, hiệu lực, hiệu quả trong việc thực hiện Đề án 666 và việc quản lý, sử dụng đất rừng, kinh phí bảo vệ và phát triển rừng; kiến nghị cấp có thẩm quyền hoàn thiện các cơ chế, chính sách còn bất cập; phát hiện kịp thời các sai phạm, hành vi tham nhũng, lãng phí, tiêu cực và xác định rõ trách nhiệm của tập thể, cá nhân để kiến nghị xử lý theo quy định của pháp luật.

Đối với cuộc kiểm toán ngân sách địa phương tại tỉnh Điện Biên, nội dung là kiểm toán việc quản lý, sử dụng các khoản thu, chi ngân sách, tiền và tài sản nhà nước; việc chấp hành pháp luật, chính sách, chế độ quản lý tài chính, kế toán và chế độ đầu tư xây dựng của Nhà nước. Với cuộc kiểm toán Báo cáo tài chính, các hoạt động liên quan đến quản lý, sử dụng vốn, tài sản nhà nước năm 2021 của Tổng công ty Lương thực miền Bắc, mục tiêu kiểm toán là xác nhận tính đúng đắn, trung thực của Báo cáo tài chính, đánh giá việc tuân thủ pháp luật, tính kinh tế, hiệu lực, hiệu quả trong quản lý, sử dụng tài chính công, tài sản công tại DN; phát hiện kịp thời hành vi lãng phí, sai phạm và xác định rõ trách nhiệm tập thể, cá nhân có liên quan để kiến nghị xử lý theo quy định của pháp luật./.            
                           
Vụ Tổng hợp (KTNN)

Xem thêm »