Tăng cường công tác quản lý đảng viên trong Đảng bộ Kiểm toán nhà nước

06/12/2022
Xem cỡ chữ Đọc bài viết In trang Google

(sav.gov.vn) - Trong những năm qua, Đảng ủy Kiểm toán nhà nước (KTNN) luôn quan tâm đến công tác quản lý đảng viên và xác định đây là một trong những nhiệm vụ quan trọng của công tác xây dựng Đảng. Công tác quản lý đảng viên trong toàn Đảng bộ KTNN đã có chuyển biến tích cực, góp phần quan trọng vào việc nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên.

Công tác quản lý đảng viên trong toàn Đảng bộ KTNN đã có chuyển biến tích cực

Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương (Đảng bộ Khối) lần thứ XIII xác định công tác cán bộ và quản lý đảng viên là một trong ba khâu đột phá của Đảng bộ Khối nhiệm kỳ 2020 - 2025. Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đã ban hành Kế hoạch số 08-KH/ĐUK, ngày 18/01/2021 về “Năm tăng cường công tác quản lý đảng viên ”. Ngày 10/11/2022, Đảng ủy Khối các cơ quan trung ương ban hành Chỉ thị số 03 về tăng cường công tác quản lý đảng viên trong Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương.

Xác định rõ vai trò và tầm quan trọng của công tác quản lý đảng viên, nhất là ở cấp chi bộ, Đảng bộ KTNN đã tích cực, chủ động, tập trung tìm giải pháp nhằm nâng cao chất lượng công tác quản lý đảng viên. Với mục đích, tiếp tục nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức đảng, người đứng đầu cấp ủy và mỗi cán bộ, đảng viên về ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác quản lý đảng viên; tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong công tác tổ chức xây dựng đảng trong toàn Đảng bộ KTNN, ngày 2/12/2022, Đảng ủy KTNN đã ban hành Kế hoạch số 520 -KH/ĐU về thực hiện Chỉ thị số 03-CT-ĐUK về tăng cường công tác quản lý đảng viên trong Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương.

Kế hoạch còn hướng tới việc nâng cao chất lượng đảng viên, phát huy vai trò, ý thức trách nhiệm, tính tiền phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên; ngăn ngừa, kịp thời xử lý nghiêm đảng viên vi phạm kỷ luật Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nội quy, quy chế, quy định của cơ quan, đơn vị góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên.

Căn cứ vào đặc điểm tình hình và đặc thù của Đảng bộ KTNN, Kế hoạch xây dựng 5 nhiệm vụ trọng tâm và 2 nhóm giải pháp cụ thể để triển khai, thực hiện. Theo đó, toàn Đảng bộ tập trung quán triệt, triển khai thực hiện các nghị quyết, quy định của Trung ương, Đảng ủy Khối về: tăng cường công tác quản lý đảng viên; quy định về một số vấn đề bảo vệ Chính trị nội bộ đảng; tăng cường đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới.

Nâng cao nhận thức của các câp ủy, tổ chức đảng và đảng viên về ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác quản lý đảng viên đôi với việc nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và chất lượng đội ngũ đảng viên trong Đảng bộ Khối nói chung và Đảng bộ KTNN nói riêng.

Bên cạnh đó, quản lý chặt chẽ đối với đảng viên không để xảy ra việc lập và sử dụng các trang thông tin xấu, độc trên Intenet, mạng xã hội, nói, viết, lưu trữ hoặc phát tán, xuất bản, cung cấp thông tin, tài liệu, hiện vật có nội dung trái Cương lĩnh, Điều lệ Đảng, Nghị quyết, Chỉ thị, Quy định của Đảng, Hiến pháp và pháp luật Nhà nước; đồng thời tổ chức cho đảng viên tích cực tham gia đấu tranh chống lại các quan điểm sai trái thù địch, chống phá Đảng, Nhà nước ta; quán triệt đầy đủ, để đảng viên thực hiện đúng quy định của Đảng về trách nhiệm của đảng viên ở nước ngoài và đảng viên khi ra nước ngoài công tác, học tập, du lịch, chữa bệnh...

Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên cũng được tăng cường, qua đó, kịp thời nắm bắt tình hình, diễn biến tư tưởng và định hướng cho đảng viên trước những vấn đề phức tạp, nhạy cảm, phát sinh. Nâng cao ý thức tu dưỡng, rèn luyện về bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, lối sống “tự soi”, “tự sửa”, đề cao danh dự, lòng tự trọng của cán bộ, đảng viên, trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp.

Nâng cao chất lượng sinh hoạt, đề cao sức chiến đấu, tinh thần tự phê bình và phê bình trong sinh hoạt chi bộ, cấp ủy. Kiên quyết đấu tranh chống lại những biểu hiện tiêu cực, suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa’; phân công cấp ủy viên phụ trách, thoi dõi và thường xuyên làm việc với chi ủy, chi bộ, tiếp xúc, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của đảng viên; có giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc kịp thời giải quyết dứt điểm những biểu hiện cá nhân chủ nghĩa, tiêu cực ngay từ lúc mới phát sinh; tạo điều kiện cho đảng viên phát huy ưu điểm, khắc phục hạn chế, khuyết điểm.

Đẩy mạnh, nhân rộng các mô hình, điển hình trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Hằng năm, mỗi đảng viên đều phải xây dựng, kiểm điểm việc thực hiện kế hoạch phấn đấu, rèn luyện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Ngoài ra, việc tăng cường công tác quản lý đảng viên nơi cư trú; quản lý hồ sơ đảng viên và công tác kiếm tra giám sát chi bộ, đảng viên cũng là những nội dung quan trọng nhằm tăng cường công tác quản lý đảng viên trong Đảng bộ KTNN.

Để thực hiện có hiệu quả các nhóm nội dung trọng tâm nêu trên, Kế hoạch xác định nhóm nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm. Trong đó yêu cầu, đối với Đảng ủy KTNN, cần tiếp tục quán triệt, triển khai nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết, hướng dân của câp ủy cấp trên về công tác xây dựng Đảng, chú trọng vào việc nâng cao chất lượng công tác quản lý đảng viên. Chỉ đạo Ban Tổ chức Đảng ủy KTNN hướng dẫn, theo dõi kết quả công tác tổ chức xây dựng đảng của các đảng bộ, chi bộ trực thuộc làm cơ sở để đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức đảng và đảng viên hàng năm. Cập nhật bổ sung thực hiện đồng bộ chương trình quản lý cơ sở dữ liệu đảng viên. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát định kỳ, chuyên đề về công tác quản lý đảng viên hàng năm.

Đối với các đảng ủy, chi ủy trực thuộc, tiếp tục quản lý chặt chẽ đảng viên trong việc học tập, nghiên cứu, quán triệt các Chỉ thị, Nghị quyết, Quy định, kết luận của Trung ương và của đảng ủy cấp trên. Phân công nhiệm vụ cụ thể cho cấp ủy viên và đảng viên, đồng thời kiểm tra, giám sát việc thực hiện. Đồng thời, nâng cao nhận thức, vai trò, trách nhiệm của cấp ủy, bí thư chi bộ, người đứng đầu cơ quan, đơn vị và toàn thể đảng viên đối với việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ.
Kế hoạch cũng yêu cầu, các đảng bộ, chi bộ trực thuộc, căn cứ Kế hoạch của Đảng ủy KTNN xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện phù hợp với điều kiện thực tế của đơn vị. Định kỳ hàng năm, gửi báo cáo kết quả thực hiện về Ban Thường vụ Đảng ủy KTNN./.

Phương Ngọc

Xem thêm »