Tập trung nâng cao chất lượng kiểm toán, đề ra những yêu cầu cao nhất về đạo đức công vụ để đảm bảo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ công tác năm 2023

16/01/2023
Xem cỡ chữ Đọc bài viết In trang Google

Để đảm bảo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ công tác năm 2023, lãnh đạo KTNN đã và đang đưa ra những yêu cầu cao nhất về đạo đức công vụ.

Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Kiểm toán nhà nước Ngô Văn Tuấn

Trước thềm Xuân mới Quý Mão, đồng chí Ngô Văn Tuấn - Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Kiểm toán nhà nước - đã có những chia sẻ với Báo Kiểm toán về những định hướng lớn, giải pháp trọng tâm của Ngành trong năm 2023 nhằm thực hiện thắng lợi, toàn diện các mục tiêu kế hoạch đề ra, đặc biệt là quyết tâm nâng cao hơn nữa chất lượng kiểm toán, đưa ra những yêu cầu rất cao về đạo đức công vụ, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực để đảm bảo kết quả kiểm toán trung thực, khách quan. Qua đó tiếp tục góp phần siết chặt kỷ luật, kỷ cương quản lý, sử dụng tài chính công, tài sản công, cũng như khẳng định vai trò, vị thế quan trọng của Kiểm toán nhà nước (KTNN) trong hệ thống chính trị của đất nước.

Thưa Tổng Kiểm toán nhà nước, sau khi trải qua một năm đầy khó khăn, thách thức, KTNN bắt tay vào thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2023 dựa trên những định hướng quan trọng nào, thưa đồng chí?

Có thể thấy, năm 2023 là năm bản lề thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; năm tập trung cho triển khai thực hiện các Nghị quyết của Quốc hội, Chính phủ về chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội với nhiều thời cơ, thuận lợi và thách thức đan xen. Đối với KTNN, năm 2023 là năm tích cực thực hiện Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và là năm KTNN triển khai kiểm toán đối với nhiều kế hoạch, chương trình, chủ trương, chính sách lớn được Đảng, Quốc hội và Chính phủ ban hành.

Nhằm thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ được giao, KTNN xác định phương hướng nhiệm vụ năm 2023 là “Siết chặt kỷ cương, kỷ luật trong thực thi công vụ, nâng cao hiệu quả, hiệu lực hoạt động của KTNN; hoàn thành toàn diện kế hoạch hoạt động năm 2023 trên tinh thần tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu các cấp, đẩy mạnh cải cách hành chính và ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin vào hoạt động kiểm toán; tích cực phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; đẩy mạnh hợp tác và hội nhập quốc tế, nâng cao vai trò và vị thế của KTNN Việt Nam trong khu vực và trên thế giới; phát huy vai trò KTNN là công cụ hữu hiệu của Đảng, Nhà nước trong kiểm tra, giám sát việc quản lý, sử dụng tài chính công, tài sản công” với phương châm hành động “Chất lượng và đạo đức công vụ”.

Trên cơ sở đó, KTNN đã xác định rõ 8 nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung triển khai để đảm bảo hoàn thành xuất sắc và toàn diện kế hoạch công tác năm 2023.

Một là, không ngừng khẳng định vai trò, vị thế của Ngành trong hệ thống nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, xứng đáng với địa vị pháp lý là cơ quan do Quốc hội thành lập, hoạt động độc lập và chỉ tuân theo pháp luật.

Hai là, tiếp tục thực hiện có hiệu quả, chất lượng các hoạt động theo Kế hoạch thực hiện Chiến lược phát triển KTNN đến năm 2030 (giai đoạn 2021-2030) đã được Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết nghị.

Ba là, tổ chức thực hiện Kế hoạch kiểm toán năm 2023 đảm bảo tiến độ, hiệu quả và chất lượng.

Bốn là, đẩy mạnh cải cách hành chính, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động kiểm toán.

Năm là, tiếp tục hoàn thiện cơ sở pháp lý đầy đủ, đồng bộ cho tổ chức và hoạt động của KTNN.

Sáu là, rà soát, sắp xếp, kiện toàn công tác cán bộ trên cơ sở xác định rõ chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu biên chế của các đơn vị trực thuộc, đảm bảo tinh gọn, chuyên nghiệp, hiệu lực và hiệu quả.

Bảy là, tiếp tục củng cố và phát huy vai trò quan trọng của KTNN Việt Nam trong ASOSAI và INTOSAI, đồng thời tăng cường hơn nữa năng lực hội nhập của KTNN Việt Nam với khu vực và thế giới.

Tám là, động viên toàn Ngành ra sức thi đua triển khai thực hiện nhiệm vụ, lập nhiều thành tích hướng tới kỷ niệm 30 năm thành lập KTNN (1994-2024).
 
Trong số những định hướng quan trọng mà Tổng Kiểm toán nhà nước vừa đề cập thì nội dung trọng tâm, bao trùm trên hết vẫn là không ngừng nâng cao chất lượng kiểm toán. Đảm nhiệm vai trò tư lệnh ngành KTNN, đồng chí có giải pháp gì để nâng cao hơn nữa chất lượng kiểm toán trong năm 2023, thưa đồng chí?

Để nâng cao chất lượng kiểm toán, lãnh đạo KTNN nhận thấy rõ kim chỉ nam cho mọi quyết định, hành động của Ngành là phải bám sát sự chỉ đạo và những định hướng lớn của Đảng, Nhà nước, Quốc hội, cũng như Chiến lược phát triển KTNN đến năm 2030 để chủ động triển khai nhiệm vụ công tác năm 2023 một cách khoa học, hiệu quả. Trong đó, chọn đúng và trúng chủ đề kiểm toán là yếu tố rất quan trọng, quyết định hiệu quả hoạt động của toàn Ngành. Do vậy, trong Kế hoạch kiểm toán năm 2023, KTNN đã chú trọng lựa chọn các chủ đề lớn gắn với việc quản lý, điều hành ngân sách nhà nước; các lĩnh vực dễ phát sinh tham nhũng, lãng phí, tiêu cực và các vấn đề được dư luận xã hội quan tâm; những chủ đề phục vụ cho các hoạt động của Quốc hội về lập pháp, giám sát và quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước, đặc biệt là ý kiến của các đại biểu Quốc hội. KTNN cũng sẵn sàng bố trí thời gian, nhân lực chất lượng cao, huy động trí tuệ và sức mạnh của toàn Ngành để thực hiện các cuộc kiểm toán bổ sung trong năm theo yêu cầu của Quốc hội.

Trong quá trình xây dựng, cũng như thực hiện Kế hoạch kiểm toán năm, KTNN tiếp tục tích cực phối hợp, trao đổi với Thanh tra Chính phủ để tránh sự chồng chéo, trùng lặp trong hoạt động thanh tra, kiểm toán; cũng như chủ động thực hiện rà soát để không kiểm toán đối với những đầu mối, đơn vị đã được Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Thanh tra Chính phủ thanh tra, kiểm tra trong năm; đồng thời tăng cường phối hợp với các Bộ, ngành, cơ quan, đơn vị, địa phương để cùng thúc đẩy hiệu lực, hiệu quả của hoạt động kiểm toán.

Nhằm nâng cao hơn nữa giá trị và chất lượng hoạt động kiểm toán, KTNN sẽ tiếp tục đẩy mạnh kiểm toán tổng hợp để đánh giá sâu và toàn diện công tác quản lý, điều hành của từng cấp, từng đơn vị, cũng như tập trung đánh giá việc thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, đặc biệt là các chính sách tiền tệ, chính sách tài khóa và các chính sách có ảnh hưởng rộng, lớn đến đời sống kinh tế - xã hội, qua đó phát hiện các bất cập, vướng mắc để kiến nghị hoàn thiện, khắc phục lỗ hổng, tránh thất thoát, lãng phí từ cơ chế, chính sách.

Cùng với việc ban hành các văn bản chỉ đạo trong quá trình kiểm toán, KTNN cũng đặc biệt chú trọng đến công tác xây dựng phương án tổ chức kiểm toán năm 2023, đảm bảo khoa học, hiệu quả, lồng ghép các đoàn, nội dung kiểm toán hợp lý tại các đơn vị, đầu mối để giảm thiểu tác động và ảnh hưởng của hoạt động kiểm toán đến hoạt động thường xuyên của đơn vị được kiểm toán, đồng thời bố trí lực lượng tham gia kiểm toán phù hợp để đảm bảo thực hiện các nhiệm vụ khác trong năm (một kiểm toán viên tham gia không quá hai đoàn kiểm toán trong năm).

Chú trọng đến công tác kiểm soát chất lượng kiểm toán, thanh tra, kiểm tra của từng cấp quản lý để giảm thiểu và khắc phục những tồn tại, thiếu sót trong hoạt động kiểm toán; giúp kỷ luật, kỷ cương, đạo đức công vụ được giữ vững; chế độ báo cáo định kỳ tiếp tục được duy trì, qua đó giúp lãnh đạo KTNN, thủ trưởng đơn vị chỉ đạo các đoàn, tổ kiểm toán thực hiện đúng mục tiêu, trọng tâm kiểm toán, gắn trách nhiệm của trưởng đoàn kiểm toán với chất lượng, tiến độ lập và phát hành báo cáo kiểm toán. Đáng chú ý, để nâng cao giá trị của báo cáo kiểm toán, Tổng Kiểm toán nhà nước luôn yêu cầu các đoàn kiểm toán phải thu thập đầy đủ bằng chứng kiểm toán thích hợp, cũng như đảm bảo tính đúng đắn của các kết luận, kiến nghị kiểm toán.

Lãnh đạo KTNN cũng nhận thấy, một trong những giải pháp quan trọng góp phần nâng cao chất lượng hoạt động kiểm toán là tăng cường đào tạo, bồi dưỡng kiến thức chuyên môn, kiến thức pháp luật về tố tụng, hình sự, dân sự và các văn bản pháp luật có liên quan đến công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, công tác phát hiện chuyển giao, tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm nhằm nâng cao năng lực, chất lượng của đội ngũ kiểm toán viên và chất lượng kiểm toán.
Một giải pháp quan trọng nữa là tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, ứng dụng các phần mềm hỗ trợ hoạt động kiểm toán và phần mềm quản lý, giúp công tác quản lý điều hành thực hiện một cách nhanh chóng, kịp thời, đảm bảo hoạt động an toàn, bảo mật và ổn định. Để thúc đẩy toàn Ngành ứng dụng công nghệ thông tin, lãnh đạo KTNN quy định rõ việc trừ điểm đối với thành viên đoàn kiểm toán, tổ kiểm toán không ứng dụng các phần mềm của KTNN trong quá trình kiểm toán và triển khai đánh giá mức độ ứng dụng công nghệ thông tin tại tất cả các đơn vị. Đặc biệt, KTNN đang tích cực triển khai Dự án “Xây dựng hệ thống nền tảng dữ liệu lớn và hệ thống quản lý thông tin đơn vị được kiểm toán của KTNN”, hướng tới việc số hóa dữ liệu của KTNN, kết nối liên thông với nguồn dữ liệu của các Bộ, ngành, địa phương và nguồn dữ liệu quốc gia nhằm tạo nguồn thông tin, dữ liệu phong phú, phục vụ thiết thực cho hoạt động kiểm toán. KTNN cũng nỗ lực từng bước chuyển đổi từ phương pháp kiểm toán truyền thống sang phương pháp kiểm toán hiện đại dựa trên dữ liệu số; từ kinh nghiệm thực tiễn, KTNN đang đề ra phương hướng thực hiện kiểm toán từ xa áp dụng cho lĩnh vực kiểm toán doanh nghiệp để thực hiện trong thời gian tới…

Với việc thực hiện hiệu quả các giải pháp nêu trên, chắc chắn chất lượng hoạt động kiểm toán sẽ không ngừng được nâng cao, qua đó ngày càng cung cấp những thông tin, phát hiện kiểm toán có giá trị phục vụ hiệu quả hoạt động của Quốc hội, Chính phủ trong thực hiện chức năng lập pháp, giám sát, quản lý điều hành và quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước; hỗ trợ Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân địa phương trong quản lý, điều hành, giám sát và quyết định các vấn đề quan trọng của địa phương góp phần khẳng định vai trò và vị thế quan trọng của KTNN trong hệ thống chính trị của đất nước.
 
Tổng Kiểm toán nhà nước có đề cập đến vấn đề đạo đức công vụ. Vậy trong bối cảnh công cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực ngày càng được Đảng, Nhà nước triển khai quyết liệt, mạnh mẽ, từ phía KTNN, yêu cầu về vấn đề đạo đức công vụ đang được đặt ra như thế nào, thưa đồng chí?

Cần phải khẳng định, đối với KTNN, vấn đề đạo đức công vụ luôn được đặt lên hàng đầu và để đảm bảo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ công tác năm 2023, lãnh đạo KTNN đã và đang đưa ra những yêu cầu cao nhất về đạo đức công vụ. Theo đó, KTNN sẽ tăng cường và thực hiện đồng bộ các giải pháp về giáo dục chính trị, tư tưởng, tính gương mẫu, liêm chính của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động gắn với việc nắm bắt tình hình, theo dõi, kiểm tra và giám sát ở tất cả các cấp quản lý. Đồng thời nâng cao vai trò, trách nhiệm của thủ trưởng đơn vị, trưởng đoàn, tổ trưởng tổ kiểm toán, kiểm toán viên trong thực thi nhiệm vụ, đặc biệt là việc thực hiện Bộ chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp, Quy tắc ứng xử của kiểm toán viên nhà nước, Quy chế làm việc của KTNN và các quy định khác có liên quan đến văn hóa công sở, đạo đức công vụ, đảm bảo xây dựng đội ngũ kiểm toán viên nhà nước phải “pháp luật nắm chắc, nghiệp vụ tinh thông, động cơ trong sáng”; thường xuyên quan tâm trau dồi chuyên môn nghiệp vụ, rèn luyện phẩm chất của người kiểm toán viên nhà nước “tỉ mỉ, trung thực, nhạy bén, chăm chỉ”.

Tiếp tục nhấn mạnh yêu cầu về đạo đức công vụ, mới đây, Tổng Kiểm toán nhà nước đã ban hành Chương trình kiểm tra, giám sát phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong nội bộ Ngành; đặc biệt, để thấy rõ tầm quan trọng yêu cầu về đạo đức công vụ, ngay sau khi nhậm chức, Tổng Kiểm toán nhà nước đã ban hành Chỉ thị tăng cường kỷ luật, kỷ cương, đạo đức công vụ; kiên quyết đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong thực thi công vụ. Trong đó, Tổng Kiểm toán nhà nước yêu cầu phải tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý, siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính trong hoạt động kiểm toán; đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra, kiểm soát việc thi hành công vụ, nhiệm vụ, thực hiện quy tắc ứng xử, quy tắc đạo đức nghề nghiệp của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động. Các đơn vị phải lựa chọn, bố trí những công chức có phẩm chất, đạo đức, năng lực chuyên môn để đảm nhiệm các vị trí Trưởng Đoàn, Tổ trưởng tổ kiểm toán. Thêm vào đó, nhiều biện pháp mạnh cũng được lãnh đạo KTNN đặt ra như không bố trí tham gia đoàn kiểm toán đối với những người có hành vi vi phạm trong thực thi công vụ; tăng cường kiểm soát phạm vi, giới hạn kiểm toán; xử lý nghiêm trường hợp kiểm toán ngoài phạm vi...

Hơn nữa, lãnh đạo KTNN cũng yêu cầu phát huy vai trò, trách nhiệm kiểm soát chất lượng kiểm toán, thanh tra, kiểm tra của từng cấp quản lý đối với việc thi hành công vụ, nhiệm vụ, thực hiện quy tắc ứng xử, quy tắc đạo đức nghề nghiệp của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động nhằm nâng cao chất lượng hoạt động công vụ, kiểm soát quyền lực và kiên quyết đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong thực thi công vụ.

Bên cạnh việc kiên quyết xử lý nghiêm minh các hành vi vi phạm pháp luật, nội quy cơ quan, những công chức thiếu tinh thần trách nhiệm, năng lực hạn chế, có hành vi, thái độ sách nhiễu, vụ lợi, gây phiền hà đối với đơn vị được kiểm toán, vi phạm kỷ luật công vụ, lãnh đạo KTNN cũng quan tâm, chú trọng khích lệ các đơn vị hăng hái thi đua, khen thưởng các đoàn kiểm toán có kết quả tốt; phát hiện, động viên, ghi nhận và biểu dương kịp thời các đoàn kiểm toán, tổ kiểm toán và kiểm toán viên có thành tích xuất sắc, tiêu biểu để từng cá nhân và mỗi đơn vị không ngừng chú trọng nâng cao chất lượng kiểm toán, nỗ lực phấn đấu, nêu cao tinh thần gương mẫu, phát huy sáng tạo và thi đua hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao năm 2023, lập thành tích thiết thực chào mừng kỷ niệm 30 năm thành lập KTNN (1994-2024).

Xin trân trọng cảm ơn đồng chí!./.

HỒNG THOAN (thực hiện)
 

Theo Báo Kiểm toán
 

Xem thêm »