Năm tăng cường công tác kiểm tra, giám sát trong Đảng bộ Kiểm toán nhà nước

10/03/2023
Xem cỡ chữ Đọc bài viết In trang Google

(sav.gov.vn) - “Nâng cao nhận thức, trách nhiệm và tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp uỷ, tổ chức đảng, uỷ ban kiểm tra các cấp, trước hết là người đứng đầu cấp uỷ về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng” là một trong những nhiệm vụ trọng tâm được Đảng ủy Kiểm toán nhà nước (KTNN) xác định trong Kế hoạch số 580 về thực hiện Nghị quyết số 15-NQ/ĐUK của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương về “Tăng cường hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát của Đảng trong Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương” và triển khai “Năm tăng cường công tác kiểm tra, giám sát” trong Đảng bộ KTNN mới được Bí thư Đảng ủy, Tổng Kiểm toán nhà nước Ngô Văn Tuấn ký ban hành.

Ảnh minh họa

Theo Kế hoạch, trong năm 2023, cấp ủy, ủy ban kiểm tra các cấp, các chi bộ trong Đảng bộ KTNN tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, phấn đấu đạt các chỉ tiêu: Đảng ủy, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy, các ban tham mưu giúp việc của Đảng ủy KTNN thực hiện giám sát thường xuyên theo quy định đối với 100% tổ chức đảng trực thuộc; thực hiện kiểm tra, giám sát chuyên đề đối với 50% số tổ chức đảng trực thuộc; chú trọng giám sát cấp ủy viên cùng cấp, người đứng đầu cấp ủy, lãnh đạo các đơn vị.

Trong khi đó, các đảng ủy bộ phận, đảng ủy cơ sở, ủy ban kiểm tra đảng ủy cơ sở giám sát thường xuyên 100% số chi bộ đảng trực thuộc; phấn đấu kiểm tra, giám sát chuyên đề 50% số chi bộ trực thuộc (bao gồm cả chi bộ cố định và chi bộ sinh hoạt tạm thời theo Đoàn kiểm toán).

Các chi bộ trực thuộc Đảng bộ KTNN, chi bộ trực thuộc các đảng bộ cơ sở, đảng bộ bộ phận thực hiện giám sát thường xuyên 100% đảng viên theo quy định; phấn đấu kiểm tra, giám sát chuyên đề 30% số đảng viên trong chi bộ trong việc thực hiện nhiệm vụ đảng viên, việc thực hiện trách nhiệm nêu gương của đảng viên; yêu cầu 20% đảng viên trong chi bộ tự kiểm tra về việc thực hiện nhiệm vụ đảng viên, việc thực hiện trách nhiệm nêu gương của đảng viên, báo cáo kết quả tự kiểm tra với chi bộ.

Kế hoạch cũng yêu cầu, các năm còn lại của nhiệm kỳ 2020-2025, cấp ủy, ủy ban kiểm tra các cấp, các chi bộ trong Đảng bộ thực hiện các chỉ tiêu về công tác kiểm tra, giám sát theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ KTNN lần thứ VII đã đề ra. Cụ thể, mỗi năm, Đảng ủy, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy KTNN thực hiện kiểm tra và giám sát chuyên đề từ 20-30% các đảng bộ, chi bộ trực thuộc; các đảng ủy cơ sở, đảng ủy bộ phận trực thuộc phấn đấu kiểm tra, giám sát chuyên đề 20-30% các chi bộ cố định và chi bộ sinh hoạt tạm thời theo đoàn kiểm toán; các chi bộ mỗi năm kiểm tra, giám sát chuyên đề từ 10-20% đảng viên trong chi bộ.

Để thực hiện có hiệu quả các nội dung của “Năm tăng cường công tác kiểm tra, giám sát” theo Kế hoạch số 94-KH/ĐUK và Nghị quyết số 15-NQ/ĐUK về “Tăng cường hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát của Đảng trong Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương”, Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy KTNN, cấp ủy các đảng bộ, chi bộ trực thuộc cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt các nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm.

Cụ thể: Nâng cao nhận thức, trách nhiệm và tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp uỷ, tổ chức đảng, uỷ ban kiểm tra các cấp, trước hết là người đứng đầu cấp uỷ về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng; tiếp tục nghiên cứu, xây dựng, hoàn thiện các quy định, quy trình về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng; đổi mới, nâng cao chất lượng hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát của cấp uỷ, tổ chức đảng, uỷ ban kiểm tra các cấp, chi bộ; thường xuyên quan tâm củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy uỷ ban kiểm tra và xây dựng đội ngũ cán bộ kiểm tra các cấp có đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; thực hiện tốt việc sơ kết, tổng kết thực tiễn công tác kiểm tra, giám sát trong Đảng bộ, công tác thi đua, khen thưởng, nhân rộng điển hình tiên tiến về công tác kiểm tra, giám sát…

Đảng ủy KTNN yêu cầu các đảng ủy, chi ủy trực thuộc tổ chức nghiên cứu, quán triệt, tuyên truyền, phổ biến đến các tổ chức đảng trực thuộc và toàn thể cán bộ, đảng viên trong đơn vị; xây dựng chương trình, kế hoạch tổ chức thực hiện tại đơn vị mình đảm bảo các nội dung và chỉ tiêu về công tác kiểm tra, giám sát đã đề ra trong Kế hoạch của Đảng ủy Khối và Kế hoạch của Đảng ủy KTNN.

Trong năm 2023, cấp ủy các đơn vị trực thuộc báo cáo hàng tháng kết quả thực hiện “Năm tăng cường công tác kiểm tra, giám sát” về Đảng ủy KTNN cùng với việc báo cáo định kỳ kết quả thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát của đơn vị; báo cáo kết quả thực hiện “Năm tăng cường công tác kiểm tra, giám sát” năm 2023 trước ngày 30/11/2023. Định kỳ hàng năm, báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát gắn với việc thực hiện Nghị quyết số 15-NQ/ĐUK của Đảng ủy Khối, nghị quyết của Đảng ủy KTNN trước ngày 30/11 hàng năm.    

Xác định công tác kiểm tra, giám sát của Đảng có vai trò, vị trí quan trọng trong công tác xây dựng Đảng, ngoài việc xây dựng chương trình kiểm tra, giám sát hàng năm, Ban Thường vụ, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy KTNN bám sát các định hướng, chỉ đạo của Đảng ủy, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy cấp trên để xây dựng và ban hành các kế hoạch, chương trình kiểm tra, giám sát phù hợp với tình hình thực tế và nhiệm vụ chính trị của Ngành. Qua đó, đã góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh…/.

Phương Ngọc

Xem thêm »