Tổng Kiểm toán nhà nước Ngô Văn Tuấn chỉ đạo một số nhiệm vụ trọng tâm trong tháng 3/2023 của Kiểm toán nhà nước

13/03/2023
Xem cỡ chữ Đọc bài viết In trang Google

(sav.gov.vn) - Thừa lệnh Tổng Kiểm toán nhà nước Ngô Văn Tuấn, Chánh Văn phòng Kiểm toán nhà nước (KTNN) Lưu Trường Kháng vừa gửi Thông báo Kết luận của Tổng Kiểm toán nhà nước về một số nhiệm vụ trọng tâm tháng 3/2023 của toàn Ngành và các đơn vị trực thuộc KTNN.

Quang cảnh Hội nghị giao ban toàn ngành tháng 3/2023

Tổng Kiểm toán nhà nước giao Vụ Pháp chế chủ trì, phối hợp Vụ Tổ chức cán bộ, Văn phòng KTNN nghiên cứu tham mưu Tổng Kiểm toán nhà nước thành lập Hội đồng (Tổ tư vấn kỹ thuật) rà soát các quy chế, quy trình, chuẩn mực, quy định, hướng dẫn của Ngành để tham mưu, đề xuất hướng sửa đổi, bổ sung đảm bảo phù hợp với chức năng, nhiệm vụ theo quy định của Luật Kiểm toán nhà nước.

Các đơn vị chủ động bố trí nhân sự, nguồn lực dự phòng sẵn sàng cho các nhiệm vụ đột xuất, phát sinh như thực hiện các nhiệm vụ kiểm toán bổ sung theo yêu cầu, tham gia cùng các Đoàn giám sát của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội; cử cán bộ am hiểu về công nghệ thông tin (CNTT) làm đầu mối phối hợp với Trung tâm Tin học thực hiện rà soát, đánh giá tổng thể tất cả các phần mềm và hoạt động ứng dụng CNTT của đơn vị, lưu ý đánh giá rõ hiệu quả từng phần mềm.

Các KTNN chuyên ngành, KTNN khu vực rà soát toàn bộ các kiến nghị kiểm toán còn tồn đọng, làm rõ nguyên nhân. Trường hợp kiến nghị kiểm toán chưa đảm bảo đầy đủ căn cứ, kịp thời điều chỉnh lại; trường hợp kiến nghị đảm bảo đủ căn cứ song đơn vị chưa thực hiện, định kỳ có văn bản đôn đốc thực hiện, trong đó nêu rõ thời hạn thực hiện và thời hạn báo cáo kết quả thực hiện về KTNN; nghiên cứu đề xuất phương án xử lý dứt điểm đối với trường hợp không thực hiện kết luận, kiến nghị kiểm toán.

Đề cao trách nhiệm của Thủ trưởng đơn vị trong việc nâng cao chất lượng xây dựng văn bản, chất lượng tham gia ý kiến vào các văn bản quy phạm pháp luật, văn bản quản lý của Ngành.
 
Đối với hoạt động kiểm toán, Tổng Kiểm toán nhà nước yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị tiếp tục quán triệt, chỉ đạo đơn vị thực hiện nghiêm Chỉ thị số 552-CT/BTV ngày 05/01/2023 của Ban Thường vụ Đảng ủy KTNN về thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị trọng tâm năm 2023 với chủ đề “Chất lượng và đạo đức công vụ”; Chỉ thị số 1346/CT-KTNN ngày 28/10/2022 của Tổng Kiểm toán nhà nước về việc tăng cường kỷ luật, kỷ cương, đạo đức công vụ; kiến quyết đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong thực thi công vụ; Chỉ thị số 103/CT-KTNN ngày 22/02/2023 về tổ chức thực hiện kế hoạch kiểm toán năm 2023; Quyết định số 102/QĐ-KTNN về phê duyệt phương án tổ chức kiểm toán năm 2023 các đơn vị trực thuộc KTNN; Công văn số 37/KTNN-TH về hướng dẫn mục tiêu, trọng yếu và nội dung kiểm toán chủ yếu năm 2023.
 
Các KTNN chuyên ngành, khu vực khẩn trương hoàn thiện Báo cáo kiểm toán của các Đoàn kiểm toán đã quá hạn, trình Lãnh đạo KTNN phát hành theo quy định; triển khai các Đoàn kiểm toán đợt 01/2023 theo kế hoạch; đôn đốc việc thực hiện nghiêm kết luận, kiến nghị của KTNN và cập nhật dữ liệu hoạt động kiểm toán lên phần mềm theo quy định; khẩn trương trả lời khiếu nại, kiến nghị kiểm toán của đơn vị được kiểm toán; đăng ký cuộc kiểm toán chất lượng vàng năm 2023 đúng thời hạn quy định.
 
Đối với các cuộc kiểm toán có lồng ghép chuyên đề toàn Ngành, chỉ lập 01 Báo cáo kiểm toán tổng hợp của cuộc kiểm toán; đồng thời tổng hợp kết quả kiểm toán chuyên đề (sau khi Báo cáo kiểm toán tổng hợp được phát hành) theo yêu cầu của đề cương kiểm toán để gửi đơn vị được giao chủ trì tổng hợp kết quả kiểm toán toàn ngành đối với chuyên đề.
 
Tổng Kiểm toán nhà nước giao:

Vụ Tổng hợp tổng hợp kết quả kiểm toán năm 2022, kết quả thực hiện kiến kết luận, kiến nghị kiểm toán năm 2022; kết thúc cuộc kiểm toán báo cáo quyết toán ngân sách Nhà nước và báo cáo nợ công năm 2021, lập Dự thảo báo cáo kiểm toán; tiếp tục phối hợp với các đơn vị liên quan tham mưu việc cung cấp hồ sơ, tài liệu cho các cơ quan, đơn vị; phối hợp với các đơn vị liên quan trả lời dứt điểm kiến nghị của các đơn vị được kiểm toán.

Chủ trì, phối hợp các đơn vị trực thuộc KTNN có liên quan chuẩn bị tài liệu phục vụ Đoàn khảo sát của Ủy ban Tài chính, Ngân sách của Quốc hội để chuẩn bị công tác thẩm tra báo cáo Quốc hội tại Kỳ họp thứ 5 về phê chuẩn quyết toán ngân sách Nhà nước năm 2021 theo yêu cầu.
 
Vụ Chế độ và Kiểm soát chất lượng kiểm toán (CĐ&KSCLKT) và Thanh tra KTNN triển khai thanh tra, kiểm soát chất lượng kiểm toán năm 2023 của KTNN theo kế hoạch: Vụ CĐ&KSCLKT tiếp tục tham mưu thực hiện công tác hoàn thiện văn bản, chính sách, chế độ và kiểm soát chất lượng kiểm toán; Thanh tra KTNN triển khai các công tác tổ chức kỷ niệm 10 năm ngày thành lập gọn nhẹ, thiết thực đảm bảo trang trọng, tiết kiệm nhằm khích lệ, động viên cán bộ, công chức giữ gìn và phát huy truyền thống của đơn vị.
 
KTNN chuyên ngành VII - đơn vị được giao chủ trì xây dựng đề cương kiểm toán và các đơn vị được giao nhiệm vụ kiểm toán đối với chuyên đề “Việc đầu tư mua sắm, ứng dụng phần mềm CNTT, các hoạt động thuê dịch vụ CNTT giai đoạn 2020-2022” phối hợp chặt chẽ để tổ chức cuộc kiểm toán đảm bảo chất lượng, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội.
 
Vụ Tổ chức cán bộ tiếp tục tham mưu kiện toàn tổ chức bộ máy, khẩn trương hoàn thiện Đề án thi tuyển công chức của KTNN; tiếp tục thực hiện Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng năm 2023; triển khai kế hoạch tổ chức kỳ thi chuyển ngạch Kiểm toán viên nhà nước; tiếp tục thực hiện số hóa hồ sơ công chức, người lao động KTNN các đơn vị tham mưu và chuyên ngành; thực hiện công tác cán bộ theo chủ trương đã được phê duyệt.
 
Vụ Pháp chế đôn đốc các đơn vị được giao chủ trì soạn thảo thực hiện Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, văn bản quản lý năm 2023 của KTNN theo đúng tiến độ; tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch tuyên truyền pháp luật của năm 2023 của KTNN; tiếp tục nghiên cứu chuẩn bị các điều kiện bảo đảm để thực hiện hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật kỳ 2019-2023; xây dựng kế hoạch tổ chức công bố Pháp lệnh Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực KTNN và nghiên cứu sửa đổi, bổ sung, xây dựng mới các văn bản hướng dẫn thi hành theo quy định của Pháp lệnh.
 
Vụ Hợp tác quốc tế tiếp tục thực hiện các hoạt động song phương, đa phương, hợp tác quốc tế theo kế hoạch; chuẩn bị tổ chức chu đáo các Đoàn ra, Đoàn vào; trong đó đặc biệt quan tâm chú trọng đến hiệu quả của các hoạt động hợp tác quốc tế đối với hoạt động của KTNN; tiếp tục triển khai các chương trình trong khuôn khổ Ban quản lý chương trình, dự án nước ngoài của KTNN theo kế hoạch đã được phê duyệt.
 
Trường Đào tạo và Bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm toán tổ chức các lớp đào tạo bồi dưỡng trong tháng 3/2023 theo kế hoạch, chú trọng đào tạo các nội dung kiến thức mới về chuyên môn nghiệp vụ, pháp luật, đạo đức công vụ...; chú trọng kiểm tra, giám sát học viên; tham mưu, trình Lãnh đạo KTNN thành lập các ban biên soạn tài liệu bồi dưỡng 09 chương trình kỹ năng; tiếp tục đôn đốc các ban đề tài nộp kết quả nghiên cứu khoa học; nghiệm thu cấp Cơ sở đề tài nghiên cứu khoa học cấp quốc gia; xây dựng định hướng nghiên cứu khoa học công nghệ năm 2024 xin ý kiến Hội đồng khoa học KTNN.

Trung tâm Tin học triển khai công tác rà soát, đánh giá lại tổng thể tất cả các phần mềm và hoạt động ứng dụng CNTT trong toàn Ngành để có đánh giá hiệu quả từng phần mềm làm có cơ sở đề ra các giải pháp nâng cao hiệu quả ứng dụng. Phối hợp với Vụ Tổng hợp xác định phương án triển khai kênh cung cấp thông tin về Công khai kết quả kiểm toán theo yêu cầu của Quốc hội; phối hợp với Vụ Tổ chức cán bộ lên kế hoạch và phương án để đồng bộ dữ liệu về cán bộ trong ngành với cơ sở dữ liệu Quốc gia; hỗ trợ các đơn vị khai thác, ứng dụng các phần mềm.

Báo Kiểm toán, Tạp chí Nghiên cứu khoa học kiểm toán, Cổng Thông tin điện tử KTNN đăng tải các tin bài tuyên truyền về các hoạt động của Ngành, tin bài tuyên truyền kết quả kiểm toán một số cuộc kiểm toán theo kế hoạch đã được Lãnh đạo KTNN phê duyệt; đẩy mạnh và đa dạng hóa hình thức tuyên truyền về vai trò, vị trí của KTNN, đặc biệt là các hoạt động hướng tới kỷ niệm 30 năm thành lập ngành; đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong hoạt động báo chí, đảm bảo hệ thống tòa soạn tích hợp điện tử của Báo hoạt động ổn định; triển khai việc phối hợp với Đài truyền hình Việt Nam thực hiện kế hoạch đăng tải thông tin, truyền thông về hoạt động của KTNN.
 
Văn phòng KTNN tham mưu trình Lãnh đạo KTNN ban hành Danh mục hồ sơ năm 2023 của cơ quan KTNN; công khai tình hình thực hiện NSNN năm 2022; phối hợp với Bộ Tài chính, Kho bạc nhà nước đối chiếu kết quả thực hiện kiến nghị kiểm toán năm 2021 và các năm trước chưa thực hiện; xây dựng Kế hoạch phát động phong trào thi đua “Đẩy mạnh phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại; Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí”; phối hợp với các tập thể, cá nhân đề nghị khen thưởng cấp Nhà nước năm 2022 để hoàn thiện Báo cáo thành tích đề nghị khen thưởng theo quy định; triển khai công tác mua sắm tài sản theo kế hoạch.

Kịp thời rà soát, xử lý dứt điểm các vấn đề tồn đọng trong việc thanh, quyết toán các dự án đầu tư xây dựng để sớm đưa công trình vào sử dụng; xác định rõ trách nhiệm đối với từng tồn tại, hạn chế để rút kinh nghiệm trong việc tổ chức thực hiện các nhiệm vụ mới, đồng thời chuẩn bị các thủ tục để đề xuất KTNN tổ chức thực hiện kiểm toán tài chính, tài sản công nội bộ ngành.
 
Các Tiểu ban tổ chức kỷ niệm 30 năm thành lập KTNN tập trung xây dựng nội dung, kế hoạch chi tiết các hoạt động để tổ chức triển khai thực hiện các hoạt động theo Thông báo số 33/TB-BCĐ ngày 08/3/2023 của Tổng Kiểm toán nhà nước - Trưởng Ban chỉ đạo tại cuộc họp Ban Chỉ đạo lần thứ nhất./.

Khánh Vy
 

Xem thêm »