Phân định nhiệm vụ hoạt động kiểm toán tại Kho bạc nhà nước giữa Kiểm toán nhà nước chuyên ngành và khu vực

17/03/2023
Xem cỡ chữ Đọc bài viết In trang Google

(sav.gov.vn) – Sáng ngày 17/3/2023, tại trụ sở Kiểm toán nhà nước (KTNN) – 116 Nguyễn Chánh, Hà Nội, Hội đồng khoa học KTNN tổ chức họp nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở “Phân định nhiệm vụ hoạt động kiểm toán tại Kho bạc nhà nước giữa Kiểm toán nhà nước chuyên ngành và khu vực” do Ths. Nguyễn Thị Vân và Cn Vũ Mỹ Thuần đồng chủ nhiệm. TS. Vũ Thanh Hải, Kiểm toán trưởng KTNN Chuyên ngành IV làm Chủ tịch Hội đồng nghiệm thu.

Ban Chủ nhiệm đề tài báo cáo tại buổi nghiệm thu

Theo Ban Chủ nhiệm đề tài, KTNN chuyên ngành thực hiện kiểm toán việc quản lý, sử dụng tài chính công, tài sản công và kiểm toán hoạt động nghiệp vụ của Kho bạc nhà nước (KBNN). Cuộc kiểm toán tại KBNN của KTNN chuyên ngành với mục tiêu cung cấp thông tin cho Bộ trưởng Bộ Tài chính, Tổng Giám đốc KBNN và các cơ quan quản lý Nhà nước có liên quan về thực trạng hoạt động quản lý tài chính công, tài sản công của KBNN; đặc biệt là việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ của KBNN trong triển khai các hoạt động nghiệp vụ liên quan đến công tác tổ chức thu, công tác kiểm soát chi; nghiệp vụ quản lý và điều hành ngân quỹ Nhà nước; nghiệp vụ kế toán - thanh toán; nghiệp vụ huy động vốn cho ngân sách Nhà nước (NSNN) và cho đầu tư phát triển; nghiệp vụ quản lý tiền mặt, giấy tờ có giá và tài sản quý.

KTNN các khu vực có chức năng, nhiệm vụ kiểm toán đánh giá, xác nhận, kết luận và kiến nghị đối với việc quản lý, sử dụng tài chính công, tài sản công của các tỉnh, thành phố trên địa bàn khu vực được phân công, trong đó có nội dung kiểm toán tại KBNN tỉnh. Cuộc kiểm toán ngân sách địa phương với mục tiêu cung cấp thông tin cho Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh về quản lý thu, chi ngân sách địa phương. Do đó, mục tiêu kiểm toán tại KBNN tỉnh nhằm xác nhận tính đúng đắn, trung thực, hợp lý của báo cáo quyết toán thu NSNN, chi ngân sách địa phương làm cơ sở để cung cấp thông tin, số liệu tin cậy cho Hội đồng nhân dân các cấp phê chuẩn quyết toán NSNN và các cơ quan có thẩm quyền thực hiện chức năng kiểm tra, điều tra, giám sát quá trình quản lý, sử dụng tài chính công, tài sản công.

Tuy nhiên, quá trình kiểm toán tại KBNN xuất hiện vấn đề chồng chéo, trùng lặp trong thực hiện nhiệm vụ giữa KTNN chuyên ngành và KTNN các khu vực. Vì vậy, nhóm tác giả đề xuất nghiên cứu đề tài: “Phân định nhiệm vụ hoạt động kiểm toán tại KBNN giữa KTNN chuyên ngành và khu vực” nhằm giải quyết vấn đề chồng chéo trong quá trình thực hiện nhiệm vụ kiểm toán tại KBNN.
 
Quang cảnh buổi nghiệm thu

Theo đánh giá của Hội đồng ngiệm thu, đề tài có giá trị ứng dụng thực tiễn, đã khái quát được hoạt động nghiệp vụ của KBNN và hoạt động kiểm toán của KTNN tại KBNN; đánh giá thực trạng kiểm toán của KTNN chuyên ngành và KTNN khu vực tại KBNN; đồng thời, đề xuất một số giải pháp phân giao nhiệm vụ kiểm toán tại KBNN của KTNN chuyên ngành và KTNN khu vực.

Tuy nhiên, để đề tài có giá trị cao hơn, Hội đồng nghiệm thu đề nghị Ban Đề tài rà soát chỉnh sửa và biên tập bổ sung một số nội dung: Xác định rõ nhiệm vụ của KBNN tại Trung ương và địa phương; xem xét thiết kế lại tên các đề mục về thực trạng hoạt động tại KTNN chuyên ngành; thực trạng hoạt động tại KTNN khu vực; chồng chéo tại KTNN chuyên ngành; chồng chéo tại KTNN khu vực; xem xét bổ sung hướng dẫn, phân tích nhiệm vụ kiểm toán; biên tập rõ các nội dung phân định kiểm toán tại KBNN của KTNN chuyên ngành và KTNN khu vực... Để từ đó xác định các vấn đề chồng chéo.

Kết luận buổi nghiệm thu, Chủ tịch Hội đồng nghiệm thu, TS. Vũ Thanh Hải đánh giá cao sự nỗ lực, cố gắng của Ban Chủ nhiệm Đề tài trong quá trình tổ chức nghiên cứu. “Đề tài đã được tổ chức nghiên cứu một cách công phu, có giá trị lý luận và ứng dụng thực tiễn, cơ bản đã đáp ứng được yêu cầu đặt ra. Bên cạnh đó, vẫn còn một số hạn chế nhất định.

Chủ tịch Hội đồng nghiệm thu yêu cầu Ban Chủ nhiệm đề tài tiếp thu có chọn lọc ý kiến của các thành viên trong hội đồng để tiếp tục rà soát, hoàn thiện.

Đề tài được Hội đồng nghiệm thu thông qua, đạt 80,5 điểm và xếp loại Khá./.

Thanh Trang

Xem thêm »