Khối thi đua các Bộ, ngành nội chính Trung ương triển khai nhiệm vụ năm 2023

31/03/2023
Xem cỡ chữ Đọc bài viết In trang Google

(sav.gov.vn) - Chiều 30/3/2023, tại Hà Nội, Khối thi đua các Bộ, ngành nội chính Trung ương tổ chức hội nghị tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2022, ký giao ước thi đua năm 2023.

Kiểm toán nhà nước vinh dự được bầu làm Khối trưởng Khối thi đua các bộ, ngành Nội chính Trung ương năm 2023

Dự hội nghị có Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long - Khối trưởng Khối thi đua; Trung tướng Trịnh Văn Quyết, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó chủ nhiệm Tổng cục chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam - Ủy viên Hội đồng Thi đua-Khen thưởng Trung ương; Thiếu tướng Bùi Hải Sơn, Quyền Trưởng ban Ban quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh - Khối phó Khối thi đua; Phó Tổng Kiểm toán nhà nước Nguyễn Tuấn Anh và đại diện lãnh đạo các bộ, ngành Nội chính Trung ương.

Theo báo cáo của Khối thi đua các Bộ, ngành nội chính Trung ương, năm 2022 là năm có ý nghĩa rất quan trọng, năm thứ hai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm (2021 - 2025), trong đó đã đề ra nhiều nhiệm vụ và yêu cầu cao hơn với các bộ, ngành Khối nội chính như tham gia xây dựng Nghị quyết về tiếp tục xây dựng, hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới, xây dựng, trình Quốc hội thông qua các đạo luật quan trọng. Đây cũng là năm thể chế về thi đua, khen thưởng tiếp tục được hoàn thiện với việc Quốc hội thông qua Luật Thi đua, khen thưởng năm 2022.
 
Trung tướng Trịnh Văn Quyết, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó chủ nhiệm Tổng cục chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, Ủy viên Hội đồng Thi đua-Khen thưởng Trung ương phát biểu chỉ đạo Hội nghị

Triển khai các nhiệm vụ được giao, dưới sự lãnh đạo của Đảng, Quốc hội và Chính phủ, năm 2022, các đơn vị trong Khối đã đẩy mạnh phong trào thi đua, động viên tinh thần làm việc trong toàn khối. Qua đó, công tác thi đua, khen thưởng ở từng bộ, ngành đã có chuyển biến tích cực với nhiều hoạt động thiết thực, hiệu quả, tạo động lực thúc đẩy các tập thể, cá nhân ở từng bộ, ban, ngành khắc phục khó khăn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Thông qua việc hưởng ứng và tổ chức các phong trào thi đua theo chỉ đạo, nhiều lĩnh vực công tác của các bộ, ban, ngành trong Khối đã có bước chuyển biến mạnh mẽ, đạt được nhiều kết quả, khẳng định vai trò tích cực của việc đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước. Công tác thi đua, khen thưởng ở từng bộ, ngành có nhiều đổi mới. Nội dung hoạt động công tác thi đua của các đơn vị thành viên Khối diễn ra phong phú, đa dạng, bám sát nhiệm vụ chính trị, chuyên môn, cụ thể, thiết thực, phù hợp với đặc điểm tình hình của từng bộ, ngành. Vì vậy, đã lôi cuốn được đông đảo cán bộ, công chức, viên chức, sỹ quan, chiến sỹ và người lao động hăng hái thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, phấn đấu nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả trong công tác, góp phần phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội và quốc phòng, an ninh.

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, công tác thi đua, khen thưởng năm 2022 của các đơn vị trong Khối thi đua vẫn còn một số tồn tại cần khắc phục. Theo đó, phong trào thi đua tuy có chuyển biến tích cực nhưng vẫn chưa thật sự đồng đều ở các cơ quan, đơn vị; chưa có nhiều đột phá mới trong tổ chức các phong trào; có lúc, có nơi phong trào thi đua vẫn còn biểu hiện hình thức, chưa thực sự thu hút, động viên đông đảo cán bộ, công chức, viên chức, sỹ quan, chiến sỹ và người lao động tham gia. Việc xây dựng nội dung, tiêu chí, thi đua còn thiếu cụ thể, mang tính định tính, chưa làm rõ được sự khác biệt giữa các khâu công tác dẫn đến việc bình xét thi đua, đề nghị khen thưởng chưa thực sự chính xác...

 

Phó Tổng Kiểm toán nhà nước Nguyễn Tuấn Anh phát biểu tại Hội nghị

Về phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2023, Khối thi đua tập trung tham mưu thể chế hóa những định hướng chính sách lớn, then chốt trong văn kiện Đại hội XIII của Đảng, các kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ của từng bộ, ban, ngành được giao; đổi mới nội dung, phương thức tổ chức phong trào thi đua với nhiều hình thức phong phú, đa dạng, thực chất; tiếp tục đổi mới phương thức đánh giá kết quả phong trào thi đua; đẩy mạnh thi đua toàn diện trên các lĩnh vực công tác.

Phát biểu tại hội nghị, Trung tướng Trịnh Văn Quyết đánh giá, năm 2022, phong trào thi đua, công tác khen thưởng của các đơn vị trong khối đã có những chuyển biến tích cực và đạt kết quả rõ nét. Cấp ủy Đảng và người đứng đầu các Bộ, ngành trong khối đã trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện công tác thi đua, khen thưởng. Đây là nhân tố quan trọng quyết định sự thành công của phong trào thi đua và công tác khen thưởng, để công tác thi đua, khen thưởng đi vào nền nếp và hoạt động có hiệu lực, hiệu quả.

Các đơn vị trong Khối đã thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua, tạo động lực góp phần thúc đẩy nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội của đất nước. Tổ chức nhiều hoạt động, sự kiện lớn, có ý nghĩa nhân dịp các ngày lễ, kỷ niệm của đất nước và đơn vị.

Qua việc tổ chức các phong trào thi đua, vai trò của cấp ủy được thể hiện ngày càng rõ nét, mục tiêu thi đua cụ thể, việc sơ kết, tổng kết phong trào thi đua đã gắn với biểu dương, khen thưởng các điển hình, mô hình tiên tiến, kịp thời động viên các tầng lớp nhân dân ra sức thi đua đạt thành tích cao nhất.

Thay mặt Hội đồng Thi đua-khen thưởng Trung ương, Trung tướng Trịnh Văn Quyết chúc mừng những thành tích mà Khối thi đua các Bộ, ngành nội chính Trung ương đã đạt được trong năm 2022.

Đối với nhiệm vụ năm 2023, Trung tướng Trịnh Văn Quyết đề nghị, các đơn vị trong khối căn cứ mục tiêu, chỉ tiêu phát triển kinh tế-xã hội và nhiệm vụ được giao để đẩy mạnh các phong trào thi đua thiết thực, bám sát các mục tiêu, chỉ tiêu, định hướng phát triển kinh tế-xã hội đã đề ra tại Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết của Quốc hội, Chính phủ, hướng phong trào thi đua vào thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm, những vấn đề khó, cấp bách cần tập trung giải quyết, góp phần hoàn thành nhiệm vụ năm 2023.

Tiếp tục triển khai các phong trào thi đua: “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”; “Vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”, “Đẩy mạnh phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí”. Tích cực triển khai thực hiện đề án “Tuyên truyền gương điển hình tiến tiến giai đoạn 2022-2025”

Hội đồng Thi đua khen thưởng các đơn vị thành viên tiếp tục nâng cao chất lượng, đổi mới hoạt động; công tác khen thưởng bảo đảm đúng quy định, đúng đối tượng, kịp thời, công khai, minh bạch, dân chủ, khách quan, phục vụ chức năng, nhiệm vụ được giao.
 
Các đơn vị trong Khối ký kết giao ước thi đua năm 2023

Nhân dịp này, Bộ Tư pháp đã bàn giao nhiệm vụ Khối trưởng Khối thi đua các Bộ, ngành nội chính Trung ương cho Kiểm toán nhà nước; Ban quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh bàn giao nhiệm vụ Khối phó Khối thi đua cho Tòa án Nhân dân tối cao.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Tổng Kiểm toán nhà nước Nguyễn Tuấn Anh cho biết, được sự tín nhiệm luân chuyển của Khối, Kiểm toán nhà nước nhận trọng trách làm Khối trưởng, Tòa án Nhân dân tối cao làm Khối phó Khối thi đua các Bộ, ngành Nội chính Trung ương năm 2023. Đây là vinh dự và là trách nhiệm của Kiểm toán nhà nước và Tòa án Nhân dân tối cao trong việc góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động các phong trào thi đua khen thưởng của Khối. “Với tư cách là Khối trưởng, Kiểm toán nhà nước chịu trách nhiệm về hoạt động thi đua, tổ chức tốt các hoạt động, chế độ làm việc và nội dung sinh hoạt của Khối thi đua các Bộ, ngành nội chính Trung ương. Kiểm toán nhà nước sẽ xây dựng Kế hoạch tổ chức hoạt động của Khối năm 2023, kiểm tra chéo về công tác thi đua khen thưởng năm 2023 để nắm tình hình và trao đổi học tập kinh nghiệm lẫn nhau của các đơn vị Bộ, ngành trong Khối” - Phó Tổng Kiểm toán nhà nước Nguyễn Tuấn Anh nhấn mạnh. 

Dưới sự chứng kiến của Lãnh đạo Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương và đại biểu dự hội nghị, các Bộ, ngành trong Khối đã ký Giao ước thi đua năm 2023 với chủ đề thi đua "Đoàn kết, kỷ cương, sáng tạo thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”. Theo đó, các đơn vị trong khối tiếp tục tăng cường đoàn kết, đề cao trách nhiệm chính trị, chủ động, sáng tạo, phối hợp, giúp đỡ lẫn nhau; động viên mọi cán bộ, chiến sĩ, công chức, viên chức, người lao động quyết tâm thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của đơn vị, góp phần xứng đáng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa./.

Hà Linh
 

Xem thêm »