Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Tổng Kiểm toán nhà nước Ngô Văn Tuấn thăm và làm việc với Kiểm toán nhà nước khu vực XII

27/04/2023
Xem cỡ chữ Đọc bài viết In trang Google

(sav.gov.vn) - Ngày 27/4/2023, tại trụ sở Kiểm toán nhà nước (KTNN) khu vực XII, thành phố Buôn Mê Thuật, tỉnh Đắk Lắk, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Tổng Kiểm toán nhà nước Ngô Văn Tuấn dẫn đầu Đoàn công tác của KTNN đã thăm và làm việc với đơn vị.

Tổng Kiểm toán nhà nước Ngô Văn Tuấn chụp ảnh lưu niệm với cán bộ, công chức, người lao động KTNN khu vực XII

Cùng tham dự buổi làm việc có các Phó Tổng Kiểm toán nhà nước: Đặng Thế Vinh, Doãn Anh Thơ; Thủ trưởng các đơn vị tham mưu của KTNN; Lãnh đạo, công chức, người lao động của KTNN khu vực XII.

Báo cáo Tổng Kiểm toán nhà nước Ngô Văn Tuấn về tình hình thực hiện chức năng, nhiệm vụ của KTNN khu vực XII, Kiểm toán trưởng KTNN khu vực XII Phạm Văn Học cho biết, KTNN khu vực XII được thành lập vào ngày 17/6/2011 theo Quyết định số 767/QĐ-KTNN của Tổng Kiểm toán nhà nước, có chức năng giúp Tổng Kiểm toán nhà nước đánh giá, xác nhận, kết luận và kiến nghị đối với việc quản lý, sử dụng tài chính công, tài sản công và các hoạt động có liên quan đến việc quản lý, sử dụng tài chính công, tài sản công của 04 tỉnh: Đắk Lắk, Đắk Nông, Gia Lai, Kon Tum và thực hiện một số nhiệm vụ khác được Tổng Kiểm toán nhà nước giao.

Tổ chức bộ máy của đơn vị hiện gồm 06 đơn vị cấp phòng, trong đó có 04 phòng kiểm toán, phòng Tổng hợp và Văn phòng. Tổng số công chức, người lao động có 56 người, trong đó Lãnh đạo cấp Vụ có 04 người; Lãnh đạo cấp phòng có 20 người; 100% công chức có trình độ từ đại học trở lên; tổng số đảng viên của Đảng bộ là 43 người, được tổ chức thành 06 chi bộ trực thuộc.

Giai đoạn 2012 - 2022, KTNN khu vực XII được Tổng Kiểm toán nhà nước giao thực hiện 57 cuộc kiểm toán, tổng số kiến nghị xử lý giai đoạn 2012-2022 là 13.466 tỷ đồng, gồm: Xử lý tài chính 11.087 tỷ đồng, trong đó tăng thu 1.204 tỷ đồng, giảm chi 9.883 tỷ đồng; xử lý khác 2.379 tỷ đồng. Ngoài ra, đơn vị đã có nhiều kiến nghị nghị sửa đổi, thu hồi, hủy bỏ, ban hành mới nhiều văn bản về cơ chế chính sách của các cơ quan Trung ương, các cấp chính quyền địa phương; các kiến nghị chấn chỉnh công tác quản lý, sử dụng ngân sách, công tác quản lý, điều hành ngân sách của các địa phương, đơn vị được kiểm toán.

Tính đến ngày 15/4/2023, kiến nghị kiểm toán từ năm 2021 (niên độ ngân sách năm 2020) về trước đã thực hiện là 10.331,8 tỷ đồng, trong đó xử lý tài chính 8.778,1 tỷ đồng; kiến nghị khác 1.553,7 tỷ đồng, chiếm tỷ lệ 86,7% tổng số kiến nghị; kiến nghị chưa thực hiện là 1.578,3 tỷ đồng.

Theo Kiểm toán trưởng đơn vị, năm 2023, KTNN khu vực XII được Tổng Kiểm toán nhà nước giao thực hiện 08 chủ đề kiểm toán, được tổ chức thành 06 cuộc kiểm toán, chia thành 04 đợt kiểm toán, gồm: Cuộc kiểm toán ngân sách địa phương (NSĐP) năm 2022 và chuyên đề việc quản lý, sử dụng Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng giai đoạn 2020-2022 của tỉnh Đắk Lắk; Cuộc kiểm toán NSĐP năm 2022 chuyên đề việc quản lý, sử dụng Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng giai đoạn 2020-2022 và chuyên đề việc quản lý, sử dụng kinh phí đầu tư cho lĩnh vực khoa học công nghệ giai đoạn 2020-2022 của tỉnh Gia Lai; Cuộc kiểm toán Báo cáo quyết toán NSĐP năm 2022 và chuyên đề việc quản lý, sử dụng Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng giai đoạn 2020-2022, chuyên đề việc quản lý và sử dụng các quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách giai đoạn 2020-2022 và chuyên đề việc quản lý, sử dụng nguồn thu tiền sử dụng đất giai đoạn 2020-2022 của tỉnh Kon Tum; Cuộc kiểm toán Báo cáo quyết toán NSĐP năm 2022 của tỉnh Đắk Lắk; Cuộc kiểm toán Báo cáo quyết toán NSĐP năm 2022 của tỉnh Gia Lai. “Phương án kiểm toán năm 2023 đã được Lãnh đạo đơn vị bố trí hài hòa, hợp lý số lượng thành viên Đoàn kiểm toán, số lượng Kiểm toán viên không tham gia kiểm toán để đảm nhiệm công tác kiểm soát chất lượng kiểm toán và các nhiệm vụ khác; đảm bảo thực hiện tốt các mục tiêu kiểm toán của Ngành, cân đối chung giữa kế hoạch kiểm toán và kế hoạch công tác, kế hoạch đào tạo bồi dưỡng và dự phòng để thực hiện các nhiệm vụ chung của KTNN” - Kiểm toán trưởng Phạm Văn Học cho biết.

Thực hiện Chỉ thị số 552-CT/BTV ngày 05/01/2023 của Ban Thường vụ Đảng ủy KTNN về thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị trọng tâm năm 2023, Chỉ thị số 103/CT-KTNN ngày 22/02/2023 của Tổng Kiểm toán nhà nước về việc tổ chức thực hiện Kế hoạch kiểm toán năm 2023, Nghị quyết liên tịch số 21/NQLT-BCSĐ-ĐU ngày 03/02/2023 Ban cán sự Đảng - Đảng ủy KTNN về việc lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị trọng tâm năm 2023 và các hướng dẫn của Ngành về hoạt động kiểm toán, KTNN khu vực XII đã chủ động xây dựng các chương trình, kế hoạch chi tiết để tổ chức thực hiện Kế hoạch kiểm toán đảm bảo bám sát chủ đề năm 2023 của KTNN là “Chất lượng và đạo đức công vụ”. Hiện đơn vị đang triển khai 01 cuộc kiểm toán đợt 1, khảo sát 01 cuộc kiểm toán đợt 2 theo đúng phương án kiểm toán đã được phê duyệt.
 
Để thực hiện tốt hiện Kế hoạch kiểm toán năm 2023 và Phương án kiểm toán được duyệt, Kiểm toán trưởng KTNN khu vực XII đã phối hợp với Đảng ủy tổ chức sinh hoạt chính trị trước khi triển khai kiểm toán năm 2023, phổ biến, quán triệt mục tiêu, nội dung, trọng yếu kiểm toán năm 2023, các văn bản chỉ đạo của Ban Cán sự đảng, Đảng ủy, Tổng Kiểm toán nhà nước về nâng cao chất lượng kiểm toán, thực hiện đạo đức nghề nghiệp, siết chặt kỷ luật, kỷ cương trong thực thi công vụ; hoạt động của chi bộ trong thời gian kiểm toán.

Kiểm toán trưởng KTNN khu vực XII đã ban hành Công văn số 67/KV XII-TH ngày 31/3/2023 về việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ kiểm toán năm 2023; theo đó yêu cầu Trưởng các phòng phổ biến Kế hoạch, Phương án kiểm toán năm 2023 đến công chức, Kiểm toán viên; nhấn mạnh việc nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, đối chiếu tại cơ quan thuế và các đơn vị có liên quan theo quy định tại Quyết định số 155/QĐ-KTNN ngày 18/02/2021 và Công văn 287/KTNN-TH ngày 24/3/2023 của Tổng Kiểm toán nhà nước, yêu cầu việc đối chiếu với bên thứ ba cần thực hiện công khai, minh bạch, nghiêm cấm việc lợi dụng đối chiếu để hạch sách, vòi vĩnh, tiêu cực; thực hiện nâng cao chất lượng kiểm toán gắn với siết chặt kỷ luật, kỷ cương trong thực thi công vụ.

Căn cứ phương án kiểm toán, các phòng chủ động rà soát, phân công nhiệm vụ cho công chức đảm bảo thực hiện đầy đủ có chất lượng đối với hoạt động kiểm toán cũng như nhiệm vụ quy định tại Quyết định số 139/QĐ-KTNN ngày 08/02/2021 của Tổng Kiểm toán nhà nước về việc quy định chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của các phòng thuộc KTNN khu vực XII; quán triệt toàn thể công chức, người lao động về việc nâng cao kỷ luật, kỷ cương trong thực hiện nhiệm vụ và tăng cường các biện pháp phòng, chống tham nhũng trong hoạt động kiểm toán.
 

Kiểm toán trưởng KTNN khu vực XII Phạm Văn Học báo cáo tại buổi làm việc

Ngay từ đầu năm 2023, công tác kiểm soát chất lượng kiểm toán (KSCLKT) được Kiểm toán trưởng KTNN khu vực XII chỉ đạo sát sao, phấn đấu 100% các Đoàn kiểm toán được KSCLKT trực tiếp, trong đó tối thiểu 20% Tổ kiểm toán được kiểm soát đột xuất, trọng tâm là kiểm soát bằng chứng kiểm toán, cơ sở pháp lý của các kết luận, kiến nghị kiểm toán, phấn đấu đạt được mục tiêu “chất lượng, chất lượng hơn và chất lượng hơn nữa”. Đối với Đoàn kiểm toán đợt 1/2023 - Đoàn kiểm toán tại tỉnh Đắk Lắk, Kiểm toán trưởng đã thành lập 01 Tổ KSCLKT trực tiếp và 02 Tổ KSCLKT đột xuất đối với 04 Tổ kiểm toán. Nhìn chung, qua công tác KSCLKT đã phát hiện các hạn chế, tồn tại của Đoàn kiểm toán, Tổ kiểm toán và Kiểm toán viên trong việc lập Kế hoạch kiểm toán chi tiết, ghi chép nhật ký làm việc, lập Biên bản xác nhận số liệu, Biên bản kiểm toán..., từ đó, kịp thời khắc phục và nâng cao hiệu quả công tác kiểm toán.
 
Triển khai thực hiện các quy định tại Quyết định số 02/2022/QĐ-KTNN ngày 03/11/2022 của Tổng Kiểm toán nhà nước về thực hiện kết luận, kiến nghị kiểm toán, đầu năm 2023, Kiểm toán trưởng đã ban hành công văn số 28/KVXII-TH ngày 20/02/2023 về việc tổ chức theo dõi, kiểm tra việc thực hiện kết luận, kiến nghị kiểm toán; thường xuyên trao đổi, đôn đốc các địa phương thực hiện kết luận, kiến nghị và báo cáo kết quả về KTNN khu vực XII; đơn vị đã xây dựng và ban hành Kế hoạch số 01/KH-KVXII ngày 28/02/2023 về việc theo dõi, kiểm tra việc thực hiện kết luận, kiến nghị kiểm toán năm 2023; phối hợp với Vụ Tổng hợp tổng hợp kết quả thực hiện kiến nghị năm 2022 và tổng hợp danh sách đơn vị, tổ chức, cá nhân chưa thực hiện kiến nghị kiểm toán theo từng nhóm nguyên nhân để công khai theo yêu cầu của Quốc hội tại Nghị quyết số 53/2022/QH15; báo cáo Tổng Kiểm toán nhà nước tình hình thực hiện kiến nghị hàng quý; có văn bản trả lời các địa phương sau khi nhận được báo cáo kết quả thực hiện kiến nghị. Qua theo dõi tình hình thực hiện kiến nghị kiểm toán đối với các BCKT phát hành năm 2022, số kiến nghị đã thực hiện 566,7 tỷ đồng/tổng số kiến nghị kiểm toán 1.556,5 tỷ đồng, đạt tỷ lệ 36,4%.

Bên cạnh đó, KTNN khu vực XII đã chủ động triển khai rà soát các khó khăn, vướng mắc của các địa phương trong thực hiện kiến nghị kiểm toán kịp thời, đảm bảo quy định; chỉ đạo Phòng Tổng hợp chủ trì, phối hợp với các Đoàn kiểm toán, cá nhân có liên quan đến kiến nghị kiểm toán rà soát hồ sơ cuộc kiểm toán để trả lời kiến nghị của các đơn vị. KTNN khu vực XII đã thành lập Tổ thẩm định dự thảo trả lời kiến nghị kiểm toán do một đồng chí Phó Kiểm toán trưởng làm Tổ trưởng, tham mưu giúp Kiểm toán trưởng trả lời kiến nghị của các đơn vị thuộc thẩm quyền; trình Tổng Kiểm toán nhà nước xem xét quyết định đối với các trường hợp vượt thẩm quyền. Đến ngày 21/4/2023, đơn vị đang xử lý 23 văn bản kiến nghị của các đơn vị được kiểm toán và các đối tượng khác, phát sinh từ nhiều năm qua; không phát sinh khởi kiện về kết quả kiểm toán. Đơn vị đang rà soát để trình Tổng Kiểm toán nhà nước phương án trả lời kiến nghị kiểm toán của các địa phương, đơn vị được kiểm toán.
 
Trong công tác tổ chức, đào tạo và bồi dưỡng cán bộ, đơn vị đã triển khai công tác tự đào tạo, bồi dưỡng theo từng chủ đề, lĩnh vực kiểm toán, gắn với các nội dung, mục tiêu, trọng tâm kiểm toán trong năm theo hướng dẫn của KTNN; bố trí báo cáo viên là các Kiểm toán viên có trình độ chuyên môn sâu và kinh nghiệm theo từng lĩnh vực trực tiếp biên soạn đề cương, tài liệu tập huấn; tổ chức tập huấn các chuyên đề trên cả ba lĩnh vực kiểm toán thu, chi ngân sách Nhà nước, đầu tư dự án và các công tác khác như KSCLKT; khảo sát thu thập thông tin lập Kế hoạch kiểm toán; kiểm tra thực hiện kết luận và kiến nghị kiểm toán ... với 100% công chức đủ điều kiện tham gia kiểm toán tham gia bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ đầy đủ, nghiêm túc đúng quy định. Đã cử công chức tham gia các lớp đào tạo, bồi dưỡng, tham dự các hội thảo khoa học do KTNN tổ chức, đúng thành phần; các công chức tham gia học tập đầy đủ, nghiêm túc, tuân thủ đúng quy chế và đều có kết quả học tập tốt, đảm bảo yêu cầu đề ra.

Bên cạnh việc nâng cao năng lực chuyên môn, Lãnh đạo đơn vị cũng chú trọng tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, yêu cầu công chức và người lao động nâng cao hơn nữa việc giữ gìn tác phong, đạo đức công vụ; giữ gìn uy tín, hình ảnh và lòng tự tôn nghề nghiệp, xây dựng đội ngũ Kiểm toán viên nhà nước “pháp luật nắm chắc, nghiệp vụ tinh thông, động cơ trong sáng”; thường xuyên trau dồi chuyên môn nghiệp vụ, rèn luyện phẩm chất Kiểm toán viên nhà nước “tỉ mỉ, trung thực, nhạy bén, chăm chỉ”; quyết liệt lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý, siết chặt kỷ luật, kỷ cương trong hoạt động kiểm toán; đẩy mạnh công tác kiểm tra, kiểm soát việc thi hành công vụ, nhiệm vụ của công chức, người lao động, việc thực hiện quy tắc ứng xử, bộ quy tắc đạo đức nghề nghiệp của Kiểm toán viên; kịp thời phát hiện, chấn chỉnh và xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật đối với những hành vi tham nhũng, tiêu cực.
 
Về kế hoạch thực hiện nhiệm vụ thời gian tới, Kiểm toán trưởng KTNN khu vực XII cho biết, trong 08 tháng còn lại của năm 2023, KTNN khu vực XII tiếp tục triển khai hiệu quả 05 cuộc kiểm toán được Tổng Kiểm toán nhà nước giao; nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động kiểm toán, hoàn thành toàn bộ các cuộc kiểm toán thuộc kế hoạch năm 2023 trước ngày 31/10/2023, phát hành báo cáo kiểm toán trước ngày 31/12/2023; phấn đấu 100% Đoàn kiểm toán xếp loại “Khá”.

Tiếp tục theo dõi, đôn đốc và kiểm tra việc thực hiện kiến nghị kiểm toán theo Quyết định số 02/2022/QĐ-KTNN ngày 03/11/2022 của Tổng Kiểm toán nhà nước; chủ động rà soát các kiến nghị kiểm toán chưa thực hiện thuộc các năm trước của các đơn vị được kiểm toán để đôn đốc việc thực hiện; đổi mới phương pháp theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện kiến nghị kiểm toán để nâng cao hiệu quả.

Tập trung giải quyết dứt điểm các kiến nghị của đơn vị được kiểm toán theo quy định của KTNN.

Xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức có phẩm chất đạo đức, năng lực chuyên môn tốt, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của Ngành với 100% công chức không vi phạm đạo đức nghề nghiệp của Kiểm toán viên nhà nước; tiếp tục tăng cường kỷ luật, kỷ cương, đạo đức công vụ; kiên quyết đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong thực thi công vụ.

Thực hiện quản lý kinh phí, vận hành trụ sở làm việc đảm bảo hiệu quả, an toàn, tiết kiệm; kiện toàn các trang thiết bị cần thiết để đáp ứng nhu cầu làm việc của toàn thể công chức, người lao động trong đơn vị.
 
Để hoàn thành 05 nhiệm vụ đã đặt ra, đơn vị chú trọng thực hiện nghiêm túc, có kết quả sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Cán sự Đảng, Đảng ủy, Lãnh đạo Kiểm toán nhà nước. Thực hiện đoàn kết nội bộ trên cơ sở đấu tranh xây dựng; phối hợp chặt chẽ giữa cấp ủy và Lãnh đạo trong quản lý, điều hành mọi hoạt động của đơn vị; tiếp tục thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức nghề nghiệp cho công chức, Kiểm toán viên nhà nước; siết chặt kỷ luật, kỷ cương trong thực thi công vụ, nhất là hoạt động kiểm toán; kịp thời khen thưởng các thành tích công tác và xử lý nghiêm các sai phạm.

Nâng cao năng lực, trình độ cho đội ngũ công chức, người lao động thông qua các chương trình đào tạo do KTNN tổ chức; chương trình bồi dưỡng, cập nhật kiến thức của đơn vị và thông qua việc chuyển đổi vị trí công tác; khuyến khích đổi mới sáng tạo; tăng cường trách nhiệm của công chức, người lao động trong thực thi nhiệm vụ, nhất là trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu.

Tăng cường chất lượng công tác tổng hợp kết quả kiểm toán, lập báo cáo kiểm toán tại Đoàn kiểm toán để báo cáo kiểm toán có tính khái quát, ngắn gọn, chặt chẽ.

Tăng cường kiểm soát chất lượng kiểm toán, 100% các Đoàn kiểm toán, Kiểm toán viên được KSCL trực tiếp, trong đó tối thiểu 20% Tổ kiểm toán được kiểm soát đột xuất, trọng tâm là kiểm soát bằng chứng kiểm toán, cơ sở pháp lý các kết luận, kiến nghị kiểm toán; thực hiện kiểm soát đột xuất tối thiểu 20% số Tổ kiểm toán; thực hiện kiểm tra, kiểm soát gắn với đánh giá, phân loại, thi đua, khen thưởng hàng năm; tổ chức kiểm điểm đối với cá nhân liên quan đến việc điều chỉnh giảm kiến nghị kiểm toán do nguyên nhân chủ quan.

Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) trong hoạt động quản lý điều hành và hoạt động kiểm toán; kịp thời tổ chức áp dụng các phần mềm do KTNN triển khai; tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện để thực hiện có hiệu quả ứng dụng CNTT trong kiểm toán công tác đền bù, giải phóng mặt bẳng đã thực hiện có kết quả tốt tại Đoàn kiểm toán Hoạt động xây dựng và quản lý, sử dụng vốn đầu tư Dự án Cơ sở hạ tầng kỹ thuật bên trong và bên ngoài hàng rào khu công nghiệp Nhân Cơ, dự án xây dựng Hồ chứa nước Krông Pách Thượng.

Thực hiện tốt công tác phối hợp trong nội bộ đơn vị, với các đơn vị khác trong ngành và với địa phương, đơn vị được kiểm toán.
 
Từ tình hình thực tiễn tại đơn vị, Kiểm toán trưởng KTNN khu vực XII đã đề xuất với Tổng Kiểm toán nhà nước chỉ đạo: Vụ Chế độ và Kiểm soát chất lượng kiểm toán nghiên cứu hướng dẫn chi tiết hơn và hỗ trợ báo cáo viên hướng dẫn trực tiếp tại KTNN khu vực XII về việc áp dụng phương pháp tiếp cận kiểm toán dựa trên đánh giá rủi ro và xác định trọng yếu trong kiểm toán ngân sách địa phương; các vụ chức năng của KTNN tiếp tục phối hợp với KTNN khu vực XII đẩy nhanh tiến độ trả lời kiến nghị của các đơn vị được kiểm toán; bổ sung Kiểm toán viên còn thiếu so với biên chế đã được Tổng Kiểm toán nhà nước giao và bổ nhiệm một số cán bộ Lãnh đạo cấp phòng còn thiếu; Văn phòng KTNN tiếp tục quan tâm, giao nguồn kinh phí để tạo điều kiện thuận hơn trong hoạt động của đơn vị.
 
Phó Tổng Kiểm toán nhà nước Đặng Thế Vinh phát biểu tại buổi làm việc

Tại buổi làm việc, Phó Tổng Kiểm toán nhà nước Đặng Thế Vinh, đại diện các Vụ tham mưu của KTNN đã phát biểu, đóng góp nhiều ý kiến để KTNN khu vực XII khắc phục những tồn tại, khó khăn, hạn chế, hoàn thành nhiệm vụ kiểm toán năm 2023.

Đại diện các phòng: Tổng hợp, Kiểm toán Ngân sách 1, Kiểm toán Ngân sách 2, Kiểm toán Ngân sách 3, Kiểm toán Đầu tư dự án, Văn phòng của KTNN khu vực XII đã phát biểu ý kiến về: Các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng kiểm toán; khảo sát, thu thập thông tin, xây dựng Kế hoạch kiểm toán; đôn đốc thực hiện kiến nghị kiểm toán; kinh nghiệm trong lập, hoàn thiện, phát hành Báo cáo kiểm toán ngân sách địa phương; nâng cao chất lượng và đạo đức công vụ trong thực hiện kiểm toán… đồng thời báo cáo và đề xuất Tổng Kiểm toán nhà nước chỉ đạo, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực thi công vụ của đơn vị.

Phát biểu kết luận, Tổng Kiểm toán nhà nước Ngô Văn Tuấn bày tỏ vui mừng trước những thành tựu KTNN khu vực XII đã đạt được trong giai đoạn 2012 – 2022 nói chung và 4 tháng đầu năm 2023 nói riêng. “Địa bàn phụ trách kiểm toán của đơn vị là 4 tỉnh Tây nguyên có điều kiện kinh tế - xã hội còn nhiều khó khăn, cơ sở hạ tầng kém phát triển, mức sống còn thấp, tỷ lệ hộ nghèo cao, nhưng KTNN khu vực XII đã hoàn thành nhiệm vụ được giao trong năm 2022. Đặc biệt đơn vị đã làm rất tốt công tác kiến nghị chính sách liên quan đến quản lý-xã hội của 4 địa phương được giao kiểm toán; thực hiện kiến nghị kiểm toán đạt kết quả tương đối cao” - Tổng Kiểm toán nhà nước biểu dương.

Tổng Kiểm toán nhà nước đánh giá cao sự phối hợp công tác giữa KTNN khu vực XII với địa phương trong quá trình hơn 10 năm xây dựng và phát triển, được Lãnh đạo 4 tỉnh Đắk Lắk, Đắk Nông, Gia Lai, Kon Tum ghi nhận.
 
Tổng Kiểm toán nhà nước Ngô Văn Tuấn phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc

Tổng Kiểm toán nhà nước yêu cầu Lãnh đạo KTNN khu vực XII cần tập trung thực hiện hiệu quả 6 cuộc kiểm toán được giao trong năm 2023; chú trọng chất lượng và kiến nghị kiểm toán; nâng cao đạo đức công vụ; tăng cường ứng dụng CNTT trong hoạt động kiểm toán; thu thập bằng chứng kiểm toán đầy đủ, chính xác, đánh giá nhận xét trung thực, khách quan, đúng đắn; tăng cường KSCLKT; tập trung đôn đốc thực hiện kết luận, kiến nghị kiểm toán còn tồn đọng của các năm trước. “Năm 2023 là năm KTNN đặt trọng tâm vào chất lượng và đạo đức công vụ, vì vậy đơn vị cần tập trung xây dựng đội ngũ Kiểm toán viên nhà nước tinh thông nghiệp vụ, động cơ trong sáng; đẩy mạnh hơn nữa công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực ngay trong nội bộ đơn vị và các Tổ, Đoàn kiểm toán, giữ nghiêm kỷ cương, quy định của Ngành” - Tổng Kiểm toán nhà nước nhấn mạnh.

Tổng Kiểm toán nhà nước lưu ý KTNN khu vực XII cần phối hợp với các KTNN chuyên ngành trong xây dựng kế hoạch kiểm toán để tránh trùng lắp, chồng chéo. Bên cạnh đó, đơn vị vừa thực hiện kiểm toán, vừa phải xây dựng kế hoạch kiểm toán năm 2024 và những năm tiếp theo, chú ý trọng tâm, trọng điểm vào những vấn đề nóng mà xã hội quan tâm; tập trung kiểm toán chuyên đề về phát triển và bảo vệ rừng, đất đai, tài nguyên, khoáng sản.

Tổng Kiểm toán nhà nước yêu cầu đơn vị dành thời gian đóng góp ý kiến hoàn thiện khuôn khổ pháp lý của KTNN; tuyên truyền, phổ biến rộng rãi Pháp lệnh Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực KTNN trên địa bàn được phân công kiểm toán, để các cơ quan, tổ chức và mọi tầng lớp nhân dân hiểu và thực hiện.

Phát biểu đáp từ, Kiểm toán trưởng KTNN khu vực XII Phạm Văn Học trân trọng cảm ơn những ý kiến quý báu của Tổng Kiểm toán nhà nước Ngô Văn Tuấn, Phó Tổng Kiểm toán nhà nước Đặng Thế Vinh và các Vụ tham mưu của KTNN; đồng thời khẳng định sẽ cùng tập thể đơn vị cụ thể hóa chỉ đạo của Tổng Kiểm toán nhà nước bằng hành động, tích cực hơn nữa trong công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong nội bộ đơn vị, hoàn thành tốt kế hoạch công tác năm 2023./.

Khánh Vy

Xem thêm »