Tổng Kiểm toán nhà nước chỉ đạo một số nhiệm vụ trọng tâm tháng 5/2023

12/05/2023
Xem cỡ chữ Đọc bài viết In trang Google

(sav.gov.vn) - Ngày 11/5/2023, tại Trụ sở Kiểm toán nhà nước (KTNN) - 116 Nguyễn Chánh, Hà Nội, Uỷ viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Tổng Kiểm toán nhà nước Ngô Văn Tuấn đã chủ trì họp giao ban tháng 5/2023 của KTNN.

Tổng Kiểm toán nhà nước Ngô Văn Tuấn phát biểu kết luận tại cuộc họp giao ban tháng 5/2023

Sau khi nghe Văn phòng KTNN báo cáo tổng hợp kết quả thực hiện công tác tháng 4/2023, kế hoạch công tác trọng tâm tháng 5/2023, các báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ của các đơn vị tham mưu và các ý kiến phát biểu tại cuộc họp, Tổng Kiểm toán nhà nước ghi nhận và đánh giá cao công tác chuẩn bị báo cáo và các ý kiến phát biểu tại cuộc họp, sự chủ động, tinh thần trách nhiệm của các đơn vị nên toàn Ngành đã cơ bản hoàn thành nhiệm vụ trên các lĩnh vực công tác, đảm bảo chất lượng và tiến độ.

Tổng Kiểm toán nhà nước chỉ đạo một số nhiệm vụ trọng tâm tháng 5/2023, cụ thể:

Về tổ chức triển khai hoạt động kiểm toán, Tổng Kiểm toán nhà nước yêu cầu các đơn vị tập trung nâng cao chất lượng kiểm toán; chú trọng mục tiêu "chất lượng, chất lượng hơn và chất lượng hơn nữa"; các kết luận, kiến nghị đảm bảo đầy đủ bằng chứng, khả thi; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) và kiểm soát phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong hoạt động kiểm toán.

Thực hiện lồng ghép tối đa các nội dung, chuyên đề kiểm toán, song vẫn phải đáp ứng mục tiêu, yêu cầu chất lượng, trường hợp cần thiết báo cáo Lãnh đạo KTNN tăng thời gian, nhân lực, nguồn lực; hoặc bố trí riêng 01 Tổ kiểm toán để thực hiện chuyên sâu đối với nội dung, chuyên đề lồng ghép. Trong quá trình kiểm toán thường xuyên trao đổi với đơn vị được giao chủ trì tổng hợp, lập báo cáo chuyên đề để xử lý vướng mắc, đảm bảo chất lượng báo cáo kiểm toán.

Đối với 2 cuộc kiểm toán nội bộ KTNN về kiểm toán tài chính, tài sản công năm 2022 của KTNN và Dự án ”Xây dựng nền tảng tích hợp, kết nối liên thông dữ liệu điện tử của KTNN với các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu đơn vị được kiểm toán” (Dự án hợp phần 3) không ban hành quyết định bổ sung kế hoạch kiểm toán năm. Các đơn vị được giao chủ trì cuộc kiểm toán phải làm kỹ hơn, mở rộng mẫu chọn kiểm toán. Giao Vụ Tổng hợp tham mưu triển khai thực hiện kiểm toán.

Đối với cuộc kiểm toán Chương trình mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn dựa trên kết quả năm 2022 do Ngân hàng thế giới (WB) tài trợ, thống nhất với đề xuất của KTNN chuyên ngành V sẽ thực hiện kiểm toán trong năm 2023, đảm bảo gọn, không trùng lắp đầu mối kiểm toán tại địa phương.

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, nếu có vướng mắc đề nghị đơn vị báo cáo, đề xuất ngay với Lãnh đạo KTNN để kịp thời chỉ đạo, tháo gỡ với mục đích “Báo cáo kiểm toán phải đảm bảo chất lượng và đạt kết quả cao nhất”.

Về công tác rà soát kiến nghị kiểm toán, trên cơ sở bám sát Công văn số 1084/UBTCNS15 ngày 31/3/2023 của Ủy ban Tài chính, Ngân sách của Quốc hội gửi các Bộ, ngành, địa phương, từng KTNN chuyên ngành, khu vực bám sát nội dung các vấn đề Ủy ban Tài chính, Ngân sách nêu, tích cực trao đổi trực tiếp với các đơn vị được kiểm toán để nắm bắt tiến độ triển khai, báo cáo kết quả tình hình triển khai; thống nhất với các đơn vị về tình hình thực hiện kiến nghị kiểm toán. Nếu tại phiên giải trình với Ủy ban Tài chính Ngân sách còn có các ý kiến chưa thống nhất, liên quan đến đơn vị nào, Thủ trưởng của đơn vị đó phải hoàn toàn chịu trách nhiệm trước Ban cán sự đảng KTNN.

Các đơn vị tập trung rà soát, phân loại các kiến nghị còn tồn đọng, làm rõ nguyên nhân báo cáo Lãnh đạo KTNN phương án xử lý. Các Phó Tổng Kiểm toán nhà nước làm việc trước với từng đơn vị phụ trách về việc rà soát kết luận, kiến nghị kiểm toán, lập báo cáo tổng hợp, hoàn thành trước 15/6/2023. Trên cơ sở đó tập thể Lãnh đạo KTNN sẽ họp với Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc để thảo luận cách thức tổ chức triển khai trước 30/6/2023. Vụ Tổng hợp tham mưu hoàn thành báo cáo tổng hợp nội dung rà soát theo yêu cầu của Ủy ban Tài chính Ngân sách trước 30/6/2023.

Các đơn vị sau khi phát hành Báo cáo kiểm toán phải thực hiện công khai ngay theo quy định, đặc biệt là công khai các kết luận, kiến nghị của KTNN để các đối tượng liên quan theo dõi được các kết luận, kiến nghị kiểm toán để nâng cao chất lượng hoạt động kiểm toán.

Về xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, văn bản quản lý của KTNN, Tổng Kiểm toán nhà nước giao Vụ Chế độ và Kiểm soát chất lượng kiểm toán (CĐ&KSCLKT) tập trung sửa đổi Quy định về tiêu chí, thang điểm đánh giá và tiêu chuẩn xếp loại thành viên Đoàn kiểm toán, Tổ kiểm toán và Đoàn kiểm toán nhà nước cho phù hợp với thực tiễn hoạt động kiểm toán nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng tài chính công, tài sản công; thực hiện rà soát từ việc ban hành cơ chế chính sách, tổ chức triển khai, giám sát kiểm tra, không quá chú trọng về xử lý kết quả tài chính để trình Lãnh đạo Kiểm toán nhà nước xem xét, ban hành.

Vụ Pháp chế, Vụ CĐ&KSCLKT rà soát các quy trình, quy chế, tổ chức hướng dẫn thực hiện thi hành Pháp lệnh xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực KTNN; khẩn trương xây dựng các văn bản theo kế hoạch đảm bảo tiến độ và chất lượng nhằm xử lý kịp thời các vướng mắc trong quá trình thực hiện kiểm toán.

Tích cực tuyên truyền, phổ biến pháp luật của KTNN, kiến thức chung, đặc biệt là kiến thức về các quy định trong công tác phòng, chống tham nhũng theo đúng chương trình KTNN đã đặt ra.

Về ứng dụng công nghệ thông tin, Tổng Kiểm toán nhà nước yêu cầu tất cả các đơn vị trong toàn Ngành phải có trách nhiệm rà soát, đóng góp để đưa ra phương án thực hiện ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) hiệu quả nhất, từ đó chỉnh sửa, hoàn thiện các chương trình, ứng dụng các phần mềm trong quá trình kiểm toán.

Các đơn vị phải nghiêm túc thực hiện các khâu từ viết nhật ký kiểm toán, chữ ký số, các nội dung khác; phải ứng dụng thực tế và đưa ra các hạn chế, sai sót trong quá trình ứng dụng để từ đó Trung tâm Tin học tham mưu cho Lãnh đạo KTNN có giải pháp để chỉnh sửa, bổ sung cho phù hợp.

Về công tác tuyên truyền kỷ niệm 30 năm thành lập KTNN, Tổng Kiểm toán nhà nước chỉ đạo các Tiểu ban tổ chức kỷ niệm 30 năm thành lập KTNN tiếp tục tổ chức triển khai thực hiện các hoạt động theo kết luận của của Tổng Kiểm toán nhà nước - Trưởng Ban chỉ đạo tại cuộc họp Ban Chỉ đạo lần thứ nhất.

Về công tác tổ chức cán bộ, đào tạo, Vụ Tổ chức cán bộ tiếp tục triển khai công tác tuyển dụng công chức theo Quyết định số 262/QĐ-KTNN ngày 14/3/2023 và Thông báo số 246/TB-KTNN đảm bảo chặt chẽ, công khai, minh bạch, chọn đúng người, đúng việc để tuyển dụng được nguồn nhân lực chất lượng tốt cho KTNN; rà soát công tác quy hoạch, bổ nhiệm theo đúng lộ trình nhằm đảm bảo lựa chọn được những cán bộ thực sự xứng đáng vào vị trí phù hợp.

Sớm hoàn thiện, kết thúc đề tài nghiên cứu khoa học cấp Quốc gia; tiếp tục thực hiện các chương trình đào tạo bồi dưỡng theo kế hoạch; cập nhật những kiến thức mới về chuyên môn kiểm toán, đặc biệt là vấn đề phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

Về công tác hợp tác quốc tế, Vụ Hợp tác quốc tế tiếp tục triển khai, thực hiện đầy đủ các quyền và nghĩa vụ của KTNN trên trường quốc tế, đặc biệt chú trọng đến hiệu lực, hiệu quả của các hoạt động hợp tác, trong quá trình triển khai thực hiện.

Về công tác xây dựng Ngành, Văn phòng KTNN rà soát lại toàn bộ các quy định, quy chế nội bộ, đánh giá các khó khăn vướng mắc để sửa đổi, hoàn thiện.

Khẩn trương thanh, quyết toán, bàn giao, đưa vào sử dụng các dự án đầu tư xây dựng - Dự án Phân hiệu phía Nam Trường Đào tạo và Bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm toán, dự án Trường Đào tạo và Bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm toán; tập trung làm rõ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thanh, quyết toán, trách nhiệm liên quan; nếu để thất thoát, lãng phí, gây hậu quả thì phải chịu trách nhiệm theo các quy định của pháp luật hiện hành.

Khẩn trương hoàn thiện thủ tục xin đất xây dựng trụ sở KTNN khu vực IV, VI, VIII.

Về các nhiệm vụ khác, Thủ trưởng các đơn vị tiếp tục quán triệt, chỉ đạo đơn vị thực hiện nghiêm Công văn số 287/KTNN-TH ngày 24/3/2023 về tổ chức kiểm tra, đối chiếu đối với người nộp thuế; khẩn trương lập Báo cáo kiểm toán các cuộc kiểm toán đã kết thúc đảm bảo chất lượng; sẵn sàng phương án bố trí nhân sự, nguồn lực dự phòng để thực hiện các nhiệm vụ đột xuất, phát sinh ngoài kế hoạch năm 2023; tiếp tục đôn đốc việc thực hiện nghiêm kết luận, kiến nghị của KTNN và cập nhật đầy đủ thông tin, dữ liệu hoạt động kiểm toán lên phần mềm theo quy định; bố trí nhân sự phù hợp, khẩn trương trả lời khiếu nại, kiến nghị kiểm toán của đơn vị được kiểm toán.

Các đơn vị được giao nhiệm vụ kiểm toán 02 vụ việc theo Thông báo số 146a-TB/BNCTW ngày 28/02/2023 khẩn trương lập kế hoạch kiểm toán và triển khai kiểm toán đảm bảo chất lượng, tiến độ.

Thực hiện số hóa Báo cáo kiểm toán (BCKT) để cung cấp cho Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội theo quy định tại Nghị quyết số 74/2022/QH15 của Quốc hội.

Tăng cường công tác kiểm soát chất lượng và thanh tra, kiểm tra trong thực thi công vụ; tập trung cao độ về chất lượng kiểm toán, đảm bảo công khai, minh bạch.

Vụ Tổng hợp hoàn thành BCKT tổng hợp kết quả kiểm toán năm 2022, kết quả thực hiện kiến kết luận, kiến nghị kiểm toán năm 2022; BCKT quyết toán ngân sách Nhà nước (NSNN) năm 2021, kết quả kiểm toán Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế gửi Quốc hội đúng tiến độ; hoàn thành Tóm tắt báo cáo quyết toán NSNN năm 2021 để Tổng Kiểm toán nhà nước trình bày trước Quốc hội; hoàn thiện và phát hành BCKT báo cáo quyết toán NSNN và báo cáo nợ công năm 2021; tham mưu ban hành văn bản chấn chỉnh các KTNN chuyên ngành, khu vực còn sai sót trong việc xác nhận quyết toán của Bộ, ngành, địa phương; xây dựng kế hoạch tổ chức họp báo, công khai kết quả kiểm toán Báo cáo tổng hợp kết quả kiểm toán năm 2022, báo cáo kết quả thực hiện kiến nghị kiểm toán; phối hợp với Trung tâm tin  học cung cấp Báo cáo kiểm toán của KTNN đến Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội theo hình thức điện tử; xây dựng Kế hoạch kiểm tra, đôn đốc của thành viên Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng chống tham nhũng, tiêu cực tại một số lĩnh vực, địa bàn KTNN được giao phụ trách; tiếp tục phối hợp với các đơn vị liên quan tham mưu việc cung cấp hồ sơ, tài liệu cho các cơ quan, đơn vị; phối hợp với các đơn vị liên quan trả lời dứt điểm kiến nghị của các đơn vị được kiểm toán.  

Vụ CĐ&KSCLKT triển khai kiểm soát theo kế hoạch; tiếp tục rà soát, tham mưu hoàn thiện các văn bản, chính sách, chế độ nhằm nâng cao chất lượng kiểm toán.

Thanh tra KTNN triển khai thanh tra theo kế hoạch; tổ chức phổ biến, công khai rộng rãi đối với những sai phạm, sai sót của các cá nhân từ kết quả kiểm tra giám sát của Uỷ ban Kiểm tra Đảng ủy KTNN; kết quả thanh tra của Thanh tra KTNN; các kết luận thanh tra, kiểm tra của Trung ương và các cấp có thẩm quyền để từng cán bộ, đảng viên được biết nhằm chấn chỉnh, rút kinh nghiệm và ngăn ngừa sai phạm, vi phạm.

Vụ Tổ chức cán bộ tiếp tục thực hiện Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng năm 2023; triển khai xây dựng Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng năm 2024; trình Lãnh đạo KTNN về dự thảo Quy định sửa đổi Quy định đánh giá việc cập nhật kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ trong hoạt động của KTNN; thực hiện công tác cán bộ theo chủ trương đã được phê duyệt.

Vụ Pháp chế đôn đốc các đơn vị được giao chủ trì soạn thảo văn bản hoàn thành đúng tiến độ; biên soạn tài liệu hỏi đáp và tổ chức triển khai thi hành Pháp lệnh xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực KTNN theo kế hoạch; hoàn thiện và trình Tổng Kiểm toán nhà nước ban hành các văn bản được giao chủ trì xây dựng; tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch tuyên truyền pháp luật của năm 2023 của KTNN; tiếp tục thực hiện các thủ tục thực hiện hệ thống hóa văn bản KTNN kỳ 2019-2022.

Vụ Hợp tác quốc tế tiếp tục thực hiện các hoạt động theo kế hoạch; tập trung tổ chức chu đáo các đoàn ra; liên hệ với Tòa thẩm kế Pháp và Ý về các nội dung làm việc của đoàn công tác do Tổng Kiểm toán nhà nước dẫn đầu (trong tháng 9/2023), chuẩn bị chu đáo kế hoạch đón các đoàn thăm và làm việc tại Việt Nam: Đoàn Tổng Kiểm toán nhà nước Iran (8/2023), Phó Chủ tịch Tòa thẩm kế Liên bang Brazil (cuối tháng 8/2023). Đồng thời, quản lý, khai thác hiệu quả các nguồn lực của nhà tài trợ; tuyên truyền, phổ biến kinh nghiệm quốc tế, nâng cao hình ảnh của KTNN thông qua các website chuyên ngành, dịch tài liệu tham khảo cho Ngành, nhất là các tài liệu liên quan đến Chuẩn mực kiểm toán.

Trường Đào tạo và Bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm toán tổ chức các lớp đào tạo bồi dưỡng theo kế hoạch; trình Lãnh đạo KTNN thành lập Ban biên soạn Tài liệu bồi dưỡng kỹ năng kiểm toán Tổ chức tài chính ngân hàng cấp độ 1,2,3; trình Tổng Kiểm toán nhà nước ban hành Tài liệu bồi dưỡng kỹ năng kiểm toán dự án đầu tư xây dựng công trình cấp độ 1; phối hợp với Trung tâm Tin học trình Lãnh đạo KTNN về nâng cấp phần mềm hệ thống quản lý đào tạo và xây dựng phần mềm Đào tạo 4.0, kho dữ liệu đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ của KTNN; tiếp tục đôn đốc các ban đề tài nộp kết quả nghiên cứu khoa học, tồ chức nghiệm thu các đề tài cấp cơ sở năm 2022; triển khai ký Hợp đồng thực hiện đề tài NCKH cấp Bộ và cấp Cơ sở năm 2023; tiếp thu kết luận của Hội đồng nghiệm thu cấp cơ sở để hoàn thiện sản phẩm nghiên cứu đề tài cấp Nhà nước, gửi hồ sơ cho Bộ Khoa học và Công nghệ.

Trung tâm Tin học hoàn thành kế hoạch rà soát ứng dụng CNTT (giai đoạn 2) theo Công văn số 276/KTNN-TTTH ngày 23/3/2023 để tham mưu cho Tổng Kiểm toán nhà nước giải pháp nâng cao hiệu quả ứng dụng CNTT; khẩn trương hoàn thiện hồ sơ, trình Lãnh đạo KTNN phê duyệt công tác đấu nối điện riêng phục vụ phòng NOC, đảm bảo công tác an toàn, phòng chống cháy nổ theo quy định; hoàn thiện và xin ý kiến các đơn vị về dự thảo Quy chế sửa đổi Quy chế quản lý, khai thác, sử dụng phần mềm số hóa và quản lý hồ sơ kiểm toán điện tử; Quy chế quản lý, sử dụng thiết bị CNTT và phần mềm thương mại của KTNN; trình Lãnh đạo KTNN triển khai phần mềm Quản lý tài chính tập trung; xây dựng thí điểm Hệ thống khai thác báo cáo kiểm toán cung cấp cho Quốc hội; phối hợp với Vụ Tổng hợp cung cấp Báo cáo kiểm toán của KTNN đến Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội theo hình thức điện tử; chuẩn bị nội dung để báo cáo Lãnh đạo KTNN về kết quả thực hiện xây dựng cơ sở dữ liệu (CSDL) báo cáo tài chính, báo cáo quyết toán, dự toán kinh phí của đơn vị được kiểm toán; thực hiện tích hợp danh mục của phần mềm Quản lý văn bản lên CSDL dùng chung trên môi trường chính; phối hợp với Vụ Tổ chức Cán bộ thực hiện đối chiếu dữ liệu đã thực hiện kết nối, chia sẻ dữ liệu và thông báo vấn đề phát sinh về Bộ Nội vụ; báo cáo rà soát an ninh thông tin hệ thống Camera theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và Bộ Thông tin và Truyền thông; thực hiện công tác đầu tư, mua sắm theo kế hoạch; hỗ trợ các đơn vị khai thác, ứng dụng các phần mềm.

Báo Kiểm toán, Tạp chí Nghiên cứu khoa học kiểm toán, Cổng thông tin điện tử KTNN đăng tải các tin bài tuyên truyền về các hoạt động của Ngành; tin bài tuyên truyền kết quả kiểm toán một số cuộc kiểm toán theo kế hoạch đã được Lãnh đạo KTNN phê duyệt; các tin bài về hoạt động của Kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa XV; đẩy mạnh việc thực hiện tuyên truyền bằng các loại hình truyền thông đa phương tiện; thực hiện sản xuất chương trình tọa đàm truyền hình theo kế hoạch; phát triển các đề tài chuyên sâu về hoạt động kiểm toán, quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ kiểm toán, những khó khăn, vướng mắc cần tháo gỡ, nâng cao chất lượng, hiệu quả thông tin tuyên truyền của các bài viết qua kết quả kiểm toán; triển khai việc công khai danh sách các tổ chức, cá nhân không thực hiện kiến nghị của KTNN theo Nghị quyết số 53/2022/QH15 ngày 15/6/2022 của Quốc hội; mở chuyên mục và tập trung tuyên truyền về kỷ niệm 30 năm thành lập KTNN trên các ấn phẩm.

Văn phòng KTNN tiếp tục bám sát tiến độ triển khai bố trí đất của UBND thành phố Hà Nội, Hồ Chí Minh và tỉnh Khánh Hòa cho KTNN để kịp thời tham mưu Tổng Kiểm toán nhà nước; phối hợp với các đơn vị đối chiếu kết quả thực hiện kiến nghị kiểm toán năm 2021 và các năm trước chưa thực hiện; tổng hợp phương án tự chủ của các đơn vị sự nghiệp gửi Bộ Tài chính thẩm định; thực hiện kế hoạch thẩm tra, xét quyết toán NSNN năm 2022; hướng dẫn các đơn vị lập Báo cáo sơ kết 6 tháng đầu năm 2023; tiếp tục làm việc với Ban Thi đua khen thưởng Trung ương, Văn phòng Chính phủ, Văn phòng Chủ tịch nước về việc khen thưởng cấp Nhà nước năm 2022 đối với tập thể, cá nhân của KTNN; trình Lãnh đạo KTNN sửa đổi Bảng thời hạn bảo quản tài liệu lưu trữ của KTNN phù hợp với quy định tại Thông tư 10/2022/TT-BNV ngày 19/12/2022 của Bộ Nội vụ; tổ rà soát báo cáo, tham mưu cho Lãnh đạo KTNN để xử lý các vấn đề tồn đọng của các dự án đầu tư xây dựng./.

Khánh Vy

Xem thêm »