Định hướng xây dựng kế hoạch kiểm toán năm 2025: Chú trọng chất lượng, không tăng nhiệm vụ so với năm 2024

08/07/2024
Xem cỡ chữ Đọc bài viết In trang Google

(sav.gov.vn) - Theo định hướng được Lãnh đạo Kiểm toán nhà nước (KTNN) đặt ra, trong năm 2025, KTNN sẽ thực hiện khoảng 121 nhiệm vụ kiểm toán (bằng năm 2024) trong đó: Kiểm toán quyết toán ngân sách bộ, cơ quan trung ương, địa phương đạt tỷ lệ tối thiểu 90% số bộ, cơ quan trung ương, địa phương; Kiểm toán chuyên đề, hoạt động, môi trường, công nghệ thông tin đạt tỷ lệ tối thiểu 30% tổng số cuộc kiểm toán năm 2025.

Kiểm toán nhà nước (KTNN) vừa ban hành Quyết định số 720/KTNN-TH về việc hướng dẫn các đơn vị trực thuộc xây dựng Kế hoạch kiểm toán (KHKT) năm 2025 và KHKT trung hạn 2025-2027 với phương châm “nâng cao chất lượng kiểm toán và đạo đức công vụ”, thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng bộ KTNN nhiệm kỳ 2025-2030 tiến tới Đại hội đại biếu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Định hướng chủ đề, nhiệm vụ kiểm toán năm 2025

Quyết định nêu rõ, Tổng Kiểm toán nhà nước chỉ đạo, quán triệt nhiệm vụ xây dựng KHKT năm 2025 cần đảm bảo tính độc lập của KTNN và định hướng chiến lược phát triển KTNN đến năm 2030, KHKT trung hạn 2024-2026; phù hợp với nguồn lực của KTNN; cân đối chung giữa KHKT với kế hoạch công tác, kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng của KTNN và kế hoạch tổ chức Đại hội Đảng các cấp; dự phòng chủ động nguồn lực để thực hiện các nhiệm vụ được Lãnh đạo Đảng, Nhà nước giao.

Đồng thời, thực hiện kiểm toán theo các nhiệm vụ được giao tại các Luật, Nghị quyết của Quốc hội, UBTVQH; chủ động phục vụ các chuyên đề giám sát tối cao của Quốc hội, UBTVQH; tập trung kiểm toán những vấn đề nóng được dư luận xã hội, Quốc hội và cử tri quan tâm; đảm bảo tập trung, dân chủ, trong đó KHKT năm do các đơn vị trong ngành đề xuất trên cơ sở các quan điểm, định hướng chung toàn ngành.

Ngoài ra, KHKT năm 2025 cần đảm bảo tránh trùng lặp, chồng chéo với các cơ quan thanh tra, kiểm tra và trong ngành kiểm toán; hạn chế tối đa ảnh hưởng đến hoạt động của các cơ quan, đơn vị và địa phương được kiểm toán; tiếp tục thực hiện nguyên tắc phân giao nhiệm vụ kiểm toán dự án đầu tư từ KHKT năm 2022.

Năm 2025, KTNN dự kiến thực hiện khoảng 121 nhiệm vụ kiểm toán trong đó: Kiểm toán quyết toán ngân sách bộ, cơ quan trung ương, địa phương đạt tỷ lệ tối thiểu 90% số bộ, cơ quan trung ương, địa phương; Kiểm toán chuyên đề, hoạt động, môi trường, công nghệ thông tin đạt tỷ lệ tối thiểu 30% tổng số cuộc kiểm toán năm 2025.

Đối với lĩnh vực kiểm toán ngân sách nhà nước, KTNN tập trung:

Kiểm toán tại các cơ quan tài chính tổng hợp các cấp để xác nhận tính đúng đắn, trung thực của báo cáo quyết toán ngân sách nhằm phục vụ cho Quốc hội phê chuẩn quyết toán NSNN và HĐND phê chuẩn quyết toán NSĐP.

Đánh giá việc lập, thẩm định, chấp hành dự toán, quyết toán NSNN, đặc biệt các vấn đề nêu tại Nghị quyết của Quốc hội về phê chuẩn quyết toán NSNN năm 2022 tại kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XV.

Đánh giá việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 74/2022/QH15 của Quốc hội về đẩy mạnh việc thực hiện chính sách, pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; việc thực hiện Chương trình tổng thể của Chính phủ về thực hành tiết kiệm chống lãng phí giai đoạn 2021-2025 theo Quyết định số 1845/QĐ-TTg ngày 02/11/2021 của Thủ tướng Chính phủ.

Trên cơ sở đánh giá rủi ro, xác định trọng yếu về quản lý, sử dụng tài chính ngân sách tại từng bộ, cơ quan trung ương, địa phương để xác định rõ dự kiến mục tiêu, nội dung kiểm toán chủ yếu làm cơ sở lựa chọn danh mục đầu mối kiểm toán chi tiết phù hợp, tránh dàn trải.

Đối với lĩnh vực kiểm toán dự án đầu tư xây dựng, KTNN tập trung:

Kiểm toán hoạt động xây dựng và việc quản lý vốn đầu tư đối với các dự án đầu tư quan trọng quốc gia, các dự án nhóm A trọng điểm; thực hiện kiểm toán chi tiết trong các cuộc kiểm toán ngân sách, kiểm toán báo cáo tài chính các tập đoàn, tổng công ty, các cuộc kiểm toán theo chuyên đề, chương trình mục tiêu quốc gia; tập trung lựa chọn các dự án để đánh giá:

- Tình hình chấp hành quy định của pháp luật trong hoạt động đầu tư, xây dựng và công tác quy hoạch; tập trung đánh giá công tác đấu thầu, việc áp dụng định mức, đơn giá, tiến độ, chất lượng, giải ngân vốn đầu tư và hiệu quả dự án; trách nhiệm của các cấp, ngành, chủ đầu tư, nhà thầu...

- Việc phân bổ vốn theo quy định của Luật Đầu tư công, phù hợp với phương án phân bổ kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn NSNN giai đoạn 2021- 2025, việc điều hòa, phân bổ nguồn vốn đầu tư công của Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025.

- Hiệu quả sử dụng vốn đầu tư phát triển nguồn NSNN, trái phiếu Chính phủ, vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài, vốn tín dụng đầu tư phát triển của Nhà nước, vốn từ nguồn thu để lại cho đầu tư, nguồn vốn thu được từ cổ phần hóa và thoái vốn nhà nước.

- Việc tuân thủ các quy định trong kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân vốn đầu tư, thu hồi vốn ứng trước; công tác tạm ứng và thu hồi tạm ứng, xác định số dư tạm ứng quá hạn chưa thu hồi; việc quản lý, theo dõi và xử lý nợ đọng XDCB.

- Việc triển khai thực hiện các cơ ché đặc thù theo Nghị quyết số 106/2023/QH15 ngày 28/11/2023 của Quốc hội thí điểm một số chính sách đặc thù về đầu tư xây dựng công trình đường bộ.

Đối với nhiệm vụ kiểm toán theo Nghị quyết số 106/2023/QH15 

- Thực hiện kiểm toán việc triển khai Nghị quyết số 106/2023/QH15 tại Bộ Kế hoạch và Đầu tư: Lồng ghép trong cuộc kiểm toán quyết toán NSNN năm 2023 tại Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Vụ Tổng họp chủ trì, KTNN chuyên ngành IV phối hợp).

- Thực hiện kiểm toán hoạt động quản lý sử dụng vốn đầu tư tại các dự án theo danh mục kèm theo Nghị quyết số 106/2023/QH15:

Căn cứ nguyên tắc, tiêu thức phân giao nhiệm vụ kiểm toán dự án đầu tư tại Công văn số 611/KTNN-TH ngày 14/6/202 và Kế hoạch số 1593/KH-KTNN ngày 29/12/2023 về KHKT trung hạn 2023-2025, KTNN chuyên ngành IV và các đơn vị thu thập thông tin của các dự án đầu tư theo danh mục tại Nghị quyết số 106/2023/QH15 để đề xuất dự án thực hiện kiểm toán năm 2025, đảm bảo hoàn thành việc phát hành BCKT trước ngày 15/8/2025 để tổng hợp kết quả báo cáo Quốc hội tại kỳ họp cuối năm 2025 theo yêu cầu.

- KTNN chuyên ngành IV chủ trì tổng hợp kết quả kiểm toán toàn ngành theo nhiệm vụ đã giao tại Công văn số 381/KTNN-CNIV ngày 02/4/2024 của KTNN.
            
Đối với kiểm toán lĩnh vực doanh nghiệp và cảc tổ chức tài chính - ngân hàng


Lựa chọn các đơn vị kiểm toán để xác nhận báo cáo tài chính, đồng thời đánh giá:

- Cơ chế quản lý, giám sát; việc quản lý, sử dụng vốn, tài sản nhà nước tại các doanh nghiệp và tổ chức tài chính - ngân hàng.

- Việc điều hành chính sách tiền tệ, tỷ giá và hoạt động ngân hàng; việc giám sát chất lượng tín dụng của tổ chức tín dụng, việc xử lý, cơ cấu lại các ngần hàng thương mại yếu kém; việc điều hành lãi suất và cấp hạn mức tín dụng cho các tổ chức tín dụng của Ngân hàng nhà nước, việc cung ứng vốn tín dụng cho nền kinh tế ...

- Việc thực hiện chính sách tiền tệ, các chính sách tín dụng ưu đãi thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia...

Đối với lĩnh vực kiểm toán chuyên đề, kiểm toán hoạt động, kiểm toán môi trường, kiểm toán công nghệ thông tin:

Các đơn vị nghiên cứu đăng ký thực hiện các cuộc kiểm toán liên quan đến các chủ đề trong KHKT trung hạn 2024-2026, cụ thể:

(1) Kiểm toán chuyên đề “Việc thực hiện các chính sách ưu đãi đầu tư tại Khu kinh tế, Khu công nghiệp và Khu chế xuất giai đoạn 2022-2024” (KTNN chuyên ngành II chủ trì)

KTNN chuyên ngành II có trách nhiệm khảo sát thu thập thông tin để đề xuất kiểm toán tại các bộ, cơ quan trung ương và một số địa phương (không trùng lắp với các KTNN khu vực).

Các KTNN khu vực nghiên cứu đề xuất tối thiểu 01 địa phương/khu vực để kiểm toán

(2) Kiểm toán chuyên đề “Việc quản lý, sử dụng, sắp xếp lại và xử lý nhà, đất theo Nghị quyết số 167/2017/NĐ-CP ngày 31/12/2017 và Nghị định số 67/2021/NĐ-CP ngày 15/7/2021” tại các bộ, cơ quan trung ương, các địa phương và các doanh nghiệp (KTNNchuyên ngành II chủ trì)

KTNN chuyên ngành II, III kiểm toán chuyên đề đối với các bộ, cơ quan Trung ương có kế hoạch kiểm toán việc quản lý tài chính, tài sàn công; KTNN chuyên ngành VI kiểm toán chuyên đề tại các tập đoàn, tổng công ty có kế hoạch kiểm toán báo cáo tài chính, các hoat động liên quan đến quản lý, sử dụng vốn, tài sản nhà nước; các KTNN khu vực nghiên cứu lựa chọn địa phương để đề xuất kiểm toán.

(3) Kiểm toán hoạt động “Công tác quản lý chất thải y tế các bệnh viện trên địa bàn các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương giai đoạn 2022-2024” (KTNN chuyên ngành III chủ trì)

KTNN chuyên ngành III nghiên cứu kiểm toán công tác quản lý chất thải y tế các bệnh viên trực thuôc Bộ Y tế tại một số địa phương như Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh; KTNN các khu vực nghiên cứu đăng ký nhiệm vụ kiểm toán tại các địa phương khác (thực hiện kiểm toán công tác quản lý chất thải y tế các bệnh viện do địa phương quản lý).

(4) Kiểm toán hoạt động “Hoạt động thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn sinh hoạt đô thị trên địa bàn các tỉnh, thành phố giai đoạn 2021-2024” (KTNN khu vực I chủ trì)

Các KTNN khu vực nghiên cứu đăng ký nhiệm vụ kiểm toán cần lưu ý để tránh chồng chéo, không lựa chọn đồng thời 01 địa phương để kiểm toán hoạt động đối với 02 chủ đề “Công tác quản lý chất thải y tế các bệnh viện trên địa bàn các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương giai đoạn 2022-2024” và “Hoạt động thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn sinh hoạt đô thị trên địa bàn các tỉnh, thành phố giai đoạn 2021-2024”.

(5) Kiểm toán chuyên đề “Việc đầu tư, ứng dụng phần mềm CNTT, các hoạt động thuê dịch vụ CNTT phục vụ cho Đề án chuyển đổi số của địa phương” (KTNN khu vực XIII chủ trì)

Các KTNN khu vực nghiên cứu đề xuất 01 địa phương/khu vực để kiểm toán.

(6) Kiểm toán chuyên đề “Công tác kiểm tra, thanh tra, chống chuyển giá giai đoạn 2022-2024 tại Tổng cục Thuế và các địa phương” hoặc “Công tác kiểm tra, thanh tra thuế giai đoạn 2022-2024 tại Tổng cục Thuế và các địa phương” (KTNN chuyên ngành II chủ trì)

KTNN chuyên ngành II lựa chọn kiểm toán tại Tổng cục Thuế và một số Cục Thuế địa phương để kiểm toán (nguyên tắc không trùng lắp với các KTNN khu vực); các KTNN khu vực nghiên cứu kiểm toán chuyên đề tại các địa phương có kế hoạch kiểm toán NSĐP.

Vụ Tổng hợp phối hợp KTNN chuyên ngành II và các KTNN khu vực nghiên cứu để đề xuất nhiệm vụ kiểm toán là “Công tác kiểm tra, thanh tra, chổng chuyển giá giai đoạn 2022-2024” hay nhiệm vụ “Công tác kiểm tra, thanh tra giai đoạn 2022-2024”.

Riêng đối với nhiệm vụ kiểm toán “Hệ thống CNTT liên quan đến thu NSNN tại các cơ quan thuế, hải quan” (KTNN chuyên ngành VII chủ trì) theo KHKT trung hạn 2024-2026:  

Tổ chức 01 cuộc kiểm toán“Công tác kiểm tra, thanh tra, chống chuyển giá (hoặc công tác kiểm tra, thanh tra) giai đoạn 2022- 2024 tại Tổng cục Thuế và các địa phương; Hệ thống CNTT liên quan đến thu NSNN tại Tổng cục Thuế, Tổng cục Hải quan” do KTNN chuyên ngành II chủ trì (KTNN chuyên ngành VII cử nhân sự tham gia đoàn kiểm toán để thực hiện nội dung kiểm toán“Hệ thống CNTT liên quan đến thu NSNN tại Tổng cục Thuế, Tổng cục Hải quan”).

(7) Kiểm toán “Chương trình mục tiêu quốc gia nông thôn mới giai đoạn 2021 -2025” (KTNN chuyên ngành IV chủ trì):

KTNN chuyên ngành IV lựa chọn các địa phương trong phạm vi các địa phương KTNN chuyên ngành IV đã kiểm toán năm 2023 để đảm bảo không chồng chéo (theo đúng KHKT trung hạn 2024-2026).

Các KTNN khu vực lựa chọn các địa phương còn lại (nguyên tắc: không lựa chọn các địa phương KTNN chuyên ngành IV đã kiểm toán năm 2023; đồng thời, phương án tổ chức kiểm toán hạn chế nhiều đoàn kiểm toán tại 01 địa phương/đơn vị).

Ngoài các chủ đề kiểm toán trên, các đơn vị nghiên cứu lựa chọn các chủ đề kiểm toán năm 2025 gắn với chức năng quản lý nhà nước, lĩnh vực chuyên ngành của các bộ, cơ quan trung ương, các chương trình, đề án phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương, những vấn đề được quan tâm tại địa phương, phục vụ HĐND giám sát, quyết định các vấn đề quan trọng của địa phương phù hợp với phạm vi đối tượng kiểm toán, đơn vị kiểm toán theo phân công, những vấn đề được dư luận xã hội quan tâm (công tác bảo vệ môi trường, chống biến đổi khí hậu; đất đai, tài nguyên khoáng sản, tài nguyên nước; việc triển khai, thực hiện Chiến lược phát triển văn hóa, trùng tu, sửa chữa, xây dựng các công trình văn hóa...); gắn với việc thực hiện KHKT trung hạn 2024-2026 và xây dựng KHKT trung hạn 2025-2027.

Một số nhiệm vụ kiểm toán thực hiện hàng năm/định kỳ (ngoài các nội dung thực hiện kiểm toán hàng năm/định kỳ theo quy định đối với NHNN và NHCSXH):

Kiểm toán việc xử lý bù giá của Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam trong bao tiêu sản phẩm của Dự án liên hợp lọc hóa dầu Nghi Sơn theo Nghị quyết số 42/2O21/QH15 (KTNN chuyên ngành VI tiếp tục thực hiện, đề xuất phương án tổ chức kiểm toán).

Kiểm toán việc giao dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán chi phí quản lý bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp tại Bảo hiểm xã hội Việt Nam theo Nghị quyết số 09/2021/UBTVQH15 (KTNN chuyên ngành VII tiếp tục thực hiện, đề xuất phương án tổ chức kiểm toán).

Kiểm toán Quỹ bảo hiểm y tế, Bảo hiểm xã hội theo quy định của Luật Bảo hiểm xã hội và Luật Bảo hiểm Y tế (KTNN chuyên ngành VII thực hiện).

Kiểm toán Báo cáo tài chính của Ngân hàng Phát triển theo Quyết định số 90/QĐ-TTg ngày 28/10/2023 (KTNN chuyên ngành VII thực hiện).

Định hướng chủ đề, nhiệm vụ kiểm toán KHKT trung hạn 2025 - 2027

KTNN tăng số lượng các cuộc kiểm toán báo cáo quyết toán ngân sách bộ, cơ quan trung ương, báo cáo quyết toán ngân sách địa phương và các cuộc kiểm toán chuyên đề, hoạt động, môi trường, công nghệ thông tin hằng năm; cơ bản duy trì ổn định so với năm 2024 về số lượng các cuộc kiểm toán ngân sách địa phương, dự án đầu tư, doanh nghiệp và các tổ chức tài chính ngân hàng, cuộc kiểm toán trong lĩnh vực an ninh, quốc phòng. Dự kiến tổng số cuộc kiểm toán hằng năm ổn định so với KHKT năm trước, chỉ tăng đối với các nhiệm vụ kiểm toán ưu tiên theo mục tiêu Chiến lược. Trong đó:

Kiểm toán báo cáo quyết toán ngân sách hàng năm của các bộ, cơ quan trung ương, địa phương đạt tối thiểu 90%.

Kiểm toán chuyên đề, hoạt động, môi trường, CNTT đạt tối thiểu 30% tổng số cuộc kiểm toán năm 2025, 32% năm 2026 và 34% năm 2027.

Việc lựa chọn các chủ đề, nhiệm vụ kiểm toán để xây dựng KHKT trung hạn 2025-2027 căn cứ các nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025 tại Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; các Nghị quyết của Quốc hội khóa XV về phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025, kế hoạch tài chính 5 năm quốc gia giai đoạn 2021-2025, kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021- 2025; các văn bản hướng dẫn xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế xã hội giai đoạn 2026-2030, Nghị quyết số 74/2022/QH15 đẩy mạnh việc thực hiện chính sách, pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí...

(1) Trên cơ sở rà soát KHKT trung hạn 2024-2026, các đơn vị đề xuất các chủ đề kiểm toán trung hạn 2025-2027 phù hợp (thuyết minh rõ lý do điều chỉnh so với KHKT trung hạn 2024-2026 - nếu có); trong đó về lựa chọn chủ đề để tổ chức kiểm toán toàn ngành hoặc có nhiều đơn vị tham gia:KTNN chuyên ngành II, III: Tổ chức nghiên cứu để đề xuất kiểm toán tối thiểu 02 chủ đề/năm liên quan đến công tác quản lý nhà nước, các chương trình, chính sách do các bộ, cơ quan trung ương chủ trì, chủ quản.

KTNN chuyên ngành IV, V, VII: Tổ chức nghiên cứu để đề xuất kiểm toán các chuyên đề phù hợp với chức năng nhiệm vụ của đơn vị.

KTNN chuyên ngành VI: Tổ chức nghiên cứu để đề xuất kiểm toán tối thiểu 01 chủ đề/năm trong lĩnh vực tài chính doanh nghiệp.

Các KTNN khu vực: Tổ chức nghiên cứu để đề xuất kiểm toán tối thiểu 01 chủ đề/năm.

(2) Một số cuộc kiểm toán thường xuyên hoặc định kỳ cần xác định trong KHKT trung hạn 2025-2027 như:

Tổ chức kiểm toán thường xuyên đối với việc xử lý bù giá của Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam trong bao tiêu sản phẩm của Dự án liên hợp lọc hóa dầu Nghi Sơn theo Nghị quyết số 42/2021/QH15 (nếu còn hỗ trợ).

Tổ chức kiểm toán thường xuyên đối với Ngân hàng Nhà nước, Ngân hàng Chính sách xã hội).

Tổ chức kiểm toán định kỳ 03 năm/lần quỹ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế theo khoản 2 Điều 16 Luật Bảo hiểm xã hội và Điều 10 Luật Bảo hiểm y tế.

Tổ chức kiểm toán định kỳ 02 năm/lần Báo cáo tài chính của Ngân hàngPhát triển theo Quyết định số 90/QĐ-TTg ngày 28/10/2023.

Tổ chức thực hiện

Để lựa chọn và quyết định KHKT năm 2025 và KHKT trung hạn 2025- 2027 của KTNN được kịp thời, đảm bảo chất lượng và hiệu quả, Tổng Kiểm toán nhà nước đề nghị Thủ trưởng các đơn vị:

Căn cứ Quy định về lập, thẩm định và ban hành kế hoạch kiểm toán năm, kế hoạch kiểm toán trung hạn của KTNN ban hành kèm theo Quyết định số 02/2023/QĐ-KTNN ngày 09/02/2023 của Tổng Kiểm toán nhà nước, các nội dung hướng dẫn tại Công văn này tổ chức xây dựng dự kiến KHKT năm 2024 của KTNN (lưu ỷ ghì rõ dự kiến kế hoạch kiểm toán chỉnh thức và kế hoạch dự phòng theo quy định tại điếm d khoản 2 Điều 8 Quyết định sổ 02/2023/QĐ-KTNN).

Đối với việc khảo sát, thu thập thông tin phục vụ lập Kế hoạch kiểm toán năm các đơn vị chủ động thu thập thông tin lập KHKT năm theo chức năng nhiệm vụ và phạm vi được giao quản lý. Đối với KTNN chuyên ngành IV, V (và các KTNN chuyên ngành khác nếu có) phối hợp chặt chẽ, gửi các yêu cầu thông tin cần thu thập đối với các chương trình, dự án thuộc chức năng nhiệm vụ theo dõi, kiểm toán tới các KTNN chuyên ngành, khu vực có liên quan trước ngày 30/6/2024 để các KTNN chuyên ngành, khu vực phụ trách kiểm toán bộ, cơ quan trung ương, địa phương, doanh nghiệp tổng hợp, gửi các đơn vị có liên quan theo quy định; riêng đối với các dự án quan trọng quốc gia đã phân giao nhiệm vụ kiểm toán cụ thể, các đơn vị thực hiện thu thập thông tin trực tiếp.

Các KTNN chuyên ngành II, III, VI và các KTNN khu vực có trách nhiệm đôn đốc các bộ, cơ quan trung ương, địa phương, các tập đoàn, tổng công ty (theo phạm vi đơn vị, địa bàn phân công) cung cấp thông tin khảo sát kịp thời, đầy đủ theo đề nghị của KTNN cho KTNN chuyên ngành IV, V (yà các KTNN chuyên ngành khác nếu có). Trường hợp, có vướng mắc trong quá trình thu thập, cung cấp thông tin các đơn vị kịp thời báo cáo Lãnh đạo KTNN (qua Vụ Tổng hợp) xem xét, giải quyết.

Về kiểm toán chuyên đề, kiểm toán hoạt động, kiểm toán môi trường, kiểm toán công nghệ thông tin:

Các đơn vị có Phòng kiểm toán hoạt động, kiểm toán môi trường, kiểm toán công nghệ thông tin lựa chọn tối thiểu 02 chủ đề kiểm toán/năm để tổ chức thực hiện kiểm toán trong năm 2025 và xây dựng KHKT trung hạn 2025-2027.

Các đơn vị xây dựng KHKT năm 2025 đảm bảo chỉ tiêu tối thiểu về số lượng cuộc kiểm toán chuyên đề, kiểm toán hoạt động, kiểm toán môi trường, kiểm toán công nghệ thông tin theo thông báo dự kiến cuộc kiểm toán tối thiểu năm 2025.

Vụ Hợp tác quốc tế: Tham mưu tổ chức các cuộc kiểm toán có yếu tố nước ngoài, các cuộc kiểm toán hợp tác theo Quy chế quản lý các hoạt động đối ngoại của KTNN ban hành kèm theo Quyết định số 649a/QĐ-KTNN ngày 01/4/2016 của Tổng Kiểm toán nhà nước.

Hà Linh

Xem thêm »