Quy định mới về cơ cấu, tỉ lệ ngạch công chức

08/07/2024
Xem cỡ chữ Đọc bài viết In trang Google

(sav.gov.vn) - Bộ Nội vụ đã ban hành Thông tư 04/2024/TT-BNV sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 13/2022/TT-BNV ngày 31/12/2022 hướng dẫn việc xác định cơ cấu ngạch công chức.

Lễ Khai mạc Kỳ thi chuyển ngạch kiểm toán viên nhà nước và nâng ngạch công chức năm 2023

Thông tư 04/2024/TT-BNV sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 2 về căn cứ xác định cơ cấu ngạch công chức như sau: 

Khi xác định cơ cấu ngạch công chức của các cơ quan, tổ chức hành chính thì không tính cán bộ, công chức đảm nhiệm các vị trí lãnh đạo, quản lý. Trong thời gian chưa thực hiện trả lương theo chức vụ, chức danh theo Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 21/5/2018 của Hội nghị Trung ương 7 khóa XII về cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp, cán bộ, công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý được dự thi, xét nâng ngạch tương ứng với mức độ phức tạp của vị trí việc làm lãnh đạo, quản lý nhưng không tính vào cơ cấu ngạch công chức của cơ quan, tổ chức”.

Bổ sung quy định về tỉ lệ ngạch công chức của cơ quan, tổ chức

Bên cạnh đó, Thông tư 04/2024/TT-BNV bổ sung các Điều 2a, Điều 2b, Điều 2c và Điều 2d vào sau Điều 2:

Điều 2a. Tỉ lệ ngạch công chức của cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc, trực thuộc bộ, cơ quan ngang bộ

1. Đối với tổ chức cấp vụ và tương đương thuộc, trực thuộc bộ, cơ quan ngang bộ:

a) Ngạch chuyên viên cao cấp và tương đương: Tối đa 40%;

b) Ngạch chuyên viên chính và tương đương: Tối đa 40%;

c) Ngạch chuyên viên và tương đương, cán sự và tương đương, nhân viên và tương đương: Tỉ lệ phần trăm (%) các ngạch còn lại.

2. Đối với tổ chức thuộc, trực thuộc tổng cục:

a) Đối với tổ chức cấp vụ và tương đương thuộc tổng cục: Ngạch chuyên viên cao cấp và tương đương: Tối đa 30%; Ngạch chuyên viên chính và tương đương: Tối đa 50%; Ngạch chuyên viên và tương đương, cán sự và tương đương, nhân viên và tương đương: Tỉ lệ % các ngạch còn lại.

b) Đối với tổ chức trực thuộc tổng cục được tổ chức tại địa phương theo ngành dọc: Ngạch chuyên viên chính và tương đương: Tối đa 40%; Ngạch chuyên viên và tương đương, cán sự và tương đương, nhân viên và tương đương: Tỉ lệ % các ngạch còn lại.

Điều 2b. Tỉ lệ ngạch công chức của cơ quan chuyên môn và cơ quan, tổ chức hành chính thuộc UBND cấp tỉnh

1. Đối với các cơ quan chuyên môn và cơ quan, tổ chức hành chính thuộc Ủy ban nhân dân thành phố trực thuộc Trung ương:

a) Ngạch chuyên viên chính và tương đương: Tối đa 50%;

b) Ngạch chuyên viên và tương đương, cán sự và tương đương, nhân viên và tương đương: Tỉ lệ % các ngạch còn lại.

2. Đối với các cơ quan chuyên môn và cơ quan, tổ chức hành chính thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh trực thuộc Trung ương:

a) Ngạch chuyên viên chính và tương đương: Tối đa 40%; Ngạch chuyên viên và tương đương, cán sự và tương đương, nhân viên và tương đương: Tỉ lệ % các ngạch còn lại.

Điều 2c. Tỉ lệ ngạch công chức của cơ quan chuyên môn và cơ quan, tổ chức hành chính thuộc UBND cấp huyện

Công chức của các cơ quan chuyên môn và cơ quan, tổ chức hành chính thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện giữ các ngạch chuyên viên và tương đương, cán sự và tương đương, nhân viên và tương đương phù hợp với tiêu chuẩn, điều kiện của vị trí việc làm.

Điều 2d. Tỉ lệ ngạch công chức của cơ quan, tổ chức khác

Đối với các cơ quan, tổ chức được thành lập theo quy định của Đảng, của pháp luật, được cấp có thẩm quyền giao biên chế công chức nhưng không thuộc đối tượng tại Điều 2a, Điều 2b, Điều 2c thì người đứng đầu cơ quan quản lý công chức quyết định áp dụng tỉ lệ % ngạch công chức quy định tại Điều 2a, Điều 2b, Điều 2c phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và quy mô hoạt động của cơ quan sử dụng công chức.

Thông tư có hiệu lực thi hành từ 15/8/2024.

Hà Linh
 

Xem thêm »