Siết chặt kỷ luật, kỷ cương trong thực hiện nhiệm vụ và tăng cường đấu tranh phòng, chống tham nhũng thông qua hoạt động kiểm toán

30/08/2018
Xem cỡ chữ Đọc bài viết In trang Google

(sav.gov.vn) - Ngày 28/8/2018, Tổng Kiểm toán nhà nước Hồ Đức Phớc vừa Công điện về việc “Siết chặt kỷ luật, kỷ cương trong thực hiện nhiệm vụ và tăng cường đấu tranh phòng, chống tham nhũng thông qua hoạt động kiểm toán”.

Công điện nêu, thời gian qua, các đơn vị được giao chủ trì cuộc kiểm toán đã bám sát các chỉ đạo, hướng dẫn của Tổng Kiểm toán nhà nước (KTNN), có nhiều nỗ lực, tích cực đổi mới, nâng cao chất lượng kiểm toán, qua đó đã đạt được những kết quả kiểm toán nổi bật, góp phần quan trọng vào kết quả chung của toàn Ngành, kết quả kiểm toán 7 tháng đầu năm 2018, toàn Ngành đã kiến nghị xử lý tài chính 32.595  tỷ đồng (thu về NSNN 10.317,8 tỷ đồng, giảm chi NSNN 7.422,5 tỷ đồng, kiến nghị xử lý khác 14.854,7 tỷ đồng); kiến nghị sửa đổi, bổ sung, thay thế, hủy bỏ 30 văn bản pháp luật nhằm bịt chỗ hổng thất thoát, lãng phí từ cơ chế, chính sách và đã có nhiều kiến nghị quan trọng nhằm chấn chỉnh những thiếu sót, bất cập trong việc quản lý, sử dụng tài chính công, tài sản công.

Để tiếp tục nâng cao kỷ luật, kỷ cương trong hoạt động kiểm toán, kịp thời phòng ngừa, ngăn chặn các vi phạm trong thực thi công vụ và tăng cường đấu tranh phòng, chống tham nhũng thông qua hoạt động kiểm toán, Tổng Kiểm toán nhà nước yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc thực hiện nghiêm các nội dung sau:

Tiếp tục quán triệt và yêu cầu toàn bộ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động thực hiện nghiêm các công điện, chỉ thị và chỉ đạo của Tổng Kiểm toán nhà nước trong mọi hoạt động của đơn vị, nhất là hoạt động kiểm toán. Trong đó, tiếp tục quán triệt Chỉ thị số 412/CT-KTNN ngày 06/3/2018 của Tổng Kiểm toán nhà nước về việc tăng cường trách nhiệm của Thủ trưởng các đơn vị trong việc quản lý, lãnh đạo đội ngũ công chức, viên chức và người lao động trong toàn ngành KTNN; Công điện số 654/CĐ-KTNN ngày 10/5/2018 của Tổng Kiểm toán nhà nước về việc siết chặt kỷ luật, kỷ cương, tăng cường nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động kiểm toán; Công điện số 1043/CĐ-KTNN ngày 03/8/2017 của Tổng Kiểm toán nhà nước về việc thực hiện tác phong, đạo đức nghề nghiệp và quy chế tổ chức, hoạt động của Đoàn kiểm toán.

Chỉ đạo các Đoàn Kiểm toán, Tổ Kiểm toán và Kiểm toán viên tuân thủ đầy đủ Chuẩn mực, quy trình kiểm toán của KTNN; chấp hành nghiêm túc Quy chế hoạt động Đoàn Kiểm toán, các chỉ thị, chỉ đạo của Tổng Kiểm toán nhà nước và quy định của pháp luật trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ, đặc biệt không được chậm hoặc không ghi Nhật ký kiểm toán, không được sách nhiễu, gây khó khăn cho đơn vị được kiểm toán, không được vòi vĩnh, không được bỏ sót, cố tình làm sai lệch hoặc giảm bớt kết quả kiểm toán...

Tổng Kiểm toán nhà nước yêu cầu nâng cao tính tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nâng cao tinh thần trách nhiệm, tính chuyên nghiệp trong các hoạt động của KTNN và nỗ lực phấn đấu vượt qua khó khăn, thi đua lập thành tích, nâng cao chất lượng, kết quả kiểm toán; Tăng cường đấu tranh phòng, chống tham nhũng thông qua hoạt động kiểm toán. Khi phát hiện dấu hiệu vi phạm pháp luật phải báo cáo ngay với Lãnh đạo KTNN và lập thủ tục chuyển cho cơ quan điều tra (không được có hành vi che dấu vi phạm).

Tổng Kiểm toán nhà nước cũng lưu  ý Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc KTNN, chịu trách nhiệm trước pháp luật và trước Tổng Kiểm toán nhà nước nếu để xảy ra vi phạm thuộc thẩm quyền, trách nhiệm quản lý. Kiểm toán trưởng, Trưởng Đoàn Kiểm toán và Tổ trưởng Tổ Kiểm toán có trách nhiệm quản lý hoạt động kiểm toán của Kiểm toán viên, nếu để xảy ra sai phạm phải chịu trách nhiệm trước Tổng Kiểm toán nhà nước./.

Thanh Trang
 
 
 

Xem thêm »