KTNN ban hành chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và văn bản quản lý nhà nước năm 2014

05/03/2014
Xem cỡ chữ Đọc bài viết In trang Google

Xác định tầm quan trọng trong việc hoàn thiện cơ sở pháp lý cho tổ chức và hoạt động của Kiểm toán Nhà nước (KTNN) theo Chiến lược phát triển Kiểm toán Nhà nước đến năm 2020; Thực hiện chủ trương đẩy mạnh cải cách hành chính trong mọi hoạt động của ngành, một trong những nhiệm vụ trọng tâm năm 2014 là rà soát, sửa đổi, bổ sung các quy định hiện hành để phù hợp với thực tiễn của ngành tạo cơ sở cho chính quy hóa, chuyên nghiệp hóa hoạt động của ngành. Ngày 27 tháng 02 năm 2014, Tổng KTNN đã ký Quyết định số 185/QĐ-KTNN ban hành chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật năm 2014 và Quyết định số 186/QĐ-KTNN ban hành chương trình xây dựng văn bản quản lý năm 2014 của KTNN.

Đối với việc xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, theo Quyết định số 185/QĐ-KTNN, KTNN ban hành 07 văn bản, bao gồm:
(1). Quy chế tổ chức và hoạt động của Đoàn Kiểm toán nhà nước;
(2). Hệ thống chuẩn mực KTNN (dự kiến xây dựng 10 chuẩn mực nhằm phù hợp với hướng dẫn của INTOSAI, tuân thủ ISSAIs về hệ thống chuẩn mực kiểm toán, phù hợp với thông lệ quốc tế, điều kiện tổ chức và hoạt động của KTNN Việt Nam);
(3). Quy định trình tự lập, thẩm định, phê duyệt kế hoạch kiểm toán của cuộc kiểm toán;
(4). Quy trình kiểm toán hoạt động của KTNN;
(5). Quy định cấp thẻ Kiểm toán viên nhà nước; Chế độ sử dụng thẻ và mẫu thẻ kiểm toán viên nhà nước;
(6). Quy định lập và ban hành kế hoạch kiểm toán của KTNN;
(7). Quy định trình tự lập, thẩm định, xét duyệt và phát hành báo cáo kiểm toán của KTNN.
Đối với việc xây dựng văn bản quản lý, theo Quyết định số 186/QĐ-KTNN, KTNN ban hành 21 văn bản, bao gồm:
(1). Quy trình thanh tra của KTNN;
(2). Quy trình tiếp nhận, giải quyết khiếu nại, tố cáo;
(3). Quy chế hoạt động của Đoàn thanh tra KTNN;
(4). Quy chế đấu thầu các đề tài nghiên cứu khoa học của KTNN;
(5). Quy định về việc sử dụng kinh phí khoa học và công nghệ của KTNN;
(6). Quy định về việc đón tiếp khách quốc tế vào làm việc với KTNN;
(7). Quy chế quản lý đoàn đi nước ngoài, đoàn nước ngoài vào làm việc với KTNN;
(8). Quy định nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức, người lao động lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ;
(9). Quy chế đào tạo, bồi dưỡng công chức;
(10). Quy chế bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, từ chức công chức lãnh đạo, quản lý;
(11). Quy định về phân cấp quản lý công chức, người lao động;
(12). Quy chế điều động luân chuyển, biệt phái công chức lãnh đạo, quản lý;
(13). Quy định về phân cấp quản lý viên chức;
(14). Quy định về đánh giá công chức, viên chức;
(15). Quy chế tang lễ công chức, viên chức;
(16). Hướng dẫn xử lý kỷ luật công chức, viên chức;
(17). Quy chế sử dụng nguồn kinh phí tiết kiệm được của KTNN;
(18). Quy chế quản lý tài sản;
(19). Quy chế công tác văn thư, lưu trữ;
(20). Quy chế chi tiêu nội bộ của các đơn vị tham mưu thuộc bộ máy điều hành và các KTNN chuyên ngành;
(21). Quy chế quản lý xe ô tô.
Căn cứ vào chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, văn bản quản lý năm 2014, Tổng KTNN yêu cầu các đơn vị được giao nhiệm vụ chủ trì có trách nhiệm nghiên cứu, soạn thảo và phối hợp với các đơn vị được giao nhiệm vụ phối hợp soạn thảo dự thảo văn bản bảo đảm chất lượng và tiến độ theo kế hoạch./.
KD


Xem thêm »